Hoppa över navigering
 •   2

  Sammanträdet öppnas, upprop

 • Justering 18 december kl. 13.00

   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 •   5

  Fullmäktiges presidiums information

 • 1. Kerstin Sjöberg (V) avsäger sig den 6 november 2018 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 4 december 2018 att Jeannette Ek (V) utses till ersättare i Kerstin Sjöbergs (V) ställe.

  Bilagor

 • Inga nya motioner och medborgarförslag har inkommit sedan senaste fullmäktigesammanträdet.

   

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium 2 gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Även medborgarförslag
  redovisas. Följande motioner och medborgarförslag har anmälts till regionfullmäktige och är under beredning:

  1. Motion från Mats Gärd (C) om Strategi för minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer (RS/604/2018), inlämnad 2018-03-13. Motionen har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och skulle tidigare besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 8-9 oktober 2018 men har blivit framflyttad och ska nu besvaras senast 12-13 februari 2019.

  2. Motion från Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L), om hållbart flyg med nya flygbränslen (RS/805/2018), inlämnad 2018-04-12. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 11 december 2018.

  3. Motion från Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L), om att avveckla Länstrafiken och överföra verksamheten till regionala utvecklingsnämnden (RS/806/2018), inlämnad 2018-04-12. Motionen har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och skulle tidigare besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 8-9 oktober 2018 men har blivit framflyttad och ska nu besvaras senast 12-13 februari 2019.

  4. Motion från Olle Arnsten och Patrik Andersson (C) om att texta regionfullmäktiges direktsändningar på nätet (RS/1239/2018), inlämnad 2018-06-20. Motionen har fördelats till fullmäktiges presidium och skulle tidigare besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11 december 2018 men har blivit framflyttad och ska nu besvaras senast 12-13 februari 2019.

  5. Motion från Olle Arnsten (C) om fysisk aktivitet på recept (RS/1240/2018), inlämnad 2018-06-20. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och skulle besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 20 november 2018. Ärendet blev dock bordlagt så motionen ska nu besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 11 december.

  6. Motion från Thomas Andersson m.fl. (C) om användandet av engångsartiklar i fossilbaserad plast (RS/1259/2018), inlämnad 2018-06-21. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och skulle besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 20 november 2018. Ärendet blev dock bordlagt så motionen ska nu besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 11 december.

  7. Medborgarförslag om att fotvårdsremissen återinförs (RS/1541/2018), inlämnad 2018-08-28. Förslaget har fördelats till vårdvalsnämnden och ska besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 11 december 2019.

  8. Motion från David Adervall (S) om ett rökfritt län (RS/2024/2018), inlämnad 2018-11-19. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 16-17 april 2019.

  Bilagor

 •   9

  Utbildning för förtroendevalda - Säkerhet för förtroendevalda vid hot och våld

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionstyrelsen. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras. Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

   

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna ska lämnas in minst en dag före sammanträdet och besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

   

 • Det har inkommit ett medborgarförslag om önskan att fotvårdsremiss återinförs för reumatiker.

  Region Jämtland Härjedalen subventionerar sedan 1993 medicinsk fotvård för patienter med diabetes, nedsatt cirkulation i underbenen samt reumatism.

  På grund av förbättrade behandlingsmetoder för patienter med reumatism klarar idag de flesta reumatiker att själv sköta sin fotvård. Utifrån det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen beslutade regionfullmäktige 2016-10-19 § 146 om att reducera fotvårdsförmånen för patienter med reumatism till att enbart gälla de med nedsatt handfunktion. Det är således fortfarande möjligt för reumatiker att, utifrån en läkarbedömning, få remiss till fotvård.

  På grund av det rådande ekonomiska läget finns i dagsläget inga planer på att ändra tidigare fattat beslut.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-12-10 § 286 och tillstyrker vårdvalsnämndens förslag.

   

  Bilagor

 •   13

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2018

 • Regionala utvecklingsnämnden
   

  Vårdvalsnämnden
   

  Gemensamma nämnden för samverkan
   

  Gemensamma nämnden för upphandling
   

  Patientnämnden
   

  Revisorerna

 • Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer, strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något. Regionfullmäktiges presidium ansvarar för att se till att beslutade policys hålls aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts. En av policyerna som ska revideras är konstpolicyn (tidigare Bildkonstpolicy).

  År 2006 antogs styrdokumenten Bildkonstpolicy samt Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst i Jämtlands läns landsting (JLL/525/2006). Senaste revideringen av Bildkonstpolicy skedde 2012 (LS/1654/2010).

  Revideringen av Konstpolicyn har skett med jämställdhets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv samt med anpassning till regionbildningen. Sedan den senaste revideringen finns minoritetslagen vilket ska stärka de nationella minoriteternas inflytande. Regionen är samisk förvaltningsmyndighet vilket innebär ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska språk.

  Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen har reviderats parallellt med framtagandet av Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 (RUN/363/2017) samt Revidering av riktlinjer och rutiner för hantering av Region Jämtland Härjedalens konst (RUN/359/2018).

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-10-23--24 § 269 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Ärendet blev bordlagt vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-20 §155.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer, strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något. Regionfullmäktiges presidium ansvarar för att se till att beslutade policys hålls aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts.

  En av de policyer som ingått i översynen är parkeringspolicyn. Nuvarande policy fastställdes i landstingsfullmäktige § 164, 2007. Policyn innehåller grundläggande värderingar, definition av parkeringar, regler för parkeringsavgifter och kontrollavgifter. I policyn anges att de parkeringsplatser som Region Jämtland Härjedalen disponerar i första hand ska tillgodose parkeringsplatser för patienter och besökande och i andra hand för bilar som behövs i tjänsten. Finns platser över erbjuds de till regionens medarbetare.

  Översynen av policyn visar att regler och riktlinjer för parkeringar är en intern fråga som bör ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och hanteras som regler. Beslut om avgifter är en fråga för regionfullmäktige. Policyn behövs därför inte och kan tas bort.

  Ärendet blev bordlagt vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-20 §156.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige ska på sitt möte den 20 november 2018 behandla ärendet om Översyn av parkeringspolicy. Förslaget är att parkeringspolicyn tas bort och ersätts med en regel. Det utifrån att den översyn som gjorts visar att regler och riktlinjer för parkeringar är en intern fråga som bör ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och hanteras som regler. Beslut om avgifter är en fråga för regionfullmäktige.

  I parkeringspolicyn finns en bestämmelse om att avgiften för besöksparkeringar ska ligga i nivå med den taxa som gäller i anslutning till landstingets lokaler i aktuell kommun och ska i största möjliga utsträckning vara enhetlig över länet. Taxan fastställas av landstingsstyrelsen. När beslut om policyn togs beslutade regionfullmäktige också om kontrollavgifter. Eftersom policyn tas bort behöver regionfullmäktige ta nya beslut om avgifterna.

  För Region Jämtland Härjedalens verksamhet är det önskvärt att besökare och patienter kan parkera fordon i någorlunda närhet till respektive verksamhetsställe. Regionen har även tjänstefordon som behöver parkeringsplatser och i mån av plats erbjuds även regionens medarbetare parkeringsmöjlighet i närheten av arbetsplatsen och det gäller oavsett om det är parkeringsplatser vid egna eller inhyrda lokaler.

  Parkeringssituationen som den är idag är inte tillfredsställande eftersom det finns för få platser i förhållande till intresset, framförallt vad gäller parkeringsplatser i anslutning till sjukhuset. Därför pågår idag ett antal utredningar för att se hur situationen kan underlättas. Bland annat pågår inom regionens miljöarbete ett projekt om att hitta de effektivaste och ekonomiskt optimerade åtgärderna för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor och pendlingsresor på såväl kort som lång sikt. Arbete pågår också med en långsiktig fastighetsutvecklingsplan.

  Nuvarande regler för parkeringar har setts över. Bland annat utifrån att tidigare regelverk inte efterlevts, främst på grund av den ökade administration som skulle krävas för efterlevnad av framförallt de kriterier som ställs för att beviljas en personalparkeringsplats. Regeln har också sammanförts med regler och rutiner för personalparkeringar (LS/751/2017). De parkeringsavgifter som föreslås motsvarar de avgifter som gällt i enlighet med tidigare beslut. Förslag till avgift för laddplats för elbil har lagts till.
   

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-10-23--24 § 271 och beslutade för sin del följande:
  2. Regler för parkeringar fastställs.
  3. Avgifter för parkeringar fastställs enligt följande:

  Besöksparkering: 10 kronor per timme

  Personalparkering:
  - Uteparkering: 2 400 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen
  - Dygnsparkering: 3600 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen
  - Natt och helgparkering: 1800 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen
  - Verksamhetsparkering: 2400 kronor för dagparkering och 3600 kronor per år för dygnsparkering, avgiften tas ut årsvis.
  - Laddplats för elbil: 6000 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen.
  - Månadsbiljett dagparkering: 250 kronor per månad.
  - Om regionen hyr parkeringar av en extern hyresvärd till en lägre kostnad än ovanstående kan regiondirektör besluta att motsvarande lägre avgift tas ut av medarbetaren. Kostnaden för regionens förhyrning ska vara specificerad av hyresvärden. Ingår parkeringsplatser i det totala hyresavtalet får reducering av avgiften inte ske.

  Punkt 2 gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar enligt förslag i ärende om översyn av parkeringspolicy (RS/1537/2017) och punkt 3 gäller under förutsättningar att regionfullmäktige beslutar enligt förslag i detta ärende.

  Ärendet blev bordlagt vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-20 §157.

  Bilagor

 • Olle Arnsten (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige om fysisk aktivitet på recept där han förslår att Region Jämtland Härjedalen återinför fysisk aktivitet på recept FAR och att det inledningsvis kan ske som ett försök på några hälsocentraler. Han föreslår också att möjligheten till samverkan med lokala idrottsföreningar undersöks.

  Fysisk aktivitet på recept, FaR® bygger på ett patientcentrerat förhållningssätt där det som styr samtalet är patientens hälsotillstånd, eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra. Samtalet leder sedan fram till den skriftliga ordinationen av FaR®. Aktiviteten som ordineras kan bedrivas individuellt eller i grupp organiserad av en aktivitetsarrangör, såsom idrottsföreningar.

  När FaR® infördes år 2004 hade två hälsocentraler i länet medverkat i ett pilotprojekt och tagit fram den modell som blev en utgångspunkt för hur FaR® implementerades på länets hälsocentraler. Mellan åren 2004–2009 utbildades samtliga hälsocentraler och kringliggande föreningsledare enligt den framtagna metoden. Sedan dess kan länets samtliga hälsocentraler förskriva FaR® och det kan göras av all legitimerad personal med kunskap inom fysisk aktivitet som behandlingsmetod. Möjlighet att skriva ut FaR® inom Region Jämtland Härjedalen har inte tagits bort utan pågår fortfarande om än i liten skala.

  En samverkan har funnits mellan Jämtlands läns landsting och Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund sedan 2001 via olika EU-projekt. Vid EU-projektens slut formaliserades samverkan år 2005 genom ett samverkansavtal mellan parterna där Idrottsförbundet ersattes ekonomiskt av Jämtlands läns landsting för att möjliggöra fortsatt utvecklingsarbete och förvaltning av FaR® i Jämtlands län. Samverkansavtalet fortgick mellan åren 2005 – 2014. Vid omförhandling av innehåll och ersättningsnivå erbjöds J-Hs Idrottsförbund år 2014 en halverad ersättningsnivå, det resulterade i att J-Hs Idrottsförbund avböjde fortsatt samverkan kring FaR®.

  Nedanstående är pågående insatser som möjliggör förbättrade förutsättningar för ökad förskrivning av FaR® inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen.
  - Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, (HFS) stödjer via ett pilotprojekt Region Jämtland Härjedalen kring verksamhetsutveckling med levnadsvaneindikatorer under 2018 – 2019.
  - Beslut i Primärvårdsledning att KVÅ-koder (Klassifikation av vårdåtgärder) ska användas för levnadsvanor vilket inkluderar FaR®.
  - Samordnare fysisk aktivitet på Folkhälsoenheten arbetar kontinuerligt med olika insatser och utbildningar i syfte att främja FaR® som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården.
  - Det finns FaR® -kontaktpersoner på hälsocentralerna i länet och FaR® kan förskrivas på en aktivitet som patienten utövar på egen hand.
  - Samordnare fysisk aktivitet har tagit fram FaR® -rekommendationer för olika diagnoser vilket ska läggas till i Z-läkemedel (rekommendationslista på de preparat som bör användas vid olika sjukdomar).
  - Projekt pågår i regionen för att utveckla digitaliserat personligt stöd för fysisk aktivitet
  - Folkhälsoenheten är positiva till utökad samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, en träff är inbokad i oktober 2018.

  Ärendet blev bordlagt vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-20 §158.

  Bilagor

 • Centerpartiet i Region Jämtland Härjedalen yrkar att regionen från 2020 fasar ut användande av engångsartiklar i fossilbaserad plast som ej är nödvändiga utifrån behov av smittskydd, patientsäkerhet eller andra verksamhetskritiska anledningar.

  Vid tillverkning av plast används huvudsakligen två fossila råvaror; råolja och naturgaskondensat. Omkring fyra procent av världsproduktionen av råolja går till plastframställning. Användningen av förnyelsebara råvaror vid tillverkning av plast har dock ökat på senare tid och benämns ofta biobaserad plast.

  Inom hälso- och sjukvården är plast ett dominerande material, men används även, som i övriga samhället, till en mängd olika produkter. Framställning av fossila råvaror bidrar till klimatpåverkan och om produkterna sen inte kan återvinnas utan går till förbränning bidrar det också till klimatpåverkan. I vissa upphandlingar har biobaserad plast efterfrågats av regionen, men det sker inte systematiskt då resurser för djupare marknadsanalyser, som då behövs, saknas.

  Det är dock viktigt ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt att regionens verksamheter kritiskt granskar användandet av engångsartiklar och minskar s.k. slöserier. Regionen har inte resurser att göra s.k. innovationsupphandlingar, men där det finns alternativ på marknaden är det miljömässigt motiverat att så långt möjligt upphandla produkter av förnyelsebara råvaror som även helst kan återvinnas.

  Regionen kommer i närtid att göra en översiktlig analys över de produkter som upphandlas och beställs via förrådsenheten med syfte att identifiera möjliga åtgärder för att minska avfallsmängden och öka återvinningen. Den analysen tillsammans med att nyttja kunskapen i befintliga nätverk mellan regioner och landsting kan ge en grov marknadsanalys över i vilka tillämpningar biobaserad plast finns på marknaden samt var plast fullgott kan ersättas med annan förnyelsebar råvara. Utifrån det så kan man ta fram ett arbetssätt och rutin för att så långt möjligt upphandla produkter av förnyelsebara råvaror. Det är dock viktigt att även väga in andra miljöaspekter i produktens livscykel såsom möjlighet till materialåtervinning i de avvägningar som görs.

  Ärendet blev bordlagt vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-11-20 §158.

  Bilagor

 • I en motion från Liberalerna föreslås att Region Jämtland Härjedalen ska bestämma ett belopp per tjänsteresa som betalas in till, alternativt träffa årsavtal med, Fly Green Fund, samt att regionen uppmanar sina anställda att betala in valfria belopp till Fly Green fund för privata resor. Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom att 75% av intäkterna går till inköp av biobränsle och 25% till att stötta produktion av flygbiobränslen i Sverige.

  Motionen föreslogs avslås med hänvisning till kommunallagens principiella förbud mot att ge understöd till enskilda. Ärendet återremitterades med följande motivering:
  ”För att undersöka om det finns flera fonder, om man skulle göra detta ska den egna klimatväxlingen tas bort? Går det att klargöra tveksamheterna som finns i kommunallagen mer?”

  Det finns flera olika sätt att klimatkompensera. Klimatkompensation innebär inte att de egna utsläppen minskar och ger i sig inga särskilda incitament att vidta åtgärder internt, men man sponsrar andra initiativ som kan bidra till minskad klimatpåverkan globalt sett. Några sådana externa initiativ är förutom ”Fly Green Fund”; ”Klimatkompensera.se”, ”Tricorona.se” och vissa flygbolag erbjuder köp av biobränsle när man bokar en resa. Samtliga alternativ skulle innebära en faktisk kostnad för regionen, men inget av dessa alternativ bedöms dock förenliga med kommunallagens krav på lokal/regional koppling. Kostnaden varierar beroende på alternativ och om man vill kompensera fullt ut för alla utsläpp eller enbart för flygresor (ca 1000 ton CO2 per år) eller för delar av flygresandets utsläpp. Den juridiska aspekten är dock svår att bortse från, se bifogad sammanställning från regionjurist, och med det rådande ekonomiska läget bedöms det vara mer motiverat att primärt fortsätta med insatser för att minska de egna utsläppen framför att betala ut medel till extern part. Om regionen ändå bedömer att man vill avsätta ekonomiska medel för extern klimatkompensation bör det först klarläggas inom vilka beloppsgränser det är aktuellt att regelbundet avsätta medel och en djupare utredning av vilka alternativ som kan vara aktuella som också är möjliga juridiskt och administrativt hanterbart. Det arbete som regionen medverkar i via Klimatråd Jämtlands län och i övrigt inom regionala utvecklingsarbetet för minskad klimatpåverkan kan eventuellt vara något att titta närmare på om man utgår från att det krävs en lokal/regional förankring/nyttoeffekt för de egna medborgarna.

  Regionen ser dock positivt på insatser för att minska flygets klimatpåverkan och Regionala utvecklingsnämnden har skrivit under ett Letter of support för Trafikverkets projekt grön omställning för flyg (RUN/539/2018).

  Den interna klimatväxlingen som beslutades i regionfullmäktige 2017 innebär en intern omfördelning av medel, främst för att i sig öka incitamenten att minska flygets dominans över tåg för regionens egna resor och dels för att kunna nyttja eventuellt överskott av klimatväxlingsmedel för insatser inom regionens verksamheter för att minska de egna utsläppen. Om överskottsmedlen på det interna kontot inte nyttjas fullt ut för sådana insatser, så förs resterande medel tillbaka in i den allmänna budgeten. På så sätt medför den interna klimatväxlingen inga investeringar eller kostnader som inte omfattar och gynnar den egna verksamheten direkt. Det är naturligtvis viktigt för länets möjligheter och utveckling med goda kommunikationer, såväl resfria alternativ samt tåg och flyg, men sett till hur regionens resmönster sett ut under överskådlig tid så har flyget gynnats på bekostnad av tåget. Utvärdering av den interna klimatväxlingens effekt på resemönster bör anstå till man kan se eventuell förändring på helåret 2018 då det är under årets sista kvartal de flesta resor görs. Men en preliminär bedömning utifrån delårsstatistik visar på att det troligen har haft effekt då resor till/från Stockholm under första halvåret 2017 skedde till 90% med flyg och 10% med tåg, medan första halvåret 2018 skedde 81% med flyg och 19% med tåg. En annan positiv effekt av de nya resereglerna och interna klimatkompensationen är att SJ:s affärschef anger det som ett av huvudskälen till den återupptagna nattågstrafiken till och från länet.

  Med hänvisning till det ekonomiska läget, svårigheter juridiskt att ansluta regionen till extern klimatkompensation samt fördelarna med intern klimatväxling bedöms det inte vara motiverat att i dagsläget initiera en djupare utredning i denna fråga. Det är dock viktigt, att i regionens arbete för att minska klimatpåverkan, att även i fortsättningen se till helheten och där så är möjligt stötta initiativ för en hållbar omställning även av flyget.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen sänder fullmäktigesammanträdena direkt över regionens webbplats. Regionfullmäktige har tidigare utsett fullmäktiges ordförande Margareta Winberg (S) till utgivare för webbsändningen med Elisabeth Svensson (M) som ställföreträdare. Med hänsyn till att nya personer har valts till dessa uppdrag behöver fullmäktige entlediga den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny utgivare. Det är lämpligt, i likhet med tidigare, att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar.

  En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionen. För att vinna tid är det lämpligt att också godkänna fullmäktiges 1:e vice ordförande som ställföreträdande utgivare om hon utses.

  Bilagor

 • Landstingsfullmäktige beslutade 2003-06-18, § 115 om pensionsbestämmelse för förtroendevalda (PBF). Bestämmelserna var framtagna av dåvarande Landstingsförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting tog år 2013 fram förslag till nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL14). Landstingsfullmäktige fastställde dessa bestämmelser 2014-06-17—18 § 145. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.

  OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att bestämmelserna ska gälla krävs ett lokalt antagande av regionfullmäktige.

  OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 2013-10-20.

  I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats. Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 14 februari 2018, § 27, om ny politisk organisation från 1 januari 2019 samt arbetsordning, regler och reglementen för de politiska organen. Det finns nu anledning att göra vissa tillägg och revideringar i vissa av styrdokumenten.

  I reglementen för regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det förtydligats vilket ansvar nämnderna respektive regionstyrelsen har för personal. Regionstyrelsen har arbetsgivaransvar för regionens personal med undantag för personal på patientnämndens kansli och revisionskontoret. Nämnderna har verksamhetsansvar och personalansvar med därtill hörande arbetsmiljöansvar för personal inom respektive förvaltningsområde.

  I Arbetsordningen för regionfullmäktige och i Arvodesreglerna har det tillförts tillägg om rätt till sjukledighet och föräldraledighet för regionråd och oppositionsråd. Det utifrån den nya kommunallagens (2017:725) bestämmelser om att fullmäktige kan anta lokala regler för att hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom. Bestämmelsen finns i 4 kap. 18 § KL. Ett huvudsakligt skäl till att bestämmelsen infördes i den nya lagen var att möjliggöra en bred politisk representation.

  I Arbetsordningen för regionfullmäktige har det under punkt 2.2 Presidiets uppgifter lagts till att fullmäktiges presidium har som uppgift att besluta om vilka förtroendevalda som ska ha tillgång till tekniskt stöd enligt reglementet Verktyg till stöd för förtroendevaldas arbete i regionuppdraget. Detta ansvar låg tidigare på regionstyrelsen.

  I samband med att regionstyrelsen besvarade revisorernas granskning av folkhälsoarbetet 2018-08-28 § 202 fick regiondirektören i uppdrag att revidera de politiska organens reglementen så att det politiska ansvaret för folkhälsofrågorna tydliggörs när den politiska organisationen förändras 1 januari 2019. I reglementet för regionstyrelsen har det därför under rubriken styrelsens uppgifter, 2.1, lagts till att regionstyrelsen ska arbeta med övergripande frågor om folkhälsa. Det för att förtydliga att folkhälsoansvaret delas mellan regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. I den nya förvaltningsorganisationen från 1 januari 2019 verkställs den politiska organisationens mål om folkhälsa genom flera verksamheter. Förvaltningsområde Regional utveckling som ska stödja kommunerna i folkhälsofrågor och arbetar utifrån regionala utvecklingsnämndens mål. Folkhälsoenheten finns inom Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde och är förlagd till primärvården och har ett tydligt ansvar mot hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa. Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och Utvecklingsavdelningen har ett övergripande ansvar utifrån Regionstyrelsens mål.

  I Arvodesreglerna har ytterligare en punkt lagts till, punkt 7.3 Ordförandeträffar. Fullmäktiges presidium beslutade den 12 februari 2015, §18, att ”Ordföranden och vice ordföranden i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, vårdvalsnämnden, nämndutskott samt ledamöter i regionstyrelsen för partier som ingår i majoriteten får ersättning för högst 11 träffar per år.” För oppositionen gäller högst sex träffar per år. Arvode för träffarna skulle ingå i årsarvodet.

  I och med den nya politiska organisationen försvinner vårdvalsnämnden och utskotten och istället inrättas en hälso- och sjukvårdsnämnd. Årsarvodet för ledamöter i regionstyrelsen tas bort. Om regionstyrelsens ledamöter ska få ersättning för ordförandeträffar kommer det innebära en ökad kostnad som ska rymmas inom budget för 2019. Då det inte finns utrymme i den politiska budgeten för ökade kostnader, föreslås att ordförandeträffar ska gälla ordföranden och vice ordföranden i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. För majoriteten gäller fortsättningsvis 11 träffar per år och för oppositionen sex träffar per år. Arvode för träffarna ska liksom tidigare ingå i årsarvode för uppdragen i respektive organ.

  I övrigt har en del mindre redaktionella ändringar gjorts i dokumenten.
  ---------------

  När ärendet behandlades av regionfullmäktige 2018-11-20 § 150 återremitterades ärendet med följande motivering:
  - Ärendet behöver omarbetas med anledning av den nya politiska ledningen och vissa förändringar inom den.
  - Partiernas gruppledare kallas till ett gemensamt möte för möjlighet till inspel för ytterligare förändringar.

  Fullmäktiges presidium diskuterade behov av förändringar vid sitt sammanträde 2018-11-27 § 74 och gav då sekretariatet i uppdrag att upprätta förslag på nya reglementen. Förslaget diskuterades med gruppledarna vid en träff den 6 december.

  I Arbetsordningen för regionfullmäktige har det under punkt 2.2 Presidiets uppgifter lagts till att fullmäktiges presidium har övergripande ansvar för demokratifrågor i tillägg till ansvaret för jämställdhet, jämlikhet och integration.

  I regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen har det lagts till att de ska delta i samverkansarenor för kommuner-region i frågor inom respektive organs verksamhetsområde i tillägg till att delta i Regionens samverkansråd. Samma uppgift har också lagts till i hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente.

  I Krisledningsnämndens reglemente har det lagts till att nämndens ledamöter och ersättare ska bestå av regionstyrelsens ordförande samt ledamöter från styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Vid extraordinära händelser där det finns behov av att krisledningsnämnden sammankallas är det viktigt att ledamöterna är väl insatta i regionens olika verksamheter. I nämndens reglemente har det också lagts till att ledamöterna kan komma att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll för det specifika uppdraget.

  I Arvodesreglerna har det lagts till en begränsning av gruppledarnas rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Begränsningen innebär att ersättning endast kan tas ut i samband med sammanträden och förrättningar.

  Dessutom föreslås vissa ändringar i den politiska organisationen och dess arvodering. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås få en tredje vice ordförande och i regionstyrelsen föreslås att en ledamot får ett utökat ansvarsområde. Ändringarna är kostnadsneutrala eftersom det görs en omfördelning av arvodet från ordförandena. Dessa ändringar har förts in i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens reglementen samt i arvodesreglerna.

  En uppföljning och utvärdering av den nya politiska organisationen och dess kostnader bör göras efter mandatperiodens första år.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-12-10 § 283 och tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag men lägger också ett förslag om tillägg att en ny punkt 2.5 läggs till i arbetsordningen om att politiska sekreterare har närvarorätt till möten i Region Jämtland Härjedalens interna politiska organisation där partierna inte tar plats av egen kraft och där sekretess inte råder.

  Bilagor

 • Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i Jämtlands län skulle sättas i enlighet med den referensprislista som fastställs av TLV, Tandvård och Läkemedelsverket.

  Vuxentandvård finansieras av patientavgifter och ersättning från det statliga tandvårdsstödet. Taxan skall vara utformad så att konkurrensneutralitet gentemot privat tandvård och en balanserad egen ekonomi uppnås. Den ska också ge utrymme för verksamhetsutveckling och en patientsäker vård av god kvalitet. För att fortsatt vara konkurrensneutrala behöver tandvårdstaxan ligga på en sådan nivå att de intäkter den genererar motsvarar produktionskostnaderna.

  De senaste 5 åren har referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård höjts i varierande grad av TLV. Från att vissa år bara ha höjts 0,3 % till en höjning med 3 procent. Höjningarna har också varierat mellan olika åtgärdsgrupper i tandvårdstaxan.

  Detta har inneburit att de ökade intäkterna från tandvårdstaxan flera år inte har motsvarat ökningen av produktionskostnaderna. Folktandvården finansieras till mera än hälften av vuxenintäkter från tandvårdstaxan och sammanlagt till 73 % av den produktion som utförs på patienter. Kostnader som uppkommer vid produktion är bl.a. medarbetarnas löner, lokaler och utrustning, material som används vid behandling, licenser för IT mm.

  Detta har också inneburit att Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslagit ett antal undantag från referensprislistan.
  - Beslut om undantag från referensprislistan har fattats enligt nedan;
  - Beslut LF 2009 taxa avseende implantatkomponenter, åtgärd 420, 3 400 kronor.
  - Beslut LF 2011 taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 referenspris enligt TLV+ 7 %.
  - 2013-01-01 införde TLV referenspriser även för specialisttandvården. Beslut LF 2013 att införa denna referensprislista + 5 %.
  - 2014-09-01 referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (800-890 protetiska åtgärder) sänks. Beslut LF att den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
  - 2018-01-15 beslut RF att prissättningen för åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, höjs och att inte priset överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
  - 2018-01-15 beslut RF att höja prissättningen i Frisktandvårdstaxan med samma procentuella höjning som referenspriserna ökar, samtidigt varje gång som TLV justerar referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård.

  Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår att som utgångsvärde för justering av tandvårdstaxan 2019-01-15, är den nuvarande tandvårdstaxan för 2018, inkluderande tidigare beslutade undantag.

  Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår också att justering av tandvårdstaxan i fortsättningen ska göras i enlighet med LPIK istället för att sättas i enlighet med referensprislistan som fastställs av TLV.

  Vad är LPIK
  Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting (LPIK) tas fram av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och uppdateras vid varje ny skatteunderlags-prognos. LPIK används som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling av fasta löner och priser.

  LPIK tas fram genom att priset för löner, material och tjänster och köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  SKL:s prognos för LPIK exklusive läkemedel för de kommande åren ser för närvarande ut så här;

  2018 2019 2020 2021
  4,0% 2,8% 3,4% 3,1%

  Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen förslår att fr o m år 2019 övergå till att beräkna justeringar av tandvårds- och friskvårdstaxan med hjälp av LPIK därför att;
  - Den årliga förändringen av tandvårdstaxan i högre grad motsvarar ökningen av produktionskostnaden.
  - Av Norrlands landsting/regioner har redan Västernorrland övergått till LPIK. Norrbotten och Västerbotten avser att gå över till LPIK 2019 respektive 2020. Norrlands landsting/regioner har ej exakt samma utgångsläge vad gäller nivå på olika åtgärder inom tandvårdstaxan men ligger generellt nära varandra. Detta pga. att respektive fullmäktige beslutar om taxeförändringar.
  - Även ett antal andra landsting/regioner har övergått till LPIK som beräkningsgrund för förändring av tandvårdstaxan.
  - Undantag för olika åtgärdsgrupper inte behöver göras alls i samma utsträckning som tidigare, vid en justering av taxan.
  - Den grupp som utgör grunden för folktandvårdens intäkter är de vuxna patienterna. Då gruppen barn, som har fri tandvård, har utökats med flera åldersgrupper, till att gälla upp t.o.m. 22 år 2018 och t.o.m. 23 år 2019, innebär det att vuxengruppen har minskat. Det i sin tur innebär att underlaget för patientintäkter har minskat.

  Som beräkningspunkt föreslås, för kommande års tandvårds- och frisktandvårdstaxa, användas det LPIK-index som publiceras i augusti månad föregående år.

  Som utgångsvärde för justering med LPIK föreslås dagens, (föregående års) prislista.

  Den justerade taxan föreslås även i fortsättningen gälla från den 15 januari varje nytt år samtidigt som TLV förändrar sin referensprislista.

  Bilagor

 • Det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet antogs av regionfullmäktige 2016-04-11—12, §59. Programmet utarbetades under 2015, och mål för trafikens utveckling är satta för åren 2016, 2018 och 2020.

  I kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) 2 kap 8 § framgår att Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Programmet ska vid behov uppdateras.

  Målen och utfallet för 2016 följdes upp vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde i september 2017, § 126. Utifrån utfallet för såväl 2016 som 2017 föreslås att ett antal av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet revideras. Anledning till att målen behöver revideras är flera. Mål om självfinansieringsgrad är satt innan den felaktiga fördelningen mellan Norrlandslänen upptäcktes, vilket innebär att självfinansieringsgraden är lägre än vad som angivits och antagits. Mål som är satta utifrån värden i kundbarometern KOLBAR har fått förändrade värden på grund av att mätmetoden har förändrats. Miljömålet formulerat som minskade nettoutsläpp av CO2 har med råge uppfyllts, tack vare att fordonen körs på HVO i större utsträckning än vad som tidigare antagits.

  Ärendet behandlades av regionala utvecklingsnämnden den 16 oktober 2018, § 161, nämnden beslutade då att återremittera ärendet med följande motivering: ”Regionen måste ha en målsättning att Länstrafiken ska ha så hög självfinansieringsgrad som möjligt. Om de mål som finns i det regionala trafikförsörjningsprogrammet inte nås kan inte lösningen vara att ta bort målet. Målet bör istället revideras. ”

  Trafikförsörjningsprogram ska ha mål för verksamheten – den regionala kollektivtrafiken. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur bolaget bedriver verksamheten. Förslaget är att målet utgår ur Trafikförsörjningsprogrammet och läggs till i ägardirektivet.

  Utskottet för infrastruktur behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 41, och utifrån utskottets beslut har justeringar gjorts i beslutsunderlaget. Reviderade mål sätts för år 2020.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2018-12-10 § 285 och föreslår regionfullmäktige att stycket om Bussgods på sidan 25 i Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 stryks men tillstyrker i övrigt regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Valberedningen sammanträder 2018-12-10 kl. 08.30.

   

  Bilagor

 • Ärendet behandlas av valberedningen 2018-12-10

   

 • Inga interpellationer eller frågor har ännu inkommit.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.