Hoppa över navigering
 • Sammanträdet genomförs helt fysiskt. Allmänheten är välkommen att delta. Det går också att följa regionfullmäktiges sammanträde via webbsändningen.

  www.regionjh.se/webbtv

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har ett webbaserat debatt- och voteringssystem. Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare ska logga in i systemet för att markera sin närvaro och som tjänstgörande kunna delta i upprop och voteringar samt begära ordet och replik. Det betyder att alla behöver att ha tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon under hela sammanträdestiden.

  Ledamotslänk till debatt- och voteringssystem 
  https://secure.quickchannel.com/qc/create/meetingclient.asp?PRODUCER_ID=ability540

  Sammanträdet öppnas och upprop genomförs när alla är inloggade.

 • Justering 30 juni kl.10.00

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • 1. Helen Kindberg (C) avsäger sig den 4 maj 2022 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 17 maj att Peter Madsen (C) utses till ersättare i Helen Kindbergs ställe.

  2. Maud Fortuna (S) avsäger sig den 4 maj 2022 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 17 maj 2022 att Kent Wassdahl (S) utses till ledamot i Maud Fortunas ställe, samt att Katarina Rosberg (S) utses som ersättare i Kent Wassdahls ställe.

   

 •   7

  Fullmäktiges presidiums information 2022

 •   8

  Tema Demokrati

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges presidium 2 gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Även medborgarförslag redovisas. Fullmäktiges presidium har också beslutat att en uppföljning av redan beslutade motioner och medborgarförslag ska göras regelbundet och redovisas samtidigt som redovisningen av motioner och medborgarförslag under beredning. Uppföljningen redovisas i bilaga och omfattar ärenden från och med 2018.

  Följande motioner och medborgarförslag har anmälts till regionfullmäktige och är under beredning:
  1. Medborgarförslag om att anställda vid Region Jämtland Härjedalen kan erbjudas laddning till privata elbilar (RS/77/2022), inlämnad 2022-01-31. Förslaget har fördelats till regionstyrelsen och skulle besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 21-22 juni 2022. Beredningen av ärendet har blivit fördröjd varför förslaget nu ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  2. Medborgarförslag om särskild lönesatsning för röntgensjuksköterskor utöver lönerevisionen 2022 (RS/113/2022), inlämnad 2022-01-31. Förslaget har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 11-12 oktober 2022.

  3. Motion från Ronny Karlsson (SD) om PSA-prov (RS/106/2022), inlämnad 2022-02-24, har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer att besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 21-22 juni 2022.

  4. Motion från Ronny Karlsson (SD) om veckoslutstjänstgöring (RS/105/2022), inlämnad 2022-02-24, har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer att besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 21-22 juni 2022.

  5. Motion från Elin Hoffner (V) om införande av hälsoekonom i Region Jämtland Härjedalen (RS/114/2022), inlämnad 2022-02-11, har fördelats till regionstyrelsen och kommer att besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 21-22 juni 2022.

  6. Motion från Elin Hoffner (V) om att dö i ensamhet i den palliativa vården (RS/115/2022), inlämnad 2022-02-11, har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer att besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 21-22 juni 2022.

  7. Motion från Marie Svensson (V) om stöd till Kvinnojouren i Jämtlands län (RS/116/2022), inlämnad 2022-02-11, har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och kommer att besvaras vid regionfullmäktiges sammanträde 21-22 juni 2022.

  8. Medborgarförslag om hjälpmedel i högkostnadsskyddet (RS/222/2022), inlämnad 2022-03-25. Förslaget har fördelats till gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  9. Medborgarförslag om uthyrning av sjukhuset möteslokaler (RS/262/2022), inlämnad 2022-04-08, har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  10. Motion från Lars-Erik Olofsson (KD) och Margareta Mahmoud Persson (KD) om förbättrad läkarbemanning i hela länet (RS/270/2022), inlämnad 2022-04-14, har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  11. Motion från Anette Rangdag (SD) om decentralisering av vård för hjärtsviktspatienter (RS/306/2022, inlämnad 2022-04-27, föreslås fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  Bilagor

 • 1. Medborgarförslag om att anställda vid Region Jämtland Härjedalen kan erbjudas laddning till privata elbilar (RS/77/2022), inlämnad 2022-01-31. Förslaget har fördelats till regionstyrelsen och skulle besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 21-22 juni 2022. Beredningen av ärendet har blivit fördröjd och medborgarförslag ska därför besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  2. Motion från Anette Rangdag (SD) om decentralisering av vård för hjärtsviktspatienter (RS/306/2022) fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  3. Medborgarförslag om införande av sms-livräddare i Region Jämtland Härjedalen (RS/362/2022). Det har sedan tidigare inkommit två olika medborgarförslag om införande av sms-livräddare. Regionfullmäktige biföll medborgarförslagen vid sitt sammanträde 1 december 2021 och gav hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda implementering. Nämnden kommer att behandla ärendet den 16 juni och förslaget är att under förutsättning att nämnden får en utökad ram kommer avtal att skrivas med SOS Alarm och funktionen sms-livräddare att starta under 2023. Enligt regionfullmäktiges arbetsordning kan fullmäktiges presidium avgöra om ett medborgarförslag ska behandlas. Eftersom liknande förslag redan behandlats och antagits av fullmäktige föreslår presidiet att förslaget inte tas upp för beredning.

  Bilagor

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Lämna gärna in frågorna i god tid och senast tre vardagar före sammanträdet, dvs senast torsdag 16 juni kl. 13.00. Frågorna besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. 

  Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

  Frågorna kan lämnas in till receptionen i Regionens hus, mejlas till region@regionjh.se eller skickas till:
  Region Jämtland Härjedalen
  Box 654
  831 27 Östersund

  Kontakta Charlotte Funseth, charlotte.funseth@regionjh.se, 063-147551 om det finns avsikt att delta.

 •   13

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2022

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Regionala utvecklingsnämnden

  Gemensamma nämnden för upphandling

  Gemensamma nämnden för samverkan

  Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

  Patientnämnden

  Regionens revisorer

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras.

  Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige årligen besluta när ordinarie sammanträden ska hållas. Avgående fullmäktige bestämmer när första sammanträde med nyvalda fullmäktige ska hållas. Första sammanträdet för nyvalda fullmäktige har sedan tidigare fastställts till 15 november 2022 då val av revisorer, presidium och valberedning genomförs och regionplan med budget fastställs. Val till styrelsen, nämnderna och övriga organ görs vid fullmäktige 7 december.

  Inför kommande år 2023 behöver planeringen av sammanträden för regionfullmäktige, styrelse och nämnder göras samlat och i god tid. Som ett första steg bör därför sammanträdestiderna för regionfullmäktige 2023 fastställas av innevarande fullmäktige redan nu. Därefter behandlar styrelsen och nämnderna tiderna för respektive organ för 2023.

  Regionfullmäktige föreslås sammanträda vid fem tillfällen under 2023, februari, april, juni, oktober och november, sammanlagt 9 sammanträdesdagar. Två extra dagar bör avsättas för förtroendemannautbildning under 2023. Ett extra budgetutrymme för detta behöver avsättas i förtroendemannabudgeten.

  Årsredovisningen för 2022 behandlas i april. Enligt styrmodellen för Region Jämtland Härjedalen ska regionplanen med budget 2024 fastställas i oktober. Delårsbokslutet behandlas också i oktober.

  Sammanträdestiderna är avstämda mot Sveriges kommuner och regioners, SKR, och Norra sjukvårdsregionförbundets planering inför 2023. Tiderna ska också kommuniceras med länets kommuner.

  Bilagor

 • Enligt 4 kap. 29-32 §§ kommunallagen (2017:725) (KL) får kommuner och regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Regler för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen antogs av regionfullmäktige, 2018-02-14 § 27, och trädde i kraft den 1 januari 2019. 

  Den 1 december 2021 beslutade regionfullmäktige om utbetalning av partistöd för hela år 2022. Då 2022 är valår bör utbetalningen i juli endast avse tiden fram till och med 14 oktober 2022. Regionfullmäktige i november får fatta beslut om utbetalning för perioden 15 oktober - 31 december utifrån den nya mandatfördelningen efter valet. 

  Utifrån detta har underlaget för utbetalning av partistöd för år 2022 reviderats. 

  Bilagor

 • Regional biblioteksplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 fastställdes i oktober 2018, och upphör att gälla den 31 december 2022. Regionala utvecklingsnämnden beslutade i februari 2021, § 9, att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram förslag till ny regional biblioteksplan för 2023-2026 (RUN/11/2021). Enligt den processplan och preliminära tidplan som upprättats för arbetet skulle en remissversion av den nya planen godkännas av nämnden i maj 2022 för att därefter skickas ut på remiss.

  Med anledning av rådande personalsituation inom område Kultur och bildning med flertalet sjukskrivningar och vakanser under det senaste året har arbetet med den nya biblioteksplanen inte kunnat bedrivas i den takt och omfattning som planerats för. I dialog med tillträdande områdeschef och regional utvecklingsdirektör, samt med ansvariga tjänstepersoner på Kungliga biblioteket, föreslås att processen att ta fram en ny biblioteksplan förskjuts med ett år. Detta innebär att nuvarande biblioteksplan behöver förlängas att även gälla år 2023. I tillägg föreslås ett antal särskilt prioriterade områden/insatser i biblioteksplanen som ska gälla för 2023. 

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01, § 135 och tillstyrker nämndens förslag.

  Bilagor

 • Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 fastställdes i november 2018, och upphör att gälla den 31 december 2022. Regionala utvecklingsnämnden beslutade i mars 2021, § 37, att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram förslag till ny regional kulturplan för 2023-2026 (RUN/12/2021). Enligt den processplan och preliminära tidplan som upprättats för arbetet skulle en remissversion av den nya planen godkännas av nämnden i maj 2022 för att därefter skickas ut på remiss.

  Med anledning av rådande personalsituation inom område Kultur och bildning med flertalet sjukskrivningar och vakanser under det senaste året har arbetet med den nya kulturplanen inte kunnat bedrivas i den takt och omfattning som planerats för. I dialog med tillträdande områdeschef och regional utvecklingsdirektör, samt med Kulturrådets ansvariga tjänsteperson för kultursamverkansmodellen, föreslås att processen att ta fram en ny kulturplan förskjuts med ett år. Detta innebär att nuvarande kulturplan behöver förlängas att även gälla år 2023. I tillägg föreslås ett antal särskilt prioriterade områden/insatser i kulturplanen som ska gälla för 2023. 

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 134 och tillstyrker nämndens förslag.
   

  Bilagor

 • Under våren 2019 gjorde regionala utvecklingsnämnden en översyn av sitt engagemang och deltagande i nätverk som i stort handlat om samverkan och påverkan i det politiska flernivåsystemet. En av effekterna av översynen var nämndens beslut att ge regiondirektören i uppdrag att se över möjligheter och intresse av att bilda en ny nordisk gränsregional kommitté med Trøndelag fylkeskommune. Region Jämtland Härjedalen avslutade därefter sitt medlemskap i Mittnordenkommittén, och i november 2020, § 130, beslutade regionfullmäktige följande:

  1. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att bilda en förening inom ramarna för Nordiska Ministerrådet med Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen och Naboer AB som preliminära medlemmar.

  2. Föreningen får arbetsnamnet Fellesrådet for Jämtland/Härjedalen og Trøndelag

  Uppdraget har genomförts och resulterat i att en Gränsekommittée i form av föreningen Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen har etablerats och vunnit stöd genom avtal med Nordiska Ministerrådet. Nedan följer en beskrivning av arbetet.

  Utifrån fullmäktiges uppdrag beslutade regionala utvecklingsnämnden i december 2020, § 188, att Elise Ryder Wikén (M) utses till Region Jämtland Härjedalens representant i interimsstyrelsen för Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen fram till dess att ordinarie föreningsstämma kan hållas. Samtidigt beslutade nämnden att avsätta totalt 700 000 kronor under perioden 2021-2022 för medfinansiering till ett interregprojekt för etablering av Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen.

  Stiftande möte för föreningen hölls den 22 december 2020, och föreningen antog sina stadgar. Region Jämtland Härjedalens representant i styrelsen utsågs till ordförande för föreningen. Inför föreningens årsstämma i juni 2021 beslutades att Region Jämtland Härjedalens ombud vid föreningsstämman för Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen bemyndigades att rösta för att stämman ger interimsstyrelsen för föreningen uppdraget att under 2021 arbeta vidare för att etablera föreningens verksamhet i enlighet med föreningens ändamål (§ 80/2021).

  I oktober 2021, § 171, beslutade nämnden att finansiera Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Trøndelag med 150 000 kronor för verksamhetsåret 2021 och med 250 000 kronor för verksamhetsåret 2022.

  Fram till föreningsstämman som planeras till våren 2022 leds föreningen fortsatt av interimsstyrelsen bestående av tre ledamöter; en representant för Region Jämtland Härjedalen, en representant för Trøndelag Fylkeskommun, och en representant från Naboer AB. Naboer AB fungerar som administrativ plattform för den ideella föreningens löpande förvaltning, liksom förvaltningen av relationen till Nordiska Ministerrådet.

  Etableringen har genomförts med stöd av en etableringsplan, som uppdaterats löpande under överinseende av interimstyrelsen. Till stöd för etableringen har Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag Fylke inrättat ett Fellesteam bestående av tjänstepersoner som medverkat i genomförandet av etableringsplanen. Från och med kommande årsmöte 2022 (föreningsstämma) övergår verksamheten från etableringsfas till ordinarie verksamhet. Förslaget från Fellesrådets styrelse till årsstämman är att styrelsen utökas från tre till fem ledamöter, vilket medför att Region Jämtland Härjedalen medverkar med två ledamöter.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-03--04 § 96 och tillstyrker nämndens förslag.
   

  Bilagor

 • Följande fullmäktigefråga blev bordlagd vid regionfullmäktiges sammanträde 26-27 april:
  1. Fullmäktigefråga från Lars-Erik Olofsson (KD) om arbete 2 av 5 helger.

  Nya interpellationer och frågor:
  2. Interpellation från Maria Nerpin (S) om budgetgapet inom HSN

  3. Interpellation från Gudrun Olsson (S) om kostnadsfria seniorresor

  4. Fullmäktigefråga från Stefan Sundberg (SD) om medicinska flyktingar

  5. Fullmäktigefråga från Margareta Winberg (S) om hur jämställdhet hanteras i Region Jämtland Härjedalen

  Bilagor

 •   23

  Onsdag 22 juni, sammanträdet öppnas, upprop och kulturinslag

 • Den 17 februari 2021 beslutade regionfullmäktige, § 17, att tillsätta en särskild beredning för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026. Beslutet innefattade att beredningen skulle bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i regionfullmäktige samt regionfullmäktiges presidium. I beslutet antog regionfullmäktige också ett reglemente samt direktivet för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026.

  Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 har utifrån direktivet fört diskussion om den politiska organisationen. Dels vad som kännetecknar den nuvarande organisationen, dels vad den framtida organisationen förväntas åstadkomma.

  Utifrån utvärderingen som genomfördes i inledningen av beredningens arbete och det antagna direktivet har den särskilda beredningen utarbetat förslag till ny politisk organisation. Därtill har beredningen arbetat fram förslag till arbetsordning och reglementen för den politiska organisationen, förslag till regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, förslag till regler för stöd till de politiska partierna, förslag till regler för stöd till politiska sekreterare och förslag på arbetsformer där teknik och metoder används för att underlätta det politiska arbetet.

  Den särskilda beredningen föreslår att det nuvarande utskottet för kollektivtrafikfrågor ska tas bort och ersättas av en kollektivtrafiknämnd med 7 ledamöter. Beredningen förslår att antalet ledamöter i styrelsen ändras från 15 till 13. Kollektivtrafiknämnden föreslås ha en ordförande och en förste vice ordförande, som arvoderas 50 % respektive 30 %. Basarvodet föreslås kvarvara 90 % av en riksdagsledamots arvode som fastställs i november varje år av riksdagens arvodeskommitté. Förslag till förändring är att arvodet ska justeras varje år från och med den 1 januari. Beredningen för översyn av den politiska organisationen föreslår att gränsen för rätt till förlorad arbetsförtjänst ändras från 60 % till 40 %.

  I framställan av förslag till arbetsordning och reglementen har ett flertal olika aspekter beaktats. I huvudsak har arbetet haft sin grund i att tydliggöra tidigare skrivningar, förtydliga laghänvisningar samt klargöra regionstyrelsens övergripande ansvar i förhållande till nämndernas ansvar. Beredningens närmare överväganden framgår av promemorian Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026.

  Beredningen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026 bedömer att den sammanlagda ekonomiska effekten av förslagen medför en ökning av kostnaden för den politiska organisationen med cirka 2 mkr. Kostnaden hänför sig till den kostnadsökning inrättandet av en ny nämnd innebär. Dels för behovet av ökade administrativa resurser, dels för ökade arvodeskostnader. Även den årliga uppräkningen av basarvodet ligger till grund för kostnadsökningen för ny politisk organisation.

  Mot bakgrund av omfattningen på beredningens arbete och de noggranna övervägningarna som krävts för att utarbeta ovan angivna förslag har den särskilda beredningen varit i behov av att förlänga sitt arbete. Den 16 februari 2022, § 20, fattade regionfullmäktige beslut om att förlänga den särskilda beredningens arbete, varför förslag till ny politisk organisation överlämnas till regionfullmäktige att ta ställning till under sammanträdet i juni 2022.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 128 och tillstyrker beredningens förslag. Regionstyrelsen behandlar fullmäktiges presidiums förslag om arvodesregler den 20 juni § 151.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade 2021-06-23 om förfrågningsunderlaget gällande 2022 (RS/60/2021).

  Regionstyrelsen beslutade den 9 december 2021, §237 att inrätta en politisk styrgrupp för vårdval/hälsoval med uppdrag att föreslå eventuella kompletteringar och justeringar inom hälsovalet inför 2023. Styrgruppen fick även uppdrag att se över åtagandet för somatisk och psykiatrisk akutvård inom hälsovalet och förutsättningarna för det i hela länet. (RS/773/2021)

  För åtagandet över somatisk och psykiatrisk akutvård har styrgruppen fört en dialog med utförare i primärvården, Beställarenheten representanter för 1177 rådgivning, akuten, ambulanssjukvården, vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som sammanfattats i en rapport (RS/773/2021)

  Endast redaktionella förändringar i förfrågningsunderlaget för Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2023 föreslås, vilka presenteras i beslutsunderlaget. Inga ändringar för det akuta omhändertagandet för somatisk och psykiatrisk akutvård föreslås.

  Utifrån ett ökat uppdrag med HPV-vaccin för pojkar samt tidigare underfinansiering föreslås en höjning av budgeten för hälsovalet från 2023 med en miljon kronor. Något som behöver tas hänsyn till i budgeten och regionplanen inför 2023.

  P g a den lagändring som träder i kraft 1 juli 2022 behöver Region Jämtland Härjedalen uppdatera listningsbilagan med lokala anpassningar varför beslut om listningsbilagan föreslås fastställas av Regionstyrelsen i november.

  Bilagor

 • Vårdval allmäntandvård för barn och unga vuxna infördes 1 januari 2014 enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

  Regionstyrelsen beslutade den 9 december 2021, §237 att inrätta en politisk styrgrupp för vårdval/hälsoval med uppdrag att bland annat föreslå eventuella kompletteringar och justeringar inom vårdval för allmäntandvård för barn och unga vuxna inför 2023.

  Styrgruppen har haft dialog med regionens bedömningstandläkare vilket redovisas i den rapport som styrgruppen lämnar till Regionstyrelsen för sitt uppdrag (RS/773/2021).

  Förslag till ändringar framkommer i det årliga beslutet om villkorsförändringar i förfrågningsunderlag som ska träda i kraft den 1 januari efterföljande år. Förslaget redovisas i beslutsunderlag.

  Bilagor

 • Vårdval medicinsk fotvård infördes 1 januari 2013 i enlighet med lagen om valfrihetssystem (2008:962) vilket innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på remiss kan ansluta sig och få ersättning från Region Jämtland Härjedalen.

  Regionstyrelsen beslutade den 9 december 2021, §237 att inrätta en politisk styrgrupp för vårdval/hälsoval med uppdrag att bland annat föreslå eventuella kompletteringar och justeringar inom vårdval för medicinsk fotvård.

  Styrgruppen har inte kommit fram till några förslag till förändringar inför 2023.
  Därmed fastslås att villkoren i förfrågningsunderlaget för vårdval medicinsk fotvård 2022 även ska gälla för 2023.

  Nuvarande ersättning till fotvårdarna med 650 kr kommer inför 2023 att räknas upp i enlighet med landstingsprisindex, vilket framkommer i förfrågningsunderlaget, där summan fastställs senare i år.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastslog 2020-02- 11—12 § 13 en första version av Långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk hälsa. RS/1437/2018. Vid uppföljning, utvärdering våren 2021 framkom behov av revidering och anpassning till pågående utredningar, utvecklingsarbeten och länsövergripande planer.

  Syftet med en långsiktig utvecklingsplan för arbetet med psykisk ohälsa i Jämtlands län är att få en samlad bild av läget inom fokusområde Psykisk ohälsa och att följa utvecklingen inom några strategiska målområden. Genom att planen regelbundet följs upp och återkopplas till den politiska ledningen ges förbättrade förutsättningar för styrning, ledning och resurssättning inom detta, för medborgarna och samhället, viktiga område. 

  Stress, depression och ångest tillhör de stora folksjukdomarna i Sverige och ligger bakom drygt 40 procent av alla sjukskrivningar. Den största ökningen har skett efter 2010. På sex år har antalet som sjukskrivits på grund stressrelaterad psykisk ohälsa i landet mer än dubblerats för kvinnor. Den stora ökningen ligger inte hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom utan i de grupper som lider av stress, ångest och depression. Under 2020 dog 1 168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 839 män och 323 kvinnor och 6 var barn under 15 år. Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas. 

  I Jämtlands län ser vi en likartad utveckling som i landet i övrigt. Den psykiska ohälsan ökar mest av alla diagnoser i länet och utgör en ökande andel av primärvårdsbesöken liksom av sjukskrivningarna. Många människor är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Om vi kan minska den psykiska ohälsan kan vi också minska sjukfrånvaron och fler kan börja jobba igen. 

  Enligt Sveriges kommuner och Regioners (SKR) satsning ”Uppdrag psykisk hälsa” förväntas psykisk ohälsa år 2030 vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt.  Psykisk hälsa är därmed ett av de mest prioriterade områdena inom hälso- och sjukvårdsområdet. Jämtlands län har bland de högsta suicidtalen i landet, en negativ trend som ännu inte lyckats brytas.

  Arbetet med psykisk ohälsa inbegriper stora delar av Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Hälso-och sjukvården, Folkhälsoarbetet, Forskning/utbildning/utveckling samt Regionalt utvecklingsarbete.  Samverkan sker med en rad olika myndigheter och organisationer och området omfattas av statliga överenskommelser. 

  Det finns en rad faktorer som kan leda till psykisk ohälsa. För att åstadkomma en varaktig och stabil förändring och förbättring i länet måste resurser avsättas och aktiviteter samordnas - på flera plan. 

  Region Jämtland Härjedalens insatser ska samordnas med nationella liksom länsövergripande planer och strategier samt med det lokala och nationella arbetet i Uppdrag psykisk hälsa, för en God och Nära vård, i enlighet med Nationell Kunskapsstyrning och Socialstyrelsens riktlinjer.
  Där barn berörs utifrån eget behov av stöd och behandling, som anhörig eller efterlevande ska insatser säkerställa att det enskilda barnets behov uppmärksammas och tillgodoses.

  Uppdrag utifrån LUP-psykisk ohälsa ska lyftas in i verksamhetsplan och uppföljningsmodell för ansvarig verksamhet 2023 för utvecklande av aktiviteter med uppföljningsbara mål och mätvärden. Aktiviteter ska kopplas till de övergripande mål som beskrivs ovan. Arbetet ska vara påbörjat under uppdragets första år, men med inriktning på det långsiktiga perspektivet.

  Bilagor

 • På grund av det stora inflödet av flyktingar från kriget i Ukraina, tar det längre tid för Migrationsverket att bevilja skydd enligt EUs massflyktsdirektiv. Det medför att en del av flyktingarna från Ukraina tills vidare saknar rätt till subventionerad hälso- och sjukvård i Sverige. Samtidigt anser Folkhälsomyndigheten att människor från Ukraina, oavsett migrationsstatus, borde få tillgång till testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination mot Covid-19 mm. Då flyktingar från Ukraina inte kan växla in den ukrainska valutan i Sverige, bedöms möjligheten vara begränsad att själv betala för vården.

  Fördröjd nödvändig vård kan få negativa effekter både ur ett smittskydd- och patientsäkerhetsperspektiv. De flesta regioner har därför fattat beslut om att alla flyktingar från Ukraina bör få rätt till hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel enligt samma regler som gäller för asylsökande, eller så har de gjort en tolkning med denna innebörd av tidigare fattade beslut. I den analys som görs i bilagan till detta ärende blir slutsatsen densamma. Den grupp som berörs bedöms bli liten, då de flesta flyktingar från Ukraina efterhand förväntas ansöka om skydd enligt EUs massflyktsdirektiv eller asyl. Av samma skäl bedöms regionens kostnader för denna grupp bli relativt liten. Till skillnad från de vårdsökande som redan beviljats uppehållstillstånd enligt Massflyktsdirektivet, får regionen ingen ersättning från staten för denna grupp.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 136 och tillstyrker nämndens förslag.

  Bilagor

 • Regelverk för sjukresor reviderades av regionfullmäktige senast 2021-04-14 §55.

  Det har under det senaste året uppkommit behov av att justera några delar av det rådande regelverket för sjukresor. Dessa behov har uppkommit från flera olika håll, men är främst en begäran från förvaltningsområdet hälso- och sjukvård samt från reseservicehandläggare.

  Justeringarna/ändringarna syftar både till att skapa förutsättningar för handläggarna att hantera specifika ärenden, men framför allt för att bemöta ett behov från barn- och ungdomsmedicin.

  Regelverkets syfte är att på ett tydligt sätt visa för medborgare och medarbetare var gränserna går för användandet av samhällsbetalda resor och den bidragsgrund som folkbokförda i Region Jämtland Härjedalen har för resor till och från sina sjukvårdsbesök. Samtidigt skall regelverket hjälpa handläggare att tillämpa regelverket på ett likställt sätt och motverka godtyckliga bedömningar.

  Bifogat förslag till reviderat regelverk återfinns även en konsekvensanalys.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 133 och tillstyrker nämndens förslag.

  Bilagor

 • I HSN/431/2022 nämns en översyn av lönestruktur i en nationell kontext i syfte att prioritera Region Jämtland Härjedalens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor i Sverige och Region Jämtland Härjedalen är inget undantag. Under perioden 2021-12 till och med 2022-05 var det 2-3 behöriga sökande per utannonserad tjänst i dygnetruntvården inom sjuksköterskekollektivet på Östersunds sjukhus. Samma individ kan ha sökt flera annonserade tjänster och alla vakanta tjänster som funnits under perioden har inte annonserats. Söktrycket är således lågt.
  Under en längre tid har Region Jämtland Härjedalen dessutom haft ett större antal medarbetare inom sjuksköterskekollektivet som valt att avsluta sina tjänster. Utflödet har varit större än inflödet, vilket har gjort att det nu finns ungefär 90 vakanta tjänster inom sjuksköterskekollektivet i dygnetruntvården vid Östersunds sjukhus. Dessa fördelar sig som cirka 50 inom division kirurgi (varav 15 barnmorskor), cirka 30 inom division medicin och cirka 10 inom den psykiatriska vården i division nära vård.

  Ett skäl som framförs vid avslutsamtal med medarbetare som slutat sina tjänster och vid samtal med medarbetare som nu är anställda i Region Jämtland Härjedalen är lönenivåerna i jämförelse med riket. För flera yrkesgrupper inom sjuksköterskekollektivet ligger Region Jämtland Härjedalens medianlöner lägst eller bland de lägsta i riket.

  För sjuksköterskekollektivet finns för 2022 19,2 miljoner kronor budgeterade för lönerevision. För att höja medianlönen för sjuksköterskekollektivet inom Region Jämtland Härjedalen för att närma sig rikets medianlön år 2021 bedöms ytterligare 37 miljoner kronor behöva tillföras år 2022. Åtgärden bedöms stärka Region Jämtland Härjedalens förmåga att behålla och rekrytera medarbetare inom sjuksköterskekollektivet. När inflödet blir större än utflödet skapas möjligheter att börja bygga upp en bättre kompetenssammansättning på de enheter som idag har det svåraste bemanningsläget. Det skapar i sin tur förutsättningar för verksamhetsutveckling som stärker patientsäkerhet, lägger grunden för en god vård och minskar kvalitetsbristkostnader.

  På grund av det svåra bemanningsläget på Östersunds sjukhus förväntas kostnaderna för övertid, inhyrd personal och köpt vård på grund av egen resursbrist öka jämfört med 2021. Det är viktigt att bryta denna utveckling, och för detta krävs en större andel egen personal. Bedömningen är att detta kan uppnås genom en riktad lönesatsning för sjuksköterskekollektivet. För att möjliggöra att hälso- och sjukvårdsnämnden kan avsätta 37 miljoner för detta ändamål behövs utökad budgetram för år 2022.

  Parallellt med lönesatsningen ska arbetet för att uppnå en ekonomi i balans intensifieras. Förutom det i HSN/431/2022 prioriterade arbetet med verksamhetsutveckling ska förvaltningsområdet arbeta aktivt för att minska övertidskostnader, kostnader för inhyrd personal och köpt utomlänsvård till att utföras i egen regi.

  Förvaltningens bedömning är att ekonomiska effekter kan uppnås snabbare om det framtida rekryteringsarbetet kan underlättas genom en attraktivare lönenivå. Den ekonomiska effekten kan bli svår att hinna uppnå under 2022. I och med att rekryteringsläget väntas förbättras i och med en särskild lönesatsning på sjuksköterskekollektivet bedöms kostnadsminskningar på längre sikt kunna ske med:
   

  Aktivitet Kostnadsminskning
  Minskning av mer- och övertid till 2019 års nivå 6 miljoner kronor
  Minskning av inhyrd personal till 4% 11 miljoner kronor
  Minskning av köpt vård på grund av egen resursbrist 8 miljoner kronor
  SUMMA 25 miljoner kronor


  -----------
  Regionstyrelsen har noterat hälso- och sjukvårdsnämndens samt regionala utvecklingsnämndens månadsrapporter under 2022 och prognoser för helår. Det finns osäkerhet kring nämndernas förutsättningar för att hålla budget på helår på grund av prisökningar i samhället som en konsekvens av händelser i omvärlden. Regionstyrelsen föreslår ingen revidering av regionplanen utan enbart omdisponering av nämndernas övergripande budgetramar på grund av den osäkerhet som råder. Regionstyrelsen kommer att noga följa utvecklingen och, vid behov, föreslå regionfullmäktige förändringar av regionplanen under andra halvan av 2022 när effekterna av sommaren och händelseutvecklingen i omvärlden är mer kända.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag om en utökning av budgetramen med 37 mkr bör finansieras genom en omdisponering till nämnden från regionstyrelsen. Månadsrapporten för maj visar att det till följd av lägre pensionskostnader och riskpremier, ökade riktade statsbidrag samt ökad sjuklöneersättning, finns ett överskott i regionstyrelsens budget.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet den 20 juni 2022, § 153 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag samt föreslår regionfullmäktige följande tillägg:
  - ?Finansiering 2022 sker genom en omdisponering med 37 mkr från regionstyrelsens till hälso- och sjukvårdsnämndens budget 2022.

  Bilagor

 • Norrtåg AB är ett samägt bolag som ägs med 25 procent vardera av Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Ändamålet med bolagets verksamhet är att för kollektivtrafikmyndigheterna bedriva persontrafik med tåg inom respektive region, samt mellan regioner, bl.a. enligt överenskommelse med staten.

  Tågtrafiken och verksamheten finansieras av regionerna tillsammans med staten. Kostnaderna för trafik och administration fördelas i enlighet med trafikproduktionen inom respektive region. Region Jämtland Härjedalens ägarbidrag till Norrtåg AB uppgick år 2021 till 29 616 tkr.

  För 2022 har bolaget fastställt en budget på 268 244 tkr, där den regionala medfinansieringen uppgår till 170 177 tkr. Norrtåg AB har vid styrelsemöte 17 mars 2022 antagit en reviderad budget för verksamhetsåret 2022. Orsak till revidering är omförhandling av avtal med tågoperatör vilket medför ändrad kostnadsbild. Vy Tåg inkom den 16 december 2021 till Norrtåg med en begäran om förhandling av avtalet med hänvisning till väsentligt förändrade förhållanden. Förhandlingarna avser resterande avtalsperiod fram till 2025-12-13. Norrtågs ägare är genom konsortialavtal undertecknat 2017-06-29 förbundna att medfinansiera bolagets verksamhet. För Region Jämtland Härjedalens del innebär revideringen en kostnadsökning beräknad till 14 miljoner kronor under 2022. För 2023 förväntas motsvarande, eller högre, kostnadsnivå.

  -----------
  Regionstyrelsen har noterat hälso- och sjukvårdsnämndens samt regionala utvecklingsnämndens månadsrapporter under 2022 och prognoser för helår. Det finns osäkerhet kring nämndernas förutsättningar för att hålla budget på helår på grund av prisökningar i samhället som en konsekvens av händelser i omvärlden. Regionstyrelsen föreslår ingen revidering av regionplanen utan enbart omdisponering av nämndernas övergripande budgetramar på grund av den osäkerhet som råder. Regionstyrelsen kommer att noga följa utvecklingen och, vid behov, föreslå regionfullmäktige förändringar av regionplanen under andra halvan av 2022 när effekterna av sommaren och händelseutvecklingen i omvärlden är mer kända.

  Regionala utvecklingsnämndens förslag om en utökning av budgetramen med 14 mkr kan finansieras genom en omdisponering till nämnden från regionstyrelsen. Månadsrapporten för maj visar att det till följd av lägre pensionskostnader och riskpremier, ökade riktade statsbidrag samt ökad sjuklöneersättning, finns ett överskott i regionstyrelsens budget.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-06-20 §152 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag samt föreslår följande tillägg
  - Finansiering 2022 sker genom omdisponering med 14 mkr från regionstyrelsens till regionala utvecklingsnämndens budget 2022.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen gav 2022-01-25 § 12 regiondirektören i uppdrag att ta fram en behovsanalys för att påbörja projektering för byggnation för ny hälsocentral i Funäsdalen. Regiondirektören fick även i uppdrag att förbereda köp av mark av Härjegårdar AB för att kunna genomföra byggnationen. Markköpet ska finansieras av investeringsmedel i 2022 års regionplan.

  Dialog har förts med Härjegårdar fastigheter AB kring köp av tomtmark del av fastighet Funäsdalen 30:41. Det är den tomtmark som i nuläget anses vara mest lämplig för en ny hälsocentral. En värdering är utförd gällande överenskommen yta för avstyckning av fastigheten, vilken bedöms vara marknadsmässig, varför inköp av denna fastighet rekommenderas.

  För att säkerställa tillfartsvägar och tillträde till hälsocentralen gav regionstyrelsen 2022-06-01 § 118 regiondirektören i uppdrag att genomföra markförvärv av del av fastigheten Funäsdalen 32:155, som nu ägs av Funäs Fastigheter AB samt att markköpet ska finansieras med 1,4 mkr ur den ospecificerade potten i 2022 års investeringsbudget. Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete med de handlingar som behövs för att förvärva Fastigheten 32:155. I samband med detta har man kommit fram till att en gemensam förrättning och fastighetsbildning blir det bästa för alla parter involverade.

  Förvärv av mark till hälsocentralen avses ske med en lantmäteriförrättning och kommer då göras genom att Härjegårdar AB beställer gemensam förrättning av fastigheterna 32:155 och 30:41 med gemensam fastighetsbildning. Om denna förrättning eller fastighetsbildning inte godkänns återgår köpet till ursprungliga ägare och Regionen riskerar då endast förrättningskostnad för denna hantering.

  Kostnad för markköpen regleras efter det marknadsvärde man bedömt för tomtmark i Funäsdalen om 690 kr/kvm, ytan fastställs i samband med förrättning men är i storleksordningen 5800 – 6500 kvm för del av 30:41 och ca 2000 kvm för del av 32:155, total kostnad för marken ca 5,4-5,9 mkr plus förrättningskostnader. Köpen finansieras ur den ospecificerade potten på 45 mkr i 2022 års investeringsbudget enligt tidigare beslut.

  Regionfullmäktige har delegerat till regionstyrelsen att besluta om köp av fastigheter till ett värde upp till 100 basbelopp (4 850 300 kronor) i varje enskilt ärende och inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande villkor i övrigt.

  Eftersom markköpen och förrättningarna av de två fastigheterna görs gemensamt bör ett helhetsbeslut tas och eftersom totalsumman då blir högre än 100 basbelopp behöver beslutet fattas av regionfullmäktige.

  Bilagor

 • Ärendet utgår. Regionstyrelsen beslutade 20 juni att återremittera ärendet.

 • Ronny Karlsson (SD) har lämnat in en motion angående veckoslutstjänstgöring och att Region Jämtland Härjedalen borde utreda möjligheterna att införa veckoslutstjänstgöring i syfte att bättre utnyttja personalresurserna, möjliggöra ett minskat beroende av bemanningsföretag, minska antalet övertidstimmar samt påverka sjukfrånvaron i positiv riktning.

  Motionären menar att det kan vara ett ytterligare steg i rätt riktning till att bli den attraktiva arbetsgivaren som Regionen vill vara. Motionären yrkar därav på att Region Jämtland Härjedalen utreder möjligheten att införa en modell för veckoslutstjänstgöring.

  Under våren 2021 genomfördes förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna Vårdförbundet och Kommunal i Region Jämtland Härjedalen. Parterna var överens om att fokus för en överenskommelse skulle vara återhämtning, kompetensförsörjning och enkelhet.

  I de lokala kollektivavtalen som undertecknades 21-04-26 för Vårdförbundet och 21-05-27 för Kommunal finns ett antal olika arbetstidsmått. I dessa avtal finns möjlighet att arbeta ständig helg med heltidsmåttet 30:00 h/v. De grupper som omfattas är sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och skötare inom dygnet-runt-verksamhet.

  Ständig helg innebär att medarbetaren har ett heltidsmått motsvarande 30:00 h/v. Arbetstiden förläggs fredag till söndag eller lördag till måndag. Tid utöver dessa arbetspass är tid för kompetensutveckling, utbildning och administration. Modellen bygger på frivillighet från medarbetaren och i dagsläget arbetar 14 personer enligt detta heltidsmått.

  Arbetstidsavtalet trädde i kraft 21-10-01 och implementering pågick under perioden 21-10-01 till 22-01-31. Utvärdering av avtalet samt statistik gällande sjukfrånvaro pågår. Om antalet övertidstimmar minskat i förhållande till tidigare period är för tidigt att säga. Pandemin och dess påverkan med karantänsregler kommer också att påverka siffrorna. Utvärdering av arbetstidsavtalet kommer att ske under hösten 2022.

  Med anledning av att den modell för veckoslutstjänstgöring som motionären yrkar på redan finns i bruk föreslås att motionen avslås.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 137 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Sverigedemokraterna inkom den 1 februari 2022 med en motion som yrkar på att Region Jämtland Härjedalen erbjuder gratis PSA prov till alla män från och med det år man fyller 54 år och därefter vartannat år.

  Socialstyrelsen avråder sedan 2007 från systematisk prostatascreening i Sverige, något som uppdaterades 2018 då man i stället sa att regionerna bör utvärdera införande av organiserad prostatacancertestning (OPT). OPT innebär att männen får tydlig information om PSAprovets för- och nackdelar och därefter tar beslut om att testa sig och ska inte förväxlas med screeningprogram där testning rekommenderas genom direkt inbjudan till provtagning. En utredning har genomförts av Regionalt cancercentrum norr (RCC) där man, på grund av kapacitetsproblem, föreslår att inledningsvis starta med inbjudan av OPT till 50-, 56- och 62- åriga män.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutade 2022-03-16 §31 att, under förutsättning att erforderliga beslut fattas i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), införa OPT i Region Jämtland Härjedalen från 2023 till gruppen män i åldern 50, 56 och 62 år. Vidare ställde sig nämnden bakom start av ett gemensamt OPT kansli kopplat till RCC. Finansiering under 2022 görs med medel från den statliga satsningen om jämlik och effektivare cancervård med kortare väntetider. Hälso- och sjukvårdsnämnden förslog att hänsyn ska tas till OPT i arbetet med regionplan 2023-2025. (HSN/85/2022).

  Det råder i dag en brist på urologer och patologer samt inom bild- och funktionsmedicin vilket gör att kapacitetproblematiken behöver hanteras och att OPT utvärderas innan verksamheten kan utökas.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 138 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • I en motion från Vänsterpartiet yrkar Elin Hoffner på att regiondirektören får i uppdrag att utreda regionens behov av hälsoekonom och att utifrån svaren på utredningen gå vidare med nödvändiga åtgärder för att uppfylla behoven av hälsoekonomisk kompetens. Elin Hoffner hänvisar till att hälsoekonomiskt material används sparsamt vid framtagande av underlag för beslutsfattande, och för att uppnå ett långsiktigt hållbart beslutsfattande krävs en beräkning på helheten för att visa vad som är det bästa beslutet.

  I regionens beslutsunderlag beskrivs hälsoekonomiska effekter ofta i ord, men mer sällan i siffror. I det nationella kunskapsstyrningssystemet, som alla regioner deltar i, ingår i allt högre grad både hälsoekonomi och ett fokus på personcentrerad vård. Hälsoekonomi förväntas därför få allt större betydelse i framtiden. Innan utredning av införandet av hälsoekonom i regionen görs, bör dock resultatet av den föreslagna nya HTA-enhetens arbete utvärderas. HTA står för Health Technology Assessment och innehåller bl a hälsoekonomiska analyser av evidensbaserad vård. Med en ny HTA-enhet, i samarbete med övriga regioner i norr, kommer ett första steg att tas för att i högre grad inkludera hälsoekonomiska aspekter i beslutsfattandet.

  Förvaltningen gör därför bedömningen att en utredning enligt förslaget inte bör göras nu. Motionen föreslås avslås.

  Bilagor

 • Elin Hoffner (V) har inkommit med en motion om att dö ensam i den palliativa vården.

  Elin Hoffner yrkar att:

  • Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur man kan komma till rätta med problemet att patienter tvingas dö i ensamhet på sjukhuset och att det finns stora brister vad gäller personalresurser för att möjliggöra extra vak.
  • Att en åtgärdsplan tas fram för snabbt genomförande av åtgärder.


  Under åren 2016 – 2019 avled 46 % av alla länets inrapporterade dödsfall i hemmet eller i kommunala verksamheter. 19% avled på sjukhuset. 34% av dödsfallen rapporterades inte till registret, vilket innebär att dödsplatsen är okänd. Uppgifterna är hämtade från Palliativa registret.

  I många fall kan tillräcklig symtomlindring och stöd ges i hemmet med närhet till närstående eller där personen känner personalen och är känd av personal. Att vårdas på sjukhuset i livets slut kan vara problematiskt då vården på sjukhuset bedrivs parallellt med akutsjukvård.

  Socialstyrelsen har i det nationella kunskapsstödet för god palliativ vård 2013 tagit fram nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård i livets slutskede. En av dessa kvalitetsindikatorer är Två eller fler inskrivningar i slutenvård de sista 30 dagarna i livet. Personer som befinner sig i livets slutskede ska inte behöva förflyttas i onödan. Syftet med denna kvalitetsindikator är att följa inskrivningsfrekvenserna för patienter i livets slutskede, främst i den akutsomatiska vården. Socialstyrelsen har inte satt en målnivå.

  Palliativa registret
  I dagsläget är täckningsgraden i Palliativa registret låg. 43% av alla dödsfall i länet är inrapporterade i Palliativa registret. Senaste året har 1210 personer avlidit i Jämtlands län. 685 av dessa är inrapporterade till Palliativa registret. Av de inrapporterade dödsfallen var 613 förväntade dödsfall (89%). Enligt Palliativa registret är drygt 80% av alla dödsfall förväntade. Sjukhuset rapporterade totalt 124 dödsfallen senaste året. Av dessa var 100 förväntade dödsfall. 24 personer avled oväntat och för dessa kunde ingen planering göras, för närvaro i dödsögonblicket. Ungefär hälften av sjukhusets dödsfall är rapporterade till registret. Det påverkar resultatet för samtliga kvalitetsindikatorer och leder till osäkra siffror.

  Närvaro i dödsögonblicket
  Syftet med den palliativa vården är framför allt att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet genom att lindra symtom och ge existentiellt stöd.

  Palliativregistrets målvärde för mänsklig närvaro dödsögonblicket är 90%. Där räknas både närstående och personal. Det finns personer som inte önskar närvaro av någon person i dödsögonblicket och likaledes personer som avlider oväntat där man inte har möjlighet att planera för mänsklig närvaro.

  Det stämmer att var fjärde person som avlidit på sjukhuset under år 2021 och registrerats i Palliativa registret har varit ensam i dödsögonblicket. Man kan se att 2021 års siffror är påverkade av pandemirestriktionerna på så sätt att närståendes närvaro har minskat till 41%, jämfört med 53% år 2016. Personalens närvaro under motsvarande period har ökat från 33% år 2016 till 45% år 2021. Det innebär att den totala närvaron i dödsögonblicket är på ungefär samma nivå i dagsläget som referensåret 2016. Sammantaget betyder det att personalen har kompenserat för pandemieffekten genom ökad närvaro i dödsögonblicket.

  Region Jämtland Härjedalen når inte upp till det utsatt målvärdet. Registreringarna i registret är dessutom för få för att ge en rättvisande bild av hur den mänskliga närvaron ser ut vid dödsögonblicket.

  För att komma till rätta med det bekymmersamma i att patienter dör ensamma på sjukhuset är det viktigt att dels återställa tidigare viktiga samarbete med närstående (som även är en viktig komponent i begreppet Nära vård), dels att öka täckningsgraden i Palliativa registret.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 139 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet inkom den 11 februari 2022 med en motion som yrkar:
  - att Regionfullmäktige arrangerar en utbildning för fullmäktiges ledamöter om mäns våld mot kvinnor och kvinnojourens verksamhet
  - att uppdra åt regiondirektören att ta fram ett förslag på hur regionen kan stötta Kvinnojouren genom bidrag till en stabil och jämlik tillgång till kvinnojoursverksamheten i Region Jämtland Härjedalen. Exempelvis på liknande sätt som kommunerna bidrar till kvinnojourens verksamhet

  En utbildning för fullmäktiges ledamöter om mäns våld mot kvinnor är en insats som behöver utredas vidare för att utröna möjligheter och kostnader. Enligt Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 (RS/2343/2016) ansvarar fullmäktiges presidium för att planera och genomföra regionfullmäktiges sammanträden samt för att utbilda förtroendevalda.

  Regionfullmäktige beslutade 2021-06-22—23, § 74 om ”Regler och villkor för verksamhetsbidrag” där det framgår vilka organisationer som kan söka verksamhetsbidrag och hur förfarandet går till (RS/413/2021). Inom punkt 7.1 ”Övriga främjande- och intresseorganisationer” skulle en ansökan från Kvinnojouren kunna inrymmas. Det stöd som kan sökas årligen är ett verksamhetsstöd som ska användas till att utveckla och bedriva en verksamhet för organisationens medlemmar och som främjar dess mål och syfte. Stödet kan användas för administration, ledarutveckling, opinionsbildning och samverkan.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutar årligen vilka organisationer som ska erhålla bidrag. Verksamhetsbidragen för 2022 är redan beslutade. Ansökan om verksamhetsbidrag för 2023 ska vara inlämnad senast 31 augusti 2022. I ansökan ska redogörelse för dokumenterad verksamhet samt organisationens stadgar bifogas. Utifrån detta har Kvinnojouren möjlighet att för verksamhetsåret 2023 söka bidrag utifrån ordinarie regler och villkor för verksamhetsbidrag. Med hänvisning till detta föreslås att motionen avslås.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-05-31--06-01 § 141 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag. 

  Bilagor

 • 1. Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12- 31 i stället för Håkan Nilsson (C) som avsagt sig uppdraget.

  2. Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2022-12- 31 i stället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  3. Norrtåg AB: Nominering av ledamot för perioden fram till och med nästa årsstämma i stället för Karin Ekblom (M) som avsagt sig uppdraget.

  4. Naboer AB: Nominering av ledamot för perioden från kommande årsstämma till och med nästa års årsstämma i stället för Eva Hellstrand (C) som avsagt sig uppdraget.

  5. Hälso- och sjukvårdsnämnden: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 istället för Martine Eng (S) som avsagt sig uppdraget.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.