Hoppa över navigering
 • Ordföranden, Jonas Andersson (S), hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

 • § 2

  Val av justerare

 • Preliminär föredragningslista har skickats ut med kallelsen i enlighet med reglementet.

 • Ordföranden går igenom föregående protokoll.


  Inga synpunkter framförs på protokollet.

   

 • En presentationsrunda genomförs.

 • Christian Åhrén, sekreterare, föredrar innehållet i reglementet.

   

  Christian påminner om att reglementet är beslutat i Regionfullmäktige, vilket är viktigt att tänka på om förändringar i reglementet ska genomföras framöver.

   

  Inga synpunkter framförs.

  Bilagor

 • En strategisk och inledande diskussion hålls om bland annat utmaningar, komparativa fördelar och hur samverkan på bästa sätt ska byggas de kommande fyra åren.

 • 1. Verksamhetsberättelse 2022

  Elin Nirjens går igenom verksamhetsberättelsen med stöd i med kallelsen utskickat underlag och en PPT (skickas ut separat). Elin går igenom ett urval av genomförda aktiviteter och resultat 2022. 

   

  2. Kommunförbundet - statusrapport

  Region JH har ställt fråga till kommunförbundet kring berörd personal och en eventuell verksamhetsövergång. En diskussion förs om status i frågan. Kommunerna tar med sig frågan och återkommer.

   

  Daniel Danielsson (C) uttalar sig om status i bildandet av kommunförbundet. Ett styrelsemöte ägde rum i förra veckan. 16 ledamöter och 16 ersättare valdes. Ett presidium valdes också: Niklas Daoson ordförande, Karin Jonsson 1:e vice ordförande, Simon Högberg 2:e vice ordförande. Vidare antogs en preliminär tidplan framåt.

   

  Mikael Westin, Elin Nirjens och Jonas Andersson kompletterar informationen

   

  Bilagor

 • Maria Höög (projektledare Region JH) och Helena Ivansson (projektledare kommunerna) föredrar punkten med utgångspunkt i med kallelsen utskickat underlag.

   

  Bakgrunden föredras, dvs. varför det behövs göras en omställning till nära vård. Vidare vad begreppet ”Nära vård” innebär. Gemensam plan på den gemensamma nivån primärvård presenteras och processen fram till beslut. Även syftet med målbilden presenteras, liksom de fem strategier som utgör grunden för målbilden. Slutligen presenteras förslag till beslut.

   

  I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om Glesbygdsprojektet, fördelning av medel för God och nära vård, liksom om begreppet ”medborgare” i stället för patient.

  Bilagor

 • Vid RSR den 30 maj 2022 beslutades att ett Regionalt bredbandslyft ska genomföras. Programmet för detta är framtaget i samarbete med Post- och telestyrelsen, SKR och flera regioner i Sverige. Programmets ambition är att ge grunden för att regionen, utifrån sina egna unika förutsättningar, ska kunna ta ut riktningen för ett antal övergripande frågor som lägger grunden för regionens fortsatta engagemang i bredbandsfrågan. Inbjudna skulle vara politiker och tjänstemän med ledningsfunktioner inom regionen samt kommunernas KSO:er.

   

  Datum för det Regionala bredbandslyftet sattes tidigare till 24 februari 2023, men p.g.a. dubbelbokning kan inte KSO:erna vara med den dagen. Av den anledningen behöver nytt datum för ”lyftet” tas fram.

  Eftersom det är Post- och telestyrelsen som kommer att hålla i detta har de föreslagit döljande tider då de kan:

  • 28 feb-2mars,

  • 10 mars,

  • 14-15 mars,

  • 20-22 juni.

  • Samt efter sommaren.

  Tre-fyra förslag på datum som fungerar för KSO:erna och regionråden behöver tas fram under mötet.

   

  I den efterföljande diskussionen framkommer att inget datum före sommaren är möjligt. En diskussion förs om möjliga datum efter sommaren som fungerar för samtliga. 

 • 1.       Fråga om hur möten i Regionens samverkansråd ska genomföras

  Ordföranden föreslår att vårens möten i Regionens samverkansråd 2023 ska vara fysiska. Detta för att försöka bygga tillit och få till ett bra samarbetsklimat i inledningen av mandatperioden.

   

  2.       Fråga om vice ordförande i Regionens samverkansråd

  Ordföranden lyfter frågan om vice ordförande i Regionens samverkansråd. I nuläget är det Susanne Hansson (S). Det nybildade kommunförbundet bör diskutera den här frågan inför nästa sammanträde den 27 mars. Helst bör frågan ha diskuterats före den 15 mars, då presidiet inför nästa sammanträde ska äga rum.

 • Ordföranden tackar deltagarna och avslutar sammanträdet ca kl. 16:00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.