Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Föregående protokoll

  1. Presentation (Sören),
  2. Diskussion i RSR.
 •   6

  Status kommunala överenskommelsen

 •   7

  Infrastruktur – Förslag till nationell plan

 •   8

  Regional livsmedelsstrategi

 •   9

  RUS och smart specialisering

 • Behov av gemensam politikutveckling.

  Med Länsstyrelsen/Landshövdingen.

 •   11

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M) hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • § 65

  Val av justerare

 • Ordföranden ger en kort summering av de frågor som diskuterades vid föregående möte.
  Inga synpunkter framförs.

 • Sören Oskarsson presenterar sig själv och Leader utifrån en PPT (skickas ut separat).

  Sören föredrar den fortsatta processen efter inlämning av strategier till Jordbruksverket.

  Budgeten för 2014-2020 gås igenom, liksom förslag till budget för perioden 2021-2027. Som mest beräknas budgeten till 120 mkr, vilket innebär att 33 procent behöver medfinansieras (knappt 40 miljoner kr –  förslag: Kommunerna 23 mkr; RJH knappt 13 mkr. Sören lyfter vidare förslag till hur berörda parter kan arbeta bättre tillsammans.

   

  I den efterföljande diskussionen ställs frågor om fördelningen av finansiering, varför RJH har en mindre andel när det gäller förslag till finansiering (10,8 procent jämfört med 18,3 procent för kommunerna). Svar ges att det inte är jämnt fördelat i det nuvarande avtalet. Förslaget till nytt avtal för nästkommande period innebär ändå en kraftig ökning för RJH, respektive en betydande  minskning för kommunerna.

  Frågor ställs även om de olika Leader-områdena och förändrade kriterier. Utvecklingsmöjligheter och utmaningar diskuteras.

   

  Ordföranden sammanfattar att respektive organisation får ta hem frågan för vidare diskussion. Därefter ska en förnyad diskussion tas i RSR. RJH ska be Sören Oskarsson att undersöka hur regional och kommunal medfinansiering ser ut i andra Leader-områden. 

 • Elin Nirjens ger en bild av den kommunala överenskommelsen utifrån RJH:s perspektiv och de konsekvenser en uppsägning av avtalet kan komma att få. Vidare presenteras hur uppdraget som regional utvecklingsansvarig kan komma att påverkas.

   

  Kommunerna meddelar att de kommer att säga upp avtalet var för sig. Vissa kommuner har redan fattat beslutet, medan andra är på väg att göra detsamma.

  Ett extra möte kommer att hållas i frågan i anslutning till PKR i januari. Det finns en styrgrupp tillsatt med politiker. Vid RSR i februari 2022 bör det finnas ett mer tydligt svar om vilken väg som kommunerna ser framåt. Det finns en ömsesidig vilja om ett fortsatt gott samarbete, oavsett vilken väg som väljs framöver.

 • Berit Eriksson ger en presentation av TRV:s förslag till nationell plan för 2022-2033 - knappt 800 mdkr och övergripande fördelning av de medlen - med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  ·         Begränsat utrymme för nya investeringar; redan beslutade ska prioriteras,

  ·         Nya stambanor mellan de tre storstäderna (beräknas vara klara 2045),

  ·         Bygget av Norrbottniabanan,

  ·         Utbyggnad av ERTMS (signalsystem).

   

  Berit informerar vidare om vissa investeringar i vägar, liksom vidmakthållande järnväg, där bl.a. Norra stambanan pekas ut som särskilt viktig i järnvägssystemet. Särskild information ges om järnvägen och trafiksäkerhet i Region Mitt, liksom om förslag till ytterligare namngivna investeringar om budgetramen skulle utökas med 10 procent.

  Berit informerar vidare om processen fram till beslut . Sista dag att svara på remissen av TRV:s förslag är den sista februari 2022. Berit lyfter möjliga påverkansmöjligheter och vad som behöver göras framåt i den delen.

   

  I den efterföljande diskussion lyfts frågor om utvecklingen i enskilda objekt. Ledamöter betonar att det behöver ske ett brett påverkansarbete, där alla partier behöver göra ett omfattande arbete för att påverka det kommande beslutet till Jämtlands fördel.

 • Dag Hartman föredrar ärendet med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Dag går igenom bakgrunden till den regionala livsmedelsstrategin och kopplingen till den nationella livsmedelsstrategin. Vidare presenteras de olika områdena i strategin (med insatsområden):

  1.       Bärkraftigt företagande,

  2.       Kunskap och innovation,

  3.       Medveten konsumtion,

  Dag visar en lista över projekt med riktade satsningar.

  Den nationella handlingsplanen omfattar ca en mdkr.

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att producentledet inte får glömmas bort, dvs. basproduktionen. Det perspektivet tenderar emellanåt att "försvinna".

 • Maria Kumpula föredrar punkten med stöd av en PPT (skickas ut separat, tillsammans med länk till en folder om RUS).

  Maria inleder med RUS:en och processen för att ta fram den. Visionen för 2050 visas, liksom hur länet ska gå från ord till handling (samhandlingstrappan). Åtgärder som genomförs i nuläget presenteras, liksom mål för framtiden – långsiktiga prioriteringar som kompletterar RUS . Ett Regionalt ramverk har tagits fram.

   

  Smart specialisering – krav från ERUF. Att arbeta smart i den sk. ”sexstegsprocessen”. Styrkeområdena gås igenom och vad de innebär. Upplevelser; jord, skog och vatten; hållbar energi (ny) och digitala lösningar (ny). Handlingsplaner är på väg att tas fram inom varje område, för att skapa konkreta insatser.

  Konsultbolaget WSP har tagit fram ett förslag till organisering av genomförandet av smart specialisering, som förevisas.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att de ser svårigheter i vad det här arbetet konkret betyder för enskilda företagare och medborgare. Ytterligare dialog krävs i den delen framöver.

 • Anna Omberg föredrar punkten med stöd av en PPT (skickas ut separat).

  Anna inleder med en presentation av den politikutveckling som i nuläget sker i EU och nationellt (platsbaserad/underifrån). Syftet med workshopen är att ”vässa” det gemensamma arbetet i länet, liksom att diskutera vilken betydelse som läggs i olika begrepp.

  Ett antal frågeställningar lägger grunden för en gruppdiskussion (15 minuter).

  Roller och uppgifter diskuteras, vad som gäller enligt lag eller annan författning, liksom önskat läge när det gäller ansvarsfrågorna och vart länet är på väg samt vill komma. Underifrånperspektivet är viktigt i den politikutveckling som sker. En del i diskussionen berör samverkan för att även lyfta delar som inte direkt tillhör listan över länets styrkeområden, utan snarare kan definieras som utvecklingsområden. Ledamöterna är överens om att det finns ett behov av att ta fram bra empiriska underlag och skapa arenor för politisk dialog om utvecklingsfrågor. Om det ska bli samverkan på riktigt krävs tid. Fortsatt dialog följer.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:30.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.