Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 22

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.
  Inga synpunkter framförs på protokollet.

 • Jenny Sellsve, ordförande KTN, Catharina Espmark, vice ordf. KTN, Magnus Stenwall och Mathias Holmlund från Område kollektivtrafik föredrar punkten.

   

  Jenny inleder och föredrar bakgrunden till till den förestående upphandling av särskild kollektivtrafik (SÄK25).

   

  Magnus och Mattias presenterar den kommande upphandlingen mer i detalj med utgångspunkt i med kallelsen utskickat underlag.

  Organisationen presenteras, liksom omfattningen på den kommande upphandlingen: Den omfattar sex kommuner, 115 fordon, 130 mkr/år och ska löpa över fyra år (totalt 520 kr över fyra år). I nuläget ingår inte färdtjänst för Strömsund och Östersund. Planerat utskick av förfrågningsunderlaget är v. 44, 2023. Det är främst behovet som beskrivas i förfrågningsunderlaget. Hur marknaden ser ut kan Regionen inte direkt påverka. Ett samrådsmöte ägde rum den 28 mars. Trafikstart är planerad till juni 2025. Tidplanen för den aktuella upphandlingen föredras.

  Avslutningsvis presenteras innehållet i förfrågningsunderlaget.

  Det är en hög kundnöjdhet i Jämtland inom det här området. Region JH vill ogärna tumma på kvalitén. Det är dock ett stort län med de förutsättningar som föreligger. Samhället är uppbyggt kring transporter på morgon och eftermiddag (skolskjutsar och transporter till och från sjukhuset).

  Magnus och Mathias betonar att konkurrens är viktigt. Exempelvis är kostnaden för Krokoms kommun (där det finns konkurrens) 25 procent lägre än för Strömsunds kommun (där det inte finns konkurrens).

   

  I den efterföljande diskussionen ställer ledamot fråga om det går att få in mer trafik i avtalet, dvs. nyttja den personal och de fordon bättre, som vi ändå betalar för. Det handlar om den tid som är outnyttjad i arbetspassen mellan morgon och eftermiddag.

   

  Ledamot ställer fråga om vissa kostnadsdrivande faktorer måste finnas med i upphandlingsunderlaget. Som exempel nämns specifikation av vissa typer av bränslen, liksom krav om att ha bredband i bilarna. Svar ges att Region JH försöker att inte ha med kostnadsdrivande delar, såvida det inte är fullt ut motiverat.

   

  Ledamoten från Bergs kommun ställer fråga om det skulle vara gynnsamt om Östersunds kommun går med i den gemensamma upphandlingen när det gäller färdtjänst. Svar ges att det inte går att veta. Men, Mathias ger exempel som förtydligar hur det skulle kunna se ut. Det skulle kunna vara gynnsamt när det går att samordna sådana resor, t.ex. då passagerare från Bergs kommun passerar Brunflo och skulle kunna plocka upp respektive lämna av passagerare där.


  Vidare diskuteras hur det går till inför upphandlingar, om det går att ha förberedande möten med entreprenörer. Ledamot ställer även en fråga om förfrågningsunderlaget skickas ut på förhand till branschen för synpunkter. Svar ges att så sker i båda fallen. Vidare diskuteras hur entreprenörer gör i olika delar av länet, där de i vissa fall samarbetar i till geografin stora kommuner.

   

  Dessutom förs en diskussion om personer som har beställd skolskjuts, men inte alla dagar utnyttjar den. Det kostar mycket pengar. Även miljöaspekter dryftas, om krav på eldrivna/emissionsfria fordon, andel biobränsle osv.

   

  Fråga ställs även om linjenätet till Woolpower (Synsam) osv. Diskussion om det går att göra något gällande trafiken till Verksmon.

   

  Magnus och Mathias gör en genomgång av anropsstyrd trafik, hur det fungerar med bl.a. utbud. En nyhet är att även anropsstyrd trafik inom kort kommer att vara sökbart i Länstrafik-appen.

   

  Ledamöter lämnar diverse medskick inför den kommande linjeöversynen.

  Bilagor

 • En diskussion förs om Europaforum Norra Sverige 4-5 maj 2023 och vissa punkter i programmet.

   

  Ordföranden betonar vikten av att ledamöter och andra berörda anmäler sig, så att så många som möjligt från Jämtland Härjedalen deltar. En särskilt viktig fråga som har kommit upp handlar om kritiska jordartsmetaller/mineraler, där Jämtland Härjedalen har en avvikande position gentemot Norr- och Västerbotten.

  När det gäller kritiska mineraler kommer en uppföljning från föregående RSR att ske. Region JH och Länsstyrelsen tar ansvar för det. Det kommer att bli en utbildning med SGU, som ska hållas under hösten 2023. En diskussion förs om lämplig tidpunkt för utbildningen. Det finns en samsyn kring att ett datum i oktober eller november 2023 vore lämpligt.

 • Ordföranden för Kommunförbundet, Niklas Daoson (S), är frånvarande vid dagens sammanträde. I nuläget finns ingen särskild information att delge.

   

  Ett styrelsemöte ska äga rum på fredag i den här veckan. Då kommer bl.a. frågan om Vård- och omsorgscollage att tas upp för diskussion.

 • Militär mobilitet

  Ordföranden föredrar information om infrastruktur inom ramen för ett gemensamt arbete med Tröndelag. Trafikverket äger frågan, så det handlar om ett gemensam påverkansarbete mot Trafikverket, att få högre prioritet för våra frågor. Även Försvarsmakten bör dela dessa prioriteringar.

  Det finns några punkter, broar och vägar som inte håller måttet. En CEF-ansökan genom MMF är en möjlighet. Det ska dock handla om mogna projekt, som kan påbörjas inom kort. Det finns inte så många sådana projekt i vår region i nuläget. Vi behöver trycka på för att få sådana projekt, som är ”tillräckligt mogna”.

  Sverige är ordförandeland i EU under våren 2023. EU ska hålla ett första militära mobilitetsmöte. Det är nästan klart att det ska ske i Åre omkring midsommar. Detta tillfälle bör vi ta vara på bästa möjliga sätt.

   

  Information från SKR om EU:s arbetstidsdirektiv

  Daniel Danielsson informerar från ett möte i SKR om EU:s arbetstidsdirektiv. Det kommer att införas nya tvingande regler om att följa EU:s arbetstidsdirektiv. Den svenska modellen är hotad, dvs. att lagstiftning införs i stället för att parterna kommer överens i kollektivavtal. Undantag får inte ges från arbetstidsregler inom ramen för ordinarie verksamhet; däremot vid kriser. En diskussion följer kring möjliga konsekvenser.

   

  Luftföroreningsdirektivet

  En kort diskussion förs om EU:s luftföroreningsdirektiv och dess konsekvenser. Sverige har inte begärt undantag för Norrland när det gäller damm från saltning och vinterdäck m.m. Det medför problem för kommunerna, som riskerar att bli stämda i domstol om luftkvalitén understiger kraven i direktivet.

   

  Ordföranden sammanfattar diskussionen.

  Det finns en samsyn bland ledamöterna om att det framöver vore bra att lämna ca en halvtimme i slutet av varje RSR för en mer fri och spontan diskussion om aktuella frågor.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet ca kl. 15:40.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.