Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 • Presentation av utkast och diskussion.

 • Sedan Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvariga år 2015 reglerades den interkommunala samverkan i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, där Energikontoret Jämtland Härjedalen inkluderades. Avtalet reviderades 2018 och när länets kommuner bildade Kommunförbundet Jämtland Härjedalen 2022 upprättades en Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen om regional samverkan avseende Energikontoret som gäller under 2023. Syftet med den tidsbegränsade överenskommelsen var att under en övergångsperiod fortsätta samverkan avseende Energikontoret, samt utreda den fortsatta placeringen, finansieringen och styrningen av Energikontoret.  

  Under våren 2023 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från kommunerna samt Regionen, som i maj 2023 presenterade ett förslag för Regionens samverkansråd om hur Energikontorets framtid från och med 2024 skulle kunna se ut. Förslaget innebar i korthet att Energikontoret fortsatta placering skulle vara Region Jämtland Härjedalen, att finansieringen ska delas mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, samt att styrningen ska ske via ett samverkansråd där parterna är representerade.

  Regionens samverkansråd tyckte förslaget var bra, och gav arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på samverkansavtal för Energikontoret från och med 2024.

   

  Ett förslag till samarbetsavtal, inklusive bilagor, har nu tagits fram som reglerar samarbetet mellan parterna.

  Bilagor

 • Processen inför ny nationell plan för transportinfrastruktur.

 • Projektet En attraktiv region som bedrivits under 2020-2023 handlade om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet invånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingick också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet. Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt, där Region Jämtland Härjedalen hade projektansvaret. Utöver Regionen ingick länets kommuner, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

  Projektets mål var att locka fler att bosätta sig i och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet var att ett utvecklat samarbete skapades mellan det offentliga och det privata, för att på ett effektivare sätt arbeta med att attrahera arbetskraft som i dag är svårrekryterad för såväl företag som det offentliga.

  Projektet har nått bra resultat. Bland annat finns en upparbetad och fungerande, länsomfattande samarbetsmodell för kompetensattraktionsarbete (TAM - Talant Attraction Model). I september 2023 finns 1103 hushåll som registrerat sig och anmält intresse för en flytt till länet. 265 hushåll av dessa har tagit steget och flyttat hit. 819 personer har beställt magasinet ”Ta Steget” som marknadsför platsen mot potentiella inflyttare. Exempel på andra resultat är etableringen av ett nätverk för inflyttarvägledare, en framtagen arbetsmodell och handlingsplan för respektive kommun, etablerat coworkingnätverk och ett uppbyggt regionalt ambassadörsnätverk. Samtliga nätverkskontakter och inflyttarkontakter finns i ett gemensamt CRM-system, som utvecklas kontinuerligt.  

  Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har kommit överens om att tillsammans driva kompetensattraktionsarbetet vidare i ytterligare ett år enligt den upparbetade modellen och det arbetssätt som byggts upp i projektet En attraktiv region. Ett förslag till samarbetsavtal, inklusive bilagor, har tagits fram som reglerar samarbetet mellan parterna.

  Bilagor

 •   9

  Styrgruppsmöte med SJ

 •   10

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 50

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 • Ordföranden föredrar föregående protokoll.

  Inga synpunkter framförs.

 • Markus Andersson, Future Place Leadership, föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Presentationen av Handlingsplan för företagsetableringar tar upp de olika delarna mer specifikt, vilket omfattar bl.a. övergripande målbild, mål för samverkansstrukturen, handlingsplanens delar, intressentkarta, rollfördelning och ansvar, smart specialisering och prioriterade branscher samt styrkeområden, möjliga finansieringsmodeller, tre processlogiker, prioriterade delmål för 2024, dialogstruktur och prioriterade aktiviteter 2023-2024.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts vikten av att kunna argumentera för motiven gentemot medborgarna till varför vi ska arbeta med det här, varför nyetableringar av företag är viktiga att få till länet. Vidare lyfts att försvarsindustrin bör läggas till som en egen punkt under "styrkeområden", då detta kommer att bli en viktig del. Ledamot framför även att det är viktigt att det gemensamma arbetet inom Regionen gäller hela länet och att energiföretag samt näringslivets aktörer därmed behöver representera hela länet; för enskilda satsningar som berör en eller ett fåtal kommuner kan sådana genomföras, men då finansieras särskilt.

   

 • Sedan Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvariga år 2015 reglerades den interkommunala samverkan i ett samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner, där Energikontoret Jämtland Härjedalen inkluderades. Avtalet reviderades 2018 och när länets kommuner bildade Kommunförbundet Jämtland Härjedalen 2022 upprättades en Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Jämtland Härjedalen om regional samverkan avseende Energikontoret som gäller under 2023. Syftet med den tidsbegränsade överenskommelsen var att under en övergångsperiod fortsätta samverkan avseende Energikontoret, samt utreda den fortsatta placeringen, finansieringen och styrningen av Energikontoret.  

  Under våren 2023 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från kommunerna samt Regionen, som i maj 2023 presenterade ett förslag för Regionens samverkansråd om hur Energikontorets framtid från och med 2024 skulle kunna se ut. Förslaget innebar i korthet att Energikontoret fortsatta placering skulle vara Region Jämtland Härjedalen, att finansieringen ska delas mellan länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen, samt att styrningen ska ske via ett samverkansråd där parterna är representerade.

  Regionens samverkansråd tyckte förslaget var bra, och gav arbetsgruppen i uppdrag att ta fram ett förslag på samverkansavtal för Energikontoret från och med 2024.
   
  Ett förslag till samarbetsavtal, inklusive bilagor, har nu tagits fram som reglerar samarbetet mellan parterna.

  Bilagor

 • Åsa Hernerud, Berit Eriksson och Jennie Söderberg föredrar punkten om process inför ny nationell plan för transportinfrastruktur med stöd i en PPT (skickas ut separat).

  Åsa inleder med en redogörelse för processen med revideringen av mål och långsiktiga prioriteringar som styr regionens verksamhet inom den regionala utvecklingsstrategin. En revidering har inletts för att harmonisera dessa mot den nationella strategin för regional utveckling, som styr 1:1 medlen samt för att få med transportinfrastruktur, liksom det nya uppdraget inom kompetensförsörjning.

  Berit och Jennie tar vid med en presentation, som omfattar främst olika centrala objekt på lång respektive medellång sikt, liksom förslag till prioritetsordning. En diskussion förs om prioriteringarna.

   

  Vidare lyfts s.k. "bytespunkter", där det behöver finnas bilparkeringar för att kunna ansluta till kollektivtrafik/tåg. Svar ges att det - inom ramen för projektet Mittstråket - pågår en sådan diskussion med Trafikverket och att det finns en medvetenhet om den problematiken. 

 • Projektet En attraktiv region som bedrivits under 2020-2023 handlade om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet invånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingick också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet. Projektet genomfördes som ett samarbetsprojekt, där Region Jämtland Härjedalen hade projektansvaret. Utöver Regionen ingick länets kommuner, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

  Projektets mål var att locka fler att bosätta sig i och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet var att ett utvecklat samarbete skapades mellan det offentliga och det privata, för att på ett effektivare sätt arbeta med att attrahera arbetskraft som i dag är svårrekryterad för såväl företag som det offentliga.

  Projektet har nått bra resultat. Bland annat finns en upparbetad och fungerande, länsomfattande samarbetsmodell för kompetensattraktionsarbete (TAM - Talant Attraction Model). I september 2023 finns 1103 hushåll som registrerat sig och anmält intresse för en flytt till länet. 265 hushåll av dessa har tagit steget och flyttat hit. 819 personer har beställt magasinet ”Ta Steget” som marknadsför platsen mot potentiella inflyttare. Exempel på andra resultat är etableringen av ett nätverk för inflyttarvägledare, en framtagen arbetsmodell och handlingsplan för respektive kommun, etablerat coworkingnätverk och ett uppbyggt regionalt ambassadörsnätverk. Samtliga nätverkskontakter och inflyttarkontakter finns i ett gemensamt CRM-system, som utvecklas kontinuerligt.  

  Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har kommit överens om att tillsammans driva kompetensattraktionsarbetet vidare i ytterligare ett år enligt den upparbetade modellen och det arbetssätt som byggts upp i projektet En attraktiv region. Ett förslag till samarbetsavtal, inklusive bilagor, har tagits fram som reglerar samarbetet mellan parterna.

  Bilagor

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar Regionens samverkansråd ca kl. 15:05.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.