Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Fastställande av dagordning

 • Presentation av utkast och diskussion. 

 • (med avbrott för PAUS/Kaffe kl. 14:30-14:40)

   

  • Processen kring kommande Nationell plan för infrastruktur och inspel till planen,
  • Militär mobilitet.
 • Fortsättningen av Attraktiv region/Ta steget.

 • Bakgrund
  Länets kommuner diskuterade under den första halvan av 2010-talet, inom ramen för dåvarande regionförbundets verksamhet, samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar. Detta genom effektivisering med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system för att öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund deltog också i diskussionerna. Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen tog gemensamt fram en förstudie inom området.

  Diskussionerna ledde fram till att en gemensam nämnd för IT-drift och stöd inrättades den 1 december 2016 mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun. Nämndens uppgift var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur, i syfte att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. Projektet och diskussionerna ledde till att kommunerna, Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen ville utöka samverkan inom ramen för en gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner togs fram med utgångspunkten att den befintliga nämnden för IT-drift och stöd kunde användas för samverkan. Bräcke kommun och Härjedalens kommun beslutade sedan att i ett första skede inte ingå i nämnden. Vidare meddelade kommunalförbunden att de inte heller avsåg att gå med.

  Efter beslut i Regionens samverkansråd (RSR) och hos respektive huvudman inrättades Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS) den 1 april 2018 mellan Region Jämtland Härjedalen respektive Berg, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommuner.

  Några månader senare ändrade sig Bräcke respektive Härjedalens kommun och ville ingå i samarbetet. Det medförde att det befintliga avtalet och reglementet för GNS reviderades så att nämnden kunde utökas med dessa båda parter.

  Ärendet
  Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725). Därigenom förändrades förutsättningarna för samverkan mellan kommuner och regioner jämfört med före lagändringen.

  Upphandlingslagstiftning har dock inte ändrats. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen. Vidare påverkas samverkansrelationer även fortsättningsvis av ett flertal rättsliga och praktiska faktorer, som de samverkande partnerna måste beakta och hantera (bl.a. information och samråd, dokumenthantering och personuppgiftsbehandling, offentlighet och sekretess, arbetsrätt och arbetsmiljö, liksom uppföljning och uppsikt).

  GNS:s verksamhet blev inte det gemensamma lyft inom området som de samverkande parterna avsåg när nämnden bildades. Under mandatperioden 2019–2022 var GNS till viss del vilande, främst under slutet av mandatperioden. Efter en tids diskussion om en eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder gavs Regionens samverkansråd i uppdrag att hålla samman en utredning av frågan (RS/559/2019). Som ett första steg i att försöka få fram en gemensam målbild för en eventuell sammanslagning beslutade RSR att skicka en begäran om synpunkter till samtliga parter. I nästa steg beslutade RSR att ge Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna och begräsningarna för en gemensam regional upphandlingsnämnd, liksom om det fanns upphandlingsområden som hanterades inom den kommunala upphandlingsnämnden som inte kunde ingå i en regional nämnd. Vidare gavs Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) i uppdrag att utreda hur samverkan inom hjälpmedelsområdet skulle kunna organiseras om frågorna inte skulle komma ingå i en utökad gemensam nämnd. Formerna för hur brukarinflytande inom hjälpmedelsområdet skulle kunna utvecklas i en framtida organisation inkluderades i uppdraget.

  Utredningen visade sammanfattningsvis att en total sammanslagning av befintliga gemensamma nämnder, med de aktuella uppdrag och verksamheter som nämnderna hade, inte var juridiskt möjlig. Mot den bakgrunden beslutade RSR den 9 november 2020, § 63, att verksamheten fortsatt skulle bedrivas inom befintlig nämndstruktur och att utredningen om en sammanslagning skulle avslutas.

  Inför 2022 fastställde GNS varken en verksamhetsplan eller budget. Vidare genomfördes endast ett kort sammanträde under 2022. Regionens revisorer har vid ett flertal tillfällen kritiserat bristen på verksamhet i GNS, liksom avsaknaden av bl.a. verksamhetsplan och årsbokslut (se Revisionsberättelse för Regionen 2021 respektive 2022).

  Efter att länets kommuner i slutet av 2021 sade upp samverkansöverenskommelsen med Region Jämtland Härjedalen och ett kommunförbund i nuläget är under uppbyggnad har frågan om den gemensamma nämndens syfte och framtid åter aktualiserats.

  En utredning har under hösten 2022 genomförts i Region Jämtland Härjedalen för att se över möjligheterna för Regionen och Krokoms kommun att samverka kring matproduktion. Utredningen syftade till att utröna hur en sådan samverkan skulle kunna ske. Frågan skulle även kunna avse andra serviceverksamheter som Regionen driver runt om i länet. Sammanfattningsvis visar utredningen att avtalssamverkan inte är möjligt för serviceverksamheter där lagen om offentlig upphandling (LOU) måste beaktas. Däremot skulle sådan samverkan vara möjligt i form av en gemensam nämnd.

  Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 maj 2023, § 83, gavs regiondirektören i uppdrag att till styrelsens sammanträde den 5-6 oktober 2023 återkomma med ett förslag till fortsatt hantering av GNS, dvs. om nämnden ska finnas kvar och i så fall med vilket syfte, eller om nämnden ska avvecklas.

  I dagsläget ansvarar GNS för följande frågor:

  • Serverdriftsavtal mellan Åre kommun och Regionen,
  • JAMT-net (ett telefonsystem som länets kommuner och Regionen använder),
  • LINK-avtal mellan länets kommuner och Regionen.


  För det fall regiondirektören efter genomfört uppdrag skulle komma att landa i slutsatsen att GNS ska avvecklas krävs (åtminstone) följande beslut för att det ska kunna ske:

  • Beslut i Regionens samverkansråd om avveckling,
  • Beslut i samtliga parters fullmäktige om avveckling,
  • Utredning av och beslut om hur GNS:s nuvarande uppgifter på annat sätt ska hanteras framöver.
 •   9

  Sammanträdestider RSR 2024

 •   10

  Övriga frågor och informationer

 •   11

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 40

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 • Föregående protokoll har inte justerats.

 • Processen kring kommande Nationell plan för transportinfrastruktur och inspel till planen

   

  Berit Eriksson, Jennie Söderberg och Susanna Dillenbäck föredrar ärendet med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Presentationen omfattar inriktningsplaneringen, ekonomisk ram, innehållet i regeringsuppdraget till Trafikverket, yttrande med inspel från Region JH till Trafikverket, politiska länsprioriteringar, vad som har hänt sedan beslutet om nationell plan 2022, hur nya omvärldsfaktorer påverkar länets långsiktiga prioriteringar, vad som händer nu/framöver i den nationella planen, liksom regional transportplan.

   

  De efterföljande diskussionerna handlar om vilka strategier som bör användas för att Jämtland Härjedalen ska bli mer lyckosamt att få med projekt i nästa nationella plan, bl.a. påverkansarbetet, resurser och former för det framtida arbetet. Vidare diskuteras vad de nya omvärldsfaktorerna för med sig för konsekvenser. När det gäller Regional transportplan omfattar diskussionerna till stor del kostnadsläget och vad den lilla budget som finns till förfogande bör avsättas till framöver. Strategi att tydligare peka på namngivna objekt vi vill få in i planen utifrån våra prioriteringar lyftes.

   

  Region JH:s tjänstemän erbjuder att komma ut till kommunerna för att hålla dialog i processen inför inspel till ny nationell transportinfrastrukturplan.

   

  Militär mobilitet

  Presentationen omfattar syfte och mål med att fokusera på militär mobilitet i anslutning till processen för ny nationell transportinfrastrukturplan, vad som har hänt under sommaren 2023 (stärkt samverkan med Tröndelag; dialog med FOI om utredning av militära behov) förberedelser för arbetsgrupp i länet och påverkansarbete.

   

  Ordföranden informerar om ett expertmöte på Frösön i juni 2023 inom ramen för EU.

   

  Magnus Aspegren informerar om den särskilda ledning för NATO-anslutningen, som Region JH nyligen har startat upp.   

 • Sara Larsson föredrar information om projektet Attraktiv region/Ta steget och dess fortsättning med stöd i en PPT (skickas ut separat).

   

  Presentationen omfattar bakgrunden till projektet, planen för regional kompetensattraktion, den nuvarande organisationen och kostnader för olika delar i projektet. Den fråga som nu är aktuell är hur finansiering ska ske för 2024.

   

  Ordföranden informerar om att regionala utvecklingsnämndens presidium föreslår att ta 3 570 tkr (-641 tkr från näringslivet) - totalt 2 929 tkr från den gemensamma potten som är kvar från det tidigare Regionförbundet. Det skulle vara en kortsiktig lösning endast för 2024. 

   

  Daniel Danielsson (C) informerar om kommunernas interna diskussioner om vad som ska finansieras med gemensamma medel eller inte.

   

  En diskussion följer om vad ett beslut i enlighet med förslaget skulle innebära och vilka för- eller nackdelar som finns. Vidare diskuteras olika kommuners inställning till en fortsättning av projektet i förvaltning. Ordföranden informerar om att kommunernas tillväxtchefer, enligt uppgift, är positiva till en fortsättning av arbetet. Det krävs dock ett beslut i RSR för att RUN ska kunna besluta om att betala ut medel ur den gemensamma potten.

   

  En diskussion följer om beslutet om medlen ska fattas vid dagens sammanträde eller ett framtida sammanträde.

 • Bakgrund


  Länets kommuner diskuterade under den första halvan av 2010-talet, inom ramen för dåvarande regionförbundets verksamhet, samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar. Detta genom effektivisering med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system för att öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningstjänstförbund deltog också i diskussionerna. Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen tog gemensamt fram en förstudie inom området.


  Diskussionerna ledde fram till att en gemensam nämnd för IT-drift och stöd inrättades den 1 december 2016 mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun. Nämndens uppgift var att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur, i syfte att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster. Projektet och diskussionerna ledde till att kommunerna, Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Region Jämtland Härjedalen ville utöka samverkan inom ramen för en gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner togs fram med utgångspunkten att den befintliga nämnden för IT-drift och stöd kunde användas för samverkan. Bräcke kommun och Härjedalens kommun beslutade sedan att i ett första skede inte ingå i nämnden. Vidare meddelade kommunalförbunden att de inte heller avsåg att gå med.


  Efter beslut i Regionens samverkansråd (RSR) och hos respektive huvudman inrättades Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner (GNS) den 1 april 2018 mellan Region Jämtland Härjedalen respektive Berg, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersunds kommuner.


  Några månader senare ändrade sig Bräcke respektive Härjedalens kommun och ville ingå i samarbetet. Det medförde att det befintliga avtalet och reglementet för GNS reviderades så att nämnden kunde utökas med dessa båda parter.


  Ärendet

  Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § kommunallagen (2017:725). Därigenom förändrades förutsättningarna för samverkan mellan kommuner och regioner jämfört med före lagändringen.

  Upphandlingslagstiftning har dock inte ändrats. Det innebär att eventuell upphandlingsskyldighet gäller på samma sätt som före lagändringen. Vidare påverkas samverkansrelationer även fortsättningsvis av ett flertal rättsliga och praktiska faktorer, som de samverkande partnerna måste beakta och hantera (bl.a. information och samråd, dokumenthantering och personuppgiftsbehandling, offentlighet och sekretess, arbetsrätt och arbetsmiljö, liksom uppföljning och uppsikt).

  GNS:s verksamhet blev inte det gemensamma lyft inom området som de samverkande parterna avsåg när nämnden bildades. Under mandatperioden 2019–2022 var GNS till viss del vilande, främst under slutet av mandatperioden. Efter en tids diskussion om en eventuell sammanslagning av gemensamma nämnder gavs Regionens samverkansråd i uppdrag att hålla samman en utredning av frågan (RS/559/2019). Som ett första steg i att försöka få fram en gemensam målbild för en eventuell sammanslagning beslutade RSR att skicka en begäran om synpunkter till samtliga parter. I nästa steg beslutade RSR att ge Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun ett gemensamt uppdrag att utreda förutsättningarna och begräsningarna för en gemensam regional upphandlingsnämnd, liksom om det fanns upphandlingsområden som hanterades inom den kommunala upphandlingsnämnden som inte kunde ingå i en regional nämnd. Vidare gavs Gemensam nämnd för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel (GNUS) i uppdrag att utreda hur samverkan inom hjälpmedelsområdet skulle kunna organiseras om frågorna inte skulle komma ingå i en utökad gemensam nämnd. Formerna för hur brukarinflytande inom hjälpmedelsområdet skulle kunna utvecklas i en framtida organisation inkluderades i uppdraget.


  Utredningen visade sammanfattningsvis att en total sammanslagning av befintliga gemensamma nämnder, med de aktuella uppdrag och verksamheter som nämnderna hade, inte var juridiskt möjlig. Mot den bakgrunden beslutade RSR den 9 november 2020, § 63, att verksamheten fortsatt skulle bedrivas inom befintlig nämndstruktur och att utredningen om en sammanslagning skulle avslutas.


  Inför 2022 fastställde GNS varken en verksamhetsplan eller budget. Vidare genomfördes endast ett kort sammanträde under 2022. Regionens revisorer har vid ett flertal tillfällen kritiserat bristen på verksamhet i GNS, liksom avsaknaden av bl.a. verksamhetsplan och årsbokslut (se Revisionsberättelse för Regionen 2021 respektive 2022).


  Efter att länets kommuner i slutet av 2021 sade upp samverkansöverenskommelsen med Region Jämtland Härjedalen och ett kommunförbund i nuläget är under uppbyggnad har frågan om den gemensamma nämndens syfte och framtid åter aktualiserats.


  En utredning har under hösten 2022 genomförts i Region Jämtland Härjedalen för att se över möjligheterna för Regionen och Krokoms kommun att samverka kring matproduktion. Utredningen syftade till att utröna hur en sådan samverkan skulle kunna ske. Frågan skulle även kunna avse andra serviceverksamheter som Regionen driver runt om i länet. Sammanfattningsvis visar utredningen att avtalssamverkan inte är möjligt för serviceverksamheter där lagen om offentlig upphandling (LOU) måste beaktas. Däremot skulle sådan samverkan vara möjligt i form av en gemensam nämnd.


  Vid regionstyrelsens sammanträde den 31 maj 2023, § 83, gavs regiondirektören i uppdrag att till styrelsens sammanträde den 5-6 oktober 2023 återkomma med ett förslag till fortsatt hantering av GNS, dvs. om nämnden ska finnas kvar och i så fall med vilket syfte, eller om nämnden ska avvecklas.

   

  I dagsläget ansvarar GNS för följande frågor:

  • Serverdriftsavtal mellan Åre kommun och Regionen,
  • JAMT-net (ett telefonsystem som länets kommuner och Regionen använder),
  • LINK-avtal mellan länets kommuner och Regionen.

   


  För det fall regiondirektören efter genomfört uppdrag skulle komma att landa i slutsatsen att GNS ska avvecklas krävs (åtminstone) följande beslut för att det ska kunna ske:

  • Beslut i Regionens samverkansråd om avveckling,
  • Beslut i samtliga parters fullmäktige om avveckling,
  • Utredning av och beslut om hur GNS:s nuvarande uppgifter på annat sätt ska hanteras framöver.

   

  En diskussion följer om för- och nackdelar med att ha kvar eller avveckla nämnden, respektive ev. framtida syfte för det fall GNS ska finnas kvar.

 • § 46

  Sammanträdestider RSR 2024

 • 1. Processen för revidering av RUS

  Ordföranden informerar om vad processen med RUS-revideringen syftar till och varför den genomförs under hösten 2023, främst mål och prioriteringar liksom om det lagstadgade ansvaret som har tillkommit för regionerna avseende kompetensförsörjning.

   

  Susanne Hansson informerar om vad som förevarit vid Kommunförbundets sammanträde i förra veckan. Fråga lyfts om varför det är så bråttom att ta beslut om en revidering av RUS och om det går att skjuta fram beslutet? På så sätt kommer kommunerna att få mer tid på sig att jobba med sina mål och prioriteringar.

   

  Ordföranden svarar att det är en fråga för regionen, men att synpunkten är noterad. Det går dock inte att skjuta fram beslutet särskilt länge i tid, eftersom en revidering egentligen redan borde ha beslutats i förhållande till inriktningen för fördelning av 1:1-medlen. 

   

  2. Sammanhållningspolitiken

  Daniel Danielsson (C) informerar från en arbetsgrupp inom Europaforum Norra Sverige. 

   

  Inom Cohesion-alliance. En sammanslutning för parter som anser att sammanhållningspolitiken är viktig. En uppmaning ges om att alla aktörer i länet bör anmäla sig till nätverket. 

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet ca kl. 15:40.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.