Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Nytt Samverkansavtal HSL och resursfördelningsmodell

 •   6

  Kultursamverkansmodellen

 • Enligt Lag (1997:736) om färdtjänst är det kommunen som ansvarar för kommuninvånarnas rätt till färdtjänst. En kommun har rätt att överlåta uppgiften till en regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för resor med färdtjänst. Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen. Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunerna och regionen gemensamt.

  Sex av länets åtta kommuner (Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Krokom och Åre) har enligt gällande samarbetsavtal och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län (RUN/455/2018) uppdragit till Region Jämtland Härjedalen som regional kollektivtrafikmyndighet att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst. I samarbetsavtalet anges att den taxa som gäller för den allmänna kollektivtrafiken (Länstrafiktaxan) är normerande för färdtjänsttaxan.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023, § 144, fastställdes nya priser och biljetter för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län (buss). Beslutet innebär bland annat att taxan för den allmänna kollektivtrafiken som tidigare varit avståndsberoende kommer att ändras till att styras genom zonindelning. Förändringarna kommer att träda i kraft under andra halvan av 2024. I samband med att ärendet behandlades i kollektivtrafiknämnden den 26 oktober, § 73, beslutades att ge regiondirektören i uppdrag utifrån de föreslagna förändringarna i taxan för den allmänna kollektivtrafiken se över principer för färdtjänsttaxan.

  Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2018. Med dagens taxa uppgår kostnaden för resa med den särskilda kollektivtrafiken till cirka 150 % av enkelbiljettpriset för resa med den allmänna kollektivtrafiken. Resa med den särskilda kollektivtrafiken har en högre servicegrad, och anordnas utifrån resenärens önskemål. Priset för resa med den särskilda kollektivtrafiken motiveras därtill av att de är sällanresor.

  Den nya taxan med tillhörande zonindelning för den allmänna kollektivtrafiken är konstruerad helt utifrån den allmänna kollektivtrafikens linjer, trafikutbud och resandemönster. Att behålla taxan för den allmänna kollektivtrafiken som normerande för färdtjänsttaxan när zonindelningen implementeras skulle innebära att kostnaden i förhållandet till sträckan för resa med den särskilda kollektivtrafiken förefaller ologisk, då den inte längre är avståndsberoende. Det innebär också att priset för att resa med den särskilda kollektivtrafiken inte skulle motsvara resans innehåll, och att kostnadstäckningsgraden vid längre resor kommer att minska. Utöver ovanstående torde resandet med stor sannolikhet öka vilket innebär ökade kostnader för huvudmännen (kommunerna).

  Förslag till ny hantering av färdtjänsttaxan har tagits fram i samråd med länets kommuner som ingår i samarbetsavtalet. Förslaget innebär att färdtjänsttaxan lämnas oförändrad och att den därmed även fortsatt ska vara avståndsberoende, men att den till skillnad mot tidigare justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). Justering ska årligen ske utifrån KPI för senaste 12-månadersperiod per sista september, i relation till motsvarande period föregående 12-månadersperiod.

  KPI sett som årsmedel har de senaste åren legat mellan 1 och 2 procent förutom det två senaste åren då den legat kring 8,5 procent. Vid förändringar överstigande 3 % ska regionen och kommunerna gemensamt besluta om eventuella avsteg från ovanstående princip.

 • Information om arbetet i länet med remissyttrandet avseende Trafikverkets inriktningsplan 2026 - 2037 (remisstid 15 jan - 15 april; beslut i RUN 9 april).

 •   9

  Övriga frågor och informationer

 •   10

  Mötet avslutas (senaste sluttid)

 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 2

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 • Ordföranden föredrar protokollen från RSR 13 november och 11 december 2023.

  Inga synpunkter framförs.

 • Lisbet Gibson och Elin Ring inleder kort med om status i projektet med ett nytt samverkansavtal för hemsjukvård och resursfördelningsmodell.

   

  Moa Lindunger, projektledare från PwC, ger en fördjupning med stöd i en PPT (skickas ut
  separat). 

  En summering av arbetet under 2023 presenteras. Vidare presenteras en nulägesanalys om resursfördelningsmodellen. Bedömningen från PwC är att skatteväxlingen bör ligga kvar på 2,55 kr i Jämtland Härjedalen och att tilläggsbelopp istället bör tillämpas och en kontinuerlig uppföljning göras för att noga bedöma utvecklingen framåt. Även förslag kring strukturen för resursfördelningsmodellen presenteras. 

   

  Ledamöter ställer frågor kring förslaget om att skatteväxlingen ska ligga kvar och tilläggsbelopp tillämpas, dvs. hur det är tänkt att ske, liksom tidplan. En ledamot betonar vidare att resursfördelningsmodellen behöver vara transparent och förutsägbar. Moa besvarar frågorna.

   

  Moa presenterar vidare den tänkta strukturen för ett nytt samverkansavtal om hemsjukvård. Därefter ställer Moa några frågor till ledamöterna. En diskussion följer om svaren på dessa frågor. Elin Ring kompletterar informationen.


  Utifrån beslutet i RSR den 11 december om att RSR, Kommunchefsnätverket och SVOM bör träffas gemensamt, kommer en sådan mötesdag att äga rum den 22 april 2024 (kalenderinbjudan är utskickad; en mötesinbjudan kommer att skickas ut närmare inpå mötet). Moa presenterar ett förslag till dagordning.

 • Magnus Aspegren och Jimmy Eriksson föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Presentationen omfattar en bakgrund om vad Kultursamverkansmodellen är, en positiv samverkan i länet, Kultursamverkansmodellen i länet 2024, statistik över den regionala kulturen i länet (besök och föreställningar m.m.) 2021/22, utredningen om utvecklad samverkan (Kultursamhället, SOU 2023:58) och förslagen som utredningen har lämnat. Utredningen är otydlig i vissa delar och förslag. Regionen avser att ta upp sådana oklarhet i remissvaret på utredningen.

   

  I den efterföljande diskussion ställer ledamöter frågor om finansieringen, vad som föreslås ändras och risker med ev. förändringar m.m. Jimmy besvarar frågorna, med kompletteringar från Magnus.

 • Mathias Holmlund föredrar ärendet med stöd i utskickat underlag och en PPT (skickas ut separat).

   

  Enligt Lag (1997:736) om färdtjänst är det kommunen som ansvarar för kommuninvånarnas rätt till färdtjänst. En kommun har rätt att överlåta uppgiften till en regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för resor med färdtjänst. Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen. Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunerna och regionen gemensamt.

  Sex av länets åtta kommuner (Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Krokom och Åre) har enligt gällande samarbetsavtal och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län (RUN/455/2018) uppdragit till Region Jämtland Härjedalen som regional kollektivtrafikmyndighet att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst. I samarbetsavtalet anges att den taxa som gäller för den allmänna kollektivtrafiken (Länstrafiktaxan) är normerande för färdtjänsttaxan.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023, § 144, fastställdes nya priser och biljetter för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län (buss). Beslutet innebär bland annat att taxan för den allmänna kollektivtrafiken som tidigare varit avståndsberoende kommer att ändras till att styras genom zonindelning. Förändringarna kommer att träda i kraft under andra halvan av 2024. I samband med att ärendet behandlades i kollektivtrafiknämnden den 26 oktober, § 73, beslutades att ge regiondirektören i uppdrag utifrån de föreslagna förändringarna i taxan för den allmänna kollektivtrafiken se över principer för färdtjänsttaxan.

  Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2018. Med dagens taxa uppgår kostnaden för resa med den särskilda kollektivtrafiken till cirka 150 % av enkelbiljettpriset för resa med den allmänna kollektivtrafiken. Resa med den särskilda kollektivtrafiken har en högre servicegrad, och anordnas utifrån resenärens önskemål. Priset för resa med den särskilda kollektivtrafiken motiveras därtill av att de är sällanresor.

  Den nya taxan med tillhörande zonindelning för den allmänna kollektivtrafiken är konstruerad helt utifrån den allmänna kollektivtrafikens linjer, trafikutbud och resandemönster. Att behålla taxan för den allmänna kollektivtrafiken som normerande för färdtjänsttaxan när zonindelningen implementeras skulle innebära att kostnaden i förhållandet till sträckan för resa med den särskilda kollektivtrafiken förefaller ologisk, då den inte längre är avståndsberoende. Det innebär också att priset för att resa med den särskilda kollektivtrafiken inte skulle motsvara resans innehåll, och att kostnadstäckningsgraden vid längre resor kommer att minska. Utöver ovanstående torde resandet med stor sannolikhet öka vilket innebär ökade kostnader för huvudmännen (kommunerna).

  Förslag till ny hantering av färdtjänsttaxan har tagits fram i samråd med länets kommuner som ingår i samarbetsavtalet. Förslaget innebär att färdtjänsttaxan lämnas oförändrad och att den därmed även fortsatt ska vara avståndsberoende, men att den till skillnad mot tidigare justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). Justering ska årligen ske utifrån KPI för senaste 12-månadersperiod per sista september, i relation till motsvarande period föregående 12-månadersperiod.

  KPI sett som årsmedel har de senaste åren legat mellan 1 och 2 procent förutom det två senaste åren då den legat kring 8,5 procent. Vid förändringar överstigande 3 % ska regionen och kommunerna gemensamt besluta om eventuella avsteg från ovanstående princip.

 • Berit Eriksson och Jennie Söderberg föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).


  Presentationen omfattar 

  • Infrastrukturplaneringen,

  • Inriktningsplanen,

  • Remissyttrande,

  • Tidslinje och påverkan,

  • Militär mobilitet,

  • Övrigt aktuellt,

  • Att diskutera.


  I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om hur Jämtland Härjedalen strategiskt ska angripa bristen på underlag om militär mobilitet i Trafikverkets inriktningsunderlag, dvs. att dessa frågor delas upp i två separata delar. Delen om militär mobilitet hanteras under sekretess i en process mellan Försvarsmakten och Trafikverket. Om vissa av Jämtland Härjedalens prioriteringar skulle komma att genomföras via NATO-medlen, då måste vi se till att "civila" infra-medel stannar kvar i länet och går att omfördela.

   

  Vidare diskuteras vikten av de regionala medlen, som måste utökas. Nu är vägstandarden så låg i vissa delar av länet att de knappt är körbara. Vidare påtalas att den lokala trafiken är oerhört viktig och att om avgångar minskas kan det slå hårt mot arbetspendling.

   

  En särskild diskussion förs om samarbetet med Norge/Tröndelag och den utvidgade arbetsmarknadsregion som potentiellt sett kan bli möjlig och ett lyft på sikt. Det behöver tydliggöras i remissvaret, liksom att ta stöd av Tröndelag i vårt remissvar på nationell infrastrukturplan; ge Tröndelag stöd i sitt remissvar på Norges nationell plan. Det finns stor potential och möjliga synergieffekter avseende forskning, utbildning osv. Vidare länken till Finland via Sundsvall. Den internationella dimensionen kan ge ytterliga hävstångseffekt för vårt läns intressen. 

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet ca kl. 15:55.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.