Hoppa över navigering
 • För att begränsa risken för smittspridning uppmanas allmänheten och media att följa fullmäktiges sammanträde via webbsändningen. Av samma anledning har partierna kommit överens om en frivillig kvittning för att minska antalet tjänstgörande ledamöter.

 • Region Jämtland Härjedalen har ett nytt webbaserat debatt- och voteringssystem. Alla ledamöter och ersättare (både tjänstgörande och icke tjänstgörande) ska logga in i systemet för att markera sin närvaro och som tjänstgörande kunna delta i upprop och voteringar samt begära ordet och replik. Det betyder att alla behöver att ha tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon under hela sammanträdestiden.

  https://secure.quickchannel.com/qc/create/meetingclient.asp?PRODUCER_ID=ability540

  Sammanträdet öppnas och upprop genomförs när alla är inloggade.

  Bilagor

 • Justering 27 maj kl. 15.00

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • Gunnar Nilsson (C) avsäger sig den 25 februari 2020 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 20 maj 2020 att Mari Eriksson (C) utses till ledamot i Gunnar Nilssons ställe, samt att Helen Kindberg (C) utses till ersättare i Mari Erikssons ställe.

   

   

 •   6

  Fullmäktiges presidiums information 2020

 • Med anledning av den pågående coronapademin och de restriktioner som finns på nationell nivå för att minska risken för smittspridning beslutade fullmäktiges presidium 2020-03-31 § 18 att fullmäktiges sammanträde 20-21 april skulle ställas in. Presidiet beslutade samtidigt att regionfullmäktiges arbetsordning ska revideras för att ge möjlighet för ledamöterna att delta i fullmäktiges sammanträden på distans.

  Enligt 5 kap. 16 § KL får ledamöter delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

  I april 2017, § 53 införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

  I regionfullmäktiges arbetsordning föreslås att det införs en ny punkt 9.1 Deltagande i sammanträde på distans som medger att om särskilda skäl föreligger får fullmäktige sammanträda med ledamöter närvarande på distans. De tekniska förutsättningarna måste dock vara uppfyllda.

  Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ har samtidigt reviderats.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2020-05-26 § 101 och tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen äger 40 % av bolaget Torsta AB. Aktierna övertogs från Regionförbundet i Jämtlands län i samband med regionbildningen 2015. Övriga ägare är Jämtlands gymnasieförbund med 20 %, Lantbrukarnas Ekonomi AB med 15 % samt SCA Skog AB, Skogsägarna Norrskog Ekonomisk Förening, Sveaskog Förvaltning AB, AB Persson Invest och Träutveckling Jämtland AB med 5 % vardera.

  Träutveckling Jämtland AB har vid Torstas årsstämma 2019 aviserat att de haft för avsikt att lämna sitt ägande av bolaget. Träutveckling Jämtland AB har den 14 april via sitt moderbolag IUC Z-Group AB inkommit med en formell begäran om att överlåta sina 200 aktier i Torsta AB till Region Jämtland Härjedalen. Detta i enlighet med det aktieägaravtal som tecknades mellan ägarna 2013.

  Utdrag ur aktieägaravtal:
  ”Parterna är överens om att tillkommande aktieägare ska tillträda detta avtal som part. Nödvändiga uppdateringar av avtalet ska då genomföras. Om aktieägare önska begära utträde från sitt engagemang i Torsta AB ska den aktieägaren framföra sitt önskemål samt sina skäl till övriga aktieägare senast vid tidpunkt för bolagsstämman året innan utträdet är tänkt att ske. Regler för hembud och samtyckesförbehåll finns i gällande bolagsordning.

  Dock har delägare rätt att, när helst delägaren påkallar, överlåta aktier till huvudägaren Regionförbundet Jämtlands län till 1 SEK. Regionförbundet Jämtlands län ska vara skyldig att förvärva delägares aktier för detta pris senast en månad efter att Regionförbundet Jämtlands län erhållit delägares begäran. Denna överlåtelse av aktier till regionförbundet ska behandlas på en ordinarie bolagsstämma eller extra bolagsstämma.”

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2020-05-26 § 102, och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige behandlade 2016-11-23 § 188 en motion från Lennart Ledin och Mats El Kott (L) om att införa gratis vaccination mot influensa och lunginflammation (RS/964/2016). Motionen avslogs med motiveringen att med anledning av regionens ansträngda ekonomiska läge bör Region Jämtland Härjedalen avvakta den nationella rekommendationen kring riskgrupps-vaccinationer och inte införa avgiftsfri vaccinering mot influensa och pneumokocker i förtid.

  Under åren 2017-2018-2019 har frågan varit levande på Smittskyddsenheten. Samråd i frågan har hela tiden skett med övriga smittskyddsenheter i Sverige. 2018-03-02 föredrog regionöverläkare Urban Tirén frågor om avgifter för vaccination i riskgrupper mot influensa och pneumokocker för Hälso- och sjukvårdsutskottet, bl.a. informerades om att ett ökande antal landsting/regioner har infört avgifts-frihet för nämnda vacciner till riskgrupperna för att öka vaccinationstäckningen.

  2019-11-01 fick regionöverläkaren och Smittskyddsläkaren uppdrag ”Att beräkna kostnader, fördelar och nackdelar vid ett eventuellt införande av avgiftsfrihet för alla riskgrupper vid vaccination mot pneumokocker och influensa i Region Jämtland Härjedalen”.

  Slutligen kom nyligen motionen RS/771/2019 från Marie Svensson (v) om avgiftsfrihet för influensavaccin till riskgrupper.

  Pneumokocker är en vanlig bakterie hos människor som kan orsaka olika sjukdomstillstånd, exempelvis bihåleinflammation, öroninflammation och lunginflammation, men också allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation, blodförgiftning, hjärtsäcks- eller hjärtklaffsinflammation, bukhinneinflammation, olika mjukdelsinfektioner och infektioner i leder. Influensasjukdom och allvarliga pneumokocksjukdom har flera gemensamma faktorer och hänger ihop. Riskgrupperna för de båda sjukdomarna är till stora delar desamma. Dessutom utgör en aktuell influensasjukdom en ökad risk att i närtid drabbas av svår pneumokocksjukdom.

  Folkhälsomyndigheten bedömer i sin hälsoekonomiska utvärdering att vaccination mot influensa respektive pneumokocker bör införas till riskgrupper som ett särskilt vaccinationsprogram.

  Ålderspensionärer i Jämtland har enligt Folkhälsomyndighetens influensarapport den näst lägsta vaccinationstäckningen mot säsongsinfluensa i landet, 39 % under säsong 2018–2019 jämfört med riksgenomsnitt på 52,2%. Folkhälsomyndigheten konstaterar att kostnadsfrihet är en viktig faktor för att uppnå en god vaccinationstäckning, men lyfter också andra faktorer som hög tillgänglighet och information.

  Under influensasäsongen 2017–2018 vårdades ca 200 patienter med konstaterad influensasjukdom på Östersunds sjukhus, vilket motsvarade 1125 vårddagar eller uppskattningsvis 8,8 miljoner kronor i vårddygnskostnad. Sju dödsfall i influensasjukdom eller komplikationer till denna konstaterades bland sjukhusvårdade fall i länet, varav flera blev smittade under sjukhusvistelsen.

  Uppskattad årlig ekonomisk resultatförsämring för avgiftsfri vaccinering mot säsongsinfluensa är 1,1 miljoner kronor och uppskattad årlig ekonomisk resultatförsämring för avgiftsfri vaccinering mot pneumokocker är 0,4 miljoner kronor.

  Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa:

  • personer över 65 års ålder
  • gravida efter graviditetsvecka 16
  • vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
   - kronisk hjärtsjukdom
   - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
   - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
   - kronisk lever- eller njursvikt
   - diabetes mellitus
   - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling


  Vaccination mot pneumokocker är en engångsvaccinering där riskgrupperna i stort sammanfaller med ovanstående grupper.

  Regionens smittskyddsläkare och regionöverläkare har tagit fram ett beslutsunderlag med ett faktaunderlag och rekommenderar att regionen inför avgiftsfri pneumokockvaccinering och influensavaccinering för riskgrupper.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2020-03-29 § 50 och tillstyrker Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag. Regionstyrelsen beslutade samtidigt att med anledning av pågående Coronapandemi genomförs pneumokockvaccinationer omedelbart kostnadsfritt för riskgrupper på ett för verksamheten lämpligt sätt till dess att regionfullmäktige tagit beslut.

  Bilagor

 • Vänsterpartiet genom Marie Svensson har lämnat en motion om avgiftsfri influensavaccination. Motionären föreslår att ”Region Jämtland Härjedalen tar bort patientavgiften för vaccinering för personer i en medicinsk riskgrupp och för personer 65 år eller äldre.” Motiveringen är Folkhälsomyndighetens uttalanden i frågan.

  Regionens smittskyddsläkare och regionöverläkare har under 2019 diskuterat frågan och har berett ett beslutsunderlag som nu läggs fram till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut. Förslaget handlar om både influensavaccinering och pneumokockvaccinering och att båda dessa ska vara avgiftsfria för riskgrupper. Till riskgrupper räknas också personer äldre än 65 år. Se ärende HSN/226/2020.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2020-03-29 § 51 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
   

  Bilagor

 • 1. Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Ulrika Andreasson (S) som avsagt sig uppdraget.

  2. Regionala utvecklingsnämnden: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Ida Asp (S) som avsagt sig uppdraget.

  3. Jämtland Härjedalen Turism: Fyllnadsval av ombud för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Mats Gärd (C) som avsagt sig uppdraget.

  4. Jämtland Härjedalen Turism: Fyllnadsval av ombudsersättare för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Robert Uitto (S) som avsagt sig uppdraget.

  5. Bostadsrättsföreningen Lugnviks centrum: Fyllnadsval av ombud för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Lillemor Brandum (KD) som avsagt sig uppdraget.

  6. Naboer AB: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Annakarin Olsson (C) som avsagt sig uppdraget.

 • Lekmannarevisorn i Landstingsbostäder i Jämtland AB bedömer sammantaget att bolagets verksamhet år 2019 i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  Revisorerna i Landstingsbostäder i Jämtland AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Fullmäktiges presidiums bedömning
  För styrelseledamöterna i Landstingsbostäder i Jämtland AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

  Bilagor

 • Lekmannarevisorn i Länstrafiken i Jämtlands län AB noterar att bolaget redovisar ett underskott och inte uppfyller ägarens krav om en god ekonomisk hushållning. I övrigt bedömer revisorn sammantaget att bolagets verksamhet år 2019 i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen i huvudsak varit tillräcklig.

  Revisorerna i Länstrafiken i Jämtlands län AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Fullmäktiges presidiums bedömning
  För styrelseledamöterna i Länstrafiken i Jämtlands län AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.