Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet

 • § 31

  Val av justerare

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.

  Ledamot ställer fråga om Region JH har skickat in medfinansieringsintyg för Leader Sjö, Skog & Fjäll i tid. Svar ges att dessa intyg har skickats in i tid genom Leader Sjö, Skog & Fjäll.

   

  Ledamot lyfter att det har varit för intensiva möten i Regionens samverkansråd. Mer "luft" önskas i dagordningen. Ordföranden bejakar detta, att Region JH har tagit det till sig och att det är färre ärenden på dagordning vid dagens möte jämfört med tidigare möten. 

 • Anna Halvarsson, Tf. Regional utvecklingsdirektör, föredrar punkten.

  En näringslivsdialog kommer att hålla senare i dag på eftermiddagen, varför den information som kan ges i nuläget är inte helt aktuell. 

  Med det sagt drabbar kriget många branscher. Nedstängningar och oro kring kriget påverkar värdekedjor världen över och har också drastiskt förändrat konkurrentlandskapet för många företag. Företag kan inte längre lita på att värdekedjor förblir stabila. Fördyringar är en utmaning, bl.a. har varor som betong, stål och trävaror ökat i pris till stor del p.g.a. kriget, liksom höjda bränslepriser. Det blir svårare för företag att garantera pris och leveranstid.

  Vi ser att företag som beviljats investeringsstöd har fått fördyringar, som medför att deras kapacitet att genomföra investeringen har minskat. De gröna näringarna är påverkade. Servicefrågor är viktiga för att kunna hantera situationen. Stöd till drivmedel är en sådan fråga som i nuläget diskuteras med Tillväxtverket.

   

  I Region JH:s egen verksamhet är det främst kollektivtrafiken som påverkas, när det gäller drivmedel och däck m.m. Det finns lager för att klara situationen under en tid. I övrigt handlar det mycket om att ha en bra beredskap och kontinuerlig omvärldsbevakning.

   

  Ledamöter från kommunerna lyfter flyktingsituationen och hur många platser som Migrationsverket avser att upphandla i länets kommuner. Ett avtal i Ragunda diskuteras. Det är på väg att införas tvingande lagstiftning på nationell nivå, som dock ännu inte är klar. Det är en osäker situation, där inga tydliga besked har getts ännu.

 • Peter Adolfsson, Bredbandskoordinator, föredrar punkten utifrån skriftligt underlag som har skickats ut med kallelsen.

   

  Det handlar om stöd som tidigare fanns hos Länsstyrelsen, som kommer från projekt som aldrig avslutades. Det finns 1,3 miljoner kr över för att kunna använda till de alternativ som presenteras i det skriftliga underlaget. Peter går igenom de olika alternativ som finns framtagna. Peter har även stämt av frågan med kommunernas bredbandssamordnare.

   

  Frågor ställs om vilken organisation som medlen ligger inom och hur beslut i frågan ska fattas. Svar ges att medlen finns inom Region JH:s budget och att beslut får tas i Regionen efter dialog med kommunerna.

   

  En diskussion förs kring de olika alternativen, vad som är att föredra och ev. juridiska hinder som behöver klargöras. Det finns tveksamhet kring alt. 2, då det innebär vissa risker. Även frågan om vilken tidsperiod medlen måste göras av med diskuteras.

  RSR uttrycker att alternativ 1 och 3 är mest prioriterade, därefter alternativ 2.

  Peter Adolfsson och bredbandskoordinatorerna i kommunerna får ha en fortsatt dialog om hur medlen bäst används. Återrapportering till RSR ska ske vid lämpligt sammanträde senare i år.

  Bilagor

  • Statusuppdatering av den uppsagda överenskommelsen

  Daniel Danielsson föredrar informationen.

  Inför bildandet av ett kommunförbund kommer tre personer från kommunerna att delta i en projektgrupp - en extern och två tjänstemän från kommuner. Bengt Flykt, ansvarig i kommunchefsnätverket, blir vägen in för Region JH. Formellt ska kommunerna och Region JH sedan komma överens om avtal och villkor. Bosse Svensson, tidigare KSO i Östersunds kommun, kommer delvis att jobba med frågan. Även andra personer nämns, däribland Magnus Ahnfeldt i Ragunda kommun. Även delar av vad kommunerna avser att samverka kring diskuteras.

   

  När det gäller personal i den nuvarande överenskommelse framför kommunerna att de önskar hyra viss personal av regionen, i så fall skulle det handla om en förlängning i 9 månader. Ett möte kommer att hållas på onsdag eftermiddag med den personal som berörs i den primärkommunala delen (inte Energikontoret).

   

  När det gäller Brysselkontoret avser kommunerna att finansiera samma summa för kommunförbundet som kommunerna i dagsläget gör gemensamt. En diskussion förs även om Föreningsarkivet. Det vore bäst om det kan stödjas vidare. Ledamot ställer en fråga om detta kan regleras i samma avtal? Företrädare för Regionen uttrycker att det troligen kommer att bli fyra separata avtal, men i nuläget är det inte klarlagt hur frågorna bäst ska regleras.

   

  Tre kommuner har i nuläget fattat beslut i KF om att inrätta det nya kommunförbundet; fem endast i KS. Men före utgången av maj ska samtliga kommuner ha fattat beslut även i KF.

   

  • Beslut om underskottet i Kurs- och konferens

   

  Ordföranden föredrar bakgrunden och den osäkerhet som råder över om något beslut togs eller inte vid det föregående sammanträdet. Förslaget om att dela kostnaden och att fastställa verksamhetsberättelsen för 2021 presenteras igen.

   

  Daniel Danielsson lyfter det förslag om ”paket” som även inkluderar finansiering av Leader Skog, Sjö och Fjäll. Ordföranden svarar att Regionen har tagit på sig att täcka den extra kostnaden i Leader, men att det i nuläget inte är klart exakt hur det ska ske.

   

   

   

 • Mikael Westin, ombud i Ägarrådet, föredrar punkten och bakgrunden.

  Mikael informerar om att det saknas inspel om CAP/gemensam jordbrukspolitik från Jämtland Härjedalen. Mikael har tagit hjälp av LRF för att få med viktiga delar om jordbrukspolitiken (skickas ut separat till deltagarna under mötet). Även inlandsperspektivet saknas, där det numera är fyra ägare.

   

  Omfattande inspel har skickats in från Jämtland Härjedalen, men det kan vara svårt att få in allt vi önskar till nästa års verksamhetsdirektiv. Ny projektperiod från 2024. Det blir alltså viktigt att få med Jämtland Härjedalens perspektiv mer tydligt inför nästa projektperiod.

   

  Reflektioner ges från ledamöter om att EU:s jordbrukspolitik, inklusive Leader och landsbygdsutvecklingsfrågor, saknas utifrån bl.a LRF:s perspektiv, vilket bör läggas till i inspelet.

  Bilagor

 • Ordföranden föredrar kort bakgrund till dagens diskussion.

  Maria Kumpula, utvecklingsstrateg, tar över och informerar om träffar med tillväxtcheferna med stöd i en PPT. Sammanfattande reflektioner från dessa möten presenteras.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att situationen i kommunerna ser olika ut. Vidare vore det bra om begreppet "handlingsplan" byts ut mot "färdplan". Eftersom RUS är utformad mer som en vision måste politiska prioriteringar för hur pengar fördelas finnas i något dokument – det bör vara i S3/S4. Regionen ska skapa förutsättningar för kommuner och andra aktörer att göra jobbet, så ”verktygen” måste komma ut i verksamheterna. Olika typer av verktyg arbetet diskuteras. Ledamöter lyfter en oro att det blir för mycket prat och för lite handling i det här arbetet. Det krävs nu mer konkretion kring vad som faktiskt ska göras framöver och hur det ska ske.

   

  Maria Kumpula ger en statusuppdatering av vad som görs i nuläget inom S3/S4. Handlingsplaner ska, med kommunernas inspel, omformas till färdplaner. Frågan ska följas upp vid nästa samverkansråd den 30 maj.  

 • Robert Uitto (S) föredrar punkten.

   

  EU-arbetet är försenat.

  ESF-fonden (nationell): Handlingsplaner i kommittén ska beslutas den 24 maj. Förhoppningsvis kommer arbetet att kunna dra igång till hösten 2022.

   

  ERUF: En nationell del; 8 regionala delar. En av de regionala delarna har vi tillsammans med Västernorrland. Den 29 april ska ett lanseringsevent hållas av Tillväxtverket.

  Bredband – Det finns 25 miljoner kr kvar. Pengar kommer att fördelas till tre projekt i Jämtland: Två projekt i Ragunda, ett i Krokom.

   

  Det ska formas ett nytt partnerskap under hösten 2022. Robert Uitto informerar om processen för nominering av ordföranden. Tidigare låg den kompetensen på regional nivå och ordföranden var alltid en förtroendevald person. Numera har det ändrats till att partnerskapet nominerar ordföranden och att det inte måste vara en ordförande som är förtroendevald. Denna förändringar har medfört att två kandidater från Västernorrland har nominerats till ordförande, Sara Nylund (S), Region Västernorrland och Oliver Dogo, Handelskammaren. Beslut om ordförande fattas sedermera av regeringen.

   

  En lösning skulle kunna vara att få med en person från Jämtland Härjedalen i partnerskapets presidium, så att det inte endast blir representation från Västernorrland och deras perspektiv som främjas.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:25.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.