Hoppa över navigering
 •   2

  Tisdag 23 april - Sammanträdet öppnas, upprop

 • ev ersättare maa ansvarsprövningen

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

  1. Länsstyrelsen meddelar i protokoll från 6 mars 2024 att Bengt Arendolf (SD) utses till ersättare i stället för Kikki Andersson (SD).
    
  2. Länsstyrelsen meddelar i protokoll från 7 mars 2024 att Anders Magnusson (S) utses till ledamot i stället för Simon Sätherberg (S) samt att Björn Sandal (S) utses till ersättare i stället för Anders Magnusson (S).
    
  3. Länsstyrelsen meddelar i protokoll från 6 mars 2024 att Bianca Zandén (V) utses till ersättare i stället för Jeannette Ek (V).
    
  4. Petra Monwell (S) avsäger sig den 4 mars 2024 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
    
  5. Bianca Zandén (V) avsäger sig den 8 mars 2024 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
 •   7

  Fullmäktige presidiums information 2024

 • 1. Motion från Ann-Sofie O´Dwyer (C) och Cristine Persson (C) om att erbjuda rätt och jämlik vård till personer med demenssjukdom (RS/173/2024) fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 22-23 oktober 2024.

  -----------

  2. Medborgarförslag om uppföljning av patienter med Hypotyreos (RI) (RS/268/2024) fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 22-23 oktober 2024.

  Bilagor

 • Norra sjukvårdsregionförbundet är ett samverkansorgan i Norra sjukvårdsregionen för sjukvårdsregional hälso- och sjukvård, kunskapsstyrning, utbildning och forskning.

 •   10

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2024

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Regionala utvecklingsnämnden

  Kollektivtrafiknämnden

  Gemensamma nämnden för upphandling av sjukvårdsprodukter

  Gemensamma nämnden för samverkan

  Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

  Patientnämnden

  Regionens revisorer

 • Svenskt Ambulansflyg (KSA) är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Kommunalförbundet bildades 2016.

  Kommunalförbundets förbundsordning justerades senast under 2022, efter beslut av samtliga regioner. Vid beslut om förbundsordning 2022 fattades därutöver beslut om att befintlig fördelningsmodell skulle genomgå en fördjupad översyn. Översynen är genomförd av Regionernas ekonomidirektörer.

  Fördelningsmodellen beskriver hur medlemmarna ska finansiera KSAs kostnader.

  Förslaget består av följande delar:

  • 70 % rörlig fakturering baserat på antal flygtimmar
  • 30 % beredskapsavgift


  Beredskapsavgiften baseras på

  • 50 %, de senaste årens andel flygtimmar per region
  • 25 %, geografisk yta per län
  • 25 % baseras på antal invånare per region


  Föreslagen fördelningsmodell innehåller parametrar och är dimensionerad så att den jämfört med befintlig fördelningsmodell är enklare och transparentare samtidigt som dess resultat är förutsägbart. En ny beräkningsfaktor i beredskapsavgiften, utöver geografisk yta och antalet invånare, är de senaste årens utförda flygningar för regionens räkning. Det innebär 300 tkr i ökad kostnad för regionen kopplat till utförda transportbeställningar vilket bedöms som en måttfull ökning jmf Norrbotten och Västernorrland som exempel.

  I övrigt föreslås ett antal andra förtydligande och tillägg i förbundsordningen som rör ändamål och uppgifter, mandatperioders längd samt ekonomi.

  De justeringar som rör ekonomi omfattar ett förtydligande om att KSA kan avtala om checkräkningskredit, ett åtagande för KSA att informera medlemmarna vid större oväntade ekonomiska störningar eller händelser samt en vägledning vid budgetering av flygtimmar och dess pris.

  Justeringar rörande mandatperioders längd avser preciseringar av när ledamöters uppdrag startar och/eller slutar i fullmäktige, i styrelsen samt för revisorer.

  Syftet med justering av KSAs ändamål och uppgifter är dels att möjliggöra en stärkt beredskap regionalt, dels att underlätta för förbundets medlemmar att uppfylla regionernas uppdrag att bidra till uppbyggnaden av Sveriges nationella beredskap. Föreslagen justering ger möjlighet till samverkan inom flera områden, framför allt nationellt men också internationellt. Exempel på sådana områden är möjlighet att ta ansvar för och samordna öppning av flygplatser, hämta patienter i andra länder för sjukvård i Sverige eller att hämta svenskar vid en internationell kris eller katastrof samt att ingå redundansavtal med parter i Sveriges närhet för att säkra en ömsesidig god beredskap.

  Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarnas regionfullmäktige. Förbundsfullmäktige har den 8 februari 2024 antagit Förbundsordning 3.0 samt föreslagit respektive region att fastställa den.

  Den reviderade förbundsordningen träder i kraft när den fastställts av samtliga regioners fullmäktige. Fördelningsmodellen kommer därmed att tillämpas från och med verksamhetsåret 2025. KSA fastställer budgeten för 2025 i juni 2024. Tidsmässigt innebär det att fullmäktiges beslut i regionerna måste tas så att det vinner laga kraft senast den 21 maj.

  Bilagor

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen eller nämnd. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras.

  Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

 • Inga interpellationer eller frågor har inkommit.

 •   16

  Onsdag 24 april - sammanträdet öppnas, upprop och kulturinslag

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Lämna gärna in frågorna i god tid och senast tre vardagar före sammanträdet, dvs senast torsdag 18 april kl. 11.00. Frågorna besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. 

  Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

  Frågorna kan lämnas in till receptionen i Regionens hus, mejlas till region@regionjh.se eller skickas till:
  Region Jämtland Härjedalen
  Box 654
  831 27 Östersund

  Kontakta Charlotte Funseth, charlotte.funseth@regionjh.se, 063-147551 om det finns avsikt att delta.

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning får allmänheten ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen.

  I tillkännagivandet till sammanträdet ska tid och plats anges för behandlingen av frågorna. Frågorna ska behandlas innan fullmäktige behandlar årsredovisningen. Under frågestunden får förslag eller yrkanden inte förekomma.

  Frågorna behöver inte lämnas in i förväg men kontakta Charlotte Funseth  
  charlotte.funseth@regionjh.se om det finns avsikt att delta.

 • Regionens revisorer har inkommit med en årsredovisning för år 2023. Revisorerna har under året granskat och genomfört sitt uppdrag enligt beslutad revisionsplan och inom beslutad budget. Fokus har varit på ledning och styrning, måluppfyllelse samt den interna kontrollen. Utöver grundläggande granskningar har fördjupade granskningar utförts enligt revisionsplan. Under året har verksamhetsföreträdare bjudits in till dialogträffar och tillsammans med granskning av delår- och årsredovisning har detta legat till grund för den lagstadgade ansvarsprövningen.

  Deltagande i utbildningar och konferenser har genomförts både digitalt och fysiskt. Norra regionernas årliga revisionskonferens arrangerades i maj av Region Västernorrland och hölls i Sundsvall.

  Revisionssammanträden har under året genomförts enligt beslutad sammanträdeskalender, både fysiskt och digitalt. Det digitala arbetssättet som utvecklades under pandemin har medfört ett större deltagande i möten, utbildningar och konferenser än tidigare.

  Revisionskontoret har ett etablerat samarbete med revisionskontoren i Västernorrland och Västerbotten, med syfte att utveckla arbetssätt inom revision och granskningsarbete. De har sedan en tid samarbetat kring kollegial kvalitetssäkring vilket innebär att kontoren granskar varandra utifrån fastställda kriterier.

  Det ekonomiska resultatet för 2023 är +50 tkr, vilket är lägre än föregående år. Det beror på minskade intäkter samt ökade personalkostnader. Konsultkostnader ökade jämfört med budget på grund av en upphandlad granskning som det inte var budgeterat för, samt att kostnader för utbildningar har ökat.

  Bilagor

 • Patientnämnden har inkommit med en årsredovisning för år 2023. Under året har patientnämnden tagit emot 557 synpunkter och klagomål på vården, vilket är en minskning jämfört med 2022. De vanligaste synpunkterna berör brister i delaktighet, information, undersökning/bedömning, diagnos samt bemötande. Efter att tjänsten Synpunkter och klagomål infördes via 1177.se ses en ökning av synpunkter som lämnas digitalt. Patientnämndsärenden efterfrågas i större utsträckning av olika verksamheter inom regionen och nämnden ser positivt på att patientperspektivet utgör en del i förbättringsarbeten och beslutsunderlag i patientsäkerhetsarbetet.

  Vid årsskiftet pågick totalt nio stödpersonsuppdrag. Sex nya stödpersonsuppdrag har tillsatts under året. En rekryteringskampanj pågår där det specifikt efterfrågas manliga stödpersoner.

  Under första året på ny mandatperiod har utbildningsinsatser genomförts i fullmäktige, styrelse och nämnder samt råd. Även deltagande på ledningsgrupper, planeringsdagar och arbetsplatsträffar har skett.

  Flera aktiviteter har utförts med syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Bland annat skickar patientnämnden sina skrivelser till vårdgivare via regionens diarium som fördelar ärendena. Syftet är att underlätta för vårdgivarna, stärka informationssäkerheten samt säkerställa att lagstiftningen följs.
  I september blev patientnämndens förvaltning HBTQI- och mångfaldsdiplomerad. Det är en del i regionens värdegrundsarbete och är en början till ett mer strukturerat och långsiktigt arbete kring hbtqi, normer och jämlikhet i Region Jämtland Härjedalens verksamheter.

  Det ekonomiska utfallet mot föregående år är 12 tkr lägre. Resultat jämfört med budget redovisar ett överskott på +336 tkr, varav -51 tkr på intäkter, +279 tkr på personalkostnader och +108 tkr på övriga kostnader. Överskottet förklaras av partiella tjänstledigheter samt att förvaltningen är återhållsam när det gäller resor och inköp.

  Bilagor

 • En årsredovisning för Region Jämtland Härjedalen har upprättats.

  Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med december 2023 var negativt och uppgick till -512 miljoner kronor, vilket var 525 miljoner kronor sämre än budget.

  Nettokostnadsutvecklingen 2023 var 20 procent, 977 miljoner kronor högre än föregående år, motsvarande 20 procent.

  Verksamhetens intäkter var 122 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 159 miljoner kronor. Intäkter för avgifter och försäljning har ökat med 31 miljoner kronor.

  Bruttokostnaderna var 855 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 13,6 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 210 miljoner kronor, motsvarande 8,2 procent. Pensionskostnaderna var 218 miljoner kronor högre än föregående år, vilket förutom inflationen, beror på det nya förmånsavtalet och löneökningar.

  Köpt riks- och regionvård har ökat med 46 miljoner kronor. Läkemedel har ökat med 43 miljoner kronor, motsvarande 7,8 procent. Det är framför allt kostnaderna för läkemedel inom hematologi och onkologi som ökat.

  Kostnad för inhyrd personal har ökat med 165 miljoner kronor motsvarande 80,4 procent mot föregående år, och uppgick till 369 miljoner kronor totalt.

  Likviditeten har under året försämrats med 414 miljoner kronor till och med december. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 100 miljoner kronor under året och den totala skulden till Kommuninvest uppgick till 90 miljoner kronor.

  Det negativa resultatet har påverkat likviditeten negativt under 2023. Likviditeten kommer fortsätta påverkas negativt under inledningen av 2024.

  Checkräkningskrediten höjdes under december till 145 miljoner kronor mot tidigare 50 miljoner kronor för att stärka betalningsberedskapen på kort sikt.

  Regionens betalningsförmåga har svängt kraftigt de senaste åren. 2019 uppgick soliditeten till minus 34 procent men efter starka resultat för åren 2020 till 2022 förbättrades soliditeten betydligt. Efter ett år med negativt resultat har soliditeten återigen försämrats och uppgick till minus 13,1 procent exklusive ansvarsförbindelse.

  Regionfullmäktige har i Regionplan med budget 2023-2025 beslutat om 13 prioriterade mål. Till de prioriterade målen finns sedan 33 uppdrag fördelade på nämnderna.

  Av dessa tretton mål har sex bedömts som delvis uppfyllda, sex som uppfyllda och en som ej uppfylld. Till dessa finns 33 uppdrag till nämnderna och styrelsen. Av dessa bedöms 21 som delvis uppfyllda, tio som uppfyllda och två som ej uppfyllda. Av de sex finansiella målen har ett bedömts som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och fyra som ej uppfyllda.

  Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål efter december.

  En årsredovisning för styrelsens förvaltningsområde har upprättats. Regionstyrelsen inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör hade en negativ budgetavvikelse på 80 miljoner kronor. Det som orsakar en negativ avvikelse är främst regiongemensamma kostnader avseende pensionskostnader men även högre kostnader för IT- och underhållsavtal än budgeterat.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna granskar verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 12 april 2024 lämnade revisorerna in revisionsberättelse samt redogörelse för år 2023 till regionfullmäktige.

  I inkommen revisionsberättelse tar revisorerna ställning i ansvarsfrågan. Sammantaget tillstyrker revisorerna att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2023 men med anmärkning. Revisorerna anser att regionstyrelsen brustit i beredningen av regionplanen för 2024–2026. De anser att motiveringen till att återställa balanskravsresultatet på längre tid än tre år inte har stöd i kommunallagen eller i förarbetena till lagen. De anser inte heller att regionstyrelsens beredning av ärendet till fullmäktige hösten 2023 om hälso- och sjukvårdsnämndens underskott utan beloppsgräns överensstämmer med kommunallagens krav på en budget i balans. Vidare anser de att regionstyrelsen har i sitt uppdrag brustit i uppsiktsplikten vad gäller den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket de anser har försatt regionen i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge.

  Med anledning av att regionens revisorer riktar anmärkning mot regionstyrelsen ska regionstyrelsen och de ledamöter och ersättare som tjänstgjort men avgått under 2023?ges möjlighet enligt 5:e kap 32 § Kommunallagen att inkomma med förklaring. En förklaring har inkommit från regionstyrelsen. Det har också inkommit egna förklaringar från Moderaterna och Centerpartiet.

  Revisorernas sammantagna bedömning

  • Regionstyrelsen har inte bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.
  • Styrelsen redovisar en låg måluppfyllelse och har inte fattat beslut om åtgärder i tillräcklig omfattning för att nå målen.
  • Revisorerna bedömer att den interna kontrollen delvis varit tillräcklig på grund av att fördjupade granskningar visat på vissa brister, men att arbetet med regionstyrelsens internkontrollplan har förbättrats mot tidigare år.
  • Revisorerna bedömer att åtgärderna utifrån uppsiktsplikten för hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden inte varit tillräckliga utifrån den information styrelsen fått under året avseende nämndernas verksamhet och ekonomi.

   

  Regionstyrelsens förklaring
  Regionstyrelsen beskriver i sin förklaring händelser som påverkat verksamhet och ekonomi under året. Styrelsen markerar oron i omvärlden som påverkat hela vårt samhälle. Inte minst kopplat till hög inflation och ökade kostnader generellt. Styrelsen beskriver också vilka åtgärder som tidigt på året vidtagits kopplat till det ekonomiska läget. Men också de avvägningar som gjorts för att undvika hastigt beredda och kortsiktiga beslut om åtgärder som riskerat att drabba välfärden, medarbetare och medborgare. Att lägga en budget i balans för 2024 och i verksamheten tillfälligt genomföra stora nedskärningar, för att sedan växla upp igen, menar styrelsen skulle ha inneburit stora negativa konsekvenser för verksamheten men också för invånarna i regionen. Vidare har regionstyrelsen beskrivit betydelsen av ett långsiktigt förhållningssätt till en ekonomi i balans där ett kontinuerligt arbete med uppsatta mål ska ge långsiktigt hållbara effekter för både verksamhet och ekonomi.

  Centerpartiets förklaring
  Regionstyrelsens ledamöter och ersättare från Centerpartiet deltog inte i regionstyrelsens beslut om förklaring utan har i stället lämnat in en egen skrivning. De anser att de vid samtliga regionstyrelsemöten under 2023 agerat i samtliga ärende gällande månadsrapport, tertialrapport och delårsrapport för att regionstyrelsen ska bereda ärendet gällande den ekonomiska situationen till regionfullmäktige samt tillkalla sig hälso- och sjukvårdsnämnden för att stärka uppsiktsplikten gentemot densamma. Men att ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet konsekvent under året avslagit yrkandena som Moderaterna lagt eller stöttat och därigenom försatt verksamheten i ett mycket allvarligt läge.

  De anser att det är ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som har orsakat att regionstyrelsen agerat bristfälligt i de avseenden som revisorernas kritik berör. Utifrån det anser Centerpartiet att det bör riktas en anmärkning mot regionstyrelsen, i enlighet med revisorernas förslag, men att det finns sakliga skäl för regionfullmäktiges presidium att pröva frågan om anmärkning ska riktas enbart mot de ledamöter som har orsakat den situation som revisorernas kritik berör och inte samtliga ledamöter dvs anmärkning mot ledamöterna tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

  Moderaternas förklaring
  Regionstyrelsens ledamöter och ersättare från Moderaternas deltog inte heller i regionstyrelsens beslut om förklaring utan har också lämnat in en egen skrivning. Förklaringen liknar i stort den som Centerpartiet lämnat. Moderaterna anser att de vid samtliga regionstyrelsemöten under 2023 agerat i samtliga ärende gällande månadsrapport, tertialrapport och delårsrapport för att regionstyrelsen ska bereda ärendet gällande den ekonomiska situationen till regionfullmäktige samt tillkalla sig hälso- och sjukvårdsnämnden för att stärka uppsiktsplikten gentemot densamma.

  De anser att ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet konsekvent under året avslagit deras yrkanden och därigenom försatt verksamheten i ett mycket allvarligt läge. De anser att ledamöternas agerande har orsakat att regionstyrelsen har agerat bristfälligt i de avseenden som revisorernas kritik berör. Utifrån det anser de att det är fullt rimligt att, i enlighet med revisorernas förslag, rikta anmärkning mot regionstyrelsen men att det finns sakliga skäl för regionfullmäktiges presidium att pröva frågan om anmärkning ska riktas enbart mot de ledamöter som har orsakat den situation som revisorernas kritik berör och inte samtliga ledamöter.

  Presidiets bedömning
  Regionens revisorer har i sin revisionsberättelse och redogörelse redogjort för de brister som regionstyrelsen och regionstyrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare uppvisat i sin ledning och styrning under verksamhetsåret 2023. Presidiet har tagit del av samtliga inkomna förklaringar.

  Regionstyrelsen och nämnder får uppdrag av regionfullmäktige som är förenat med ansvar. Grunden för verksamheten i regionstyrelse och nämnder utgörs av fullmäktiges mål, riktlinjer och budget. Regionstyrelsen och nämndernas ansvar är att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag samt lagar och föreskrifter.

  Ledamöterna i styrelse och nämnder har visserligen ett individuellt ansvar för att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och agera inom uppdragets förutsättningar och ramar. Men ansvaret för regionstyrelsens resultat för ekonomi och verksamhet år 2023 är gemensamt. Presidiet anser inte att det finns skäl att pröva om någon enskild ledamot har brustit i agerande. Vidare är presidiets bedömning att det är en sammanhållen helhet av beslut och åtgärder, inkluderat yttre påverkansfaktorer, som bidrar till verksamhetens ekonomi och resultat och inte enstaka beslut.

  Presidiet är medveten om det mycket svåra ekonomiska läge som Region Jämtland Härjedalen och samtliga regioner i Sverige befinner sig i. År 2023 har varit ett år som fortsatt att präglas av en orolig omvärld och som fått konsekvenser för hela vårt samhälle, inte minst kopplat till hög inflation och ökade kostnader generellt. Det har påverkat regionstyrelsens möjlighet att verkställa övergripande mål och beslut från regionfullmäktige. Det prognostiserade underskottet för helår 2023 som sattes efter tertialrapporten per april var också så pass stort att det var svårt att hantera det på kort sikt. Det skulle i så fall ha inneburit att regionen tvingats till hastigt beredda och kortsiktiga beslut om åtgärder som riskerat att drabba välfärden, medarbetare och medborgare.

  Regionstyrelsen har hela året arbetat med åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Redan efter månadsrapporten i februari fick regiondirektören i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder. Liknande beslut togs också i nämnderna under våren. Regionstyrelsen har löpande följd upp arbetet och återredovisat det till regionfullmäktige.

  Likt många andra regioner åberopades synnerliga skäl för att lägga en negativ budget för 2024. Region Jämtland Härjedalen skäl till det var i huvudsak de snabba förändringarna i omvärlden och att regionen ville undvika snabba ogenomtänkta åtgärder. Att lägga en budget i balans och i verksamheten tillfälligt genomföra stora nedskärningar, för att sedan växla upp igen, skulle ha inneburit stora negativa konsekvenser för verksamheten men även för invånarna i regionen. Presidiet anser regionstyrelsen gör rätt bedömning att det behövs ett långsiktigt förhållningssätt till god ekonomisk hushållning som kan ge långsiktigt hållbara effekter för både verksamhet och ekonomi.

  Regionstyrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån det delar presidiet revisorernas bedömning om att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga och att regionstyrelsen i ett tidigare skede borde ställt krav om ytterligare åtgärder. Regionstyrelsen skulle också i ett tidigare skede ha föreslagit att regionstyrelsen och nämnderna skulle få gå med underskott för verksamhetsåret 2023. Regionstyrelsens arbete med mål och uppdrag kan också utvecklas ytterligare för att måluppfyllelsen ska vara tillfredsställande.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna granskar verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Den 12 april 2024 lämnade revisorerna in revisionsberättelse samt redogörelse för år 2023 till regionfullmäktige.

  I inkommen revisionsberättelse tar revisorerna ställning i ansvarsfrågan. Sammantaget tillstyrker revisorerna att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2023 men med anmärkning.

  Revisorernas bedömning är att hälso-och sjukvårdsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Trots att nämnden redan inledningsvis av året fått prognoser om stora budgetavvikelser har nämnden först i oktober bett regionfullmäktige att ta ställning till uppdrag och budget. Revisorerna bedömer att nämnden delvis bedrivit ett tillfredsställande systematiskt arbete med den interna kontrollen. De fördjupade granskningar som har genomförts visade på brister i den interna kontrollen. Nämnden redovisar en låg måluppfyllelse. Nämnden redovisade ett underskott på -689 mkr och har beslutat om kostnadsminskande åtgärder som visat sig otillräckliga. Första prognos för 2024 visar på fortsatta ekonomiska utmaningar med en negativ budgetavvikelse på -300 mkr. Nämnden har fortsatta svårigheter att rekrytera vårdpersonal till vakanta tjänster. Kostnaden för inhyrning av läkare och sjuksköterskor och övriga från bemanningsföretag har ökat från 205 till 369 mkr. Produktionen har under året ökat vilket medfört bättre tillgänglighet men vårdgarantin uppnås fortfarande inte, framför allt inom specialistsjukvården. 


  Med anledning av att regionens revisorer riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden och de ledamöter och ersättare som tjänstgjort men avgått under 2023?ges möjlighet enligt 5:e kap 32 § Kommunallagen att inkomma med förklaring. En förklaring har inkommit från hälso- och sjukvårdsnämnden. Det har också inkommit egna förklaringar från Centerpartiet och Moderaterna.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förklaring
  Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver i sin förklaring att 2023 varit det första ”normala” året efter covid-pandemin som startade i början av år 2020. Hälso- och sjukvården stod vid inledningen av 2023 inför ett läge där mycket av den elektiva vården hade tvingats nedprioriterats med ökade köer och lägre tillgänglighet som följd. Nämnden menar också att en rad olyckliga beslut föregående mandatperiod hade försämrat arbetsmiljön och bidragit till uppsägningar bland medarbetare. Ett omfattande arbete genomfördes under 2023 med att implementera åtgärder för att förstärka patientsäkerheten utifrån de stora brister gällande patientsäkerhet som IVO:s granskning under 2022 visade. 2023 har också varit ett turbulent år, både i Sverige och i omvärlden, som bidragit till en hög inflation, höjda räntekostnader men också stigande priser på bland annat läkemedel. Nämnden beskriver att de under året behandlat flertalet ärenden som rör ekonomi i balans och resultatförbättrande åtgärder. Under 2023 har arbete också pågått för att förkorta väntan på vård och i siffrorna i årsbokslutet konstateras att mer vård producerats än under 2022. Det har fått positiva effekter på bland annat tillgänglighetsmål. För en del av produktionsökningen har inhyrd bemanning anlitats och vård köpts från andra vårdgivare. Åtgärderna har sammantaget varit kostsamma men helt nödvändiga insatser för att omhänderta den uppskjutna vården och säkerställa länsinvånarnas tillgång till vård och säkra möjligheterna till en bättre hälsa.

  Centerpartiets förklaring
  Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare från Centerpartiet deltog inte i nämndens beslut om förklaring utan har i stället lämnat in en egen skrivning. De skriver att de förstår men delar inte revisorernas kritik gentemot hela hälso- och sjukvårdsnämnden. De anser att de vid samtliga nämndsmöten under 2023 agerat i samtliga ärenden gällande månadsrapport, tertialrapport och delårsrapport för att hälso- och sjukvårdsnämnden ska bereda ärendet gällande den ekonomiska situationen till regionfullmäktige. Men att ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet konsekvent under året avslagit yrkandena som Centerpartiet stöttat från Moderaterna och därigenom försatt verksamheten i ett mycket allvarligt läge. De anser att majoritetens ledamöter bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet genom sitt agerande har orsakat att hälso- och sjukvårdsnämnden agerat bristfälligt i de avseenden som revisorernas kritik berör.

  De anser att det är ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som har orsakat att hälso- och sjukvårdsnämnden agerat bristfälligt i de avseenden som revisorernas kritik berör. Utifrån det anser de att det bör riktas anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden, i enlighet med revisorernas förslag, men att det finns sakliga skäl för regionfullmäktiges presidium att pröva frågan om anmärkning ska riktas enbart mot de ledamöter som har orsakat den situation som revisorernas kritik berör och inte samtliga ledamöter dvs anmärkning mot ledamöterna tillhörande Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

  Moderaternas förklaring
  Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare från Moderaternas deltog inte heller i hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om förklaring utan har också lämnat in en egen skrivning, som i stort överensstämmer med Centerpartiets. De anser att de vid samtliga nämndsmöten under 2023 agerat i samtliga ärenden gällande månadsrapport, tertialrapport och delårsrapport för att nämnden ska bereda ärendet gällande den ekonomiska situationen till regionfullmäktige.

  De anser att ledamöterna från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet konsekvent under året har avslaget deras yrkanden och därigenom försatt verksamheten i ett mycket allvarligt läge. De anser att ledamöternas agerande har orsakat att hälso- och sjukvårdsnämnden har agerat bristfälligt i de avseenden som revisorernas kritik berör. De anser att det är fullt rimligt att, i enlighet med revisorernas förslag, rikta en anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden men att det finns sakliga skäl för regionfullmäktiges presidium att pröva frågan om anmärkning ska riktas enbart mot de ledamöter som har orsakat den situation som revisorernas kritik berör och inte samtliga ledamöter.

  Regionens revisorer har i sin revisionsberättelse och revisionsrapport redogjort för de brister som regionstyrelsen och regionstyrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare uppvisat i sin ledning och styrning under verksamhetsåret 2023. Presidiet har tagit del av samtliga förklaringar.

  Presidiets bedömning
  Regionstyrelsen och nämnder får uppdrag av regionfullmäktige som är förenat med ansvar. Grunden för verksamheten i regionstyrelse och nämnder utgörs av fullmäktiges mål, riktlinjer och budget. Regionstyrelsen och nämndernas ansvar är att genomföra verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag samt lagar och föreskrifter.

  Ledamöterna i styrelse och nämnder har visserligen ett individuellt ansvar för att delta i arbetet, följa mål, beslut och föreskrifter och agera inom uppdragets förutsättningar och ramar. Men ansvaret för hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för ekonomi och verksamhet år 2023 är gemensamt. Presidiet anser inte att det finns skäl att pröva om någon enskild ledamot har brustit i agerande. Vidare är presidiets bedömning att det är en sammanhållen helhet av beslut och åtgärder, inkluderat yttre påverkansfaktorer, som bidrar till verksamhetens ekonomi och resultat och inte enstaka beslut. Presidiet har också noterat att oppositionspartierna har fått igenom yrkanden. Bland annat kopplat till uppföljning om utomlänsvård, politisk arbetsgrupp, månadsrapporter, och personalpolitisk policy.

  Hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen har svåra utmaningar. Behoven av att förbättra arbetsmiljö, stärka patientsäkerheten och öka produktionen har funnits under en längre tid. 2023 var ett turbulent år, både i Sverige och i omvärlden. Detta har bidragit till en hög inflation, höjda räntekostnader men också stigande priser på bland annat läkemedel. Till detta kommer också ett ökat fokus på säkerhet och krav på robusthet. Hälso- och sjukvården har också länge tvingats till omställningar utifrån Coronapandemins konsekvenser. Presidiet anser att det är viktigt att beakta dessa faktorer då året ska summeras.

  Hälso- och sjukvården ska bidra till en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Invånarnas hälsa måste därför vara vägledande, trots ekonomiska svårigheter. Genomtänkta val och utvecklade långsiktiga strategier bidrar till möjligheten att fortsätta tillhandahålla högkvalitativ och tillgänglig vård. Arbetet med tillgänglighet, en köfri vård och effektivitet, både inom somatisk och psykiatrisk vård, utgör centrala delar av de långsiktiga strategierna. Presidiet delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att de åtgärder som under 2023 vidtagits har varit nödvändiga även om de varit kostsamma.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har under hela året arbetat intensivt med åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Uppdraget har också återredovisats både för regionstyrelsen och regionfullmäktige.

  Trots vidtagna åtgärder konstaterade nämnden redan under våren 2023 att det skulle bli svårt att vidta ytterligare åtgärder som under 2023 skulle kompenseraför det prognostiserade underskottet. Presidiet håller därför med revisorernas om att nämnden i ett tidigare skede skulle varit tydligare mot regionstyrelsen och regionfullmäktige och begärt att få gå med underskott. Utifrån bemanningsläget skulle också nämnden tidigare skärpt arbetet med att uppnå ett hyroberoende.

  Bilagor

 • Revisionsberättelse
  Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Den 11 april 2024 överlämnade Regionens revisorer revisionsberättelsen för 2023 till regionfullmäktige. En samlad redogörelse av årets granskning redovisas i bilagan Revisorernas redogörelse år 2023.

  Nämnder
  För regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden och gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel bedömer revisorerna sammantaget att de i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig samt att det finns brister avseende formulering och konkretisering av mål och målvärden.

  Revisorerna bedömer att gemensamma nämnden för Närvård Frostviken i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt men från ekonomisk synpunkt ej tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig.

  Regionens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga dessa nämnder för 2023.

  För gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner kan revisorerna inte uttala sig om nämndens ansvar eftersom nämnden varit vilande under 2023.


  Förbund
  Samordningsförbundet
  Revisorn i Samordningsförbundet i Jämtlands län bedömer sammantaget att styrelsen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorn bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. Han bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

  Revisorn tillstyrker att styrelsen i Samordningsförbundet och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

  Norra sjukvårdsregionförbundet
  Revisorerna i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, bedömer sammantaget att direktionen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen beslutat om. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål, uppdrag och aktiviteter som direktionen ställt upp. Direktionen bedömer att förbundet uppnår förbundets mål för god ekonomisk hushållning och revisorerna gör ingen annan bedömning men noterar att det finns otydligheter för två verksamhetsmål.

  Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.


  Fullmäktiges presidiums bedömning
  För regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, patientnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och gemensamma nämnden för Närvård Frostviken finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Dessa nämnder och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

  För gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner har revisorerna inte lämnat någon bedömning eftersom nämnden varit vilande under 2023. Fullmäktiges presidium föreslår att nämnden bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.


  För Samordningsförbundet i Jämtlands län finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Styrelsen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

  För Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Direktionen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 • Landstingsbostäder i Jämtland AB
  Lekmannarevisorn i Landstingsbostäder i Jämtland AB bedömer sammantaget att bolagets verksamhet år 2023 i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  Revisorerna i Landstingsbostäder i Jämtland AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.


  Fullmäktiges presidiums bedömning
  För styrelseledamöterna i Landstingsbostäder i Jämtland AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

 • På regionfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2018, § 106, beslutade regionfullmäktige att anta Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy (RS/937/2018). Sedan dess har policyn reviderats vid ett tillfälle under 2020. Utifrån regionstyrelsen ansvarar för att ta fram övergripande styrdokument och hålla dem aktuella initierades en översyn av Informationssäkerhets- och dataskyddspolicyn i slutet av 2023.

  Ett flertal lagrum ställer krav på att det ska finnas ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) och att det byggs upp i enlighet med gällande svenska standarder, såsom ISO/IEC27000, som i sin tur lägger grunden för hur ledningssystemet ständigt ska följas upp och förbättras. Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS och MSBFS 2020:6 är exempel på lagrum som reglerar styrning inom området.

  I tidigare policy ingick även dataskydd vilket inte återfinns i förslag till ny policy. Detta för att dataskydd regleras av en egen lagstiftning (Dataskyddsförordningen/GDPR).

  Ett förslag till Informationssäkerhetspolicy för Region Jämtland Härjedalen har utarbetats inom informationsförvaltningsenheten. Framtagandet av Informationssäkerhetspolicy har inbegripit att policyn i enlighet med Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska ange regionens värderingar och förhållningssätt till informationssäkerhet. Region Jämtland Härjedalens vision, lagrum samt gällande standarder är utgångspunkter för informationssäkerhetspolicyns utformning.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde den 16-17 juni 2015, § 91, Regler för investeringar (RS/558/2015). Reglerna har sedan dess reviderats och den senaste versionen fastställdes av regionfullmäktige 2020-10-20 § 92.

  En ny översyn har nu genomförts för att förenkla och göra investeringsprocessen mer lätthanterlig. De främsta förändringarna i de reviderade reglerna redovisas i punktlista nedan.

  • Reinvesteringar beslutas politiskt på totalnivå ej objektsnivå. Beslut på objektsnivå överlåts till tjänstemannaorganisationen med regiondirektör som beslutande funktion.
  • Reinvesteringar >5 mkr lyfts som informationsärende politiskt.
  • Reinvesteringar delas in i: reinvesteringar i medicinskteknisk utrustning, reinvestering i fastigheternas grundkomponenter samt övriga reinvesteringar
  • De reviderade reglerna fastslår att det ska finnas ett investeringsråd samt ett fastighetsråd inom Region Jämtland Härjedalen.
  • Fastighetsinvesteringar ska delas in i: reinvesteringar i fastigheternas grundkomponenter, nyinvesteringar i fastigheter samt mindre lokalanpassningar.
  • Tidigare benämning på akuta investeringar samt oförutsedda investeringar ändras till att bara benämnas som oförutsedda investeringar.
  • Tillägg i det reviderade reglementet avseende rutin för avyttring.


  I samband med att regler för investeringar revideras bör även följande punkter ändras i regionstyrelsens reglemente under rubriken

  3 Delegering från fullmäktige
  Regionstyrelsen beslutar i ärenden som rör

  • fördelning och fastställande av investeringsbudgeten inom av fullmäktige beslutad investeringsram enligt Regler för investeringar (NY)
  • fastställande och omdisponering av investeringsbudgeten på objektsnivå (stryks)
  • fastställande och nyttjande av pott för akuta investeringar (stryks)
  • ombudgetering av investeringsutrymme till kommande budgetår (oförändrad)
  • operationella leasingavtal, (oförändrad),
  • avyttring av utrustning inklusive beslut om internationellt bistånd (NY)

   

  Reglerna kommer senare att kompletteras med tillämpningsanvisningar som ska beskriva det interna arbetet med investeringar.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens avgifter för parkering på sjukhusområdet samt personalparkeringarna har varit oförändrade en lång tid. Det senaste beslutet om avgifter för parkeringar vid regionens verksamheter fastställdes av regionfullmäktige 2019-02-13, § 19. En översyn har nu gjorts i syfte att i enlighet med gällande beslut likställa avgifterna med övrig parkering i Östersund samt anpassa avgifter utifrån ökade kostnader för el, snöröjning och service. Det finns också ett behov av att se över regionens regler för parkeringar som fastställdes av regionstyrelsen 2019-01-30, § 19.  

  I Kommunallagen (2017:725) 2 kap § 5 anges att “Kommunen har rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”. De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip som regleras i KL kap 2 § 6. 

  Regionfullmäktiges beslut om parkeringsavgifter 2019-02-13, § 19, var följande:

  a. Avgifter för besöksparkeringar ska ligga i nivå med den taxa som gäller i anslutning till regionens lokaler i aktuell kommun och ska i största möjliga utsträckning vara enhetlig över länet.

  b. Regionstyrelsen får delegation att besluta om taxan för besöksparkeringar.

  c. Den lägre kontrollavgiften fastställs till 400 kronor och den högre till 600 kronor.

  d. Avgift för personalparkering fastställs till:

  • Uteparkering: 2 400 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen
  • Dygnsparkering: 3600 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen.
  • Natt och helgparkering: 1800 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen.
  • Verksamhetsparkering: 2400 kronor för dagparkering och 3600 kronor per år för dygnsparkering, avgiften tas ut årsvis.
  • Laddplats för elbil: 6000 kronor per år, kostnaden tas ut via månatligt avdrag på lönen.
  • Månadsbiljett dagparkering: 250 kronor per månad.
  • Om regionen hyr parkeringar av en extern hyresvärd till en lägre kostnad än ovanstående kan regionstyrelsen besluta att motsvarande lägre avgift tas ut av medarbetaren. Kostnaden för regionens förhyrning ska vara specificerad av hyresvärden. Ingår parkeringsplatser i det totala hyresavtalet får reducering av avgiften inte ske.


  Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30, § 19, att fastställa besöksavgift till 10 kronor.

  Intäkterna för parkeringsavgifterna går till etablering och underhåll av parkeringsytor. Där ingår bland annat snöröjning, sandning, hyresavgifter, elavgifter, bevakning och kostnader för betalningslösningar.

  Region Jämtland Härjedalens regler för parkeringar omfattar bestämmelser kring prioriterade grupper, besöksparkeringar, tjänstebilar och privata fordon, personal-parkeringsalternativ, parkering för funktionshindrade och parkeringsövervakning. Reglerna anger att det är önskvärt att besökare och patienter kan parkera fordon i någorlunda närhet till respektive verksamhetsställe. Regionen har även tjänstefordon som behöver parkeringsplatser och i mån av plats är det även ett intresse för regionen att erbjuda personalen parkeringsmöjlighet i närheten av arbetsplatsen och dessa regler gäller oavsett om det är egna eller inhyrda lokaler.

  Parkeringssituationen runt Östersunds sjukhus för medarbetare är idag ansträngd. Region Jämtland Härjedalens system att erbjuda samtliga medarbetare möjlighet till uteparkeringsplats gör att det på några ställen (bland annat sjukhusområdet) blir en överuthyrning. Detta får till följd att personal parkerar på besöksparkering i brist på plats vilket i sin tur medför att parkeringssituationen på besöksparkeringen också blir ansträngd.

  I syfte att göra parkeringssituationen mindre ansträngd har regionen nu möjlighet att hyra fler parkeringsplatser. Dessa parkeringsplatser är belägna i garaget på Köpmangatan 24 där regionen sen tidigare hyr ett antal parkeringar. Kostnad för att hyra ytterligare 60 platser är beräknad till 400 000 kronor per år.

  Den 13 februari 2024 beslutade kommunstyrelsen i Östersunds kommun att föreslå kommunfullmäktige om ändrad taxa för parkeringsavgifter på offentlig parkeringsplats och i det kommunala parkeringshuset. Förslaget ska behandlas av kommunfullmäktige i april. Om förslaget går igenom så innebär det att vissa avgifter för parkering höjs och justeras enligt följande:

  • 5 till 10 kronor i grön zon per timma,
  • 12 till 15 kronor i gul zon per timma
  • 18 till 20 kronor i röd zon per timma
  • 12 till 15 kronor per timma för parkering i Parkeringshuset.
  • 250 till 300 kronor per månad för gatuparkering med motorvärme


  För att finansiera hyra för ytterligare parkeringsplatser, anpassa avgiftsnivåerna med den taxa som gäller för parkeringsplatser i anslutning till regionens lokaler samt för att i ett svårt ekonomiskt läge hantera ökade kostnader för etablering, underhåll och service av parkeringsytor är det rimligt att avgifterna justeras. Förslag till nya avgiftsnivåer utgår från kommunens nivåer på taxor men avgifterna är sammantaget något lägre med anledning av gällande princip att det inte erbjuds några fasta platser.

  • Besöksparkering föreslås höjas från 10 till 15 kronor per timma.
  • Generell dagparkering för personal höjs från 200 till 300 kronor per månad.
  • Dygnet runt och varmgarageplatser höjs från 300 till 500 kronor per månad.
  • Laddplatser för personal (för närvarande 15 platser) höjs från 500 till 750 kr per månad.
  • Natt och helgparkering för personal höjs från 150 till 200 kr per månad


  Föreslagen höjning förväntas ge en ökad intäkt på cirka 1,7 miljoner kronor. Intäkten ska finansiera de nya parkeringsavgifterna och ökade kostnader.

  Utöver en justering av parkeringsavgifter finns också behov av att se över befintliga regler för parkeringar och anpassa dem efter gällande lagstiftning. I det arbetet bör också ingå att se över principer för fördelning av platser som idag innebär en överbokning.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2024-03-26--27 § 57 och beslutade för egen del:
  2. Besöksparkering höjs från 10 till 15 kronor per timme från och med 1 juni 2024.
  3. Regiondirektören får i uppdrag att upprätta avtal om hyra av ytterligare parkeringsplatser i garaget på Köpmangatan 24. Hyreskostnaden finansieras genom höjning av avgifter i enlighet med punkt 1 och 2.
  4. Regiondirektören får i uppdrag att revidera Region Jämtland Härjedalens regler för parkeringar senast till regionstyrelsens sammanträde i maj.

  Beslutspunkt 3 gäller under förutsättning att regionstyrelsen och regionfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2.

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit med en ny rekommendation som gäller från och med 1 mars 2024. Därmed upphör tidigare rekommendation om att avgiftsfrihet ska råda för alla individer vid vaccinering mot covid-19.

  SKR rekommenderar regionerna att besluta om fortsatt avgiftsfrihet vid vaccinering mot covid-19 för grupper som rekommenderas vaccination enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från och med 1 mars 2024 finns en ny rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

  För grupper som inte omfattas av rekommendation om vaccination mot covid-19 rekommenderar SKR att regionerna fattar beslut om avgifter för vaccinering ska tas ut eller inte. Regionernas beslut ska meddelas SKR senast 2024-05-02.

  Sedan vaccinationsinsatsen mot covid-19 startade har vaccinationerna varit avgiftsfria för personer som rekommenderas vaccination. Detta har möjliggjorts genom ekonomisk ersättning till regionerna via årliga överenskommelser mellan SKR och regeringen. Från och med 2024 finns ingen överenskommelse och regionerna ersätts inte längre av staten för vaccinationerna. Själva vaccinet tillgängliggörs kostnadsfritt för regionerna under 2024. Hur det blir under 2025 och framåt beror på regeringens beslut under hösten.


  Avgiftsbefriade grupper

  Folkhälsomyndighetens rekommendation för vaccination mot covid-19 för våren 2024 är att en dos vaccin ges till personer 80 år och äldre, samt personer som är 65–79 år och har dagliga omsorgsinsatser från till exempel hemtjänst eller SÄBO/korttidsboende. Personer som endast har hemtjänstinsatser i form av städning, trygghetslarm eller leverans av matlådor, ingår inte i målgruppen för rekommendation.

  Folkhälsomyndigheten har ingen generell rekommendation om vaccination mot covid-19 för personer med immunbrist. Patientgruppen är bred och behandlande läkare avgör behovet av vaccination för dessa grupper. De flesta personer med någon form av immunnedsättning på grund av sjukdom eller behandling ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen.

  I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist.

  Personer som inte omfattas av rekommendationerna för våren men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024–2025.


  Avgift för covid-19 vaccineringVaccination mot covid-19 jämställs numera med annan typ av vaccinering. Region Jämtland Härjedalens huvudprincip för andra typer av vaccinationer är för närvarande en grundavgift på 400 kr för ett vaccinationsbesök + inköpspriset för aktuellt vaccin.

  Förslaget innebär att covid-19 vaccinering till de grupper som inte omnämns i Folkhälsomyndighetens rekommendation ska börja betala lika som för annan vaccinering, dvs samma som alla annan vaccinering, f n 400 kr i grundavgift + eventuellt inköpspris för vaccinet.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2024-03-26--27 § 58 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

   

  Bilagor

 • Syftet med uteblivandeavgiften är att stimulera patienten att komma till bokat besök eller avboka i god tid för att möjliggöra att annan patient kan nyttja tiden och på så sätt korta vårdköerna.

  Under 2023 uteblev 15 300 patienter, varav 12 400 patienter från besök inom primärvård och specialistvården samt närmare 2 900 patienter uteblev från sitt inbokade besök inom Tandvården. Total intäkt för uteblivna besök var 3,7 miljoner kronor. Av de totalt 13 900 fakturorna som skickas ut vid uteblivna besök så krediteras sen ca 1600, dvs 11%, då patienten inkommit med giltig anledning till att de uteblivit, tex eget sjukdomstillstånd eller vård av sjukt barn.


  Förslag på höjda avgifter
  Vid Hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 mars föreslog förvaltningen att avgift vid uteblivande besökt till öppenvård och tandvård skulle höjas från 300 kronor till 400 kronor. Bakgrunden till det var att denna avgift inte höjdes i samband med att enhetstaxan höjdes till 400 kronor från och med 1 januari 2024. Vidare föreslogs att avgiften för uteblivet besök till operation skulle höjas från 300 kronor till 1 000 kronor.

  Vid sammanträdet yrkade (M) på att avgifterna för uteblivet besök till öppenvård och tandvård skulle höjas till 500 kronor och för uteblivet besök till operation till 1 800 kronor. Ordförande yrkade i samband med detta att ärendet skulle återremitteras för att få tid utreda och räkna på de genom ändringsyrkandet föreslagna avgifterna.

  Förvaltningen har utifrån återremissen fortsatt att titta på frågorna kring avgifter för uteblivet besök. Då det gäller avgift för uteblivet besök gör förvaltningen bedömningen att de bör följa avgiften för besök. Vid den omvärldspaning som gjorts har de flesta regioner samma avgift för uteblivet besök som ordinarie besök i öppenvården.

  Då det gäller avgift för uteblivet besök till operation pågår det just nu ett arbete i flera regioner med att se över dessa avgifter. Några regioner har redan gjort justeringar och andra är på väg att göra det. Västerbotten har ett förslag på att inför en avgift på 1050 kronor vid uteblivande till operation.

  Regionerna Norrbotten och Västernorrland har sedan flera år tillbaka höga avgifter vid uteblivande till operation. Dock saknas det utvärderingar av gjorda höjningar i dessa regioner så är det svårt att bedöma vilken effekt en höjning skulle ha men intentionerna med att införa högre uteblivande avgifter är ju att patienterna ska komma till sina bokade operationer. Kopplat till det ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen föreslås dock en justering från 1000 kronor till 1500 kronor. Ifall höjningen ger ett gott utfall och så är det möjligt att göra ytterligare justering av avgifterna för uteblivet besök.

  I det förslag som återremitterades fanns också förslag på att höjd avgift för uteblivet besök för asylsökande från 50 kronor till 150 kronor. Då det är en liten grupp som i huvudsak finansieras av det offentliga görs bedömningen att en höjd avgift för uteblivet besök inte har någon större effekt.

  Höjningen av avgifterna innebär en trolig intäktsökning på helår med 1,2 miljoner kronor. En höjning av uteblivandeavgifter stimulerar också förhoppningsvis till att flera patienter kommer på sin bokade tid så att även tillgängligheten förbättras.


  Nuvarande regelverk
  Enligt gällande beslut från 2016 så är avgiften 300 kronor när en patient uteblir från ett avtalat besök. Det gäller även om besöket egentligen har en lägre avgift eller om det skulle varit avgiftsfritt som t ex barn 0-17 år, äldre 85+ samt de som har frikort. Avgifter för uteblivna besök ingår inte i något högkostnadsskydd.

  För att inte debiteras för uteblivandeavgift så ska enligt regelverket av- och ombokning ske senast 24 timmar innan planerat vårdsbesök. För slutenvård samt öppenvård som inkluderar operationer ska avbokning ske senast 72 timmar innan operation/inläggning, för att möjliggöra att annan patient kan erbjudas besökstiden.


  Undantag från debitering
  Undantag från uteblivandeavgift är patienter under 18 år som uteblir från besök hos Ungdomsmottagningen samt vid avbokning av akuta tider då patienten inte har möjlighet att avboka enligt gällande regler. Det kan också finnas medicinska skäl till att uteblivet besök inte ska faktureras. Detta avgörs av legitimerad personal i varje enskilt fall. Hänsyn ska tas till om orsaken till att patienten uteblir har stark koppling till patientens sjukdomsbild, exempelvis inom psykiatrin. Andra exempel på giltigt skäl kan vara eget eller egna barns plötsliga insjuknande. I sådana fall kan en mer restriktiv bedömning tillämpas om patienten uteblivit utan att kontakta mottagningen före det inbokade besökstillfället.

  Omvärldsspaning - Uteblivandeavgifter i andra regioner
  De flesta regioner har samma uteblivandeavgift som ordinarie besöksavgift men de finns flera exempel där man debiterar ut ett högre belopp än ordinarie avgift och vissa lägger till faktureringsavgifter. Regionerna Uppsala, Sörmland, Kronoberg, Halland, Värmland och Skåne tar ut nära dubbelt så hög uteblivandeavgift som ordinarie besökstaxa. Hos Blekinge debiterar man ut en betydligt högre uteblivandeavgift för Tandvården, 895–1585 kr för vuxen, jämfört med 300 kr för uteblivande till andra öppenvårdsbesök.

  Vad gäller uteblivande från operation har fyra regioner extra höga uteblivandeavgifter till operation. Västernorrland har taxan 1800, Norrbotten 1550, Uppsala och Blekinge tar ut 1000 kronor när patient uteblir från en operation.

  Uteblivna besök för gruppen asylsökande tas av flera regioner ut med samma uteblivandeavgifter som för folkbokförda (exempelvis Uppsala, Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Västra Götaland, Örebro). Region Jönköping lägger också till ytterligare 310 kr om tolk är inbokad vid det uteblivna besöket.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2024-04-23 § 66 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Enligt Lag (1997:736) om färdtjänst är det kommunen som ansvarar för kommuninvånarnas rätt till färdtjänst. En kommun har rätt att överlåta uppgiften till en regional kollektivtrafikmyndighet. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för resor med färdtjänst. Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen. Är en regional kollektivtrafikmyndighet tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunerna och regionen gemensamt.

  Sex av länets åtta kommuner (Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Krokom och Åre) har enligt gällande samarbetsavtal och uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik och anropsstyrd allmän kollektivtrafik i Jämtlands län (RUN/455/2018) uppdragit till Region Jämtland Härjedalen som regional kollektivtrafikmyndighet att verkställa samtliga kommunens uppgifter, inklusive myndighetsutövning, som huvudman för färdtjänst. I samarbetsavtalet anges att den taxa som gäller för den allmänna kollektivtrafiken (Länstrafiktaxan) är normerande för färdtjänsttaxan.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 28 november 2023, § 144, fastställdes nya priser och biljetter för den allmänna kollektivtrafiken i Jämtlands län (buss). Beslutet innebär bland annat att taxan för den allmänna kollektivtrafiken som tidigare varit avståndsberoende kommer att ändras till att styras genom zonindelning. Förändringarna kommer att träda i kraft under andra halvan av 2024. I samband med att ärendet behandlades i kollektivtrafiknämnden den 26 oktober, § 73, beslutades att ge regiondirektören i uppdrag utifrån de föreslagna förändringarna i taxan för den allmänna kollektivtrafiken se över principer för färdtjänsttaxan.

  Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan 2018. Med dagens taxa uppgår kostnaden för resa med den särskilda kollektivtrafiken till cirka 150 % av enkelbiljettpriset för resa med den allmänna kollektivtrafiken. Resa med den särskilda kollektivtrafiken har en högre servicegrad, och anordnas utifrån resenärens önskemål. Priset för resa med den särskilda kollektivtrafiken motiveras därtill av att de är sällanresor.

  Den nya taxan med tillhörande zonindelning för den allmänna kollektivtrafiken är konstruerad helt utifrån den allmänna kollektivtrafikens linjer, trafikutbud och resandemönster. Att behålla taxan för den allmänna kollektivtrafiken som normerande för färdtjänsttaxan när zonindelningen implementeras skulle innebära att kostnaden i förhållandet till sträckan för resa med den särskilda kollektivtrafiken förefaller ologisk, då den inte längre är avståndsberoende. Det innebär också att priset för att resa med den särskilda kollektivtrafiken inte skulle motsvara resans innehåll, och att kostnadstäckningsgraden vid längre resor kommer att minska. Utöver ovanstående torde resandet med stor sannolikhet öka vilket innebär ökade kostnader för huvudmännen (kommunerna).

  Förslag till ny hantering av färdtjänsttaxan har tagits fram i samråd med länets kommuner som ingår i samarbetsavtalet. Förslaget innebär att färdtjänsttaxan lämnas oförändrad och att den därmed även fortsatt ska vara avståndsberoende, men att den till skillnad mot tidigare justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). Justering ska årligen ske utifrån KPI för senaste 12-månadersperiod per sista september, i relation till motsvarande period föregående 12-månadersperiod.

  KPI sett som årsmedel har de senaste åren legat mellan 1 och 2 procent förutom det två senaste åren då den legat kring 8,5 procent . Vid förändringar överstigande 3 % ska regionen och kommunerna gemensamt besluta om eventuella avsteg från ovanstående princip.

  Ärendet har beretts av Regionens Samverkansråd 2024-02-05 § 7.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2024-03-26--27 § 59 och tillstyrker kollektivtrafiknämndens förslag.

  Bilagor

 • Norrtåg AB har tagit fram en inriktningsplan, Norrtåg 2040 – en tågvision, för utvecklingen av den framtida regionala tågtrafiken i de fyra norra länen i Sverige. Syftet har varit att skapa en samsyn för detta utifrån de förändringar som planeras i form av större infrastrukturinvesteringar och den långa framförhållning som krävs för att anskaffa tillräckligt med fordon för att klara försörjningen de kommande 15–20 åren.

  Arbetet med tågvisionen har pågått under flera år, och under våren 2023 skickades en första version av dokumentet ut på remiss till de fyra berörda länen. Regionerna/de regionala kollektivtrafikmyndigheterna yttrade sig över remissversionen i oktober 2023. Region Jämtland Härjedalens yttrande bereddes gemensamt av regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden, och beslutades slutligt av kollektivtrafiknämnden den 26 oktober 2023, § 70 (KTN/61/2023).

  Det dokument som remitterades under 2023 var benämnd Tågstrategi 2040, och var betydligt mer omfattande än den tågvision som nu tagits fram utifrån inkomna synpunkter. Norrtåg AB:s styrelse behandlade dokumentet vid sitt sammanträde den 18 december 2023, och beslutade att fastställa Norrtåg 2040 – En tågvision, samt att rekommendera de berörda regionerna och regionala kollektivtrafikmyndigheterna att ställa sig bakom visionsdokumentet.

  Visionen ger en inriktning om vart norra Sverige gemensamt är på väg när det gäller den regionala tågtrafiken. Ambitionen är att visionen ska ligga till grund för andra kommande beslut om exempelvis fordonsanskaffning och framtida trafikutveckling.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2024-03-26--27 § 60 och tillstyrker kollektivtrafiknämndens förslag.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen gav 2024-03-26—27 § 38 regiondirektören i uppdrag att utreda en försäljning av regionens vindkraftverk. Utredningen ska redovisas till styrelsen senast vid sitt sammanträde 28-29 maj.

  Region Jämtland Härjedalen äger ett vindkraftverk i Mortorp, Kalmar kommun. Bakgrunden var att Landstingsstyrelsen år 2010 gav landstingsdirektören i uppdrag att utreda hur landstinget på bästa sätt kunde bli självförsörjande på förnyelsebar energi.

  Frågan utreddes och visade på både lönsamhet och möjlighet att som en aktiv part bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energi genom att äga vindkraftverk.

  Sedan införskaffandet har de två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna försvunnit eller kraftigt minskat – energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat. Det finns ingen prognos till att dessa åter skulle öka.

  Verken har sedan start inte producerat de volymer som beräknats och som ligger till grund för den ursprungliga lönsamhetskalkylen. Närliggande verk av samma fabrikat har haft en del tekniska problem. Det finns risk att även Region Jämtland Härjedalen kommer att drabbas av dessa. För att eliminera riskerna behövs stora investeringar. Risker med fortsatt ägande är att verket kan komma att kräva liknande tekniska investeringar. Teknisk uppdatering och reparation kommer att innebära långa stillestånd av verket vilket också har negativ ekonomisk effekt.

  Vidare kan det ifrågasättas om det ligger inom regionens kompetens att bedriva energihandel med egen produktionsanläggning på mark, i en annan kommun och i en annan region.

  Slutsatsen är att regionen inte har tjänat på att äga och driva vindkraftverket under dessa år. Den ekonomiska risken med framtida behov av investeringar för att hålla vindkraftsverket i drift är betydande. Utifrån detta föreslås att regionen kontaktar en mäklare med uppdrag att sälja vindkraftverket.

  Om vindkraftverket skulle gå ut till försäljning blir marknadsvärdet högre av att vindkraftverket har en pågående produktion än för ett verk som står med reparationsbehov. En affär med att hitta rätt köpare kan ta tid. Därför är det bra att påbörja en försäljning då verket idag har en god produktion.

  Bilagor

 • 1. Regionala utvecklingsnämnden: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2026-12-31 i stället för Simon Ekstrand Sätherberg (S) som avsagt sig uppdraget.

  2. Hovrätten för Nedre Norrland: Fyllnadsval av nämndeman för perioden fram till och med 2027-12-31 i stället för Patrick Rosenberg (S) som avsagt sig uppdraget.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.