Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Nytt Samverkansavtal HSL och resursfördelningsmodell

 •   6

  Bredband - kanalisationsmedel

 •   7

  Presentation av Region JH:s Stockholmskontor

 •   8

  Uppföljning: Styrgruppsmöte med SJ 9 oktober

 • I punkten inkluderas bl.a. Trafikverkets förslag avseende mittseparering på E14 Bräcke – Ånge, där synpunkter ska skickas in den 14 november.

 • Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk som samlar förtroendevalda från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

  EFNS har ingen gemensam budget. Det totala beloppet för gemensamma kostnader delas lika mellan de fyra länen vid årets slut. Sekretariatet skickar en faktura till respektive region. Kostanden för Jämtland Härjedalen brukar motsvara cirka 30 000 kr per år. Om region och kommunförbund i ett län önskar dela på kostnaderna ska det meddelas sekretariatet. Resekostnader för respektive rapportör och tjänsteperson finansieras av respektive organisation.

  Antalet rapportörer i EFNS är tre per region med ett tillfälligt undantag för Jämtland Härjedalen, som har fyra under mandatperioden 2023-2026.

  I enlighet med tidigare överenskommelse (RUN/123/2020) har mandatfördelningen inom EFNS fördelats jämnt mellan Region Jämtland Härjedalen och primärkommunerna, med två platser vardera. En ny överenskommelse om mandatfördelning antogs av regionens samverkansråd 2022-12-12 (RUN/525/2022), vilken upphör att gälla den 31 december 2023. Med anledning av detta behöver en ny överenskommelse fastställas för hur mandatfördelningen i EFNS ska se ut, samt hur kostnaderna fördelas.

 •   11

  Övriga frågor och informationer

 •   12

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 59

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs.

 • Lisbet Gibson och Elin Ring inleder.


  Moa Lindunger, projektledare från PwC, tar vid och föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).


  Presentationen omfattar:

  1. Omvärldsperspektiv
  - Strukturella utmaningar,
  - Omställning Nära vård,
  - Framtidssäkring,
  - Från avtalspartners till samverkanspartners.


  2. Samverkansavtal inkl. resursfördelningmodell
  - Från ÄDEL till i dag,
  - Struktur för avtal,
  - Länsgemensam samverkansstruktur,
  - Ett exempel på resursfördelningsmodell.

   

  Den efterföljande diskussionen handlar om hur nära KSO:erna är frågor om God och nära vård i sina hemkommuner.

   

  Vid RSR den 11 december kommer ett längre pass att hållas om den här frågan, främst när det gäller resursfördelningsmodell. 

 • Peter Adolfsson, bredbandssamordnare, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  1,3 Mkr fanns kvar från kanalisationsstödet. Ett regionalt bredbandslyft genomfördes den 18 september till en kostnad av ca 60 000 kr. Vidare har ca 300 000 kr lagts på Starlink-bredband inkl. abonnemang. I nuläget finns således ca 825 000 kr kvar att använda av dessa medel.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om Starlinks bredband och täckning i Jämtlands län.

 • Joachim Glasell, Projektledare påverkan och Region JH:s representant på North Sweden Stockholm Office - NSSO, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Presentationen omfattar Projekt politisk påverkan och dess syfte, på gång under året, en jämförelse mellan EU kontra nationell politik, Stockholmskontoret, Samverkansplattform Norra Sverige och Stockholmskontorets aktiviteter/vad det arbetas med.

 • Anna Halvarsson föredrar information om vad som har hänt sedan styrgruppsmötet med SJ den 9 oktober. En utredning har genomförts om vari "glappet" på 25 miljoner kr ligger. Trafikverket anser att den extra summan inte ryms inom budgetram, varför regeringen i så fall måste skjuta till pengar för att den utökade tågtrafiken till och från Trondheim ska kunna starta när Meråkerbanan har elektrifierats. Ett brev har i det syftet tagits fram och skickats till regeringen med en begäran om ett tillskott på 25 miljoner kr till Trafikverket i Vårändringsbudgeten 2024. 

 • Mikael Ferm, Berit Eriksson och Jennie Söderberg föredrar punkten om militär mobilitet och inspel/prioriteringar inför ny nationell plan för transportinfrastruktur med stöd i en PPT (skickas ut separat).


  Mikael inleder med en redogörelse för roller och ansvar när det gäller militär mobilitet inom området beredskap och försvar.

  Berit och Jennie tar vid med en presentation som omfattar status för regional transportplan, 
  inriktningsinspelet till Trafikverket, länsprioriteringar i nationell transportplan, påverkansarbete (inkl. kommunikationsplan), liksom samrådsremissen avseende sträckan Bräcke-Ånge på E14.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts oro kring den föreslagna lösningen för E14 Bräcke-Ånge. Såväl Region JH som Länsstyrelsen har gjort inspel till Trafikverket, där dessa farhågor uttrycks. 

   

 • Vera Persson Holm föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickad tjänsteskrivelse och en PPT (skickas ut separat).

   

  Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk som samlar förtroendevalda från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

  EFNS har ingen gemensam budget. Det totala beloppet för gemensamma kostnader delas lika mellan de fyra länen vid årets slut. Sekretariatet skickar en faktura till respektive region. Kostanden för Jämtland Härjedalen brukar motsvara cirka 30 000 kr per år. Om region och kommunförbund i ett län önskar dela på kostnaderna ska det meddelas sekretariatet. Resekostnader för respektive rapportör och tjänsteperson finansieras av respektive organisation.

  Antalet rapportörer i EFNS är tre per region med ett tillfälligt undantag för Jämtland Härjedalen, som har fyra under mandatperioden 2023-2026.

  I enlighet med tidigare överenskommelse (RUN/123/2020) har mandatfördelningen inom EFNS fördelats jämnt mellan Region Jämtland Härjedalen och primärkommunerna, med två platser vardera. En ny överenskommelse om mandatfördelning antogs av regionens samverkansråd 2022-12-12 (RUN/525/2022), vilken upphör att gälla den 31 december 2023. Med anledning av detta behöver en ny överenskommelse fastställas för hur mandatfördelningen i EFNS ska se ut, samt hur kostnaderna fördelas.

  • Den senaste utvecklingen i Bryssel 

  I förra veckan var flera mötesdeltagare i Bryssel för olika möten. Den främsta frågan som diskuterades var Ukrainas eventuella förestående medlemskap i EU och vilka konsekvenser det skulle komma att få för övriga medlemsstater. Såväl den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) som sammanhållningspolitiken kommer att få helt annan viktning av medel framöver om Ukraina skulle bli fullvärdig medlem i EU. En diskussion förs om hur den situationen skulle kunna hanteras på ett bra sätt.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet ca kl. 15:45.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.