Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M), hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • § 57

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.

  Särskilt nedslag görs kring punkten om EU Kommissionens besök i Jämtland i mitten av juni. Anna Halvarsson kompletterar informationen. Det konstateras att besöket blev lyckat. En kort diskussion förs även kring punkten om projektet "Duveds-modellen".


  Inga synpunkter framförs på protokollet.

 • Mikael Westin (C) föredrar information om status i bildandet av kommunalförbund.

  Förhandlingarna går bra och det råder god stämning mellan kommunerna och regionen. Alla fyra avtal är klara. Om processen hanteras rätt kommer kommunalförbundet att bli bra. Det bildas för att stärka länet.

  En utredning pågår kring äldre medel som finns kvar - den är ännu inte helt klar.

   

  En diskussion förs om tidplan för hösten. Region JH behöver besked om personalen snarast möjligt, dock allra senast den 31 december. Detta eftersom det handlar om medel som ev. behöver sökas under hösten osv. En dialog med berörd personal pågår och vilja finns att lösa frågor kring personalen, så det ska blir en bra situation för dem. En arbetsgrupp arbetar för att driva processen framåt. Beslut planeras till före årsskiftet i de delar som gäller personalen.

   

  Ordföranden föreslår att bildandet av kommunalförbund blir en stående punkt på dagordningen fram till dess att alla frågor är lösta. Förslaget bifalls av övriga ledamöter.

 • En kort presentationsrunda genomförs.

   

  Punkten föredras med stöd i två PPT (skickas ut separat i samband med mötet).

  Elin Ring inleder och föredrar bakgrund samt den del som gäller stimulansmedel till kommunerna. Under 2021 gick totalt ca 13, 8 miljoner kr till kommunerna, uppdelat på tre områden. Det största området är Utveckling av den nära vården med primärvården som nav. Elin gör en genomgång av insatser som har genomförts och finansierats med dessa medel.

   

  Medlen för 2022 följer samma struktur och det är även samma summa som för 2021. SocSam har beslutat om fördelning av stimulansmedlen. Elin går igenom den fortsatta tidsplanen för 2022.

   

  Ledamot ställer fråga om hur alla insatser tas omhand, hur goda exempel och lärande sker mellan kommunerna? Svar ges genom belysning av några exempel. Vissa delar är lika och andra delar olika kommunerna emellan. Men, det sker lärande och utbyte mellan kommunerna.

   

  Lena Weinstock-Sved och Anna Fremner tar över och presenterar de stimulansmedel som går till Regionen. För den regionala nivån handlade det totalt om ca 72,7 miljoner kr för 2021. Lena går igenom hur de pengarna har använts och uppföljning skett.

   

  För 2022 är det mindre medel, totalt drygt 64 miljoner kr. En presentation görs av hur medlen används under 2022.

 • Anna Halvarsson inleder med information om bakgrunden till uppdraget avseende verksamhetsutveckling som berör bl.a. Regionens samverkansråd. Det är en ny programperioden för Länspartnerskapet, ett forum som också berörs av uppdraget. Eva Aliris, verksamhetsutvecklare, har anställts för att genomföra uppdraget, som ska pågå fram till årsskiftet.

   

  Eva Aliris, presenterar syftet med uppdraget och vad det är avsett att utmynna i. Det handlar om hur samverkan har bedrivits fram till nu, både inom Länspartnerskapet och RSR, liksom hur samverkan kan stärkas framåt på bästa sätt.

   

  Ledamöter lyfter att Länsstyrelsen saknas i vissa delar av samverkan, trots att den myndigheten har uppdrag inom delvis samma områden som Region JH.

  Vidare lyfts att strategiska fora, som bör hållas på en mer aggregerad nivå, lägger sig i och bestämmer i detaljfrågor. Det blir fel.

   

  Eva Aliris kommer att träffa företrädare för endast kommunerna vid ett separat möte, preliminärt den 3 oktober 2022 vid PKR.

 • Peter Adolfsson, bredbandssamordnare, föredrar en fråga som har uppstått med anledning av att IP-only/Global connect har avsagt sig bredbandsstöd för en sträcka i Krokoms kommun (mellan Aspås och Föllinge) och således inte kommer att bygga den sträckan enligt plan. 1:1-medel har beviljats för projektet, liksom ERUF-medel via Tillväxtverket. Ca 30 arbetsplatser och 30 fastigheter berörs. Orsakerna är att beskedet om beviljade medel kom för sent (maj 2022 ) och att kostnaderna förväntas bli mycket högre än förväntat.

   

  Peter ger förslag till hur liknande situationer ska kunna undvikas framöver och vikten av dialog mellan kommunerna samt de bredbandsaktörer som bygger inom respektive kommun.

  Vidare påminner Peter om att kommunerna framöver kan behöva gå in med kompletterande finansiering , eftersom stödet från ERUF sänks från 50 till 40 procents medfinansiering. Många av de sträckor som återstår att bygga i Jämtlands län kommer att bli dyra att bygga.

   

  Ledamöter från kommunerna anser att det är fel väg att gå att kommunerna ska behöva gå in med skattemedel för att finansiera bredbandsutbyggnad. Det bör ske med statliga medel. Möjligen kan "bygdemedel" användas, vilket bl.a. Sollefteå kommun har gjort. Under vissa förutsättningar kan det vara möjligt. Det krävs dock dialog med bygderna, vilket i så fall måste ske snarast eftersom sista ansökningsdag till Länsstyrelsen är i oktober 2022.

   

  Fråga uppkommer om vad som händer med de beviljade pengarna som IP-only nu har lämnat tillbaka? Svar ges att det i nuläget är det oklart, men mest troligt kommer pengarna att gå tillbaka. Medlen är annullerade och det är för kort tid kvar för någon annan entreprenör att bygga i år med dessa medel.

   

  Ordföranden informerar om Bredbandslyftet och den utbildning som RSR har beslutat om tidigare i år. Utbildningen kommer att hållas under slutet av 2022, alternativt i början av 2023.

 • En diskussion för kring sammanträden och lokaler för RSR under 2023.

  Konsensus finns om att RSR, i avvaktan på att kommunförbundet tar slutlig form, fortsatt ska samköras med PKR/kommunförbund enligt nuvarande ordning. Vidare ska regionens lokaler fortsatt användas.

   

   

   

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet kl. 15:00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.