Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Elise Ryder Wikén (M) hälsar välkommen och öppnar mötet.

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • § 16

  Val av justerare

 • Ordföranden ger en kort summering av de frågor som diskuterades vid föregående möte.
  Inga synpunkter framförs.

   

  Vidare tas en fråga upp från föregående sammanträde om statistik från Region JH till kommunerna om drogrelaterade framkörningar med ambulans. Svar ges att sådan statistik inte förs, varför Region JH följaktligen inte kan förmedla den till kommunerna. 

 • Anna Halvarsson informerar om företags situation i Jämtland Härjedalen utifrån kriget i Ukraina och dess påverkan på Europa. Det handlar bl.a. om livsmedelssituationen – ett mat och livsmedelspartnerskap. De gröna näringarna var redan hårt ansatta sedan tidigare. Ett möte med Länsstyrelsen kommer att hållas på fredag i den här veckan. En diskussion ska då föras med utgångspunkt i Livsmedelsstrategin. Ledamot påtalar att vårt livsmedelsberoende av Ryssland och Ukraina måste minskas genom egen lokal produktion.

   

  Kommunerna har haft en diskussion med Länsstyrelsen i dag. Planering och förberedelser sker. Det finns en stor osäkerhet kring flyktingsituationen, såväl kring fördelning av kommande flyktingar som finansiering. Skolan är en viktig del i den här situationen. Hur kan vi säkerställa att privata boenden görs tillgängliga? Samverkan kring IOP? Risken för trafficing är en annan viktig fråga. En diskussion förs om det bör inrättas särskild samverkan mellan Länsstyrelsen-kommuner-region.

   

  Fråga ställs av ledamot om hur regionen jobbar med kommande flyktingars hälsa, bl.a. i förhållande till Covid-19. Malin Bergman, nytt regionråd, informerar om hälsocentralernas arbete och hälsosamtal som hålls med nyanlända från Ukraina om bl.a. vaccinationer.

 • Daniel Danielsson och Therese Kärngard från styrgruppen informerar.

  Styrgruppen har föreslagit alla kommuner att bilda en ideell förening/ett kommunförbund. PKR är interimsstyrelse. Beslut med den inriktningen ska tas i samtliga KF senast under maj. En projektledare (processledare) ska anställas, som ska hålla ihop hela processen. De pengar som finns kvar i överenskommelsen med Region JH ska föras över till det nya kommunförbundet. Jörgen Persson har av PKR utsetts att hålla i den ekonomiska delen.

   

  Personalen som berörs av den uppsagda kommunala överenskommelsen, Energikontoret och Föreningsarkivet är viktiga delar att lösa ut tidigt. Därefter blir nästa steg att titta på Samverkansavtalet: Vilka delar i nuvarande samverkan ska fortsätta i det nya kommunförbundet, respektive avvecklas. Vidare ska beslut tas kring om nya delar ska tas in i samarbetet. Diskussion behöver föras såväl mellan kommunerna som med Region JH.

   

  Elin Nirjens tar vid. Givet den nya informationen bör det bli tal om verksamhetsövergång, det är Region JH:s utgångspunkt. En diskussion förs kring hur det i så fall ska ske när det gäller berörd personal. Det bör hanteras skyndsamt för att inte tappa kompetens och undvika osäkerhet hos berörd personal.

   

  Kommunerna svara att kommunförbundet , p.g.a. planen för beslut i fullmäktige, inte kan bildas förrän tidigast den 1 juni 2022. Det är inte säkert att verksamhetsövergång blir aktuellt för samtlig personal. En diskussion förs kring hur situationen på bästa sätt ska hanteras.

   

  Företrädare för kommunerna efterlyser en lista med personalfunktioner som berörs av den uppsagda överenskommelsen. Elin Nirjens ska ta fram en sådan lista och förse kommunerna med den. 

 • Beslut om underskott 2021 för Kurs- och konferens

  Elin Nirjens inleder och föredrar bakgrunden till frågan. Förslaget till beslut har skickats ut i form av en tjänsteskrivelse med handlingarna, dvs. att Region JH och kommunerna ska dela på underskottet: 296 tkr vardera.

   

  Ledamot från kommunerna uppger att de redan under pandemin efterfrågade om personalen inom Kurs- och konferens kunde få andra arbetsuppgifter. Då var beskedet från Region JH att det var det som skedde, dvs. att berörd personal hade fått annan sysselsättning. Svar ges från regionen att det fanns en plan för vad personalen skulle göra, som sedan inte gick att genomföra som planerat.

   

  Fråga ställs från ledamot från kommunerna utifrån utskickat underlag om att kommunerna inte inkom med inspel. Det är oklart var dialogen fördes kring berörd personal, eftersom kommunikationen tycks ha brustit. Svar ges från regionen att bl.a. en enkät skickades ut till kommunerna, men att det inte kom inte in särskilt många svar på den enkäten. I ett senare skede framkom att kommunerna ansåg att verksamheten inte längre behövdes. När detta blev känt för Region JH valde regionen då att avsluta verksamheten 6 månader tidigare.

   

  Ett beslut behöver fattas om hur underskottet ska hanteras. Enighet nås dock inte vid mötet.

  Bilagor

 • Berit Eriksson föredrar kort utifrån en PPT (skickas ut separat).

   

  • Återrapportering från Hearing med Regeringskansliet den 10 februari

  Känslan var att Region JH:s prioriteringar gick fram till infrastrukturministern. Det är dock oklart vad det kommer att innebär, om ens något. Beslutet om infrastrukturproposition ska fattas av regeringen i juni. Nya stambanor i södra Sverige kommer att kosta enorma summor om de ska byggas, den frågan överskuggar allt annat inför regeringsbeslutet. 

   

  • Återrapportering från seminarium i riksdagen den 17 februari

  Ordföranden ger kort information om ett tredje seminarium i riksdagen om Norra stambanan. Många ledamöter i Trafikutskottet var på plats. Ordföranden anser att företrädare för såväl Region JH som kommunerna bör använda Stockholmskontoret för de norra regionerna betydligt mer framöver.

   

  • Andra aktuella infrastrukturfrågor

  -          Säkerhet genom mindre samhällen/byar – Trafikverket genomför en ÅVS.

  -          Trafikverket genomför en utredning om säkerhets och hastighetsåtgärder på E14/E45,

  -         Trafikverket genomför en kapacitetsutredning om Atlantsstråket.

  -          Remisser,

  -          Revidering av TEN- T,

  -          Möte med kommunernas tjänstemän om infrastruktur.

   

  • Norrtåg/Vy (Elise R W)

  Ordföranden informerar om Vy och aktuellt koncessionsavtal. Vy vill gå från koncessionsavtal till produktionsavtal. Detta beslut kan styrelsen i Norrtåg AB inte ta på egen hand, utan ägarna - de fyra norra regionerna - måste godkänna en sådan åtgärd. Inledningsvis skulle kostnaden öka med 124 miljoner kr/år för de fyra ägaren (24 miljoner kr/år för Region JH). VD har omförhandlat summan, varför det nu handlar om 74 miljoner kr/år (17 miljoner kr/år för Region JH). Det är mycket pengar. Oavsett alternativ är det ett svårt läge. Inget annat alternativ ger troligen heller ett billigare avtal. Vidare kommer Trafikverket inte att öka sin medfinansiering.

 • Peter Adolfsson föredrar punkten utifrån en PPT (skickas ut separat).

  Peter presenterar tidplanen för bredbandsstödsprocessen 2022, liksom hur regionala prioriteringar är tänkt att fungera.

  Under perioden 8-28 april kommer kommunerna att ha möjlighet att bidra med prioriteringar för stödbara byggnader. Det är viktigt att kommunerna bidrar i det arbetet.

   

  Ledamot från kommunerna ställer fråga om hur kommunerna bör agera i prioriteringen och om tidigare underlag som har tagits fram kan användas igen. Svar ges att kommunerna är fria att göra som de vill när det gäller byggnader som är prioriteringsbara. Det är dock viktigt att byggnader som redan har bredband sorteras ut, så inte stödpengar i ett senare skede måste betalas tillbaka. 

 • Annika Hermansson föredrar ärendet utifrån ett underlag som har skickats ut med handlingarna och en PPT (skickas ut separat).

   

  Alla regioner har fått i uppdrag att ta fram en regional handlingsplan för ESF. Den ska beslutas i Regionala utvecklingsnämnden (RUN) i april. Därefter ska den skickas till ESF-rådet för legalitetsprövning. Förankring har skett i flera olika sammanhang inom Jämtland Härjedalen, bl.a. med RSR.

   

  Under föregående programperiod är det många olika saker som inte har fungerat bra, vilket Region JH har påpekat för ESF-rådet.

   

  Annika går igenom förutsättningarna för den nya programperioden och förändringar som har skett. Programområde A och D - Mellersta Norrlands (Jämtland och Västernorrland) handlingsplan omfattar dessa båda programområden. Programområde D – Gleshet. Annika går kort in på detta särskilt. Utmaningar gås igenom, liksom viktiga principer för prioritering. Förslag till prioriteringar presenteras och gås igenom mer ingående, med exempel på vad som avses. Tidplanen för att ta fram handlingsplanen är snäv. Inspel kan skickas till Annika Hermansson fram till och med den 28 mars.

  Ledamot ställer fråga om pengafördelning mellan område A och D. Svar ges att fördelningen inte är helt klar ännu. 707 miljoner Euro totalt med stört andel av medlen till programområde A. Eventuellt kommer område D att omfatta 44 miljoner Euro. Det krävs även medfinansiering (men med minst andel inom område C och E).

 • Maria Kumpula föredrar punkten utifrån två PPT (skickas ut separat).

   

  Maria Går igenom visionen med RUS, utgångspunkter och mål för framtiden. Vidare förevisas det regionala ramverket. S3 kommer att uppdateras med ”Sustainability” (hållbarhet), vilket innebär att S3 blir "S4".

  Arbetsmetodiken gås igenom, liksom kommande handlingsplan för S3 och hur de tas fram. Förslag till den övergripande processen framåt presenteras.

   

  Ett erbjudande om dialogmöte med kommunerna kommer inom kort att skickas ut.

   

  Inspel ges från kommunala företrädare om att kommunerna är viktiga i processen med att ta fram platsbaserad utveckling.

 • Henrik Jonsson presenterar, med stöd i en PPT (skickas ut separat), bakgrunden till och förutsättningarna för ett nytt samverkansavtal med MIUN, som ska slutas under 2022.

  Nuläget och viktiga samverkansområden gås igenom - Processen i fokus. Nästa steg presenteras, däribland en samverkansdag som planeras till den 20 juni 2022. 

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om finansiering och hur den är tänkt att ske. Svar ges att det i nuläget inte finns något beslut kring finansiering.

 • Åsa Hernerud föredrar punkten.

   

  Bemanning Stockholmskontoret – En diskussion förs kring att bemanna kontoret med en person som jobbar strategiskt för länets frågor på plats i Stockholm.

  Infrastruktur, bredband, kompetensförsörjning och klimat – några områden som bör omfattas i påverkansagendan.

   

  Det finns en arbetsgrupp med övriga Norrlandslän, där ett flertal olika frågor diskuteras. En sådan fråga är ersättningsmodellen för vindkraft, i vilken en skrivelse kommer att skickas in till Regeringskansliet. PKR har föreslagit att presidierna i både RSR och PKR skulle underteckna skrivelsen om ersättningsmodell för vindkraft.

   

  Utifrån Länspartnerskapet, workshop i RSR i december och inriktningen kring nytt kommunförbund i stället för samverkansöverenskommelsen förs en diskussion om hur samarbetet bäst ska bedrivas framöver. Region JH har det övergripande regionala utvecklingsansvaret – det ligger i ansvaret för utvecklingsansvaret. Vilka frågor är det viktigt att vi jobbar med tillsammans framöver? Kan det vara olika arenor framöver? 

  Västernorrland har något som kallas för Samverkansrådet, respektive Stora samverkansrådet. Det finns en beredningsgrupp med tjänstepersoner som då förbereder mötena, vilket ger mer kraft.

   

  Företrädare för kommunerna ger inspel att det i Jämtland Härjedalen i nuläget är för många forum med alltför omfattande samordning som följd. Detta bör ses över inför framtiden.

   

   

 • Ordföranden informerar om bakgrunden och att det inte går att använda 1:1-medel som finansiering till LAG-potten.

   

  Åsa Hernerud tar vid och går igenom föreslagen fördelning med stöd i en PPT (skickas ut separat). Medfinansieringen måste nå upp till 33 procent. Förslaget till finansiering från Leader innebär en kraftig ökning för regionen och en marginell minskning för kommunerna.

   

  I den efterföljande diskussionen tas olika perspektiv upp på frågan om finansiering genom 1:1-medel till LAG-potten. Det finns olika sätt att göra det här på. Kommunerna är nöjda med förslaget och det har inte förts någon intern diskussion om Leaders förslag. Kommunerna är måna om att ett beslut ska tas om medfinansiering, eftersom dessa pengar gör nytta "längst ut" i länet. Regionen ser svårigheter med att finansiera upp det som saknas i enlighet med Leaders förslag. Leader ska senast den 1 april meddela Jordbruksverket hur medfinansieringsgraden ser ut.

   

  Företrädare för kommunerna påtalar att kommunerna går in med skattemedel; Region JH har hittills gått in med 1:1-medel från staten, dvs. inga skattemedel. Kommunerna är angelägna om att Region JH är med och finansierar Leader. Förslag framförs från kommunerna: RJH tar beslut om finansiering, men inte hur.  

   

  Företrädare för kommunerna ger förslag till lösning för underskottet i Kurs- och konferens kopplat till finansiering av Leader: Kommunerna betalar hälften av underskottet i Kurs- och konferens i enlighet med förslaget från Region JH. Detta mot att Region JH tar kostnaden för att finansiera sin ökning av Leader enligt Leaders förslag.

   

  Företrädare för Region JH uttrycker att regionen får ta med sig frågan och se vilka möjligheter som står till buds innan besked kan lämnas.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 16:05. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.