Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Energikontorets framtid

 •   6

  Process för revidering av regional och nationell transportplan

  • Introduktion av ny chef för Kommunförbundet  - Martin Söderström,

  • Vård- och omsorgscollege,

  • Framtida hantering av Gemensamma nämnden for samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS), m.m.

  • Diskussion kring möjliga datum och upplägg.

 •   9

  Övriga frågor och informationer

 •   10

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 31

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 • Föregående protokoll har inte justerats.

 • Elin Nirjens, Ann-Charlotte Skoog, Cilla Gauffin, Fredrik Alm och Tove Österud föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Föredragningen omfattar syftet med samverkan kring Energikontoret, innehåll Energikontoret, liksom förslag till framtida organisation, styrning, finansiering och avtal.

  Vidare presenteras exempel på Energikontorets bidrag till Jämtlands läns miljö- och klimatmål. 

   

  Ledamöterna i RSR ställer sig allmänt positiva till det förslag som presenteras.

  När det gäller organisation föreslår ledamot, att skrivningen om att beslut av inriktning på projekt och verksamheter för kommande år som ska ske i Samrådsgruppen ska ändras till att beredning ska ske i Samrådsgruppen och beslut i enskilda projekt. Däremot ska beslut om inriktning i projekt och verksamheter för kommande år tas i Regionens samverkansråd. Detta för att få väl beredda beslutsförslag, men att arbetet ges större tyngd om beslut avseende inriktningen för projekt och verksamheter fattas av Regionens samverkansråd.

   

   

   

   

 • Berit Eriksson föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Föredragningen rör processen kring och tidplanen för revidering av den nationella transportinfrastrukturplanen, med de olika steg som kommer att följa i den processen. 

   

  I den efterföljande diskussionen lyfter ledamöter frågor om bl.a. länets bristande tilldelning av medel till länsinfrastrukturplanen, bristande kvalitet på länsvägarna, liksom bristande mobiltäckning på landsbygden.

  • Introduktion av ny direktör för Kommunförbundet  

  Martin Söderström, ny direktör för Kommunförbundet, presenterar sig för Regionens samverkansråd. Kommunförbundet har en postadress i Bräcke och ett kontor i Östersund (gemensamt med Samordningsförbundet i Jämtlands län). Däremot ska det gå för medarbetare att arbeta i hela länet beroende på var de bor.

    

  • Vård- och omsorgscollege

  Ordföranden föredrar bakgrunden till frågan. Niklas Daoson (S) informerar om att ytterligare information kommer att föredras på kommunförbundets möte på fredag i den här veckan. Då ska även en väg framåt i frågan diskuteras. 

   

  En diskussion förs om problem och möjligheter framåt, liksom om vad kommunernas pengar för samordningen av Vård- och omsorgscollege används till m.m.

   

  • Framtida hantering av Gemensamma nämnden for samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS), m.m.

  Christian Åhrén (sekreterare) och Bengt Bergqvist (S) föredrar bakgrunden till frågan. Regionen avser att initiera en översyn av GNS och hur den bäst bör hanteras framåt (läggas ner eller ges en annan inriktning).

 • En diskussion förs kring möjliga datum under hösten 2023, respektive upplägg av utbildningen i gruv- och mineralfrågor.

   

  Följande förslag diskuteras primärt.

  1. Fredag den 27 oktober på eftermiddagen,

  2. Fredag den 13 oktober på förmiddagen.

   

  Målgruppen är ansvariga hos respektive huvudman (KSO, Regionråd och ansvarig tjänstemän), helst i en så liten krets som möjligt. 

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet ca kl. 15:35.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.