Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 • Förnybart 2030 och kartläggning om CVD

  En kartläggning har nyligen genomförts gällande hur långt kommuner, kommunala bostadsbolag och regionerna i Jämtland Härjedalen och Västernorrland har kommit i arbetet med att leva upp till den nya lagstiftningen som handlar om upphandling av fordon och transporter (Clean Vehicle Directive). Syftet med den här informationen är att informera om resultatet och de planerade insatser utifrån det för att stötta de offentliga aktörerna att leva upp till lagen och våra politiska mål.

 • Energi- och fastighetsnätverket om EED

  Det är av högsta vikt att länets kommuner och Regionen har kännedom om, liksom en strategi för att kunna möta, kraven i EU:s uppdaterade energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet är beslutat och arbetet med implementering i svensk lag pågår för fullt. Lagkrav och exekvering av dessa berör samtliga offentliga fastighetsbestånd, och kommer att innebära högt ställda krav på energieffektivisering. Behov har framkommit från SKR samt från Energi- och fastighetsnätverket för offentliga aktörer i Jämtlands län att hjälpa till att sprida information i frågan till beslutsfattare och högre tjänstepersoner. Till hösten planerar Energikontoret, som neutral och energikunnig part, att anordna ett riktat och fördjupat informationstillfälle kring EED och dess efterlevnad där det är av stor vikt att relevanta personer deltar. Syftet med den här informationen är att genom informationen få hjälp med spridning och förankring inom era respektive organisationer, så att vi säkerställer att rätt personer deltar och prioriterar informationstillfället till hösten, samt att få eventuella inspel på ytterligare stöd som önskas i frågan.

 • I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för att nå en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta synliggörs i att region och kommuner har kraftsamlat kring en länsgemensam folkhälsopolicy som ska utgöra grunden till länets samlade folkhälsoarbete. För att möjliggöra Folkhälsopolicyns intentioner har ett rådgivande politiskt nätverk, Folkhälso-z, etablerats.

   

  Den nuvarande Folkhälsopolicyn gäller för perioden 2020–2024, revideringen inför 2020 föregicks av en dialogprocess och möten inom Folkhälso-z. Den 30 mars 2020 beslutade Regionens samverkansråd att lämna över förslag till Folkhälsopolicy 2020 – 2024 till Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner.

   

  I slutet av senaste mandatperioden och i uppstarten av innevarande mandatperiod har tidigare och nuvarande deltagare i Folkhälso-z diskuterat nätverkets funktion. Därtill fick landets länsstyrelser under 2022 ett uppdrag att stödja den regionala implementeringen av folkhälsopolitiken, där en del var att genomföra en kartläggning av den regionala och lokala aktörskartan samt behov inom folkhälsoområdet. Uppdraget genomfördes i samverkan med regionens Folkhälsoenhet genom kommundialoger i länets samtliga kommuner samt i gemensamt arbete med kommuners folkhälsosamordnare.

   

  Resultat från ovan nämnda dialoger har belyst ett antal utvecklingsområden kopplat till länets folkhälsoarbete. Dessa går att sammanfatta inom områden som rör roller, mandat och strukturer för samverkan, beslut och genomförande såväl som behov att öka kunskapen om folkhälsopolitiken och förutsättningarna för metodutveckling inom området. Mot bakgrund av detta leder Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrelsen Jämtlands län ett fortsatt arbete för att under året ta fram förslag på struktur för länets fortsatta folkhälsoarbete.

   

  Då folkhälsopolicyn ska ses som ett grundläggande dokument för ett samlat folkhälsoarbete i länet bör ett ställningstagande om eventuell revidering inte föregå resultatet av ovanstående process.

   

  Folkhälso-Z behandlade ärendet 2024-05-13 § XX och föreslår Regionens samverkansråd att rekommendera Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner att Folkhälsopolicy för Jämtlands län förlängs till och med 2025.

 •  - Allmän information om bl.a. infrastruktur m.m.

 •   9

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.