Hoppa över navigering
 •   2

  Sammanträdet öppnas, upprop

 •   3

  Val av två justerare och tid för justering

 • Enligt arbetsordning för regionfullmäktige har kungörelse om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet utsänts och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 •   5

  Fullmäktiges presidiums information

  • Björn Larsson (C) avsäger sig den 11 oktober 2017 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

   Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 24 oktober 2017 att Bogna Wojtkiewicz Adolfsson (C) utses till ledamot i Björn Larssons (C) ställe, samt att Patrik Andersson (C) utses till ersättare i Bogna Wojtkiewicz Adolfssons (C) ställe.
    
  • Billy Anklew (M) avsäger sig den 9 oktober 2017 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

   Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 24 oktober 2017 att Staffan Granström (M) och Björn Hammarberg (M) utses till ersättare i Billy Anklews (M) ställe.

  Bilagor

 •   7

  Förtroendemannautbildning Patientsäkerhet

  1. Medborgarförslag från Knut Richardsson om införande av möjlighet att betala parkeringsavgift genom SMS-tjänst inom parkeringarna som tillhör Östersunds sjukhus (RS/2545/2017) har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 10–11 april 2018.
    
  2. Motion från Lennart Ledin (L) och Mats El Kott (L) om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker (RS/2605/2017) ska fördelas till regionala utvecklingsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 19-20 juni 2018.

  Bilagor

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium 2 gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Även medborgarförslag redovisas.

  Följande motioner och medborgarförslag har anmälts till regionfullmäktige och är under beredning:
   

  1. Medborgarförslag från Anna Olofsson Frestadius om att fullmäktiges webbsändning ska göras tillgänglig för alla medborgare (RS/1185/2016) inlämnad 16 juni 2016. Medborgarförslaget behandlades av regionfullmäktige den 13-14 februari 2017 då ärendet överlämnades till Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022.
    
  2. Motion från Mats El Kott (L) om hur regionen kan införa och förverkliga målet om en plastförpackningsfri region (RS/1439/2017) inlämnad 19 juni 2017. Motionen har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och ska besvaras senast vi regionfullmäktiges sammanträde den 13-14 februari 2018.
    
  3. Motion från Anna Hildebrand (MP) om Tjänstedesign – för effektivitet och jämlik hälsa (RS/1446/2017) inlämnad 19 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 13-14 februari 2018.
    
  4. Motion från Anna Hildebrand (MP) om samarbete utan organisatoriska hinder (RS/1447/2017) inlämnad 19 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 13-14 februari 2018.
    
  5. Motion från Anna Hildebrand (MP) om rätt till behandling för kvinnor med lipödem (RS/1448/2017), inlämnad 19 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 13-14 februari 2018.
    
  6. Motion från Anna Hildebrand (MP) om Ramverk med välfärdsmått för hållbarhet (RS/1449/2017), inlämnad 19 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 13-14 februari 2018.
    
  7. Motion från Anna Hildebrand (MP) om Ny hälsoekonomisk budgetmodell (RS/1450/2017), inlämnad 19 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 13-14 februari 2018.
    
  8. Motion från Elin Hoffner (V) om ökad kunskap kring Sepsis och att rutiner och register upprättas (RS/1493/2017), inlämnad 22 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 13-14 februari 2018.
    
  9. Motion från Margareta Mahmoud Persson och Lars-Erik Olofsson (KD) om subventionering av medicinska kompressionsstrumpor (RS/1494/2017, inlämnad 10 augusti 2017. Motionen har fördelats till gemensamma nämnden för upphandling och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 13-14 februari 2018.
    
  10. Motion från Eva Hellstrand (C) om strategi för snabbt minskande avfallsmängder i Region Jämtland Härjedalen (RS/1495/2017), inlämnad 22 juni 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 28-29 november 2017.
    
  11. Motion från Elin Hoffner (V) om kommunikation på patientens villkor (RS/2113/2017), inlämnad 2 oktober 2017. Motionen har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 13-14 februari 2018.

  Bilagor

 • Interpellationer

  1. Interpellation från Lennart Ledin (L), om sjukvårdsproduktionen vid sjukhuset (RS/2517/2017)
    
  2. Interpellation från Lennart Ledin (L), om utbildningen av AT-läkare (RS/2518/2017)
    
  3. Interpellation från Jörgen Larsson (C), om regionalt godstransportsystem (RS/2542/2017)
    
  4. Interpellation från Jörgen Larsson (C), om svaret på Trafikverkets förslag till "Nationell plan för transportsystemet 2018-2029" (RS/2543/2017)

   Frågor
  5. Fullmäktigefråga från Elin Hoffner (V). Hur arbetar regionen med att säkerställa täckning för det mobila telefonnätet i länet? (RS/2407/2017)
    
  6. Fullmäktigefråga från Lennart Ledin (L), om transport av cykel på länstrafikens bussar (RS/2516/2017)
    
  7. Fullmäktigefråga från Lennart Ledin (L), om instruktion för regiondirektören (RS/2572/2017)
    
  8. Fullmäktigefråga från David Bell (MP), om regionens integrationsarbete (RS/2579/2017)
    
  9. Fullmäktigefråga från David Bell (MP), om förhandlingar i samband med Bussgods nedläggning (fråga till Elisabeth Sjöström) (RS/2580/2017)
    
  10. Fullmäktigefråga från David Bell (MP), om förhandlingar i samband med Bussgods nedläggning (fråga till Robert Uitto) (RS/2581/2017)

  Bilagor

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna ska lämnas in minst en dag före sammanträdet och besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionstyrelsen. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras.

  Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

 •   13

  Regionstyrelsens rapport till fullmäktige 2017

 • Regionala utvecklingsnämnden

   

  Vårdvalsnämnden

   

  Gemensamma nämnden för upphandling

   

  Patientnämnden

   

  Revisorerna

 • Följande interpellation och frågor bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 24-25 oktober 2017:

  1. Interpellation från Eva Hellstrand (C), om det kan vara klimatmässigt rimligt att transportera kött från andra sidan jordklotet, för att serveras i personalmatsalen Kajutan (RS/2214/2017)
    
  2. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om politiska satsningar för jämlik hälsa (RS/2297/2017)
    
  3. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om politik för hälso- och sjukvårdens finansiering (RS/2298/2017)
    
  4. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om beredskap finns för nedläggning av Tillnyktringsenheten (RS/2299/2017)
    
  5. Fullmäktigefråga från Anna Hildebrand (MP) om förslag om besparing på Landsbygdsutveckling (RS/2300/2017)

  Bilagor

 • Eva Hellstrand (C) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta att Region Jämtland Härjedalen tar fram en strategi för snabbt minskande avfallsmängder.

  De senaste tre åren har vi sett en markant ökning av de totala avfallsmängderna och särskilt det avfall som går till förbränning har ökat, från 329 ton 2013 till 438 ton år 2016.

  På grund av resursbrist på centrala miljöfunktionen har en djupare analys av material- och avfallsflöden inte kunnat göras. Inför en eventuell strategi för åtgärder bör det därför först genom en extern resurs genomföras en förstudie av material- och avfallsflöden i regionen och med stöd av Lean-metodiken identifiera möjliga åtgärder för att minimera slöserier av material och produkter, minimera avfallsmängden och möjligheter till ökad andel materialåtervinning av avfall.

  Bilagor

 • Den 9-10 februari 2016 fattade regionfullmäktige beslut om mer enhetliga patientavgifter. Det finns behov att förtydliga avgifter och regler avseende körkortsintyg och hörapparater. Referensgruppen för avgiftsfrågor förslår följande ändringar:

  • För körkortsintyg som utfärdas av ögonspecialist tas idag en avgift ut om 300 kronor. Detta gäller patienter med laserbehandlad diabetesretinopati, ögonskador p.g.a. diabetes eller glaukom. Intygsskrivandet är mycket tid- och resurskrävande. Ögonmottagningen utfärdar cirka 150 körkortsintyg/år, tidsåtgången per intyg är cirka 60 minuter. De patienter som inte uppfyller körkortskravet ber ofta om ett nytt intyg då de vill få en chans till att behålla körkortet. För körkortsintyg som utfärdas av distriktsläkare, diabetesläkare eller optiker tas en avgift ut om 1000 kronor.

   Referensgruppen för avgiftsfrågor föreslår att avgiften för körkortsintyg ska uppgå till 1000 kr även då körkortsintyget utfärdas på Ögonmottagningen av specialist.
    
  • Utprovning för hörapparat (3-4 besök) har idag en engångsavgift om 500 kronor. Förslaget är att patienten istället betalar 300 kr per besök. Högkostnadsskydd ska gälla. För patienter över 85 år ändras avgiften till avgiftsfritt. Avgiften blir då enligt enhetstaxa samt att alla besök hos audionom har samma avgift.
    
  • För borttappad hörapparat idag är avgiften beroende hur gammal hörapparaten är, avräknas på 5 år, 10 % för varje påbörjat halvår. Förslag till en enhetlig avgift om 1000 kr för borttappad hörapparat inom 4 år från utprovningsdatum för att det ska vara lika för alla patienter. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
    
  • Införande av avgift om 150 kr då öroninsatsen är borttappad. Öroninsats av grundmaterial kostar cirka 150 kr. Då avgjutningen av öroninsatsen finns sparad, behövs inget besök till de patienter som har tappat bort/förstört sin öroninsats. Specialmaterial till högre kostnad används inte.
    
  • Patienter hos Hörcentralen betalar idag den del av hörapparatskostnaden som ligger över 3500 kr. 1997-03-01 beslöts att införa en utprovningsavgift för hörapparater samt ett kostnadstak på 3 500 kronor. ”Taket” innebär att för patienter som väljer hörapparater över 3 500 kronor får patienten själv stå för mellanskillnaden mellan apparatens pris och 3 500 kronor.

   Denna avgift förelås tas bort då den är inaktuell då det förut handlade om att den digitala tekniken gjorde att patienten kunde välja en dyrare hörapparat, vilket inte är fallet idag.

  Bilagor

 • Enligt beslut i regionfullmäktige 2016-02-09—10, § 10 ska en översyn göras av avgifter för intyg och hälsokontroller, den så kallade Gula taxan.

  Referensgruppen för avgiftsfrågor har tagit fram ett förslag på ny princip för enhetliga avgifter för intyg och hälsokontroller. Förslaget innebär att grupptaxesystemet slopas. Den nuvarande Gula taxan är otydlig och svårtolkad vilket gör det problematiskt att hitta och tyda vilka avgifter som är tillämpliga.

  Nuvarande taxor varierar beroende på gruppering:
  Grupp 1: 0 kr, gällande patientavgift
  Grupp 2: 300 kr utan moms, 375 kr med moms
  Grupp 3: 500 kr/timme utan moms. 625 kr/timme med moms. Annan än läkare som självständigt utfärdar intyg. För tid däröver uttas 125 kr per påbörjad 15-minutersperiod.
  Grupp 4: 1 000 kr/timme utan moms. 1 250 kr/timme med moms. Avser läkare. Lägsta avgift 500 kr/625 kr. För tid därutöver uttas 250 kr/312:50 kr per påbörjad 15-minuters period.

  Nytt förslag om enhetliga avgifter där grupptaxesystemet slopas:
  Gällande patientavgift (300 kr). Denna motsvarar nuvarande grupp 1.
  Timtaxa: 1 000 kr/timme exklusive moms. Lägsta avgift 500 kronor exklusive moms. För tid utöver 1 timme uttas 250 kronor exklusive moms per påbörjad 15-minutersperiod. Denna motsvarar nuvarande grupp 4 och ersätter grupp 2-4.

  För intyg som inte finns uppräknade i Gula taxan föreslås att avgift tas ut antingen som för liknande intyg eller om liknande intyg inte finns, enligt timtaxa.

  Regionstyrelsen föreslås få i uppdrag att revidera dokumentet Gula taxan som är en bilaga till avgiftshandboken. Förteckningen över intyg och hälsokontroller ska uppdateras och benämningar ses över. En ny layout där intygen sorteras efter kategori/åtgärd ska tas fram för att tydliggöra innehållet.

  I bifogad bilaga finns en sammanställning över hur principen om enhetliga avgifter för intyg och hälsokontroller är uppbyggt. En jämförelse med fyra andra regioner och landsting görs också.

  Intäkterna för intyg och hälsokontroller under januari – oktober 2017 enligt nuvarande taxa är 377 551,80 kronor. En beräkning visar att intäkterna för samma period med det nya förslaget med enhetstaxa skulle ge 381 655,00 kronor. Förslaget till ny princip för enhetliga avgifter för intyg och hälsokontroller påverkar inte intäkterna i någon större grad men hanteringen och administrationen av avgifterna blir enklare och tydligare.

  Bilagor

 • Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i Jämtlands län ska sättas i enlighet med den referensprislista som fastställs av TLV, Tandvård och Läkemedelsverket. Beslut om undantag har senare fattats enligt nedan.

  • Beslut LF 2009 taxa avseende implantatkomponenter, åtgärd 420, 3 400 kronor.
  • Beslut LF 2010, § 116 priserna för frisktandvården justeras enligt gemensam prissättning för Norrlandslandstingen. (Beslutet föreslås nu upphävas)
  • Beslut LF 2011 taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 referenspris enligt TLV+ 7 %.
  • 2013-01-01 införde TLV referenspriser även för specialisttandvården. Beslut LF 2013 att införa denna referensprislista + 5 %.
  • 2014-09-01 referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (800-890 protetiska åtgärder) sänks. Beslut LF att den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.


  Den 15 januari 2018 justerar TLV referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen avser därför att justera taxan med stöd av tidigare beslut inklusive tidigare beslutade undantag enligt TLV:s referenspris fr.o.m. 2018-01-15.

  Frisktandvårdstaxan justerades senast i Region Jämtland Härjedalen 2017-03-01. Frisktandvårdsavtalet innebär ett fast pris för hela avtalsperioden, tre år. För att kunna täcka kostnaderna i tre år för den arbetsinsats som krävs för varje Frisktandvårdsavtal bör priserna följa med övriga tandvårdstaxor. Därför föreslås att Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen höjer prissättningen i Frisktandvårdstaxan med 0,5 %, vilket innebär samma ökning som TLV:s justering 2018-01-15 av referenspriserna.

  2010 beslutades att priserna för frisktandvård ska justeras enligt gemensam prissättning för Norrlandstingen. Detta beslut föreslås nu att upphävas och istället bör Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen justera prissättningen i frisktandvårdstaxan med samma procentuella höjning som TLV justerar referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård. Förutsättningarna för att ha en gemensam prissättning med norrlandstingen har försvårats de senaste åren då besluten om övriga tandvårdstaxor har skiljt sig åt i förhållande till referenspriserna från TLV och hur ofta som taxorna förändrats.

  Kostnaden för åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, har stigit i förhållande till referensprisets höjning sedan 2014. Folktandvården kan inte längre täcka kostnaderna för den arbetsinsats och de medicintekniska produkter som krävs för vissa av dessa behandlingar. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen bör från och med 2018-01-15 höja priset för åtgärd 407 (O+T), 428, 431 och 432 inom åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, enligt bifogat förslag. Prissättningen inom åtgärdsgruppen får inte överstiga referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.

  Bilagor

 • Regler för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen antogs av dåvarande landstingsfullmäktige efter att reglerna i kommunallagen ändrats. Dessa regler trädde i kraft den 15 oktober 2014.

  Enligt reglerna i kommunallagen ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för avsett ändamål. Redovisningen ska ha lämnats senast 30 juni året efter det att partistödet mottogs. Fullmäktige får också besluta att partistöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnat föreskriven redovisning.

  Regionfullmäktige ska enligt reglerna i kommunallagen besluta om utbetalning av partistöd minst en gång per år.

  Samtliga partier har kommit in med redovisning över användningen av partistöd för tiden 1 januari 2016 – 31 december 2016.

  Då 2018 är valår kommer utbetalningen av partistöd att redovisas fram till och med den 14 oktober 2018. Regionfullmäktige i november 2018 får fatta beslut om utbetalning av partistöd från och med den 15 oktober till den 31 december utifrån den nya mandatfördelningen efter valet.

  Bilagor

 • En ny kommunallag träder i kraft 2018-01-01. Lagen har en ny struktur med ny kapitelindelning och ett moderniserat språk, men innebär inte några större materiella ändringar. En ändring är att i den nya lagen pekas fullmäktiges presidium ut som det organ som ska föreslå budget för revisorerna. Andra ändringar är att det har införts krav på elektronisk anslagstavla och ordet kungörelse har ersatts med tillkännagivande. Ett krav på kallelse till fullmäktige har införts. Kravet på publicering av kungörelsen i ortspressen har tagits bort.

  Idag har särskilda budgetberedningen uppgiften att föreslå budget för revisorerna och för patientnämnden. Eftersom den nya lagen pekar ut at fullmäktiges presidium som det organ som föreslår budget för revisionen blir det bara förslaget till budget för patientnämnden kvar i beredningen. Med hänsyn till detta bör uppgiften att föreslå budget för patientnämnden också läggas på fullmäktiges presidium liksom övriga uppgifter som beredningen har. Den särskilda budgetberedningen bör därmed tas bort.

  Med hänsyn till det nya kravet på elektronisk anslagstavla och det minskade intresset hos befolkningen att läsa traditionella tidningar kan det ifrågasättas om kostnaden för annonsering uppväger nyttan. Av kostnadsskäl bör därför bestämmelserna om publicering i ortstidningar tas bort.

  Fullmäktiges arbetsordning föreslås ändras i dessa hänseenden. Ändringar görs i avsnitt 2, 4, 5, 6. 17 och 14.1. Avsnittet, Permanenta fullmäktigeberedningar, tas bort. I övrigt ändras laghänvisningarna i fullmäktiges arbetsordning och styrelsens och nämndernas reglementen till den nya lagen.

  Bilagor

 • Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Åre kommun och Östersunds kommun har inom ramen för dåvarande Regionförbundets verksamhet diskuterat samverkan mellan kommunerna för att möta framtidens utmaningar i verksamheterna genom att effektivisera verksamheterna med hjälp av moderna verksamhets- och administrativa system, öka tillgången på kompetens samt minska kostnaderna. Jämtlands Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund har också deltagit i diskussionerna.

  Kommunerna och Region Jämtland Härjedalen har också under en tid diskuterat samverkan utifrån samma syfte. Diskussionerna har lett till att en förstudie tagits fram och med den som underlag har kommunerna och regionen ingått en avsiktsförklaring för att delta i ett projekt för att ta fram underlag för olika samarbetsområden. Projektet och tidigare utredningar har identifierat olika samarbetsområden och former för samarbetet.

  Diskussionerna har lett till att en gemensam nämnd har inrättats mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun för IT-drift och stöd den 1 december 2016. Nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att leverera nödvändiga driftstjänster.

  Projektet och diskussionerna har nu lett till att kommunerna, Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningsförbund och Region Jämtland Härjedalen vill utöka samverkan i gemensam nämnd. Ett förslag till avtal och reglemente för en gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har tagits fram.

  Den befintliga nämnden för IT-drift och stöd bör kunna användas för samverkan. Avtalet och reglementet för nämnden bör därför ändras i enlighet med det nu framtagna förslaget till samarbetsavtal och reglemente.

  Av bilaga Budget 2018 framgår att verksamheten bör ha en sammanhållande tjänsteman och omkostnader motsvarande 1 117 000 kr. Dessa övergripande kostnader ska delas lika mellan de 11 medlemmarna i nämnden, dvs Region Jämtland Härjedalens kostnad blir ca 110 000 kr.

  Regionens samverkansråd behandlade slutligt ärendet 2017-09-25, § 59 och rekommenderar att respektive organisation fattar beslut enligt förslaget.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till Länstransportplan för perioden 2018-2029. Planen ska innehålla förslag till åtgärder och investeringar i den statliga transportinfrastrukturen de närmaste 12 åren. Trafikverket har fått i uppdrag att för samma period ta fram ett förslag till Nationell plan som bland annat innefattar medlen det statliga järnvägsnätet och större vägar (i Jämtland E 14 och E 45). Drift, underhåll och bärighetsåtgärder av hela statliga transportinfrastrukturen ingår i Nationell plan.

  Den ekonomiska ramen för länstransportplanen 2018-2029 för Jämtlands län uppgår till 521 miljoner kronor. Knappt 70 % satsas på utveckling av vägnätet och drygt 30 % på utveckling av gång- och cykelvägar. Utveckling av järnvägar och europavägar förutsätts kunna ske genom Nationella planen.

  Samfinansiering med bärighetsanslag föreslås ske flera av på de vägobjekt som föreslås i planen. För att möjliggöra vidare utveckling under planperioden och framtagande av nya objekt avsätts potter för utredningar, statlig medfinansiering, mm.

  Planens förslag till åtgärder bedöms ge bättre förutsättningar för turistnäringen och för skogsnäringen, för tunga transporter och för arbetspendling. Satsning också på gång- och cykelvägar för arbetspendling och säkerhet men även som ett led i klimatmålet. Kopplingen till bostadsbyggandet i regionen samt satsning på viktiga stråk har varit ledande i prioriteringarna. Hastighetsöversynen ställer krav planer för åtgärder för att kunna behålla hastigheter om 100 km/h. De långa avstånden och det behov av tillgänglighet som bland andra turistnäringen har behöver beaktas. Sänkta hastigheter till 80 km/h på långa sträckor innebär längre restider vilket inte gynnar tillgängligheten.

  Mot bakgrund av det stora behov av åtgärder som finns i länets transportinfrastruktur motsvarar inte förslagna ramar på långa vägar det behov som finns för ett långsiktigt hållbart transportsystem.

  Den långa planeringshorisonten på 12 år innebär att många av åtgärderna i planen är i ett tidigt planeringsskede så förändringar av utförande kan ske. Planen revideras vart fjärde år vilket innebär att möjligheter till förändringar och justeringar utifrån nya förhållanden samt inlyftande av nya objekt kan ske om fyra år.

  Förslag till Länstransportplan 2018-2029 för Jämtlands län har varit ute på remiss sedan juni 2017. Remissversionen av förslaget samt inkomna remissvar har behandlats av regionala utvecklingsnämndens utskott för infrastruktur. Sammanställning av remissvar redovisas i separat bilaga. Förslaget har sedan omarbetats utifrån framförda synpunkter inför överlämnande till regionala utvecklingsnämnden.

  Det av regionfullmäktige antagna förslaget kommer att överlämnas till regeringen, vars beslut väntas under våren 2018.

  Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länskulturens övriga stödformer. Förslaget innebär att lyfta ut Kulturens stödformer ur nuvarande regelverk till ett eget samlat regelverk, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Ett nytt stöd, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket.

  Det nya regelverket för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen föreslås börja gälla från 1 januari 2018. Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

  Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas länskulturens övriga stödformer. Denna del föreslås lyftas ut, för att istället utgöra ett eget styrdokument, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017).

  Med anledning av ovanstående förslag behöver styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer revideras, detta genom att avsnitt 10, Rutiner för övriga stödformer inom länskulturen, tas bort.

  Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Gällande uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli löper parallellt med Region Jämtland Härjedalens samarbetsavtal med Östersunds kommun avseende Stiftelsen Jamtli, Jamtlis strategiplan och regional kulturplan, under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. Uppdragsavtalet, som antogs av dåvarande landstingsfullmäktige 2014, sträckte sig ursprungligen över perioden 2015-2017, men har sedan förlängts med ett år för att överensstämma med ovan nämnda styrdokument. Inför en översyn av avtalet för perioden 2019-2022, ska nuvarande avtal sägas upp skriftligt innan utgången av 2017, annars förlängs avtalet med ytterligare ett år. Uppdragsavtalet ligger till grund för årsavtal med Jamtli.

  I samråd mellan huvudmännen och Jamtli har behov påtalats om att säga upp gällande avtal med förslag till omarbetningar inför 2019, utifrån regionala och kommunala styrdokument och i koppling till Jamtlis kommande strategiplan. Processen förs i dialog på tjänstemannanivå mellan regionen, kommunen och Jamtli där ett första möte är inplanerat. Därefter kommer dialog att erbjudas övriga två stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening. Jamtlis styrelse beslutar under hösten om process för Jamtlis kommande strategiplan. I koppling till kulturplanen kommer dialog att ske med Jamtli om nationella och regionala kulturpolitiska perspektiv i koppling till kultursamverkansmodellen, men även om kulturens roll för regional attraktionskraft, inflyttning och tillväxt i koppling till regionala utvecklingsstrategin. Grundläggande skrivningar gäller alltjämt, där huvudmännen ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och resurs för regionen och dessutom sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den europeiska utvecklingspolitiken. Perspektiv på jämställdhet, barnens situation, miljö och mänskliga rättigheter kommer att lyftas i kommande uppdragsavtal åren 2019-2022.

  Det nya uppdragsavtalet beräknas kunna antas av regionfullmäktige senast i juni 2018.

  Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Norrtåg AB har ansvar för den regionala tågtrafiken och ägs till 25 % av Region Jämtland Härjedalen. Övriga ägare är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

  Styrdokumenten för Norrtåg AB har under året reviderats. Vid ägarråd 170424 godkändes en reviderad version av konsortialavtal och bolagsordning. Handlingarna har sedan cirkulerat för underskrift.

  För att de ska kunna börja tillämpas ska varje ägare anta dem.

  Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

   

  Bilagor

  1. Regionala utvecklingsnämnden: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2018-12-31 istället för Anton Nordqvist (MP) som avsagt sig uppdraget.
    

  2. Utskottet för infrastruktur: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2018-12-31 istället för Anton Nordqvist (MP) som avsagt sig uppdraget.
    

  3. Mittnordenkommittén: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2018-12-31 istället för Anton Nordqvist (MP) som avsagt sig uppdraget.
    

  4. Norrtåg AB: Fyllnadsval av ombudsersättare för perioden fram till och med 2019-06-30 istället för Anton Nordqvist (MP) som avsagt sig uppdraget.

 • Interpellationer

  1. Interpellation från Lennart Ledin (L), om sjukvårdsproduktionen vid sjukhuset (RS/2517/2017)
    
  2. Interpellation från Lennart Ledin (L), om utbildningen av AT-läkare (RS/2518/2017)
    
  3. Interpellation från Jörgen Larsson (C), om regionalt godstransportsystem (RS/2542/2017)
    
  4. Interpellation från Jörgen Larsson (C), om svaret på Trafikverkets förslag till "Nationell plan för transportsystemet 2018-2029" (RS/2543/2017)

   Frågor
  5. Fullmäktigefråga från Elin Hoffner (V). Hur arbetar regionen med att säkerställa täckning för det mobila telefonnätet i länet? (RS/2407/2017)
    
  6. Fullmäktigefråga från Lennart Ledin (L), om transport av cykel på länstrafikens bussar (RS/2516/2017)
    
  7. Fullmäktigefråga från Lennart Ledin (L), om instruktion för regiondirektören (RS/2572/2017)
    
  8. Fullmäktigefråga från David Bell (MP), om regionens integrationsarbete (RS/2579/2017)
    
  9. Fullmäktigefråga från David Bell (MP), om förhandlingar i samband med Bussgods nedläggning (fråga till Elisabeth Sjöström) (RS/2580/2017)
    
  10. Fullmäktigefråga från David Bell (MP), om förhandlingar i samband med Bussgods nedläggning (fråga till Robert Uitto) (RS/2581/2017)

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.