Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Godsutredning (Östersunds kommun)

 •   6

  Diskussion: Upphandling Plats och besöksnäringsutveckling (JHT) samt Inkubator och innovationsverksamhet (Peak Region)

 • Infrastruktur

  • Info inspel till TRV om etableringarna NB och VB,
  • Möte EFNS Bryssel 10-12 november,
  • Logistikdagen Sundsvall 11 november,
  • Utbyggnadsstrategi mitträcken eller andra åtgärder E14 och E45, utredning TRV under 2022,
  • Kapacitetsutredning Atlantstråket,
  • Vad det gemensamma påverkansarbetet lett till hittills,
  • Aktuellt från Mittstråket när det gäller ERUF-utlysningar.

  Bredband

   

  • Pågående utlysning med anledning av valutakursförändring,
  • Norrlandsgemensam debattartikel publicerad i Dagens samhälle och skickad till länets lokaltidningar,
  • Status PTS-utlysning,
  • Möte pol.sak. och brev skickat för möte till Anders Ygeman. 
 •   9

  Återrapportering från Primärkommunala samverkansrådet

 •   10

  Ärenden till nästa sammanträde

 •   11

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M) hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

  Punkt 8 Godsutredning (Östersunds kommun) utgår.

  Under punkt 10 Ärenden till nästa sammanträde läggs en övrig fråga till om utvecklingen inom EU.

   

 • § 55

  Val av justerare

 • Ordföranden ger en kort summering av vilka frågor som diskuterades vid föregående möte.

  Inga synpunkter framförs.

 • Ordföranden föredrar bakgrunden till frågan.

  Det har uppkommit frågor kring om de aktuella verksamheterna måste upphandlas.

  Ytterligare en fråga är om kommunerna är intresserade av att vara med i JHT? I nuläget är ingen kommun med.

  Tre av kommunerna är med i Peak, men om det finns intresse hos övriga kommuner finns möjlighet att ansluta sig till samarbetet.

   

  Martina Lundholm föredrar frågan med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  De juridiska förutsättningar gås igenom. Enligt den analys som har genomförts är dessa inte uppfyllda när det gäller undantag från att upphandla.

   

  Fråga ställs från ledamot om det går att ta stöd i 2 kap. 8 § KL, stöd till näringslivsutveckling, för att undvika upphandling när det gäller aktuella verksamheter?

  Regionjurist Karl-Johan Lindgren redogör för vad 2 kap. 8 § KL innebär, att det ska handla om ett allmänt stöd. Annars gäller synnerliga skäl för att kunna göra undantag. 

   

  Ledamöter önskar att regionen ska utreda frågan mer grundligt, dvs. om det går att undvika krav på upphandling genom att nyttja 2 kap. 8 § KL. Att ge bidrag till JHT för att främja besöksutveckling i länet – utifrån ett avtal.

   

   

 • Infrastruktur

  Berit Eriksson informerar om aktuella frågor inom infrastrukturområdet med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Info inspel till TRV om etableringar av företag Norrbotten och Västerbotten. RJH var inbjuden till mötet och att göra inspel. Regionen spelade in systemperspektivet, att det finns behov av att titta på helheten.

   

  Brommautredningen - Den är i nuläget ute på remiss.

   

  Möte Europaforum Norra Sverige (EFNS) Bryssel 10-12 november

  Mycket fokus låg på "Gröna given" – stor satsning och tillväxtstrategi. Lagstiftningspaket – fit for 55.

   

  Utbyggnadsstrategi mitträcken eller andra åtgärder E14 och E45

  En utredning ska göras av TRV under 2022. Ett möte ska hållas före jul om åtgärder ”i stället för” eller ”i väntan på”.  En diskussion förs om regionen och kommunerna även ska agera när det gäller hastighetssänkningar på E45.

   

  Kapacitetsutredning Atlantstråket

  ÅVS klar. En kapacitetsutredningen har startats, som ska vara klar under våren 2022. Region JH ska ha möte med TRV för att diskutera innehållet.

   

  Vad har det gemensamma påverkansarbetet lett till hittills?

  Berit går igenom en lista med olika åtgärder.

   

  Aktuellt från Mittstråket

  Malin Nyqvist Ljungberg informerar om aktuella frågor i partnerskapet med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Projekt Mittstråket 2.0.

  Extra ERUF-utlysningar – Den föregående perioden, det har det kommit en ytterligare utlysning - max 18 miljoner kr. 50 procents medfinansiering krävs från TRV, det blir max 36 miljoner kr. TRV har sagt sig villig att stödja med dessa pengar. Två olika delar i samma projekt.

   

  Bredband

  Peter Adolfsson informerar om aktuella frågor inom bredbandsområdet med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Status PTS-utlysning

  Totalt för Jämtland Härjedalen ca 111 miljoner kr i stöd till 19 projekt. Ca 4700 anslutningar.

  Peter redovisar medel för varje enskild kommun.

  Pågående utlysning med anledning av valutakursförändring – 19,7 miljoner kr. Det är översökt när det gäller medel; alla projekt kommer inte att få pengar.

   

  Vidare redogör Peter för ett möte med pol.sak till Anders Ygeman, Fredrik Strelert. Ett bra och öppet möte. En genomgång gjordes av status och utmaningar i Jämtland Härjedalen. Farhågor kring stödsystemen vädrades.

 • Anna Halvarsson föredrar punkten utifrån utskickade dokument (Meetings plus) och med stöd av en PPT (skickas ut separat).

   

  Anna går igenom bakgrund, nuläge och vägen framåt.

  Fellesstämman ska hållas den 12 januari 2022, i anslutning till Tröndelagsmötet 13-14 januari.

   

  Elise Ryder Wikén kompletterar att kommunerna kommer att bjudas in på sikt: De är viktiga i det lokala arbetet.

   

  Lennart Adsten på Naboer ger kompletterande information, bl.a. om kommunernas engagemang. Lennart tar emot intresseanmälningar till Fellesstämman. När det gäller Tröndelagsmötet arbetas det på programmet, som kommer ut längre fram. 

 • Therese Kärngard (S) ger en kort återrapportering från förmiddagens PKR.

 • 1. Utveckling inom EU

  Anna Omberg ger en summering av information från ett möte i Bryssel.

  Den Europeiska gröna given (omställningsstrategi). ”Fit for 55” – lagförslag som kommer att påverka Sverige och Finland på många sätt när det gäller skogen. Det kan bli negativa följder för Sverige, om förslaget blir verklighet.  Ett faktaunderlag ska tas fram för att försöka påverka EU KOM, där konsekvenserna lyfts fram. Anna betonar att vi bör eftersträva att kunna använda fonder för kompensation. Det kommer att behöva jobbas hårt på många fronter, både i Bryssel och gentemot Regeringskansliet. En del av det är jobba för att Jämtlands län är en del av ”Arktis”, vilket vi behöver börja använda för att få del av EU-medel. Ett nätverk av arktiska borgmästare finns, där vårt län behöver finnas med.

   

  Sammanhållningspolitiken – Det är svårt för Jämtland Härjedalen att ta plats i dessa sammanhang och synas. Vi behöver bli bättre på att visa våra styrkor – smart specialisering rymmer dessa perspektiv. Vi behöver även börja samarbeta mer med andra inlandskommuner (delar av län), för att stärka dem internt i sina regioner.

   

  2. Ärenden till nästa sammanträde:

  • Workshop om länsgemensamt arbete utifrån utvecklingen i EU (med Lst/Landshövdningen).
  • Smart specialisering,
  • Infrastruktur – Förslag till nationell plan
  • Regional livsmedelsstrategi,
  • Godsutredningen (Östersunds kommun).
 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:00. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.