Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 77

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.
  Inga synpunkter framförs på protokollet.

 • Frågan om arbetet med kompetensförsörjning i Jämtland Härjedalen lyftes av företrädare för kommunerna i RSR före sommaren, men har sedan skjutits på flera gånger p.g.a. mer prioriterade frågor.

   

  Annika Hermansson föredrar punkten med stöd i utskickad information och en PPT (skickas ut separat).

   

  • Kompetensförsörjning utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Kort om organisering av samverkan på länsnivå och plan för arbetet

  Ett nytt uppdrag har getts av regeringen till regionerna att arbeta med kompetensförsörjning inom det regionala utvecklingsansvaret. Annika går igenom hur organisationen ser ut i länet gällande samverkan inom kompetensförsörjning. Vidare berörs planen för regional kompetensförsörjning.

   

  • Förutsättningar och utmaningar som påverkar länets kompetensförsörjning

  En presentation ges av förutsättningar och utmaningar som påverkar länets kompetensförsörjning. Det är stor konkurrens om kompetensen och den kommer att öka ytterligare. En stor andel av nuvarande arbetskraft kommer att gå i pension fram till 2030. Tillskottet är inte lika omfattande som pensionsavgångarna och matchning svår att få till fullt ut. Statistik föredras.

   

  • Kort om kompetensbehov i privata och offentliga arbetslivet. Var finns störst risk för obalanser?

  Trender och prognoser föredras, främst områden där de flesta bristyrkena kan komma att finnas inom 10 år, respektive ett visst överskott. Slutsatser inför framtiden presenteras över vad som behöver göras.

   

  • Hur arbetar vi tillsammans på länsnivå med utmaningarna kring kompetensförsörjning? 

  Annika lyfter fram exempel på åtgärder som vidtas inom ramen för den regionala planen och de fyra fokusområden som finns:

  1.      Utveckla underlag och prognoser för att främja strategisk kompetensstyrning,

  2.      Förbättra infrastruktur för flexibel tillgång till livslångt lärande i hela länet,

  3.      Stärk arbetet med att locka hit och behålla kompetens,

  4.      Förbättra förnyelseförmåga och kompetens för att kunna ställa om och möta framtiden på nya och långsiktigt hållbara sätt.

   

  • Kommunernas olika roller kopplat till kompetensförsörjning

  Bland annat lyfts lärcentras potential, god helhetssyn och nyttjande av EU-medel m.m.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts bl.a. skillnader mellan män och kvinnor när de söker utbildningar och frågor kopplat till det. Vidare lyfts vikten av dialog med MIUN som en väldigt viktig faktor för länets framtida kompetensförsörjning. Ledamöter påtalar även vikten av Akademi Norr och distansutbildningar, liksom dialog med Jämtlands gymnasieförbund.

  Ordföranden summerar diskussionen.

 • Ordföranden föredrar bakgrunden, liksom information om det möte som hölls den 21 oktober i styrgruppen, som tillsattes vid RSR den 3 oktober. 

   

  Mikael Jansson kompletterar med information om varför projektet har kommit till och med den information som finns i nuläget med stöd i en PPT (skickas ut separat). Utgångspunkten är NSPA (Northern Sparsly populated areas). OECD sätter ljuset på NSPA. Från det tidigare storstadsfokuset sker nu en förflyttning mot smarta regioner. Det här är ett viktigt projekt för våra nordliga regioner för att få till bättre förutsättningar inför EU:s kommande programperiod (från 2028-). Även EU Kommissionen är delaktig den här gången, till skillnad mot förra gången. Det är viktigt och bra. Mikael går igenom förhoppningarna på vad projektet ska kunna leda till.

   

  En enkät av OECD förbereds, men innehållet i enkäten är i dagsläget okänt.

   

  Vera Persson Holm kompletterar med information om ett uppstartsmöte som kommer att hållas senare i eftermiddag med externa aktörer.

 • Ordföranden går igenom bakgrunden.

  JHT har problem att upprätthålla verksamheten utifrån den ekonomi de har (omkring 3 miljoner kr.). Region JH stödjer med ca 2 miljoner kr/år. RJH kommer att upphandla den här tjänsten.

   

  Anna Halvarsson kompletterar informationen.

   

  Ordföranden ställer en fråga från RJH till kommunerna om en av de gemensamma potterna - Utvecklingspotten (omfattar ca 7,8 miljoner kr) - kan användas för att stödja JHT tillfälligt under 2023. Det handlar om ca en miljon kr totalt under 2023.

   

  En diskussion förs om de olika potterna, vad de ska användas till och vilka parter som är med i JHT. Vidare påtalas att det bör finnas en långsiktig plan för finansiering. Ledamöter från vissa kommuner efterlyser ett bättre beslutsunderlag, som bör skickas ut till kommunerna för diskussion hos respektive part. En längre diskussion förs om för-, respektive nackdelar, med att stödja JHT under 2023.

 • Ordföranden inleder med en presentation av vad Fellesrådet är. Det är en nybildad gränskommitté, en av 13 inom Nordiska ministerrådets mandat. Nordiska ministerrådet är med som finansiär. Parterna som är med i samarbetet och hur organisationen ser ut presenteras. Nästa steg är att bygga ut Fellesrådet med fler deltagare och reda ut vilka frågor som samarbetet ska inriktas mot.

   

  Erik Widar Andersson kompletterar informationen med stöd i en PPT (skickas ut separat).Det nordiska samarbetet med vision och mål presenteras. Vidare går Erik igenom vad Fellesrådet hittills har fokuserat på under den tiden organisationen har funnits, liksom exempel på inspel som har inkommit.

   

  Fellesstämman kommer att hållas den 11 januari 2023 i Stjördal. Tema: En starkare gränsregion. Anmälan görs till Naboer. Kommunal medverkan i Fellesstämman är avgörande för att den ska bli lyckad, varför deltagande från kommunerna uppmuntras.

  Tröndedagarna kommer att hållas 12-13 januari, dvs. i anslutning till Fellesstämman.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter att det är ett intressant samarbete. Kommunförbundet har dock ännu inte beslutat vilka samarbeten som ska ingås. Kommunförbundet måste få etableras innan ställning kan tas i den här frågan. Ledamöter påtalar att om kommunerna ska delta i Fellesstämman bör även deltagande i Tröndedagarna erbjudas, så att det blir värt att åka och en helhet.

 • Daniel Danielsson informerar och ger en rapport om status i arbetet med bildandet av kommunförbund.

   

  Elin Nirjens kompletterar informationen med Region JH:s perspektiv.

 • Daniel Danielsson informerar om ett ökat antal avslag från Tillväxtverket på ansökningar från Strukturfondspartnerskapet. Det är förhållandevis många jämfört med tidigare. Daniel ställer fråga till Region JH om dialog har hållits med Tillväxtverket. Anna Halvarsson svarar att även Region JH är oroade över dessa avslag. Det är viktigt att pengarna går till projekt i Jämtland Härjedalen. Region JH har haft möten med både Region VN och Tillväxtverket. Fler sådana möten ska hållas. Regionen är lika mån som kommunerna om att det här problemet ska lösas och det ligger högt upp på Regionens prioriteringslista. Det är ett nytt arbetssätt nu i början på programperioden. Vi behöver därför bevaka att ev. fel kan redas ut tidigt. Region JH kommer att återkoppla till kommunerna hur dialogen fortlöper.

   

  Daniel Danielsson informerar om ett fyllnadsval i Strukturfondspartnerskapet.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:05.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.