Hoppa över navigering
 • Länk till inlogg i debatt- och voteringssystemet Quickchannel för ledamöter: 

  https://secure.quickchannel.com/qc/create/meetingv2.asp?PRODUCER_ID=ability540 

 • Justering 24 november samt omedelbar justering av ärende 6-8

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 •   5

  Meddelanden om nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige 2022

 • Regionens revisorer: Val av 7 revisorer, en för varje parti, varav en ordförande och en vice ordförande för tiden fr.o.m. 2023-01-01 - 2027-03-30

 • Valberedning: Val av 7 ledamöter, en för varje parti, varav en ordförande och en vice ordförande, samt 7 ersättare för tiden t.o.m. 2026-10-14

 • Regionfullmäktiges presidium: Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i regionfullmäktige för tiden t.o.m. 2026-10-14

 •   9

  Fullmäktiges presidiums information 2022

 • 1. Medborgarförslag om utomhuspromenader vid Remonthagen (RS/616/2022) fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 14-15 februari 2023.

  ------------

  2. Medborgarförslag om översyn av hotell för patienter (RS/629/2022) fördelas till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 25-26 april 2023.

  Bilagor

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium 2 gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Även medborgarförslag redovisas. Fullmäktiges presidium har också beslutat att en uppföljning av redan beslutade motioner och medborgarförslag ska göras regelbundet och redovisas samtidigt som redovisningen av motioner och medborgarförslag under beredning. Uppföljningen redovisas i bilaga och omfattar ärenden från och med 2018. 

  Följande motioner och medborgarförslag har anmälts till regionfullmäktige och är under beredning:

  1. Medborgarförslag om anställda vid Region Jämtland Härjedalen kan erbjudas laddning av privata elbilar (RS/77/2022) inlämnad 2022-02-31. Medborgarförslaget har fördelats till regionstyrelsen. Beredning av ärendet har återigen blivit fördröjd och medborgarförslaget ska därför besvaras senast vid fullmäktiges sammanträde den 15 november 2022. 
   

  2. Motion från Lars-Erik Olofsson och Margareta Mahmoud Persson (KD) om förbättrad läkarbemanning i hela länet (RS/270/2022) inlämnad 2022-04-09. Motionen har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och skulle ha besvarats vid regionfullmäktiges sammanträde den 11-12 oktober. Ärendet blev återremitterat vid nämndens sammanträde den 2022-09-21 § 155 och ska därför besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 15 november 2022. 
   

  3. Medborgarförslag om ökad vårdavgift vid sjukhusinläggning (RS/435/2022) inlämnad 2022-06-28. Medborgarförslaget har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde den 15 november 2022. 
   

  4. Motion från Margareta Winberg (S) och Gudrun Olsson (S) om jämställdhetsplan där områdena "Mäns våld mot kvinnor" och "Hedersrelaterat våld och förtryck" ingår (RS/590/2022), inlämnad 2022-10-11. Motionen har fördelats till fullmäktiges presidium och ska besvaras senast 20-21 juni 2023. 
   

  5. Motion från Ann-Marie Johansson (S) om att samla samhällsaktörer och ideella organisationer för att synliggöra frågan om jämställdhet (RS/591/2022) inlämnad 2022-10-11. Motionen har fördelats till fullmäktiges presidium och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 20-21 juni 2023. 
   

  6. Medborgarförslag om utomhuspromenader vid Remonthagen (RS/616/2022) inlämnad 2022-10-21. Medborgarförslaget har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde den 14-15 februari 2023. 

  Bilagor

 •   12

  Introduktion till förtroendemannautbildning och praktiska frågor

 •   13

  Förtroendemannautbildning - Hot och säkerhet för förtroendevalda

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Lämna gärna in frågorna i god tid och senast tre vardagar före sammanträdet, dvs senast torsdag 10 november kl. 08.00. Frågorna besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. 

  Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

  Frågorna kan lämnas in till receptionen i Regionens hus, mejlas till region@regionjh.se eller skickas till:
  Region Jämtland Härjedalen
  Box 654
  831 27 Östersund

  Kontakta Charlotte Funseth, charlotte.funseth@regionjh.se, 063-147551 om det finns avsikt att delta.

 • Den 31 januari 2022 inkom ett medborgarförslag till Region Jämtland Härjedalen om att utreda om och hur organisationen kan erbjuda laddning till anställdas privata bilar i hela regionen. Förslaget motiveras bland annat med att Region Jämtland Härjedalen är en stor arbetsgivare där den dagliga arbetspendlingen skapar utsläpp av klimatskadliga gaser och därför bör underlätta möjligheten att ta sig med laddbar bil både till och från arbetet och därmed även bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Region Jämtland Härjedalens medarbetare erbjuds i dag i mån av plats parkeringsmöjligheter i närheten av arbetsplatsen, och det gäller oavsett om det är parkeringsplatser vid egna eller inhyrda lokaler. Det i enlighet med de av regionfullmäktige fastställda reglerna för parkeringar och parkeringsavgifter (RS/1049/2018). Enligt reglerna finns också möjlighet för medarbetarna att ansöka om en parkeringsplats där laddning för det privata fordonet kan erbjudas. Parkeringskostnaden för en laddplats för en elbil uppgår till 6 000 kronor per år (jämfört med 2 400 kronor för en vanlig uteparkering). Inom Region Jämtland Härjedalens organisation finns idag ungefär 100 laddplatser för tjänstefordon. Vid Östersunds sjukhus finns också 10 laddplatser utanför psykiatrin som är avsedda för medarbetare. Dessa är dock redan fyllda varför ytterligare ansökningar inte kan beviljas i dagsläget.

  Region Jämtland Härjedalen har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och bidra till ett framgångsrikt kompetensförsörjningsarbete. Det innebär bland annat att erbjuda medarbetare goda anställningsvillkor, möjlighet till kompetensutveckling, ett aktivt medarbetarskap och ledarskap samt en hälsosam arbetsmiljö som bidrar till ett hållbart arbetsliv, en friskare livsstil och goda verksamhetsresultat. Med de långa avstånden som finns i Jämtland Härjedalen är många medborgare beroende av sin privata personbil. Att erbjuda fler parkeringsplatser med laddmöjligheter skulle därför kunna vara en uppskattad förmån för Region Jämtland Härjedalens medarbetare och bidra positivt till kompetensförsörjningen.

  Att arbeta förebyggande med miljö- och klimatfrågor som bidrar till att minska negativ miljö- och hälsopåverkan är också prioriterade frågor för Region Jämtland Härjedalen. Regionen har som stor aktör ett ansvar att vara drivande och ett föredöme i arbetet för en hållbar utveckling. I Region Jämtland Härjedalens långsiktiga utvecklingsplan för miljö (RS/123/2019) återfinns regionens långsiktiga mål för hur organisationen ska arbeta med vår indirekta och direkta miljö- och klimatpåverkan och strävan efter ständiga förbättringar i miljöarbetet. Ett av de övergripande miljömålen att ställa om till mer hållbara sätt att resa och utföra transporter i syfte att minska utsläppen.

  Omställningen av transportsektorn mot fossilfrihet är ett också ett övergripande mål på nationell nivå. Energimyndigheten har de senaste åren presenterat flera rapporter som visat på att elektrifiering av vägtransporter är en viktig pusselbit, tillsammans med biodrivmedel och ett mer transporteffektivt samhälle, för att nå övergripande klimatmål. Det görs också bedömningen att om laddfordonen ska bli fler måste det finnas en väl fungerande laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer. Fler laddstationer bedöms också vara viktigt för att skapa förtroende för laddfordon och god rörlighet. (www.energimyndigheten.se)

  Utifrån den rapportering som förmedlas om ladd-infrastruktur kan det konstateras att frågan är väldigt aktuell. Men det är också ett område där det händer väldigt mycket och där utvecklingen går fort framåt. Både vad gäller människors intresse för elektrifierade bilar och också nya tekniska förutsättningar. De för tillfället stigande elpriserna och ökade kostnaderna för fossila drivmedel kan antas påverka utvecklingen ytterligare. För Jämtland Härjedalens del är bredbandsutvecklingen och utvecklingen av länets infrastruktur påverkande faktorer. I ett eventuellt arbete med att ta fram en strategisk plan för en utbyggnad av laddstationer är det därför viktigt att beakta dessa olika delar samtidigt som Region Jämtland Härjedalen ser över sina behov och förutsättningar. Region Jämtland Härjedalen har inför 2023 ett bekymmersamt ekonomiskt läge där varje beslut och ny prioritering noga måste övervägas för att regionfullmäktiges mål om en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet ska kunna uppfyllas. Därför är också möjligheter till statligt stöd för en utbyggnad av laddstationer viktigt att belysa. Vidare ser Region Jämtland Härjedalen också medarbetarnas tankar och åsikter om fördelarna med att kunna ladda sin privata bil på arbetsplatsen som en viktig faktor att ha med sig i utredningen.

  Sammantaget kan konstateras att utifrån övergripande Region Jämtland Härjedalens miljömål och i syfte att underlätta för regionens anställda och vara en attraktiv arbetsgivare, skulle det vara positivt att i större utsträckning kunna erbjuda fler laddbara parkeringsplatser. Region Jämtland Härjedalen har också ett övergripande ansvar att bidra i arbetet med transportsektorns övergripande klimatomställning. Men innan ett eventuellt införande av fler laddbara platser behövs en utredning om hur Region Jämtland Härjedalen strategiskt ska planera för en sådan utveckling. Planen för iförandet bör tas fram utifrån ett perspektiv på minst 5 år.

  Bilagor

 • Det har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att Region Jämtland Härjedalen ska höja avgiften vid slutenvård från 100 kr per dygn till 500 kr per dygn. Förslagsställaren har varit inskriven på sjukhuset efter en operation och motiverar detta med magiskt fint bemötande och proffsig vård och att avgiften åtminstone bör ligga i nivå med ett vandrarhemsboende.

  Enligt lag får Regioner i Sverige inte ta högre slutenvårdsavgift än vad som regleras i 17 kap. §2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). För år 2022 får slutenvårdsavgiften max vara 110 kr per dygn och 120 kr per dygn från år 2023.

  Region Jämtland Härjedalens slutenvårdsavgift är för närvarande 100 kr per dygn och det finns ett högkostnadsskydd för slutenvårdsavgift som är max 2 400 kronor på en 30-dagarsperiod.

  Region Jämtland Härjedalen har inte tagit ställning till om de kommer följa SKRs rekommendation om höjning av slutenvårdsavgiften inför år 2023.

  Slutenvårdsavgiften ska inte ses som betalning för vård utan som ersättning för den kost och logi patienten erhåller vid inläggning i slutenvården.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-24--25 § 232 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 •   17

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2022

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Regionala utvecklingsnämnden

  Gemensamma nämnden för upphandling

  Gemensamma nämnden för samverkan

  Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

  Patientnämnden

  Regionens revisorer

 • Regionens revisorer har inkommit med en budgetframställan avseende revisionsverksamheten 2023.

  Budgetäskandet för verksamhetsår 2023 är 5,6 mkr. Budgetramen för 2022 är 5,3 mkr. Föreslagen ökning på 0,3 mkr motsvarar en ökning på 5,7%.

  Motiveringen till budgetramens storlek är dels en ökad kostnad på ca 50 tkr på grund av en period med dubbla arvoden då det är valår. Och dels på att en Kollektivtrafiknämnd kommer att inrättas mandatperioden 2023 – 2026, vilket innebär ett ökat revisionsuppdrag med en beräknad kostnad på ca 150 tkr.

  Inför budget 2022 gjordes en mindre justering där revisorerna, förutom uppräkning, fick ytterligare 100 tkr som omdisponerades från Kollektivtrafiken då de tidigare haft externa revisionskostnader.

  SKR prognos för LPIK exkl. läkemedel för 2023 är 5,1%. Den del som berör sociala avgifter beror delvis på pensionsdelar som ingår i regionens finansiella kostnader. Därav används en lägre procent för uppräkning av budgetramarna, 3,8%.

  Utifrån Region Jämtland Härjedalens ansträngda ekonomiska situation förordas en nettobudget motsvarande 2022 års nivå uppräknat med justerad LPIK exkl. läkemedel på 3,8%. LPIK

  Bilagor

 • Patientnämnden har inkommit med en budgetframställan avseende budgetår 2023. I budgetframställan framgår att Patientnämnden äskar en budget motsvarande 3,5 mkr för budgetår 2023.

  De redovisar ökade kostnader för verksamhetssystemet Vårdsynpunkt, samt ökade kostnader för arvoden inom stödpersonsverksamheten. Samtidigt redovisas minskade kostnader för lön då ett lönetillägg enligt ”Regler för tidsbegränsade avtal för chefer inom Region Jämtland Härjedalen 2015” löper ut i november 2022.

  SKR prognos för LPIK exkl. läkemedel för 2023 är 5,1%. Den del som berör sociala avgifter beror delvis på pensionsdelar som ingår i regionens finansiella kostnader. Därav används en lägre procent för uppräkning av budgetramarna, 3,8%.

  Budget för patientnämnden 2023 föreslås till 3,5 mkr enligt uppräkning av hela budgetramen med prognos 2023 för LPIK exkl. läkemedel, motsvarande 3,8% enligt de ekonomiska planeringsförutsättningarna.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställer varje år en regionplan och budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för de kommande tre åren. För de år som val till regionfullmäktige äger rum fastställs Regionplan och budget tidigast i november det år då ett nytt regionfullmäktige tillträtt. Ett förslag till regionplan och budget 2023-2025 har upprättats.

  Regionplan med budget utgör grunden för Region Jämtland Härjedalens årliga planerings- och budgetarbete. Den visar den övergripande politiska viljeinriktningen för de kommande tre åren genom prioriterade mål och ekonomiska ramar. I budget anvisar regionfullmäktige resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. De prioriterade målen tar sin utgångspunkt i Region Jämtland Härjedalens fyra strategier; Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för våra medarbetare och Strategi för en god ekonomi. Strategierna sammantaget är Region Jämtland Härjedalens bidrag till regional utveckling och utvecklingen av länets hälso- och sjukvård. Regionplan och budget innehåller också ett antal indikatorer och finansiella mål.

  Förslaget till regionplan och budget 2023-2025 innehåller 12 prioriterade mål.
  För att tydliggöra regionstyrelsens och nämndernas ansvar finns under varje prioriterat mål ett antal uppdrag till regionstyrelsen och nämnderna. Genom årliga verksamhetsplaner ska de säkerställa att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten för att verkställa fullmäktiges prioriteringar, att givna ekonomiska ramar hålls och att verksamhetens resultat följs upp. Deras mål är sedan utgångspunkt för aktiviteter i verksamheten.

  Region Jämtland Härjedalen har ett fortsatt svårt ekonomiskt läge. Efter år 2021 kvarstår ett balanskravsunderskott på -118 mkr som ska återställas. Nytt pensionsavtal gäller från 1 januari 2023 – detta innebär förbättrad premiepension för arbetstagarna inom Regionen samt medför en kostnadsökning. Sverige befinner sig i en tid med hög inflation – vilket bedöms få effekt på kostnadsutvecklingen under planperioden. Därutöver väntar en stor demografisk utmaning – där fler invånare kommer vara i behov av välfärdstjänster i relation till den arbetsföra befolkningen.

  Med hänsyn till dessa angivna förutsättningar är kostnadsutrymmet under planperioden 2023–2025 begränsat. Det är av vikt att ha en god ekonomi för att kunna möta kriser i samhällsekonomin och för att göra nödvändiga investeringar. God ekonomisk hushållning är avgörande och ska genomsyra samtliga områden. Verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. De alternativ som finns för att finansiera behov är att öka externa intäkter, effektivisera eller genom att prioritera inom befintlig verksamhet.

  De ekonomiska ramarna för nämnderna är uppdelade i tjänstemanna- och förtroendemannabudget. En detaljbudget utifrån fördelning av förtroendemannabudgeten görs av fullmäktiges presidium. Avsnittet om budgetramar omfattar också vilka omdisponeringar som skett mellan nämnderna för planperioden. 

  Måluppfyllelse för fullmäktiges strategier summeras i tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen. I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid hänsyn tas till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I regionplan och budget görs det genom att varje strategi har en koppling till något eller några av dessa perspektiv.

  Föreslagna budgetramar utgår från de planeringsförutsättningar som varit kända sedan tidigare. Men under hösten har det uppstått en större osäkerhet kring ekonomin än normalt inför planperioden kopplat till ökad inflation, högre pensionskostnader och ökade kostnader över lag. Först i december förväntas riksdagen vara klar med alla beslut om statens budget och eventuella riktade bidrag. Först då kommer det att stå klart hur Region Jämtland Härjedalen påverkas. Med anledning av detta kan budget för Region Jämtland Härjedalen behöva revideras i februari 2023.

  Bilagor

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har informerat om den förestående höjningen av högkostnadsskyddsbeloppet för vårdavgifter till regionerna från och med 1 januari 2023.

  Bakgrunden till dessa höjningar är att regeringen har fastställt höjt prisbasbelopp till 52 500 kr för år 2023. De högkostnadsskydd som berörs regleras i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

  Högkostnadsskyddet för öppen vård
  Enligt SKR får högkostnadsskyddet 2023 uppgå till max 1 300 kr/år (år 2022: 1 200 kr, år 2021: 1150 kr). Det är den högsta avgift för vårdavgifter inom den öppna hälso- och sjukvården, för avgifter för vissa förbrukningsartiklar och för avgifter för sådan tandvård som avses i 8 a § tandvårdslagen (1985:125) som får tas ut under en tolvmånadersperiod.

  Högkostnadsskyddet för sluten vård
  Högkostnadsskyddet för 2023 får uppgå till max 120 kr/dygn. Det är den högsta avgift som får tas ut per vårddag inom sluten vård.

  Omvärldsbevakning
  Utifrån omvärldsbevakning ses att en majoritet av landets övriga regioner har beslutat att följa den justerade beloppsökningen utifrån det nya fastställda prisbasbeloppet inför 2022.
  Gällande högkostnadsskyddet för öppenvård höjde alla regioner till 1 200 kronor förutom tre regioner där patienten betalar som mest 1 150 kronor. Alla regioner utom sex höjde högkostnadsskyddet för slutenvård till 110 kr för 2022.

  Samma omvärldsbevakning visar också att ett flertal regioner, (exempelvis Region Västerbotten, Halland, Kalmar, Kronoberg, Västra Götaland, Stockholm) har tagit beslut om att följa med i kommande nationella justeringar av högkostnadsskyddsbelopp kopplat till allmän inflation och prisutveckling dels utifrån att värna om jämlik vård nationellt, dels för att minska på administrativ ärendehantering vid återkommande beloppsjusteringar.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-24--25 § 226 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Tarmcancer är en sjukdom där tidig upptäckt medför att nästan alla patienter kan botas. Patienter med sent upptäckta tumörer och avancerad sjukdom har däremot betydligt sämre prognos och riskerar att drabbas av för tidig död. Tarmcancer är lämplig för screening. Det finns botande behandling att ge om cancern hittas i ett tidigt skede och därmed minskar risken för hög sjuklighet och för tidig död hos individen. Varje år drabbas cirka 4 100 personer av tjocktarmscancer och 2 100 av ändtarmscancer i Sverige. Genom att införa allmän screening för tjock- och ändtarmscancer för alla mellan 60 och 74 år beräknas 300 liv per år kunna sparas. Förutom att färre personer avlider skulle det också innebära att färre drabbas av allvarlig sjukdom och onödigt lidande.

  Sjukvårdsregionen Stockholm-Gotlands erbjuder sedan 2008 tarmcancerscreening kostnadsfritt med avföringsprov. Under 2022 kommer samtliga regioner i Sverige att ansluta sig till den nationella screeningtjänsten i regi hos RCC Stockholm Gotland.

  Beslut om införande av allmän screening av tjock- och ändtarmscancer för 60–74 åringar i Region Jämtland Härjedalen beslutades av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-04 (HSN/207/2019, §29). Regiondirektören fick även i uppdrag att utforma screeningen så att driftkostnaderna hanteras inom befintliga ramar och att eventuella investeringar hanteras inom ordinarie prioritering av investeringsbehov.

  Under hösten 2022 kommer samtliga 60-åringar i länet att erbjudas screening. Provtagningarna kommer att utökas successivt och ska enligt planen vara fullt utbyggda år 2026. Från och med då kommer alla som är mellan 60 och 74 år, och folkbokförda i Jämtland Härjedalen, att bli erbjudna screening vartannat år. För Region Jämtland Härjedalen innebär det att från år 2026 kommer ca 12 000 personer per år erbjudas screening.

  Kostnader för införandet
  Regionerna köper screeningtjänsten från RCC Stockholm Gotland. I tjänsten ingår porto och brevhantering för utskick till målgruppen, personalkostnad för kansliet, administration av fakturering till regionerna, lab-analysen av provet, datahantering och kvalitetskontroll av samarbetspartners (IT, Postnord, Strålfors och laboratorium).

  Avtal är tecknat och priset är 120 kr per utskickat erbjudande om provtagning under år 2022 och 2023. Priset kan komma att justeras inför varje årsskifte. För år 2022 innebär det en kostnad på 190 000 kronor för Region Jämtland Härjedalen. För år 2023 när tre årskullar erbjuds screening blir kostnaden ca 560 000 kronor och fullt utbyggd fr o m år 2026 blir kostnaden cirka 1,6 miljoner kronor per år.

  För närvarande finns det i Region Jämtland Härjedalen en beslutad patientavgift på 150 kr för screening av tjock- och ändtarmscancer. I övriga regioner erbjuds provtagningen avgiftsfritt när regionerna ansluter sig till den nationella screeningstjänsten. I och med att alla regioner köper screeningstjänsten och betalar för antalet utskickade erbjudanden så finns ingen möjlighet att ta ut en patientavgift för de som antar erbjudandet och skickar in prov för analys. Provsvaren kommer endast registreras i vårt vårdsystem om provet är positivt och patienten får en remiss till specialistsjukvården för vidare utredning.

  På sikt kommer de ökande kostnaderna som införandet innebär att sparas in på att färre personer får utvecklad tjock- och ändtarmscancer som innebär dyr vård och behandling.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-24--25 § 227 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • I arbetet med att Norra sjukvårdsregionförbundets arbetsordningen reviderats har det upptäckts att delar av arbetsordningen ska ingå i förbundsordningen enligt kommunallagen kap 9 § 6. Det rör sig om beslut som kräver kvalificerad majoritet, inkallelseordning av ersättare och att förbundet är sin egen arkivmyndighet.

  Föreslagna ändringar är markerade i bilagan.

  Beslut om ändring av förbundsordningen förutsätter godkännande av respektive medlemsregions fullmäktige.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade i juni 2021, § 93, att säga upp uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2019–2022 (RUN/458/2017), samt att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med övriga stiftare ta fram förslag till nytt uppdragsavtal Jamtli för perioden 2023–2026. Det förslag till överenskommelse som stiftarna tillsammans med Stiftelsen Jamtli nu har upprättat sträcker sig över en period om fem år, 2023–2027, i stället för sedvanliga fyra år. Detta i syfte att synkronisera med perioden för den regionala kulturplanen som är under framtagande. 

  Museilagen från 2017 pekar på museers rätt till bestämmande inflytande avseende sina huvudmän. Detta har beaktats vid upprättandet av förslag till avtal och begreppet Uppdragsavtal föreslås därför ändras till Överenskommelse i enlighet med lagens intentioner. Museets rätt till bestämmande inflytande över verksamheten har beaktats även i formuleringarna av själva överenskommelsen. De utvecklingsområden som är framtagna i samråd mellan stiftelsen och de övriga stiftarna anger önskad inriktning på verksamheten och inte som i tidigare avtal i form av uppdrag. Begreppet ersättning har ersatts av bidrag och anslag. Överenskommelsen reglerar även ekonomi, redovisning och uppföljning, samråd och perioden för avtalet.

  Överenskommelse med Stiftelsen Jamtli verksamhetsåren 2023–2027 har koppling till kultursamverkansmodellen och till den regionala utvecklingsstrategin med perspektiv på kulturens roll för regional attraktionskraft och inkludering, där kulturarvet tar större plats i en hållbar samhällsutveckling. Överenskommelsen utgår från de tre nationella kulturpolitiska målen; självständighets-, delaktighets och samhällsmålet, prioriterade delmål i Agenda 2030 samt Barnkonventionen. Överenskommelsens utvecklingsområden omfattar klimat och miljö, jämlikhet, jämställdhet, barn och unga och beaktar de ekologiska, sociala och de ekonomiska hållbarhetsperspektiven. Nationella minoriteters historia och kultur med särskilt ansvar för att urfolket samerna ges möjlighet till delaktighet och inflytande beaktas.

  Till den övergripande och långsiktiga överenskommelsen ska ettåriga överenskommelser mellan stiftarna och stiftelsen kopplas som anger fokus för det kommande verksamhetsåret. Till fokusområdet kan ytterligare nyckeltal anges för att ge en tydligare bild av resultatet. Under den period som den övergripande överenskommelsen gäller ska samtliga utvecklingsområden ha hanterats.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-24--25 § 229 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade i december 2021, § 154, att säga upp samarbetsavtalet med Östersunds kommun avseende Stiftelsen Jamtli 2020-2022 (RUN/459/2017), samt att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att i samverkan med Östersunds kommun ta fram förslag till nytt samarbetsavtal för perioden 2023–2026.

  Gällande samarbetsavtal mellan Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen avseende Stiftelsen Jamtli beslutades av Regionfullmäktige i november 2019, § 141, och har under åren 2020–2022 löpt parallellt med Uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli. Uppdragsavtalet ligger till grund för regionens respektive kommunens årsavtal med Stiftelsen Jamtli. Samarbetsavtalet mellan regionen och kommunen reglerar ansvar och kostnadsfördelning mellan parterna och anger att beslut avseende nyinvesteringar och större underhållsinvesteringar ska föregås av gemensam beredning. Avtalet anger även riktlinjer för tillsättande av ledamöter i stiftelsens styrelse, anpassning till administrativa system, information och redovisning från stiftelsen.

  Processen inför kommande uppdragsavtal med ny benämning, Överenskommelse med Stiftelsen Jamtli verksamhetsåren 2023–2027, har förts i dialog mellan Region Jämtland Härjedalen, kommunen, Heimbygda, Jämtlands läns konstförening och Stiftelsen Jamtli. Förslag till nytt samarbetsavtal har dock inte kunnat tas fram som planerat (parallellt med överenskommelsen). Istället föreslås att processen med att utforma ett nytt samarbetsavtal får fortsätta, och att Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun tecknar ett ettårigt avtal för 2023 med i övrigt samma lydelse som nu gällande samarbetsavtal.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-24--25 § 230 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Lars-Erik Olofsson (KD) och Margareta Mahmoud Persson (KD) har inkommit med en motion om förbättrad läkarbemanning i hela länet. Motionärerna yrkar att regiondirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett pilotprojekt med läkarbemanning där ett internstafettschema införs på HC Hammarstrand.

  Region Jämtland Härjedalen arbetar för en god läkarbemanning i hela länet utifrån ett jämställdhetsperspektiv och i enlighet med god och nära vård.
  I nuläget varierar det i vilken grad hälsocentralerna i primärvården har allmänspecialister med fast anställning och en rad åtgärder har redan vidtagits för att påverka i rätt riktning;

  • Glesbygdsersättning, vilket innebär att läkare som väljer att ta anställning i glesbygd får ett lönetillägg
  • Det finns en rutin (centuri nr 69052) vilken medger att en tillfällig ersättning utgår för STläkare eller specialistläkare (oavsett specialitet) med anställning i regionen som väljer att förlägga sitt arbete på en annan hälsocentral än vid den hälsocentral/enhet som ordinarie anställning finns. Ersättning utgår per dag (8 h pass) för arbete på annan hälsocentral, då läkarbemanningen på annan hälsocentral är lägre än 50% av bemanningsmål för specialist i allmänmedicin.
  • Locka externa sökande till glesbygd genom att erbjuda ett attraktivt schema i form av en vecka fysiskt på plats (inkl. beredskapsjour kväll och natt), två veckor på distans och den fjärde veckan jourkompledig.


  Under några år hade regionen ett internstafettavtal mellan primärvården och sjukhuset som avslutades pga att det inte användes. Det var svårt för läkare på sjukhuset att lämna sina kliniker där det också fattades läkare. Det var en svårighet att en leg läkare ersätter en allmänspecialist då dessa har ett bredare uppdrag.

  Det förslag med internstafett som ges som förslag i motionen skulle kunna fungera i en framtid för primärvården, då de ST-läkare i länet som nu är under utbildning blir färdiga allmänspecialister och antalet allmänspecialister totalt i länet skulle täcka de vakanser som finns idag. Detta ligger dock ca 5 år framåt i tiden.

  I nuläget skulle det bli kännbart för den hälsocentral som skulle ”låna ut” en läkare till en hälsocentral med låg bemanning och då själv blir stående med en vakans. Antalet allmänspecialister i länet är fortfarande så pass lågt att de vi har behövs på sin hemma-hälsocentral där de under en stor del av arbetstiden fungerar som handledare och ”frågedoktor” till de AT-läkare och ST-läkare som utbildas där. Att flytta den allmänspecialisten, även om det är tillfälligt, till en hälsocentral med låg bemanning skulle innebära att man lämnar ett antal utbildningsläkare utan stöd.

  I en framtid skulle man dock kunna tänka sig att allmänspecialisten tar med sig sin ST-läkare och arbetar på annan hälsocentral under några dagar per månad. De skulle då tillsammans kunna ta ansvar för de delar av verksamheten där behovet av kontinuitet är störst, såsom SÄBO, hemsjukvård och BVC och samtidigt utnyttja dessa tillfällen till förstärkt handledning i form av t.ex. sit-in, mini-CEX och DOPS.

  Sammanfattningsvis arbetar primärvården med att trygga kompetensförsörjningen på länets hälsocentraler både på kort och lång sikt. De insatser som idag pågår är främst inriktade på att dels behålla de läkare som idag gör sin ST-tjänstgöring, dels att kunna attrahera och rekrytera fler allmänspecialister. Ett internstafettschema som motionen föreslår är idag inte en hållbar lösning utifrån bemanningssituationen och ej heller förenlig med den nuvarande kompetensförsörjningsplanen. Region Jämtland Härjedalen har tidigare provat den här typen av lösningar men det har inte rönt något större intresse bland den tilltänkta målgruppen. Möjligheten finns att tillgå under förutsättning att det finns intresse från medarbetarhåll och att det dessutom ger nytta till verksamheten.

  Utifrån ovanstående föreslås att motionen avslås.

  Vid nämndens behandling av ärendet 2022-10-20 § 135 ändrades beslutet till att motionen bifalls.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-10-24--25 § 233 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • 1. Patientnämnden: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till 2022-12-31 istället för Catarina Antán (V) som avsagt sig uppdraget.

  2. Regionens revisorer: Fyllnadsval av revisor för perioden fram till och med 2023-03-17 istället för Gustaf Onilsgård (V) som avsagt sig uppdraget.

  3. Landstingsbostäder i Jämtland AB: Fyllnadsval av lekmannarevisor för perioden fram till och med årsstämman 2023 istället för Gustaf Onilsgård (V) som avsagt sig uppdraget.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.