Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Föregående protokoll

 • Workshop om främst resursfördelningsmodell.

 •   6

  Beredskapslager mellan Regionen och kommunerna?

 •   7

  Infrastruktur/Militär mobilitet

 • Bakgrund

  Med start under 2005 etablerades Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM). Dessförinnan hade samverkan mellan kommunerna och dåvarande landstinget skett inom ramen för det politiska samverkansorganet LAKO. En ny arena bedömdes behövas för att uppnå en bredare och djupare politisk förankring av, stor kunskap om och en gemensam syn på hälso- och sjuk­vården, omsorgen och socialtjänsten i länet. I SVOM deltar ordförande i länets kommuners socialnämnder/motsvarande samt representation från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Tjänstemannastöd från samtliga parter deltar sammanträden.

  I september 2009 initierade dåvarande ”Rådet för regional utveckling” ett ärende om att bilda en Barnarena. Behovet av en barn- och ungdomsarena hade funnits länge och hade aktualiserats i olika sammanhang. Barnarenan startade upp sitt arbete i juni 2009. I Barnarenan deltar SocSam:s presidium kompletterade av ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersund (SocSam består av ordf. i kommunernas socialnämnder/motsv), BUZ:s presidium (BUZ består av ordf. kommunernas barn- och utbildningsnämnder/motsv) samt representation från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Tjänstemannastöd från parterna deltar vid sammanträden

  Allt sedan Barnarenans uppstart har SVOM och Barnarenan haft samma mandat och uppdrag men olika målgrupper, Barnarenan har fokus på barn och unga och SVOM har fokus på vuxna personer. Syftet med grupperingarna är att stärka regional samverkan och utveckling mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Kopplat till sig har SVOM och Barnarenan tjänstemannaberedningar (SVOM: Fredaggruppen och SamReKo HSI, Barnarenan: SamReKo HSI).
   

  Ärendet

  Länets samverkansstruktur inom området har funnits under många år och det finns skäl att utvärdera och att se över om den möter länets framtida utmaningar och behov. Det finns även skäl att se över samverkansstrukturen med anledning av att kommunerna har bildat Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen, vilket torde bli en ny sammanhållande aktör inom samverkansstrukturen.

  Målet med översynen ska vara att identifiera behov av förändringar i den befintliga samverkansstrukturen samt att ta fram förslag till ny struktur för samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

  Av förslaget ska framgå vilka politiska- respektive tjänstemannagrupper som bör finnas i den föreslagna samverkansstrukturen, deras uppdrag och beslutsmandat samt inbördes relation.

  Förslaget ska klarlägga:

  • mandat,

  • roller (Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen),

  • rapporteringsvägar,

  • behov av administrativt stöd.

   

  Uppdraget behöver förhålla sig till de lokala förutsättningarna i länet och genomföras i dialog mellan Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Kommunförbundet. Om alternativa förslag lämnas ska för- och nackdelar redovisas. Ett av förslagen ska förordas och skälen för detta ska redovisas. I uppdraget ingår att lämna förslag på eventuella ytterligare utredningar och åtgärder.

  En tydlig samverkansstruktur ska leda till:

  • aktivt bidra till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre,

  • kontinuitet i samverkan,

  • effektiv samverkansorganisation,

  • effektiv mötesstruktur,

  • god samverkanskultur och starka relationer.

   

  Uppdraget bör inte omfatta:

  • samverkan med andra aktörer än Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner,

  • samverkan i andra frågor än hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola,

  • implementering av en ny samverkansstruktur,

  • kommunikation eller information till medarbetare och befolkning,

  • den interna organisationen hos samverkande parter.

   

  Angränsande uppdrag för samverkan inom andra områden och med andra organisationer/myndigheter bör kunna komma att initieras under uppdragstiden och en helhet bör då eftersträvas i de delar som tangerar varandra.

 •   9

  Övriga frågor och informationer

 •   10

  Mötet avslutas

 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 71

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen enligt reglementet.

 • Föregående protokoll har inte justerats.

 • Lisbet Gibson och Elin Ring inleder med en presentation av sig själva och om bakgrunden till projektet med ett nytt samverkansavtal för hemsjukvård och resursfördelningsmodell.


  Moa Lindunger, projektledare från PwC, ger en fördjupning med stöd i en PPT (skickas ut separat). Framtidsutmaningar gås igenom, däribland ekonomiska, demografiska och sociala utmaningar. Färre ska göra mer för fler. Kostnadsutvecklingen och demografiska utmaningar är särskilt svåra att lösa.

   

  Målen för Gemensam hälso- och sjukvårdspolitik för 2014-2025 i Jämtland Härjedalen, respektive målbilden för nära vård, förevisas. Stort fokus i presentationen läggs på arbetet med en resursfördelningsmodell, däribland ÄDEL-reformen, kostnad/brukare och den övriga ekonomiska bakgrunden. Olika alternativ och PwC:s bedömning presenteras. I anslutning till det förevisas Region Örebro Läns resursfördelningsmodell, som delvis fungerar som en förebild för arbetet i Jämtland Härjedalen.

   

  Ledamot lyfter att SVOM, Kommunchefsnätverket och RSR borde träffas gemensamt, för att få till ett mer samlat arbete och en levande dialog inom det här området. Det finns samsyn kring att detta är ett bra förslag. En diskussion förs om hur detta bör ske och vilken typ av frågor som i så fall bör diskuteras.

   

  Elin Ring och Lisbet Gibson delar med sig av reflektioner kring hur arbetet fortskridet för Jämtland Härjedalen i strävan att få fram ett nyss samverkansavtal inom området. Förslaget om att diskutera dessa frågor i ett större forum bejakas av Elin och Lisbet.

 • Göran Zachrisson, Anna Forzelius och Lars Amrén föredrar punkten med stöd i en PPT
  (skickas ut separat).

   

  Bakgrunden presenteras, däribland KHOS-samarbetet. Vidare görs en genomgång av sannolika behov framöver när det gäller beredskapslagring mellan kommunerna och Regionen. Det behöver göras en analys av det här området, inför att beslut om vägen framåt ska fattas. En process för vägen framåt presenteras. 

   

  I den efterföljande diskussionen berörs vilka politiska organ som behöver vara involverade i processen och vilken typ av frågor som kan omfattas. Frågan om ev. beredskapslager mellan kommunerna och Regionen kommer att återkomma till RSR längre fram i processen.

 • Berit Eriksson föredrar punkten med stöd i en PPT (skickas ut separat).


  Presentationen omfattar processen för revidering av nationell infrastrukturplan och inspelet om inriktningsunderlaget till Trafikverket, liksom länsprioriteringarna i den nationella planen. Avslutningsvis föredras tidslinjen framåt, planen för påverkansarbete under 2024, liksom förestående förändringar mot bakgrund av NATO-medlemskapet avseende militär mobilitet.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om vissa av länsprioriteringarna, bl.a. Mittstråket, "Förbifart Brunflo", vägsträckan Lockne-Pilgrimstad och mittseparering på E14 m.m. Vidare diskuteras konsekvenser för Jämtland Härjedalen av det förestående NATO-medlemskapet.

   

   

 • Bakgrund

  Med start under 2005 etablerades Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM). Dessförinnan hade samverkan mellan kommunerna och dåvarande landstinget skett inom ramen för det politiska samverkansorganet LAKO. En ny arena bedömdes behövas för att uppnå en bredare och djupare politisk förankring av, stor kunskap om och en gemensam syn på hälso- och sjuk­vården, omsorgen och socialtjänsten i länet. I SVOM deltar ordförande i länets kommuners socialnämnder/motsvarande samt representation från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Tjänstemannastöd från samtliga parter deltar sammanträden.

   

  I september 2009 initierade dåvarande ”Rådet för regional utveckling” ett ärende om att bilda en Barnarena. Behovet av en barn- och ungdomsarena hade funnits länge och hade aktualiserats i olika sammanhang. Barnarenan startade upp sitt arbete i juni 2009. I Barnarenan deltar SocSam:s presidium kompletterade av ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden i Östersund (SocSam består av ordf. i kommunernas socialnämnder/motsv), BUZ:s presidium (BUZ består av ordf. kommunernas barn- och utbildningsnämnder/motsv) samt representation från regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Tjänstemannastöd från parterna deltar vid sammanträden.  Allt sedan Barnarenans uppstart har SVOM och Barnarenan haft samma mandat och uppdrag men olika målgrupper, Barnarenan har fokus på barn och unga och SVOM har fokus på vuxna personer. Syftet med grupperingarna är att stärka regional samverkan och utveckling mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen. Kopplat till sig har SVOM och Barnarenan tjänstemannaberedningar (SVOM: Fredaggruppen och SamReKo HSI, Barnarenan: SamReKo HSI).
   

  Ärendet

  Länets samverkansstruktur inom området har funnits under många år och det finns skäl att utvärdera och att se över om den möter länets framtida utmaningar och behov. Det finns även skäl att se över samverkansstrukturen med anledning av att kommunerna har bildat Kommunförbundet i Jämtland Härjedalen, vilket torde bli en ny sammanhållande aktör inom samverkansstrukturen.

  Målet med översynen ska vara att identifiera behov av förändringar i den befintliga samverkansstrukturen samt att ta fram förslag till ny struktur för samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

  Av förslaget ska framgå vilka politiska- respektive tjänstemannagrupper som bör finnas i den föreslagna samverkansstrukturen, deras uppdrag och beslutsmandat samt inbördes relation.

  Förslaget ska klarlägga:

  • mandat,

  • roller (Region Jämtland Härjedalen, länets kommuner, Kommunförbundet Jämtland Härjedalen),

  • rapporteringsvägar,

  • behov av administrativt stöd.

   

  Uppdraget behöver förhålla sig till de lokala förutsättningarna i länet och genomföras i dialog mellan Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Kommunförbundet. Om alternativa förslag lämnas ska för- och nackdelar redovisas. Ett av förslagen ska förordas och skälen för detta ska redovisas. I uppdraget ingår att lämna förslag på eventuella ytterligare utredningar och åtgärder.

  En tydlig samverkansstruktur ska leda till:

  • aktivt bidra till utvecklingen av tidiga, sammanhållna, tillgängliga och personcentrerade insatser för barn och unga, vuxna och äldre,

  • kontinuitet i samverkan,

  • effektiv samverkansorganisation,

  • effektiv mötesstruktur,

  • god samverkanskultur och starka relationer.

   

  Uppdraget bör inte omfatta:

  • samverkan med andra aktörer än Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner,

  • samverkan i andra frågor än hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola,

  • implementering av en ny samverkansstruktur,

  • kommunikation eller information till medarbetare och befolkning,

  • den interna organisationen hos samverkande parter.

   

  Angränsande uppdrag för samverkan inom andra områden och med andra organisationer/myndigheter bör kunna komma att initieras under uppdragstiden och en helhet bör då eftersträvas i de delar som tangerar varandra.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet ca kl. 15:50.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.