Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Nytt Samverkansavtal HSL och resursfördelningsmodell

 •   6

  Bredband - kanalisationsmedel

 •   7

  Presentation av Region JH:s Stockholmskontor

 •   8

  Uppföljning: Styrgruppsmöte med SJ 9 oktober

 • I punkten inkluderas bl.a. Trafikverkets förslag avseende mittseparering på E14 Bräcke – Ånge, där synpunkter ska skickas in den 14 november.

 • Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk som samlar förtroendevalda från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv.

  EFNS har ingen gemensam budget. Det totala beloppet för gemensamma kostnader delas lika mellan de fyra länen vid årets slut. Sekretariatet skickar en faktura till respektive region. Kostanden för Jämtland Härjedalen brukar motsvara cirka 30 000 kr per år. Om region och kommunförbund i ett län önskar dela på kostnaderna ska det meddelas sekretariatet. Resekostnader för respektive rapportör och tjänsteperson finansieras av respektive organisation.

  Antalet rapportörer i EFNS är tre per region med ett tillfälligt undantag för Jämtland Härjedalen, som har fyra under mandatperioden 2023-2026.

  I enlighet med tidigare överenskommelse (RUN/123/2020) har mandatfördelningen inom EFNS fördelats jämnt mellan Region Jämtland Härjedalen och primärkommunerna, med två platser vardera. En ny överenskommelse om mandatfördelning antogs av regionens samverkansråd 2022-12-12 (RUN/525/2022), vilken upphör att gälla den 31 december 2023. Med anledning av detta behöver en ny överenskommelse fastställas för hur mandatfördelningen i EFNS ska se ut, samt hur kostnaderna fördelas.

 •   11

  Övriga frågor och informationer

 •   12

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.