Hoppa över navigering
 •   1

  Sammanträdet öppnas, upprop

 •   2

  Val av två justerare och tid för justering

 • Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde 24-25 oktober utsågs två justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet. En av justerarna var dock inte närvarande den 25 oktober. Detta uppmärksammades inte och därför utsågs inte heller någon ersättare. Med anledning av detta bör fullmäktige vid sitt extra sammanträde 7 november justera §§136-150.

  §§114-135 justeras som vanlligt av utsedda justerare den 7 november kl.10.00.

  Bilagor

 • Bussgods ingår som en avdelning inom Länstrafiken i Jämtlands län AB. Uppgiften är att på persontrafikens villkor befordra gods inom länet och över landet. Bussgods ska agera på marknadens villkor och inte vara samhällsunderstödd.

  Godsmarknaden har ökat de senaste åren, trots det minskar antalet frakter för bussgods. Under januari – juni 2017 var antalet frakter 33 400, 8 % lägre än samma period 2016. Verksamheten har redovisat underskott de senaste åren, årsprognosen för 2017 är – 4,4 mkr.

  Olika förslag till åtgärder har utretts. Förslaget att ingå i ett ”Bussgods Norr AB” tillsammans med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten är en konkret åtgärd.

  Den utveckling som sker inom bussgods Jämtlands län ger ändå anledning till eftertanke. Att gå in i ett större bussgodsbolag med de stora förluster som verksamheten uppvisat de senaste åren och den vikande utveckling som några av de andra länen uppvisar, innebär en risk. Risken är att det nya bussgodsbolaget kommer att få lönsamhetsproblem, om avveckling blir aktuell så är länet till 25 % ägare genom Länstrafiken i Jämtlands län AB.

  Av bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB framgår att ” godshantering kan bedrivas, godsservice ska erbjudas på kommersiella villkor…”

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet den 5 september, § 129, och beslutade att föreslå regionfullmäktige följande:

  1. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska inte köpa aktier eller överlåta bussgodsverksamheten till bolaget Bussgods i Norr AB, som är under namnändring.
  2. Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB revideras, i punkt 3 utgår skrivningarna ”Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet kan bedrivas - Bussgods”, och ”Bolaget ska också erbjuda godsservice på kommersiella grunder”.
  3. Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods inom bolaget.


  Regionstyrelsen behandlade ärendet den 4 oktober, § 241, och beslutade att tillstyrka regionala utvecklingsnämndens förslag till regionfullmäktige.

  Utöver sitt förslag till fullmäktige så beslutade regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde i september att ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående se över eventuella problem med godsförsörjning som kan uppstå för företag i länet och komma med eventuella förslag på alternativa lösningar. I synnerhet bör möjligheten för livsmedelstransporter ses över. Uppdraget återrapporterades till regionala utvecklingsnämnden den 10 oktober, och den skriftliga rapporten, Bussgods JH konsekvensbeskrivning, skickades även ut till regionfullmäktiges ledamöter inför fullmäktiges sammanträde.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 oktober beslutades att återremittera ärendet med följande motivering:

  ”Ärendet ska kompletteras och ge svar på följande:

  • Vilka busslinjer påverkas så mycket av en nedläggning av Bussgods att de riskerar att dras in?
  • En ekonomisk analys av konsekvenser för Länstrafikens ekonomi när intäkter från Bussgods försvinner.
  • Hur ska regionens egna transporter, till de delar man idag nyttjar Bossgods, lösas när Bussgods läggs ner. Vad blir kostnaden för detta?
  • Utveckla och gör en grundligare analys av konsekvenser för företag som nyttjar Bussgods. Hur ska regionens ansvar för tillgången på livsmedel i hela regionen lösas?
  • Om en alternativ lösning kommer till stånd, vad blir kostnaderna för denna lösning?
  • Undersöka möjligheterna att utforma busslinjer och fordonsmateriel på alternativa sätt för att lösa transportbehovet.”


  Ovanstående frågeställningar har besvarats i underlaget Bussgods i Jämtland Härjedalen, återremiss.

  Regionstyrelsens tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.