Hoppa över navigering
 • Länk till inlogg i debatt- och voteringssystemet Quickchannel för ledamöter: 

  https://secure.quickchannel.com/qc/create/meetingv2.asp?PRODUCER_ID=ability540 

 • Justering 15 december

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • 1. Jannike Hillding (M) avsäger sig den 18 oktober 2022 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 6 december att Fredrik Fagerholm (M) utses till ersättare i Jannike Hilldings ställe.


  2. Kerstin Engkvist (C) avsäger sig den 31 oktober 2022 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 6 december 2022 att Annika Lindström (C) utses till ledamot i Kerstin Engkvists ställe, samt att Susanne Moänge (C) utses som ersättare i Annika Lindströms ställe.

   

 •   6

  Fullmäktiges presidiums information 2022

  • Medborgarförslag om gratis resor med stadstrafikens bussar, för seniorer (RS/699/2022), inlämnad 2022-12-05, fördelas till Kollektivtrafiknämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 20-21 juni 2023.

  Bilagor

  • Informationssäkerhet
  • Kommunikation och media
  • Arbetsmiljöansvar
 •   9

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2022

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Regionala utvecklingsnämnden

  Gemensamma nämnden för upphandling

  Gemensamma nämnden för samverkan

  Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

  Patientnämnden

  Regionens revisorer

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Lämna gärna in frågorna i god tid och senast tre vardagar före sammanträdet, dvs senast torsdag 1 december kl. 10.00. Frågorna besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. 

  Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

  Frågorna kan lämnas in till receptionen i Regionens hus, mejlas till region@regionjh.se eller skickas till:
  Region Jämtland Härjedalen
  Box 654
  831 27 Östersund

  Kontakta Charlotte Funseth, charlotte.funseth@regionjh.se, 063-147551 om det finns avsikt att delta.

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras.

  Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

 •   13

  Anmälan av interpellationer och frågor 2022

 • Region Jämtland Härjedalen sänder fullmäktigesammanträdena direkt över regionens webbplats. Regionfullmäktige har tidigare utsett fullmäktiges ordförande Thomas Andersson (C) till utgivare för webbsändningen med Eva-Britt Boij (L) som ställföreträdare. Med hänsyn till att nya personer har valts till dessa uppdrag behöver fullmäktige entlediga den tidigare utsedda utgivaren och ställföreträdande utgivaren och utse ny utgivare. Det är lämpligt, i likhet med tidigare, att fullmäktiges ordförande utses till utgivare av fullmäktiges webbsändningar.

  En utgivare har möjlighet att utse ställföreträdande utgivare. En utsedd ställföreträdande utgivare ska godkännas av regionen. För att vinna tid är det lämpligt att också godkänna fullmäktiges 1:e vice ordförande som ställföreträdande utgivare om hon utses.

  Info: Registrering av webb-tv - Myndigheten för press, radio och tv (mprt.se) 

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-12-06 § 255 och tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 21-22 juni 2022, § 75, om ny politisk organisation från 1 januari 2023 samt arbetsordning, regler och reglementen för de politiska organen. Det finns nu anledning att göra vissa rättelser, tillägg och revideringar av några av styrdokumenten.

  Arvodesreglerna och reglementen för hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden
  Inom hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås att en ledamot får ett utökat ansvarsområde med en arvodering på 20 % och i regionala utvecklingsnämnden föreslås att två ledamöter får ett utökat ansvarsområde med en arvodering på 10% vardera. Ändringarna är kostnadsneutrala eftersom det görs en omfördelning av arvodet från 1:e vice ordföranden i respektive nämnd. Dessa ändringar har förts in i hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens reglementen samt i punkt 9 Tabell över fasta arvoden i arvodesreglerna.

  I arvodesreglerna behöver ett förtydligande gällande basarvodet göras. I tjänsteskrivelsen och i det PM som låg som bilaga i handlingarna till regionfullmäktiges sammanträde 21-22 juni framgick tydligt att beredningens förslag var att basarvodet skulle ligga kvar på samma nivå som tidigare, dvs 90 % av riksdagsmannaarvodet. I bilagan Arvodesregler framgår det dock inte vad nivån på basarvodet är eftersom sista meningen i första stycket i punkt 2.1 hade fallit bort. Denna mening har nu lagts till i arvodesreglerna:
  ”Arvodena under mandatperioden 2023–2026 utgår från ett basarvode. Nivån på basarvodet baseras på riksdagsmannaarvodet som fastställs i november varje år av riksdagens arvodeskommitté. Arvodet justeras varje år och gäller från och med 1 januari. Basarvodet är 90% av för tidpunkten fastställt riksdagsmannaarvode.”

  Regionstyrelsens reglemente
  Enligt kommunallagen 6 kap 18 § finns möjlighet att besluta att regionstyrelsen istället för att tillträda 1 januari ska kunna tillträda redan efter första fullmäktigesammanträdet efter valet så att ny majoritet kan påbörja arbetet direkt.

  KL 6 kap 18§ - Ledamöterna och ersättarna i styrelsen väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har hållits i hela landet. Fullmäktige får dock bestämma att styrelsens mandattid ska räknas från och med det fullmäktigesammanträde då valet hålls intill det sammanträde då val av styrelse hålls nästa gång. I ett sådant fall ska nyvalda fullmäktige välja styrelsen vid fullmäktiges första sammanträde.

  I regionstyrelsens reglemente föreslås därför att första meningen ändras till Regionstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare, som väljs för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har skett i hela landet i enlighet med 6 kap. 18 § kommunallagen (2017:725) (KL).

  Tiden för mandatperioden fastställs sedan i samband med att valet av regionstyrelse görs. Mandatperioden denna gång kan då till exempel bli från och med 1 januari 2023 fram tills val av regionstyrelse görs nästa gång alternativ till 31 oktober 2026. En översyn behöver göras inför fastställande av sammanträdeskalender 2026 om när i tiden första fullmäktigesammanträdet 2026 ska ligga.

  Regler för stöd till de politiska partierna
  Enligt KL 4 kap 29§ får regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Enligt samma paragraf får partistöd också ges till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

  Det är rimligt att ett parti som inte längre är representerat i fullmäktige får behålla grundstödet en period. I Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen föreslås därför följande tillägg under punkt 2 Grundstöd; Upphör partiet att vara representerat i regionfullmäktige i samband med val utgår grundstöd under 6 månader efter det att representationen upphört.

  Bilagor

 • Enligt 4 kap 29-32 §§ kommunallagen får kommuner och regioner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Regler för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen antogs av regionfullmäktige 2022-06-21 § 75 och träder i kraft 1 januari 2023.

  Partistödet består av ett grundstöd, ett mandatbundet stöd samt förtroendemannautbildning och stöd till fullmäktigegrupp. Stöden uppräknas årligen med den procentsats som regionfullmäktige för varje budgetår fastställer att gälla för uppräkning av övriga kostnader.

  I beslut om utbetalning av partistöd avser redovisad totalsumma endast partistödet. Stöd till politiska sekreterare ska inte beaktas. Utbetalning av stöd till politiska sekreterare tas i särskilt ärende.

  Samtliga partier har inkommit med en redovisning över användningen av partistöd för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.

  Då 2022 är valår har partistöd för 2022 betalats ut till och med den 14 oktober 2022. På regionfullmäktige den 22 juni 2022, § 69, beslutades det att partistöd för perioden 15 oktober – 31 december 2022 beslutas på regionfullmäktige i november 2022 utifrån ny mandatfördelning. Utbetalning av partistöd för perioden 15 oktober – 31 december 2022 lyfts in i beslutet om utbetalning av partistöd 2023.

  Enligt 4 kap 29 § kommunallagen får partistöd även ges till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Ett förslag till revidering av Regler för stöd till politiska partier har upprättats där Region Jämtland Härjedalen föreslås utbetala partistöd till parti som inte längre är representerat i fullmäktige, under 6 månader från det att representationen upphörde. Stödet består i dessa fall endast av grundstöd. Utifrån detta förslag föreslås det parti som inte längre är representerat i fullmäktige erhålla partistöd för perioden 15 oktober 2022 och 6 månader framåt.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden redovisar i sin månadsrapport för september ett ackumulerat utfall (nettokostnad) -248,2 mkr vilket är +8,1 mkr jämfört med budget och -38,7 mkr jämfört med föregående år. Område Kollektivtrafik har en nettokostnad på -9,0 mkr mot budgeterat. Kollektivtrafiken har även under 2022 lägre konsumentintäkter (biljettförsäljning) till följd av att pandemin förändrat resandemönster, men når i september så gott som budgeterade omfattningen om 80% av ett normalår (2019). Samtidigt har kostnadsmassan stegrats snabbt utifrån omvärldsfaktorer vilket framförallt ger stora kostnadsutfall i den avtalsenliga indexregleringen, en påverkan som nämnden därmed inte kan styra. Kollektivtrafikens prognos för helårsutfall -18,2 mkr speglar denna utveckling. Övriga verksamheter har hittills förbrukat lägre kostnader än budgeterat. Det är dels vissa tjänster som är/varit vakanta, dels en effekt av när i tid aktiviteter och produktioner inträffar under året. Övriga verksamheter beräknar att årets nettokostnad kommer understiga budgeterad ram vilket medför att prognosticerat underskott för nämnden totalt beräknas till -10,2 mkr.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2022-10-18 §160 och föreslår regionfullmäktige

  • Nämnden noterar ett fortsatt underskott för verksamhetsområde kollektivtrafik och därmed ett totalt underskott för nämnden om 10,2 mkr. De ökade kostnaderna beror främst på externa faktorer som nämnden inte kan påverka. Med anledning av detta föreslår nämnden att regionfullmäktige omfördelar 10,2 miljoner kronor från regionstyrelsens budgetram för 2022 till regionala utvecklingsnämnden som en tillfällig förstärkning av nämndens budgetram.


  Regionstyrelsens budgetram har under året 2022 minskats med motsvarande 91 mkr enligt Revidering av Regionplan och budget 2022-2024 (RS/261/2021 och Regionfullmäktige 22-10-12 §191). Varav 14 mkr har omdisponerats till Regionala utvecklingsnämnden för medfinansiering av Norrtåg (RUN/182/2022 samt RS/396/2022 hanterad i Regionfullmäktige 2022-06-22).

  Regionstyrelsens återstående tjänstemannabudget 1798,5 mkr (tidigare 1889,5 mkr) krävs för att finansiera regionstyrelsens verksamhet under året 2022. Det finns osäkerheter inom Regionstyrelsen kring ökad pensionskostnad, finansiella intäkter/kostnader och påverkande omvärldsfaktorer (prisindex) inför årsbokslutet 2022. Därmed har regionstyrelsen inget kvarstående budgetutrymme att omfördela. Regionala utvecklingsnämndens förslag om en utökning av budgetramen med 10,2 mkr för 2022 kan därmed inte beaktas.

  Regionstyrelsen redovisar i sin månadsrapport per september ett positivt utfall mot budget samt en positiv helårsprognos. Ifall detta förhållande kvarstår kan en översyn komma ifråga i samband med årsbokslut ifall det finns anledning att justera utfallsmässigt hur vissa poster härleds mot respektive nämnd avseende utfall av konstaterade intäkter respektive kostnader.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-12-06 § 254 och avslår regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Sveriges riksdag beslutade den 14 april 2021 att skynda på utrotningen av livmoderhalscancer. I Sverige är dock för få kvinnor som är födda 1994–1999 vaccinerade för att spridningen av HPV ska kunna stoppas. Under 2022 har samtliga regioner i Sverige beslutat sig för att ansluta sig till studien Utrotning av HPV och livmoderhalscancer.

  Den riktade satsningen på vaccinering för kvinnor inom åldersgrupperna 1994–1999 är ett engångserbjudande och vaccination kommer enligt nuvarande planering att påbörjas november 2022. Erbjudandet gäller även kvinnor som tidigare är vaccinerad mot HPV, då det nya vaccinet Gardasil9 ger ett bredare skydd än tidigare vaccin. Alla som väljer att vaccinera sig i denna kampanj kommer att erbjudas en påfyllnadsdos efter 3 år.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2022-02-24, §21, att ställa sig bakom SKRs rekommendationen att delta i den riktade satsningen att utrota livmoderhalscancer, under förutsättning att finansiering kunde lösas.

  Finansieringen löses genom att:

  • använda medel från den nationella överenskommelsen Jämlik och effektiv cancervård enligt delegationsbeslut RS/880/2021,
  • Hälsovalet får utökad ram med 1 miljon kronor för HPV vaccinering från år 2023.
  • Samt erhålls år 2022 0,5 miljoner kronor från RCC Norr. Troligen erhålls medel även år 2023.


  För att ytterligare säkerställa att så många som möjligt blir vaccinerade mot HPV och därmed utrota livmoderhalscancer så föreslås dessutom att Region Jämtland Härjedalen erbjuder kostnadsfri vaccination mot HPV till alla flickor upp till 18 år och till alla pojkar födda 2009 eller senare som av någon anledning inte har deltagit i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn mot HPV. Region Västerbotten och Norrbotten har redan fattat detta beslut. Det är ett mindre antal flickor och pojkar som berörs varje år då majoriteten vaccinerar sig genom skolhälsovården när det erbjuds i åk 5 eller 6.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-12-06 § 258 och tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet (RKM), har ansvaret för att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) ställer ett antal krav på programmet, både på innehållet och processen. Trafikförsörjningsprogram Jämtlands län 2021-2026 (RUN/287/2019) fastställdes av regionfullmäktige i februari 2021, § 23. Fullmäktige beslutade även att revidering av trafikförsörjningsprogrammets bilagor samt beslut om ytterligare bilagor delegerades till regionala utvecklingsnämnden. Detta då trafikförsörjningsprogrammets bilagor kan behöva uppdateras under programmets giltighetstid.

  I juni 2022, § 75, beslutade regionfullmäktige om en ny politisk organisation för mandatperioden 2023–2026. Beslutet innebär bland annat att ansvaret för kollektivtrafikfrågor flyttas från regionala utvecklingsnämnden till den nya kollektivtrafiknämnd som inrättas den 1 januari 2023. Med anledning av detta föreslås en redaktionell revidering av trafikförsörjningsprogrammet inklusive bilaga 1, samt att delegationen gällande revidering av bilagor och beslut om ytterligare bilagor flyttas över till den nya nämnden från 1 januari 2023.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden beslutade i juni 2022, § 37, att ge regiondirektören i uppdrag att påbörja en översyn och revidering av gällande Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RS/2155/2017). Regionala utvecklingsnämndens presidium utsågs till styrgrupp för uppdraget.
  Syftet med revideringen var att öppna upp och tillgängliggöra möjligheten att söka bidrag samt tydliggöra de olika bidragsformerna och hur ansökan går till.

  Den regionala kulturplanen är styrdokument för regionens arbete med kultur och kulturutveckling. I Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsstrategi finns följande målbild för år 2050 formulerad: Konst och kultur är idag en självklar del av den regionala utvecklingen och i all utbildning, därför ligger länet i framkant när det gäller kulturella uttryck och initiativ.

  De regionala kulturstöden är ett betydande verktyg för att uppfylla de prioriterade områdena i den regional kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin.

  I det förslag som läggs fram för nya regler och villkor för regionala kulturstöd finns följande förändringar:
  1. För att tydliggöra att verksamheterna är angelägna och ska främjas, har bidragen ombenämnts till ”stöd”. I texten definieras om det juridiskt handlar om bidrag respektive stipendier.
  2. För att göra stöden mer översiktliga inleds dokumentet med att de övergripande regler och villkor som gäller för samtliga stöd definieras.
  3. För att förenkla för de sökande kategoriseras stöden efter vem som söker, inte efter aktivitet eller konstyttring; ”Kulturstöd till Professionella kulturskapare”, ”Kulturstöd till Föreningar och Organisationer” och ”Kulturstöd till Unga”.
  4. För att förtydliga stödens syfte har de fått nya namn, exempelvis har ”Startstöd” döpts om till ”Stöd till nya idéer” och ”Brännbart” till ”Kulturstöd till Unga”.
  5. Ett stöd har tillkommit:
  ”Mobilitetsstöd för yrkesverksamma kulturskapare inom bild och form”.

  Under verksamhetsåret 2022 avsattes 1 250 000 kronor inom område Kultur och bildning för kulturbidragen. Beslut om stöd är idag delegerat till områdeschefen, och bereds med stöd av sakkunniga inom verksamheterna Estrad Norr och Kulturutveckling. De kulturstöd som föreslås i Region Jämtland Härjedalens regler och villkor för regionala kulturstöd ryms inom samma ram som tidigare stöd, förutom Filmstöd respektive Mobilitetsstöd för yrkesverksamma inom bild- och formkonstområdet, där medel avsätts inom ram för Filmpool respektive Bildkonsten.

  Regionala utvecklingsnämndens presidium har fungerat som styrgrupp under revideringsarbetet. Samråd har skett med medarbetare inom de interna verksamheterna Estrad Norr och Kulturutveckling samt med föreningar, studieförbund och yrkesverksamma kulturskapare.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-12-06 § 260 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Valberedningen sammanträder 5 december kl 13.00
   

  1. Regionstyrelsen: Val av 13 ledamöter och 13 ersättare varav en (1) ordförande, en (1) 1:e vice ordförande och en (1) 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 fram tills val av regionstyrelse görs nästa gång.

  2. Hälso- och sjukvårdsnämnden: Val av 13 ledamöter och 13 ersättare varav en (1) ordförande, en (1) 1:e vice ordförande, en (1) 2:e vice ordförande och en (1) ledamot med särskilt uppdrag för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  3. Regionala utvecklingsnämnden: Val av 13 ledamöter och 13 ersättare varav en (1) ordförande, en (1) 1:e vice ordförande, en (1) 2:e vice ordförande och två (2) ledamöter med särskilt uppdrag för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  4. Kollektivtrafiknämnd: Val av 7 ledamöter och 7 ersättare varav en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  5. Patientnämnd: Val av 5 ledamöter och 5 ersättare varav en (1) ordförande och en (1) vice ordförande för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  6. Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner: Val av en (1) ledamot, tillika ordförande, och en (1) ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  7. Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Val av 3 ledamöter, varav en (1) ordförande, och 3 ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31 (Ordförande Region Jämtland Härjedalen)

  8. Gemensam nämnd för upphandling av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel: Val av en (1) ledamot, tillika ordförande, och en (1) ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  9. Regionens samverkansråd: Val av 3 ledamöter varav en (1) från Regionstyrelsen och två (2) från Regionala utvecklingsnämnden för perioden 2023- 01-01 – 2026-12-31.

  10. ALMI företagspartner MITT AB: Nominera 2 ledamöter (en man och en kvinna) till styrelsen, samt utse en (1) lekmannarevisor och en (1) suppleant för denne från och med periodens första bolagsstämma. Val av ett (1) ombud, en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  11. Bostadsrättsföreningen Torvalla centrum: Nominera en (1) ledamot, en (1) ersättare och en (1) revisor från och med periodens första föreningsstämma. Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 –2026-12-31.

  12. Bostadsrättsföreningen Åkerärtan: Nominera en (1) ledamot, en (1) ersättare och en (1) revisor från och med periodens första föreningsstämma. Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 –2026-12-31.

  13. Coompanion kooperativ utveckling i Jämtlands län: Nominering av två (2) ordinarie ledamöter och en (1) ersättare i styrelsen från och med periodens första föreningsstämma. Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  14. Donationsfonder förvaltade av landstinget 2: Val av en (1) revisor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  15. Fellesrådet för Jämtland Härjedalen och Tröndelag: Val av 2 ledamöter och 2 personliga ersättare samt ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  16. Inera AB Ägarråd: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  17. Inera AB: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01- 01 – 2026-12-31.

  18. Jämtland Härjedalen Turism: Nominera två (2) ledamöter och två (2) ersättare till styrelsen från och med periodens första föreningsstämma. Val av två (2) ombud och två (2) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  19. Jämtlands läns Pensionärsråd: Val av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ordförande och fyra (4) ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  20. Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA), förbundsfullmäktige: Val av en (1) ledamot och en (1) ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  21. Kommuninvest ekonomisk förening: Nominera en eller flera personer till föreningsstyrelsen, samt val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  22. Krisledningsnämnd: Val av 5 ledamöter och 5 ersättare, varav en (1) ordförande, en (1) 1:e vice ordförande och en (1) 2:e vice ordförande för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Nämnden ska bestå av regionstyrelsens ordförande samt ledamöter från styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden. Ledamöterna i krisledningsnämnden kan komma att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll för det specifika uppdraget.

  23. Landstingsbostäder AB: Val av 5 ledamöter, varav en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, 3 ersättare, en (1) lekmannarevisor från och med periodens första bolagsstämma. Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023- 01-01 – 2026-12-31.

  24. Naboer AB: Nominera två (2) personer till styrelsen, en man och en kvinna, från och med periodens första bolagsstämma. Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  25. Nationell samverkansgrupp för Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser: Val av 3 ledamöter, varav en (1) ordförande för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Ordförande ska enligt RS/664/2019 vara regionstyrelsens ordförande. 

  26. Norrlands Nätverk för Musikteater och dans, förbundsfullmäktige: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  27. Norrlands Nätverk för Musikteater och dans, styrelse: Nominering av en (1) ledamot och en (1) ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  28. Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF): Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt en (1) revisor för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  29. Norrtåg AB, styrelse: Nominera 2 ledamöter och en (1) ersättare, samt en (1) lekmannarevisor från periodens första årsstämma, samt val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01—2026-12-31.

  30. Norrtåg AB, ägarråd: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  31. Peak Innovation AB: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  32. Samordningsförbundet i Jämtlands län: Val av en (1) ledamot, en (1) ersättare, en (1) revisor samt en (1) medlemsrepresentant för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  33. Samtrafiken AB: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  34. Stiftelsen Jamtli: Val av 3 ledamöter, varav en (1) ordförande, en (1) ersättare och en (1) revisor, samt 3 representanter i samrådet för perioden 2023-01-01 – 2026-12- 31.

  35. Stiftelsen för näringslivet i Jämtland Härjedalen: Val av en (1) ledamot för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  36. Svensk kollektivtrafik: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31

  37. Torsta AB: Nominera en (1) ledamot samt en (1) lekmannarevisor från och med periodens första bolagsstämma. Val av ett (1) ombud, en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  38. AB Transitio: Val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023- 01-01 – 2026-12-31.

  39. Vattenbrukscentrum norr AB: Nominera en (1) ledamot till styrelsen samt val av ett (1) ombud och en (1) ombudsersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  40. Viltförvaltningsdelegationen: Nominering av 10 personer – fem män och fem kvinnor, för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. (Se bifogat dokument från Länsstyrelsen).

  41. Övervakningsnämnden i Östersund för Jämtlands län: Val av 3 ledamöter och 3 ersättare för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31.

  Bilagor

 • Ärendet behandlas av valberedningen 2022-12-05. Protokollsutdrag kompletteras så fort protokollet är justerat.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.