Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 • Fortsättning efter workshop på residenset den 28 juni. 

  Landshövdingen deltar på denna punkt.

   

  1. Elise Ryder Wikén inleder (5 minuter)

  2. Fredrik Blom presenterar kort det arbete som gjorts inom projektet samt var vi står idag (5 minuter)

  3. Hanna Falkenström, följeforskare, sammanfattar diskussionerna vid WS 2022-06-28 och processleder diskussion (30 minuter)

   

  Diskussionspunkter:

  Varför är en samverkan kring företagsetableringar viktig för länet? (Hållbarhet, kommunikation etc)

  • Vad är målbilden för länets samverkan kring företagsetablering (hur agerar vi proaktivt för att få önskade etableringar till länet och hur agerar vi reaktivt vid konkreta förfrågningar/hot om nedläggningar)?
  • Hur ser ni att arbetet organiseras?

              i) Hur skapar vi ett politiskt engagemang?

              ii) Roller och ansvar?

   

  4. Anna Halvarsson och Fredrik Blom presenterar nästa steg - mobilisering och förtydligande, vilket inkluderar en handlingsplan för regionens etableringsarbete (5 minuter)

  Bilagor

 •   6

  Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan (samverkansavtal) 2019-2021 + 2022 (inkl. verksamhetsberättelser)

 • En uppdaterad studie över "the Northern Sparsely Populated Area” (NSPA).

 •   9

  Vätgas och laddinfrastruktur i Jämtlands län

 •   10

  Övriga frågor

 •   11

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 67

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Fortsättning efter workshop på Länsresidenset den 28 juni. 

  Ordföranden inleder och presenterar bakgrund och kort introduktion.

  Projektet ”A Business Region on the Move” – projektet har varit lyckat och funktionen är numera permanentad inom Region JH.

   

  Fredrik Blom presenterar kort bakgrund, projektstrukturen och en översikt över det arbete som har gjorts inom projektet samt var vi står i dag med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Tidslinjen för etableringen av Synsam förevisas, liksom målen för och resultatet av arbetet inom projektet. 

   

  Hanna Falkenström, följeforskare, sammanfattar diskussionerna vid WS 2022-06-28.

   

  Hanna processleder diskussionen utifrån följande punkter:

  1)      Varför är en samverkan kring företagsetableringar viktig för länet? (hållbarhet, kommunikation etc.)

  Diskussion/svar:

  ·         Vi är få invånare i länet,

  ·         Det är långt till många marknader,

  ·         Ökad synlighet,

  ·         Det gynnar alla kommuner (synergieffekter i länet),

  ·         Lotsa företaget till den bäst lämpade platsen/kommunen i länet.

  ·         För företagen är det viktigt att visa att vi är samspelta i länet, mellan alla aktörer. Det är olika uppdrag, som behöver fungera och i vissa fall samordnas.

  ·         Kollektivtrafiken, kompetensförsörjning (liksom utbildning/Mittuniversitetet) och bostäder är nyckelfaktor i alla etableringar.

   

  2)      Vad är målbilden för länets samverkan kring företagsetablering (hur agerar vi proaktivt för att få önskade etableringar till länet och hur agerar vi reaktivt vid konkreta förfrågningar/hot om nedläggningar)?

  ·         (Att arbeta på bred front),

  ·         Att öka befolkningen i länet,

  ·         Få fler personer i sysselsättning,

  ·         Tordas tacka nej/Ifrågasätta om förutsättningarna finns?

  ·         Mål för vilken typ av företagsetableringar vi vill ha till Jämtland – gemensam ”berättelse” för framtiden/”. Profilen kan se olika ut mellan olika kommuner.

  ·         Kunna agera ”snabbt” vid behov – det behöver finnas en bra process.

   

  3)      Hur ser ni att arbetet organiseras (få med alla aktörer och skapa inkludering)?

  i)                   Hur skapar vi ett politiskt engagemang?

  ·         Det politiska intresset bör vara stort och en viktig del av politikens arbete. Detta bör inte vara ett problem.

  ·         Ofta uppkommer engagemang det när det finns ett konkret fall.

  ·         Varje enskild kommun ansvarar för egen förankring och se till att det finns en ”riggad” organisation.

   

  ii)                 Roller och ansvar?

  ·         En ordning bör finnas för olika roller och när politiken ska komma in eller ”hålla sig borta”.

  ·         Politiken bör komma in tidigt och vara involverad i den egna kommunen samt främst bidra till den generella målbilden på det sättet.

  ·         Det behöver finnas transparens och dialog mellan kommunerna för att kunna medverka till nya etableringar till länet, även om det inte blir till den egna kommunen.  

   

   

  Sammanfattningsvis vill politiken vara involverad.

   

  Anna Halvarsson och Fredrik Blom presenterar nästa steg:

  1.      En handlingsplan för etableringsarbete i Jämtland Härjedalen

  o   Gemensam målbild?

  o   Typ av etableringar?

  o   Roller, ansvar och förhållningssätt,

  o   Inkludering av resterande kommuner,

  o   Formalisera målsättningar.

  2.      Mobilisering etableringsförfrågan

  o   Strategiska samtal i januari 2023 – nytt möte i inledningen av den nya mandatperioden.

   

   

   

  Bilagor

 • Det första styrelsemötet hölls för någon vecka sedan. Kommunförbundet är nu formellt uppstartat och igång. Bräcke blir sätet för styrelsen och ”postlåda”. En fysisk huvudpunkt kommer att finnas, i närheten av Östersund. Verksamhet ska dock finnas i hela länet/varje kommun.

   

  När det gäller berörd personal, som i nuläget är anställd i Region JH, är inget konkret klart. Social välfärd är dock prioriterat. Elin Nirjens lyfter en oro över personalen. En diskussion förs om den berörda personalgruppen och hur hanteringen av personalen bäst bör ske. En utmaning för kommunförbundet är valet och den osäkerhet som nu råder i kommunerna om hur styret kommer att se ut nästa mandatperiod. Det är först i mitten av december det kommer att finnas visshet om det. Företrädare för kommunerna uppger att ett extrainsatt möte ska hållas inom kort för att snabba på processen kring beslut om innehållet i kommunförbundet och berörd personal. Kommunerna ska återkomma i frågan.

 • Ordföranden introducerar punkten. Anna Halvarsson kompletterar informationen om den föregående studie som genomfördes under 2017 över "the Northern Sparsely Populated Area” (NSPA). Nu ska en uppdaterad studie genomföras. Det är EU Kommissionen som har tagit beslutet om genomförande och finansierar studien med 900 000 Euro. OECD har fått uppdraget och kommer att genomföra uppdraget under 2022-24. Slutrapport och konferens planeras till aug/sep 2024.

   

  Vera Persson Holm informerar om projektet med stöd i en PPT (skickas ut separat). Organisering av projektet förevisas, liksom tidslinjen och processen framåt. Ett kick-off event kommer att äga rum den 4 oktober 2022, till vilket kommunerna är inbjudna. En arbetsgrupp med tjänstemän från berörda regioner kommer att arbeta med projektet.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts att flera av KSO:erna är uppbokade och inte kan delta vid kick-off den 4 oktober. Önskemål framförs om att kunna ta del av detta event i efterhand. Region JH tar med sig frågan.

   

  Daniel Danielsson lyfter att det lokala engagemanget behöver vara starkt och att det är viktigt att alla lokala/regionala aktörer behöver samverka och diskutera ingående vad vi vill få ut av rapporten. Det är viktigt för att Jämtland Härjedalen ska kunna få tilldelning av EU-medel som svarar upp mot våra behov och prioriteringar.

   

  Ledamot framför en idé om att tillsätta en politisk styrgrupp. En diskussion förs om förslaget och hur gruppen i så fall bör vara bemannad. Diskussion förs om huruvida RSR ska vara styrgrupp eller referensgrupp.

   

  Karin Jonsson, Effie Kourlos, Lars-Gunnar Nordlander, Daniel Danielsson och Elise Ryder Wikén anmäler intresse att delta i ett första möte, som förbereder arbetet inför RSR den 7 november. Beslut tas om att tillsätta gruppen. Om ledamöter byts ut som en konsekvens av valet tas nytt beslut om deltagare den 7 november. RSR ska vara referensgrupp.

   

  Anna Halvarsson informerar om att Mikael Jansson från NSEO kommer att medverka vid RSR den 7 november.

   

 • Ordföranden föredrar bakgrunden till frågan om antal rapportörer och fördelning av rapportörskap. Informationspunkt vid dagens möte.

  En fråga som kommer att diskuteras på rapportsmöte den 17 november 2022.

   

  Tre alternativ:

  1.      Jämtland får fortsatt ha fyra rapportörer,

  2.      Det är valfritt,

  3.      Jämtland får välja tre rapportörer.

  Frågan återkommer på RSR framöver.

  Bilagor

 • Elisabeth Wiksell och Sara Nordstrand föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Lastbilsladdning

  Det händer mycket inom det här området. Från hösten 2023 kommer det vara möjligt att köra ellastbil Trondheim-Sundsvall.

   

  Vätgas

  Arbetsgrupp för vätgas inom transportsektorn – Fossilfri konkurrenskraft – Inlandsbanan.

  Tankstation för vätgas i Sundsvall kommer att finnas från och med ht 2023.

  Både Everfuel och Hydrogen JH vill bygga tankstationer i länet.

  Inköp av utbildning och kunskapsunderlag. Målgrupp: alla kommuner i Region JH+VN

  Varför: Det finns inte detaljplanelagd mark för kommande behov.

  Kommunernas behov? Påfyllning som underlättar planprocess för förnybara bränslen vätgas, flytande biogas och lastbilsladdare. Hur bäst arbeta ihop med det här?

   

  En diskussion förs om hur kommunerna kan ligga på förhand när det gäller att arbeta gentemot företagen som både bygger laddstationer och ev. vätgasfabriker, liksom ha tillgänglig mark redo vid behov.

   

  Fråga ställs om vätgas som drivmedel i arbetsmaskiner. Svar ges att det finns ett jättebehov, men att utvecklingen inte har kommit så långt ännu. En förstudie har genomförts och behoven har identifierats inom ramen för förstudien.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs på protokollet.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:55.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.