Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Samverkan kring företagsetableringar i länet

 • Bland annat:

  • OECD-studien - fortsatt upplägg av arbetet, m.m.
  • Statusuppdatering Kommunförbundet.
 • Regeringen har avsatt totalt 4,6 miljarder kronor i ett statligt investeringsstöd till bredbandsutbyggnad för åren 2023–2027, varav 1,3 miljarder kommer utlysas år 2023. Post- och telestyrelsen, PTS, har av regeringen fått i uppdrag att administrera detta stöd enligt förordningen (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.


  Inom ramen för förordningen ges regionerna möjlighet att vara delaktiga i två delar av stödet:

  ·         Kvalitetssäkring av PTS:s byggnadsförteckning. Ett arbete som genomfördes

  under perioden 16 januari – 6 februari 2023.

  ·         Fastställande av regionala prioriteringar. Ett arbete som kommer att pågå under perioden 12 april – 3 maj 2023.

   

  Kriterier att tillämpa vid regional prioritering

  PTS:s modell för bredbandsstöd ska göra det möjligt att nå ut till platser med stora behov av bredbandsinfrastruktur. Därför har regionerna möjlighet att peka ut vilka specifika byggnader som de anser är mest prioriterade för stödet.

  Den regionala prioriteringen lämnas in till PTS på byggnadsnivå och för att prioritera byggnader måste minst ett av fem av PTS föreslagna kriterier användas som motiv till regionens val av byggnader. Regionerna ska även inkomma med ett underlag som motiverar den regionala prioriteringen. Kriterierna är:
   

  ·         Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden och allmänna kommunikationer

  ·         Beaktande av andra insatser som till exempel regionala initiativ och stödinsatser

  ·         Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad

  ·         Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät

  ·         Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster

   

  Prioritering av byggnader

  Varje region har möjlighet att prioritera maximalt 30 procent av de byggnader som är hushåll och arbetsställen, d.v.s. byggnader som inte är fritidshus, som ingår i den slutliga byggnadsförteckningen.

   

  Region Jämtland Härjedalen bör ta fram en prioritering av stödberättigade byggnader och denna prioritering tas fram genom att varje kommun får prioritera max 30 procent av de stödberättigade byggnader som finns inom respektive kommun. Varje kommun får gärna rådgöra detta arbete med bredbandsaktörer inom respektive kommun.

   

  Region Jämtland Härjedalen sammanställer därefter dessa prioriteringar och skickar in detta till PTS senast 3 maj.

   

  I fall kommunernas sammanställningar totalt sett för länet ger ett resultat där mindre än 30 procent av länets byggnader är prioriterade kan Region Jämtland Härjedalen lägga till byggnader/områden för att på så sätt nå en nivå på 30 procent prioriterade byggnader för hela länet.

 •   9

  Övriga frågor

 •   10

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.