Hoppa över navigering
 •   2

  Sammanträdet öppnas, upprop

 • Justering 26 februari kl. 10.00
   

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 •   5

  Fullmäktiges presidiums information 2019

 • 1. Jörgen Persson (S) avsäger sig den 7 januari 2019 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 5 februari 2019 att Maria Jakobsson (S) utses till ledamot i Jörgen Perssons ställe, samt att Anders Magnusson (S) utses till ersättare i Maria Jakobssons ställe.

  2. Jörgen Blom (V) avsäger sig den 17 januari 2019 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 5 februari 2019 att Svante Freij (V) utses till ledamot i Jörgen Bloms ställe, samt att Nisse Sandqvist (V) utses till ersättare i Svante Freijs ställe.

  3. Carina Fröberg (S) avsäger sig den 28 januari 2019 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 5 februari 2019 att Jenny Störvold (S) utses till ersättare i Carina Fröbergs ställe.

  Bilagor

 • 1. Medborgarförslag om att förtydliga på kallelsen vad som ska utföras så att patient/eller personal kan ta ställning till om det kan göras på annan vårdnivå (RS/2239/2018) har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 18-19 juni 2019.

  2. Motion från Elin Hoffner (V) om brukarstyrd inläggning i psykiatrin (RS/40/2019) har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 18-19 juni 2019.

  3. Medborgarförslag om att erbjuda laddningsbara bilar som förmånsbil till anställda inom Region Jämtland Härjedalen (RS/65/2019) har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 16-17 april.

  4. Motion från Margareta Winberg (S) om snabbspår på hälsocentraler, för personer 75+ (RS/138/2019) har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 18-19 juni 2019.

  5. Motion från Ann-Marie Johansson (S) om kvalificerad vård i hemmet för fler patienter RS/148/2019 har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 18-19 juni 2019.

  Bilagor

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna ska lämnas in minst en dag före sammanträdet och besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.
   

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras. Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.
   

 •   10

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2019

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

   

  Regionala utvecklingsnämnden

   

  Gemensamma nämnden för upphandling

   

  Gemensamma nämnden för samverkan

   

  Patientnämnden

   

  Revisorerna

 • Liberalerna inkom den 10 april 2018 med en motion (RS/806/2018) med följande förslag i två punkter:

  1. Länstrafiken Jämtlands län AB:s verksamhet inordnas i förvaltningen för regional utveckling från och med 2019-01-01.
  2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.

  Argument som lyfts fram i motionen är principen att verksamhet som kan bedrivas i förvaltning också ska bedrivas i förvaltning. I motionen så framhålls att det inte finns något skäl att driva länstrafikverksamheten i bolagsform då bolaget ägs till 100 % av Region Jämtland Härjedalen. Grundläggande för all verksamhet är att den ska vara till nytta för medborgarna i regionen, och nyttan för medborgarna måste också vara tydlig för valet att lägga verksamhet i bolag och föreningar. I motionen dras slutsatsen att nyttan för regionens medborgare är större om verksamheten bedrivs i förvaltningsform.

  2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik i kraft (SFS 2010:1065). I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Sedan 2015 är Region Jämtland Härjedalen RKM. Verksamheten skatteväxlades då, regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken och dess framtida utveckling. RKM ska upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram som omfattar all allmän kollektivtrafik i regionen/länet, fatta beslut om allmän trafikplikt inför varje upphandling av allmän kollektivtrafik och ta emot anmälningar om kommersiell trafik. Kommuner kan överlåta ansvaret för färdtjänst till RKM.

  Den nuvarande organisationen tydliggör rollerna; vad-frågorna tillhör regionen och den politiska nivån, medan hur-frågorna tillhör bolaget. Hur rollfördelningen ska se ut om verksamheten läggs i förvaltning behöver ses över för att se hur drift- och myndighetsfrågor bäst kan organiseras. Att bedriva verksamhet i förvaltningsform ger en viss inbesparing. En egen styrelse behövs inte, och administrativa system kan samordnas. I bolaget finns ett stort antal avtal, dessa kan inte enkelt överföras till Region Jämtland Härjedalen. Läggs verksamheten i förvaltning bör bolaget behållas vilande, som avtalspart under en övergångsperiod.

  Regionfullmäktige beslutade i februari 2018, § 27, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen från 1 januari 2019. Förändringarna innebär bland annat att regionala utvecklingsnämndens förvaltning avvecklas. Istället inrättas en gemensam förvaltning under regionstyrelsen. Samtidigt inrättas en ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden, som övertar ansvaret för hälso- och sjukvården från regionstyrelsen. Regionstyrelsen får ett tydligare och mer renodlat ansvar för regionens ekonomi och organisation. Utifrån de organisatoriska förändringar som gjorts är det inte självklart var i förvaltningen som Länstrafikens verksamhet skulle placeras. Med anledning av detta bör frågan utredas med ett bredare perspektiv innan beslut om bolag eller förvaltning kan fattas.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2019-01-30 § 23 och tillstyrker första och tredje punkten i regionala utvecklingsnämndens förslag men föreslår att andra punkten ändras till att regionstyrelsen får uppdraget att utreda framtida organisation mm istället för regionala utvecklingsnämnden.

  Bilagor

 • I mars 2018 inkom Mats Gärds med en motion som yrkar att Region Jämtland Härjedalen tar fram en regional strategi för minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer.

  Hållbart byggande finns idag i följande mål:
  Agenda 2030 – mål 11
  ”Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.”
  …Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik…

  Miljökvalitetsmålen
  God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
  Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

  Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

  B) Mål för byggande är:
  - Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
  - Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
  - En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

  På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen Jämtland län för den regionala energi- och klimatstrategin. Arbetet med revidering av denna strategi pågår med Klimatråd Jämtlands län, där Region Jämtland Härjedalen samverkar med Länsstyrelsen, som plattform. I energi- och klimatstrategin är ”Skogen som kolsänka och råvara” ett föreslaget fokusområde som innefattar trä som råvara vid byggnationer.

  Utifrån ovanstående beskrivning görs bedömningen att en särskild regional strategi för att minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer inte bör tas fram.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2019-01-30 § 24 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Olle Arnsten och Patrik Andersson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige där de föreslår att Region Jämtland Härjedalen ska upphandla teknik för automatisk textning av fullmäktiges webbsändning vid nästa upphandling. De framhåller bland annat att det är en viktig demokratifråga att kunna ta del av fullmäktiges direktsändning.

  Region Jämtland Härjedalen upphandlar sammanträdeslokaler och webbsändning för fullmäktiges sammanträden i samma upphandling. Den senaste upphandlingen gjordes under hösten 2017 gemensamt med Östersunds kommun. Avtalet med leverantören OSD gäller från 2018-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning med som längst 24 månader. För webbsändningen använder OSD underleverantören Quick Channel.

  I juni 2016 lämnades ett medborgarförslag in till regionen med förslag om att göra regionfullmäktige tillgängligt för alla medborgare genom att transkribera det som sägs och publicera detta på Region Jämtland Härjedalens webbplats. Ärendet fördelades till Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019- 2022 som föreslog att förslaget skulle avslås. Motiveringen var att Region Jämtland Härjedalen har en god tillgänglighet och transparens när det gäller medborgerlig insyn i och möjlighet till närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden. Transkribering ansågs också vara mycket resurskrävande.

  Den 1 januari 2019 trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, via en teknisk lösning som står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Därutöver ska även digital service, som tillhandahålls av en offentlig aktör via en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav.

  I lagen undantas direktsändningar från kravet på tillgänglighet men sändningar som ligger kvar efter två veckor ska tillgänglighetsanpassas.

  Den nya lagen kommer troligtvis att innebära att efterfrågan och kraven på automatiserade lösningar ökar och bidrar till en ökad teknisk utveckling och billigare alternativ. Det är då rimligt att Region Jämtland Härjedalen ska ställa krav på textning av fullmäktiges webbsändning vid nästa upphandling.

  Bilagor

 •   16

  Onsdag 13 februari 2019, sammanträdet öppnas, upprop

 •   18

  Valärenden 2019

 • I den nya kommunallagen som gäller fr.o.m. 1 januari 2018 har det i 4 kap. 18 § införts en möjlighet för fullmäktige att besluta att förtroendevalda som fullgör ett uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (regionråd) får vara föräldralediga eller frånvarande på grund av sjukdom. Samt att fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för den förtroendevalde som beviljats ledighet.

  I regionfullmäktiges arbetsordning punkt 3 Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet har det införts en rätt till sjukledighet och föräldraledighet för regionråd. Regionfullmäktige beslutar om att utse ersättare för förtroendevald som av regionfullmäktiges presidium beviljats ledighet. Beslutet om att utse en sådan ersättare avser en ersättare för en viss förtroendevald under en viss tid.

  Regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (C) har inkommit med en anmälan om sjukfrånvaro och begäran om sjukledighet till och med 1 april 2019.

  Eva Hellstrands begäran om sjukledighet bör beviljas. Vid eventuellt behov av förlängd sjukledighet tar fullmäktiges presidium upp frågan på nytt. Ledigheten avbryts så fort Eva Hellstrand kan återgå i tjänst.

  Under Eva Hellstrands sjukledighet bör en personlig ersättare utses. Ersättaren tjänstgör under hela frånvaron och övertar alla funktioner som Eva Hellstrand innehar förutom platsen som ledamot i fullmäktige. Uppdraget som ersättare upphör när Eva Hellstrand återgår i tjänst.

  Enligt regionfullmäktiges arbetsordning punkt 3 Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet är det regionfullmäktige som ska utse ersättare för den som beviljats ledighet. Vid kortare ledigheter kan detta innebära svårigheter att utse ersättare. Fullmäktiges presidium bör därför få i uppdrag att se över om till exempel regionstyrelsen ska kunna utse ersättare under kortare frånvaro.

  Bilagor

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 18 oktober 2018 inkommit med en information till regionerna om höjning av högkostnadsskyddsbeloppet för vårdavgifter från 1 januari 2019. Enligt skrivelsen höjs högkostnadsskyddet för öppen vård med mera från 1 100 till 1 150 kronor. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som under en tolvmånadersperiod får tas ut. Högkostnadsskyddet för sluten vård är oförändrat. Bakgrunden till höjningar är att regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 46 500 kr för år 2019.

  De högkostnadsskydd som berörs regleras i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Informationen är dock endast en rekommendation eftersom regionerna, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 17 kap, själva beslutar om grunder för hur vårdavgifter och andra avgifter ska tas ut. Vårdavgifter får dock inte överstiga fastställda maxbelopp i socialförsäkringsbalken.

  Enligt Region Jämtland Härjedalens arbetsordning är det regionfullmäktige som beslutar om avgifter. Enligt beslut den 10 februari 2016, § 9, infördes från 1 april 2016 nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter. Då fastställdes högkostnadsskyddet för öppenvården till 1100 kronor. Den 10 juni 2016, § 96, beslutade regionfullmäktige om enhetliga avgifter även inom slutenvården. En enhetstaxa inom slutenvården med 100 kronor per dag infördes.

  I de flesta regioner betalar patienten högst 1 150 kr förutom i Region Blekinge, Västra Götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar högst 1 100 kr.

  Under 2018 var det totalt 37 000 frikort inom öppenvården som lämnades ut inom Region Jämtland Härjedalen. Utlämningen var jämt fördelad under året och i snitt var det cirka 3 080 frikort som delades ut per månad. En höjning av högkostnadsskyddet med 50 kronor inom öppenvården skulle därmed ge cirka 150 000 kronor ytterligare intäkter per månad, dvs 1 800 000 kronor per år.

  Region Jämtland Härjedalen har med anledning av sitt svåra ekonomiska läge beslutat om flertalet resultatförbättrande åtgärder. I det ingår bland annat att se över möjligheterna att öka regionens intäkter utöver skatteintäkter. Med anledning av det är det rimligt att följa SKL:s rekommendation om att högkostnadsskyddet ska följa övrig prisutveckling. Ur ett jämställdhetsperspektiv ger höjningen enskilda patienter en högre kostnad med 50 kr per 12-månadersperiod, medan de som gör enstaka besök inte påverkas.

  Bilagor

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-11 § 180 behandlade fullmäktige ett förslag om att övergå till att beräkna justeringar av tandvårds- och frisktandvårds-taxan med hjälp av LPIK istället för att sättas i enlighet med referensprislistan som fastställs av TLV. Förslaget gick dock inte igenom utan beslutet blev att tandvårds-taxan ska följa nuvarande regler även fortsättningsvis. Samt att alla höjningar enligt referensprislistan ska tas årligen i fullmäktige.

  Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i Jämtlands län skulle sättas i enlighet med den referensprislista som fastställs av TLV, Tandvård och Läkemedelsverket.

  Vuxentandvård finansieras av patientavgifter och ersättning från det statliga tandvårdsstödet. Taxan skall vara utformad så att konkurrensneutralitet gentemot privat tandvård och en balanserad egen ekonomi uppnås. Den ska också ge utrymme för verksamhetsutveckling och en patientsäker vård av god kvalitet.

  Beslut om undantag från TLVs referensprislista har senare fattats enligt nedan.

  • Beslut LF 2009 taxa avseende implantatkomponenter, åtgärd 420, 3 400 kronor.
  • Beslut LF 2011 taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 referenspris enligt TLV+ 7 %.
  • 2013-01-01 införde TLV referenspriser även för specialisttandvården. Beslut LF 2013 att införa denna referensprislista + 5 %.
  • 2014-09-01 referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (800–890 protetiska åtgärder) sänks. Beslut LF att den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
  • 2018-01-15 beslut RF att prissättningen för åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, höjs och att inte priset överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
  • 2018-01-15 beslut RF att höja prissättningen i Frisktandvårdstaxan med samma procentuella höjning som referenspriserna ökar, samtidigt varje gång som TLV justerar referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård.


  Den 15 januari 2019 justerar TLV referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård med i snitt 2,2 %. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår därför att taxan justeras fr.o.m. 2019-03-01 med stöd av tidigare beslut inklusive tidigare beslutade undantag enligt TLVs referenspris som gäller fr.o.m. 2019-01-15.

  Bilagor

 • På sitt möte den 11 december behandlade regionfullmäktige ärendet om Översyn av parkeringspolicy. Parkeringspolicyn togs bort och fullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att upprätta regler för parkeringar. Den översyn som gjorts visar att regler och riktlinjer för parkeringar är en intern fråga som bör ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och hanteras som regler och inte i en policy. Beslut om avgifter är en fråga för regionfullmäktige.

  I parkeringspolicyn fanns en bestämmelse om att avgiften för besöksparkeringar ska ligga i nivå med den taxa som gäller i anslutning till landstingets lokaler i aktuell kommun och ska i största möjliga utsträckning vara enhetlig över länet. Taxan skulle fastställas av landstingsstyrelsen. När beslut om policyn togs beslutade regionfullmäktige också om kontrollavgifter. Eftersom policyn tas bort behöver regionfullmäktige ta nya beslut om avgifterna.

  För Region Jämtland Härjedalens verksamhet är det önskvärt att besökare och patienter kan parkera fordon i någorlunda närhet till respektive verksamhetsställe. Regionen har även tjänstefordon som behöver parkeringsplatser och i mån av plats erbjuds även regionens medarbetare parkeringsmöjlighet i närheten av arbetsplatsen och det gäller oavsett om det är parkeringsplatser vid egna eller inhyrda lokaler.

  Parkeringssituationen som den är idag är inte tillfredsställande eftersom det finns för få platser i förhållande till intresset, framförallt vad gäller parkeringsplatser i anslutning till sjukhuset. Därför pågår idag ett antal utredningar för att se hur situationen kan underlättas. Bland annat pågår inom regionens miljöarbete ett projekt om att hitta de effektivaste och ekonomiskt optimerade åtgärderna för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor och pendlingsresor på såväl kort som lång sikt.

  Nuvarande regler för parkeringar har setts över. Bland annat utifrån att tidigare regelverk inte efterlevts, främst på grund av den ökade administration som skulle krävas för efterlevnad av framförallt de kriterier som ställs för att beviljas en personalparkeringsplats. Regeln har också sammanförts med regler och rutiner för personalparkeringar (LS/751/2017). De parkeringsavgifter som föreslås motsvarar de avgifter som gällt i enlighet med tidigare beslut. Förslag till avgift för laddplats för elbil har lagts till.

  Regionstyrelsen fastställde de nya reglerna för parkeringar och parkeringsavgifter vid sitt sammanträde 23-24 oktober § 271. Beslutet gällde under förutsättning att fullmäktige beslutade enligt förslaget i ärendet om parkeringspolicyn och fastställde nivån för parkeringsavgifterna. Ärendena blev bordlagda vid regionfullmäktiges sammanträde 20 november och kunde därför inte behandlas förrän 11 december § 170-171. Ärendet om översyn av parkeringspolicyn beslutades enligt förslaget. Ärendet om parkeringsreglerna återremitterades med följande motivering:
  ”I underlaget till beslut argumenteras det med hur stort behovet av parkeringsplatser i närområdet är. Här hänvisas till regionens fastighetsutvecklingsplan. När regionens fastighetsutvecklingsplan behandlades vid tidigare regionfullmäktige-möte återremitterades den. Följaktligen finns inte lösningen och underlaget för beslut längre. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkar återremiss för att beslutet om ”Regler för parkeringar och avgifter” ska kunna vävas samman med Fastighetsutvecklingsplanen.”

  Arbetet med fastighetsutveckling pågår fortfarande och kommer inte att bli klar förrän senare under året. Eftersom policyn är borttagen behöver reglerna och avgifterna för parkeringar fastställas. Om det behövs en revidering utifrån arbetet med fastighetsutveckling kan detta göras senare.

  Regionstyrelsens beslut från 2018-10-23—24 § 271 bör ersättas med ett nytt beslut eftersom avgifterna för personalparkeringar inte bör delegeras till regionstyrelsen utan faställas av regionfullmäktige. I regler för parkeringar har ett stycke om parkering för rörelsehindrade lagts till.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2019-01-30 § 19 och beslutade då för egen del att upphäva det tidigare beslutet från 2018-10-23—24 § 271 och fastställde regler för parkeringar på nytt. Regionstyrelsen fastställde också avgiften för besöksparkeringar till 10 kronor per timme. Avgiften gäller under förutsättning att regionfullmäktige beslutar enligt förslag a-b.

  Bilagor

 • På regionfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018, § 148, behandlades ärendet om Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021. Regionfullmäktige fastställde Centerpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets (de Blågrönas) förslag till Finansplan. Regionfullmäktige gav också i uppdrag till regionstyrelsen att prioritera investeringsbehovet och återredovisa det till regionfullmäktige samt att ta fram ett nytt regelverk för investeringar.

  I regionstyrelsens utskott för ekonomi, som var verksamt fram till 31 december 2018, har strategiska investeringar ingått som prioriterat område att arbeta med. I det arbetet har bland annat ingått information och dialog om investeringar. På utskottets möte den 12 oktober 2018, § 60, diskuterades har frågor om strategiska investeringar varit ett område som utskottet arbetat med. På utskottets möte den 12 oktober 2018, diskuterades regionens regler för investeringar. Utskottet ansåg bland annat att det finns ett behov av en tydligare ordning för hur investeringsbehovet ska redovisas och att det borde klarläggas vilket ansvar regionstyrelsen respektive den nya hälso- och sjukvårdsnämnden har vad gäller investeringar inom hälso- och sjukvården. Ledamöterna fann det rimligt att finansplanen ska innehålla övergripande ramar för investeringar och att detaljer sedan finns i regionstyrelsens eller i nämndernas verksamhetsplaner. Utskottet gav ekonomidirektör ett uppdrag att se över regler för investeringar.

  Utifrån ovanstående har regionens investeringsråd inför arbetet med justering av finansplan 2019-2021 reviderat nu gällande Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen. Ytterligare justeringar kan bli aktuella inför arbetet med finansplan 2020-2022.

  De huvudsakliga ändringar som föreslås är följande:

  • Regionfullmäktige beslutar om det totala investeringstaket för de närmaste tre åren istället för att som tidigare ha beslutat om samtliga investeringar.
  • Regionstyrelsen prioriterar och beslutar om samtliga investeringar per objekt.
  • Investeringsrådet ska göra en samlad bedömning av måluppfyllelse för regionens alla investeringar (istället för ”för objekt över 250 tkr).
  • Den tilldelade lokala potten för mindre investeringar till områdena har tagits bort då även investeringar under 250 tkr ska beslutas per objekt.
  • Beloppsgränsen för en investering har ändrats från ett halvt prisbasbelopp till ett helt prisbasbelopp.
  • Innan områdenas investeringsbehov kan hanteras av investeringsrådet ska behoven ha diskuterats och prioriterats av respektive ledningsgrupp (den möjligheten fanns inte innan).
  • Gällande att söka medel för Akuta-/Haveri investeringar görs det ingen skillnad mellan över/under 250 tkr eftersom den tilldelade lokala potten för mindre investeringar till områdena har tagits bort.


  Utöver ovanstående har det också tillkommit redaktionella ändringar och tydliggörande i syfte att göra bestämmelserna tydligare och anpassa dem efter gällande planeringsprocess för finansplanen. Reglerna har vidare reviderats utifrån de förändringar som gjorts av regionstyrelsens delegationsbestämmelser inför mandatperioden 2019-2022.

  Bilagor

 • Regionfullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om regionens vision och övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Det gör fullmäktige genom att besluta om en regionplan och en finansplan. Ett förslag till regionplan med strategiska mål och inriktningar för 2019 har utarbetats. Målen i regionplanen visar den nya politiska viljeinriktningen och vilka prioriteringar som ska göras.

  Regionplanen ska enligt gällande regler för regionens styrmodell vara treårig. Men med anledning av att 2018 var ett valår samtidigt som en ny politisk organisation gäller från 1 januari 2019 har förutsättningarna för verksamhetsplanering sett annorlunda ut. Regionfullmäktige beslutade den 14 februari 2018, § 29, att regionplanen skulle beslutas av regionfullmäktige i februari 2019 istället för som brukligt i juni. Den nya politiska ledningen har valt att initialt arbeta med en ettårig plan för att sedan inför 2020 vara klar med en mer långsiktig planering.

  Föreslagen regionplan innehåller 20 övergripande strategiska mål. Målen syftar bland annat till att utveckla en hållbar, modern och framtidsinriktad region. Inom regional utveckling är fler människor i jobb, satsningar på infrastruktur och kultur viktiga delar. För hälso- och sjukvården kommer arbetet under 2019 att fokusera på en god och nära vård i hela regionen med hög tillgänglighet. Primärvården ska vara den sammanhållande länken. Region Jämtland Härjedalen ska också utvecklas som arbetsgivare för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Budgeten ska styra ekonomin tillsammans med andra planerade åtgärder. Fokus är att minska kostnaderna och återställa det balanserade underskottet. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Utöver mål innehåller planen också en sammanfattning med de viktigaste planeringsförutsättningar utifrån det dokument som regionstyrelsen, den 30 maj 2018, § 146, har fastställt för år 2019-2021.

  Ekonomin hanteras i en särskild finansplan (RS/587/2018). Finansplanen innehåller planeringsförutsättningar, finansiering och budgetramar per nämnd för åren 2019–2021. Planen innehåller även finansiella mål, investeringsramar och prognoser för nationella satsningar.

  Med utgångspunkt från regionplan och finansplan fastställer sedan regionstyrelsen och nämnderna årliga verksamhetsplaner med framgångsfaktorer, budget och uppföljningsplan. Måluppfyllelse för fullmäktiges strategiska mål summeras i tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen.

  I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I regionplanen görs det genom att flera mål har en koppling till något eller några av perspektiven.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att besluta om en finansplan för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

  Den 20 november 2018 § 148 fastställde regionfullmäktige den nya majoritetens, de blågrönas, förslag till Finansplan 2019-2021. Denna plan har nu reviderats och är baserad på uppdaterade prognoser från SKL och Skandia vilket ger förändringar i skatteintäkter, generella statsbidrag samt ökade finansiella kostnader för pensioner. Detta gör att det budgeterade minusresultatet ökar med 72 miljoner kronor till minus 538 miljoner kronor under planperioden. Vissa förändringar i budgetramar på nämndnivå har också gjorts.

  Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och en budget i balans, dvs. att intäkterna överstiger kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett räkenskapsår ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år. Vid synnerliga skäl finns det möjlighet att lägga fram en budget i underskott. Vilket Region Jämtland Härjedalen avser att göra då man befinner sig i en ekonomisk krissituation med ett balanserade underskott som beräknas vara ca 1,3 mdr kronor för 2018. Med en omsättning på ca 4 mdr är det inte möjligt att gå från ett underskott på 250 mkr till balans på ett år med besparingar. Region Jämtland Härjedalen avser att åberopa synnerliga skäl då en budget i underskott ger en mer rättvisande bild av ekonomin med de möjliga resultatförbättrande åtgärderna.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.