Hoppa över navigering
 •   2

  Sammanträdet öppnas, upprop

 • Justering torsdag 25 april kl. 13.00

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • 1. Olivia Widholm (C) avsäger sig den 1 februari 2019 uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 21 februari 2019 att Susanne Edfeldt Sjöling (C) utses till ersättare i Olivia Widholms ställe.

  2. Kristina Holm (S) avsäger sig den 19 februari 2019 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 22 mars 2019 att Niklas Rhodin (S) utses till ledamot i Kristina Holms ställe, samt att Nils Lindberg (S) utses till ersättare i Niklas Rhodins ställe.

  3. Linus Kimselius (M) avsäger sig den 18 mars 2019 uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
  Länsstyrelsen meddelar i protokoll den 10 april 2019 att Karin Ekblom (M) utses till ledamot i Linus Kimselius ställe, samt att Kent Karlsson (M) utses till ersättare i Karin Ekbloms ställe.

 • 1. Motion från Sonny Hoffman (V), om att ge ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning (RS/188/2019) har fördelats till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 18-19 juni 2019.

   

  2. Motion från Elin Hoffner (V), om att koppla fysioterapeut till syncentralens verksamhet (RS/187/2019) har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 15-16 oktober 2019.

   

  3. Medborgarförslag från KF om Projekt JH - utvecklingsprojekt för att främja befolkningsutvecklingen i Jämtland/Härjedalen (RS/290/2019) har fördelats till regionala utvecklingsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 15-16 oktober 2019.

   

  4. Medborgarförslag från SR om ett utökat samarbete med Mora lasarett (RS/157/2019), Medborgarförslag från SR om utökat samarbete över gränser med andra sjukvårdsområden (RS/160/2019) och Medborgarförslag från SR om att södra Härjedalen ska ha ett samarbete med Mora lasarett (RS/186/2019) har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras med ett gemensamt svar senast vid regionfullmäktiges sammanträde den 18-19 juni 2019.

  Bilagor

 •   7

  Fullmäktiges presidiums information 2019

  • Kommunikation

  • Hälsovalet

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Frågorna ska lämnas in minst en dag före sammanträdet och besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras. Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

 •   11

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2019

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  • Regionala utvecklingsnämnden

  • Gemensamma nämnden för upphandling

  • Gemensamma nämnden för samverkan

  • Patientnämnden

  • Revisorerna

 • Information från regionens revisorer inför morgondagens ärenden om ansvarsprövning.

   

   

 •   14

  Onsdag 17 april, sammanträdet öppnas, upprop

 • 1. Interpellation från David Adervall (S) om sjukvårdens underskott (RS/318/2019)

   

  2. Interpellation från Jenny Sellsve (S) om regionens sjukvård i offentlig eller privat drift (RS/319/2019)

   

  3. Interpellation från Ann-Marie Johansson (S) om minskade kostnader på Östersunds sjukhus (RS/321/2019)
   

  4. Fullmäktigefråga från Bengt Bergqvist (S) om det ekonomiska underlaget inför budgetarbetet i regionala utvecklingsnämnden (RS/336/2019)

  Bilagor

 • Enligt arbetsordningen för regionfullmäktige ska fullmäktige årligen besluta när ordinarie sammanträden ska hållas. Regionfullmäktige föreslås sammanträda vid fem tillfällen under 2020, sammanlagt 10 sammanträdesdagar.

  Årsredovisningen för 2019 behandlas i april, och delårsbokslut i oktober. Regionplanen och finansplanen behandlas i juni.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom policyer, strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region Jämtland Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något. Regionfullmäktiges presidium ansvarar för att se till att beslutade policys hålls aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av Region Jämtland Härjedalens policyer genomförts. En av policyerna som ska revideras är konstpolicyn (tidigare Bildkonstpolicy).

  År 2006 antogs styrdokumenten Bildkonstpolicy samt Riktlinjer och rutiner för hantering av bildkonst i Jämtlands läns landsting (JLL/525/2006). Senaste revideringen av Bildkonstpolicy skedde 2012 (LS/1654/2010).

  Revideringen av Konstpolicyn har skett med jämställdhets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv samt med anpassning till regionbildningen. Sedan den senaste revideringen finns minoritetslagen vilket ska stärka de nationella minoriteternas inflytande. Regionen är samisk förvaltningsmyndighet vilket innebär ett särskilt ansvar för att främja samisk kultur och samiska språk.

  Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen har reviderats parallellt med framtagandet av Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022 (RUN/363/2017) samt revidering av Riktlinjer och rutiner för hantering av Region Jämtland Härjedalens konst (RUN/359/2018). Regionala utvecklingsnämnden behandlade förslag till reviderad Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen vid sitt sammanträde i oktober 2018, § 159.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 11 december 2018, § 169, återremitterades ärendet med följande motivering:
  För att lyfta in tillgänglighetsperspektivet i sin helhet.

  Konstpolicyns skrivning gällande tillgänglighet till konst har därefter omarbetats.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2019-03-26, § 48, och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Norrlandstingen Regionförbund, NRF, har under 2018 diskuterat förbundsordningen. Vid mötet 2018-12-05 § 104 beslutade Förbundsdirektionen att för sin del godkänna den föreslagna revideringen av förbundsordningen, förutom vad gäller antalet revisorer och överlämna förslaget för beslut i regionerna. Vidare uppdrogs till förbundsdirektören att utreda revisionens framtida utformning för NRF; samt att godkänna förslag till tidsplan för det fortsatta arbetet med att processa ambitionsnivån under 2019.

  Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund behöver revideras av flera anledningar.
  - Dels behöver flera formella benämningar ändras, t ex är nu alla norrlandstingen regioner och det i sin tur gör att Norrlandstingens Regionförbund behöver byta namn till Norra sjukvårdsregionförbundet.
  - Dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning
  - Dels har samarbete inom donationsverksamheten inte varit inskrivet
  - samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.

  Revideringen har delats upp i två steg:
  Ett första där dokumentet uppdateras med redaktionella förändringar, och ett nästa steg föreslås vara att processa ambitionsnivån under 2019.

  En viktig utgångspunkt är målbilden för sjukvårdsregional samverkan som fastställdes av NRFs förbundsdirektion 2018-05-16 § 37
  ”För att åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra medborgare krävs en utveckling av den sjukvårdsregionala samverkan. Våra fyra regioner i norr har gemensamma utmaningar när det gäller såväl geografi som demografi och kompetensförsörjning. Med en gemensam utveckling av hela systemet för hälso- och sjukvård och ett gemensamt säkerställande och stärkande av universitetssjukvården i norra sjukvårdsregionen ökar möjligheterna att skapa värde för våra patienter och medborgare. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning, samverkan kring forskning och kompetensförsörjning liksom samverkan kring ledning och styrning är alla viktiga delar i detta.”

  Bilagor

 • Staten har de senaste åren ändrat inriktning när det gäller nationella satsningar och bidrag. Tidigare var de flesta prestationsbaserade och mycket styrda av regelverk.

  Antalet nationella satsningar är stort och de har olika former av krav på hantering. En del av bidragen kräver omfattande förarbeten och administration, medan andra kan rekvireras och redovisas i efterhand. I takt med att staten ökar de riktade statsbidragen istället för att öka de generella statsbidragen ställs högre krav på att kommuner och regioner har bra rutiner för detta. Med anledning av detta har ett förslag till regelverk för hanteringen av riktade statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen arbetats fram. Regelverket tydliggör ansvar och roller vid hanteringen av riktade statsbidrag, samt kategoriserar olika typer av statsbidrag.

  En stor del av de statsbidrag som Region Jämtland Härjedalen tar del av är riktade mot insatser inom hälso- och sjukvårdsområdet, vilket verksamhetsmässigt är uppdelat på två nämnder inom nuvarande organisation. Detsamma gäller satsningar inom exempelvis integrationsområdet, där statsbidrag kan fördelas mellan flera nämnder. Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 8 § får fullmäktige besluta att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. Med anledning av detta föreslås i regelverket att regionstyrelsen ska ansvara för de statsbidrag som ska fördelas mellan två eller flera nämnder. Det föreslås även att regionstyrelsen får delegation att i fullmäktiges ställe besluta om fördelningen av riktade statsbidrag där statsbidraget ska fördelas mellan två eller flera nämnder.

  Bilagor

 • Enligt arbetsordning för regionfullmäktige får allmänheten ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen.

  I tillkännagivandet till sammanträdet ska tid och plats anges för behandlingen av frågorna. Frågorna ska behandlas innan fullmäktige behandlar årsredovisningen. Under frågestunden får förslag eller yrkanden inte förekomma.

  Frågorna behöver inte lämnas in i förväg.

 • Patientnämnden har inkommit med årsbokslut 2018 för Region Jämtland Härjedalens patientnämnds verksamhet. Under året som gått har patientnämndens arbete till stor del präglats av implementering av den nya lagstiftning som reglerar verksamheten, och som trädde i kraft första januari 2018. Arbetet har fokuserat kring ärendehantering, utåtriktat arbete samt hur patienters synpunkter kan bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

  Patientnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare valda av fullmäktige. Nämnden har under 2018 haft fem sammanträden. Den politiska nämnden har en förvaltning med fyra utredare. Förvaltningen har under året tillsammans med övriga patientnämnder i norrlandstingen haft regelbundna sammankomster med Inspektionen för vård och omsorg för att utveckla långsiktiga samverkansstrukturer utifrån det nya klagomålssystemet.

  Nämnden har även ett lagstadgat uppdrag att utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen om tvångsvård, lag om rättspsykiatrisk vård eller som isoleras enligt smittskyddslagen. Antalet nytillsatta stödpersonsuppdrag under året var tre jämfört med 19 uppdrag år 2017.

  Under året har 463 synpunkter och klagomål inkommit till patientnämnden i Jämtlands län. För 2017 var antalet ärenden 588. Liksom tidigare är det fler kvinnor än män som tar kontakt med patientnämnden. Närmare hälften av ärendena berör den vård och behandling patienten fått.

  Samtliga mål och aktiviteter i verksamhetsplanen är uppfyllda och det ekonomiska resultatet visar på ett totalt överskott på 563 tkr.

  Bilagor

 • Revisorerna för Region Jämtland Härjedalen har lämnat in ett årsbokslut för revisionsverksamheten 2018. Revisionsverksamheten har under året i huvudsak bedrivits enligt beslutad revisionsplan och inom tilldelat anslag.
  Fokus har legat på styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll samt kvalitetsarbetet och den mycket bekymmersamma ekonomiska situationen. Revisionsplanen har omfattat ett antal fördjupade granskningar inom bl.a. kapacitetsplanering, chefsrollen, ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  Löpande granskning av ekonomisk utveckling och styrning har gjorts genom protokoll, hearings, intervjuer samt delårs- och årsbokslut.

  Andra aktiviteter som genomförts under året:

  • Medverkan på Norrlandstingens revisionskonferens i Örnsköldsvik.

  • Deltagit vid Föreningen Förtroendevalda Revisorer i mellannorrland (FFR) konferens i Hammarstrand.

  • Träffar med den samverkansgrupp som regionens revisorer initierade 2017 tillsammans med revisorer hos länets kommuner.


  Under året har revisionskontoret genomfört två gemensamma granskningar tillsammans med Östersunds kommuns revisorer vad avser benskörhet/fallskador hos äldre samt läkemedelshantering för äldre. Kontoret har även bistått revisorerna hos Östersunds kommun med visst administrativt stöd och granskningsstöd.

  Revisorerna har genomfört beslutad revisionsplan för 2018 inom beslutat anslag och har vid årets slut ett överskott på ca 22 tkr.

  Bilagor

 • Enligt Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) ska den löpande redovisningen för varje räkenskapsår avslutas med ett årsbokslut. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. I årsredovisningen skall även ingå sådan verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person.

  Region Jämtland Härjedalens resultat 2018 uppgick till -248,5 miljoner kronor, vilket var 12,4 miljoner kronor sämre än föregående år men nära prognos efter delårsrapport i augusti på minus 250 miljoner kronor. Fullmäktiges resultatkrav för året enligt budget var noll kronor.

  Nettokostnadsutvecklingen hade under första halvåret en betydligt högre ökningstakt 2018 jämfört med 2017, men bromsades in under de sista månaderna och slutade på 3,2 procent jämfört med 4,7 procent föregående år. Verksamhetens intäkter ökade med 7,8 procent, motsvarande 56,3 miljoner kronor jämfört med föregående år, varav största delen var riktade statsbidrag som ökade med 44,4 miljoner kronor.

  Bruttokostnaderna har ökat med 3,9 procent 2018 jämfört med 2017, motsvarande 187,9 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att personalkostnaderna inklusive pensionskostnader ökade med 5,6 procent under året, motsvarande 138,3 miljoner kronor.

  Kostnader för läkemedel har under 2018 ökat med 25,8 miljoner kronor, att jämföra med ökningen i fjol på 7,5 miljoner kronor. Riks- och regionvårdskostnaderna har ökat med 13 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Även övrig köpt vård har ökat med 11,9 miljoner kronor.

  Kostnaden för bemanningsföretag har dock minskat jämfört med föregående år, 29,4 procent motsvarande 55,9 miljoner kronor. Kostnader för inhyrda sjuksköterskor har minskat med 52 procent medan kostnad för inhyrda läkare har minskat med 22 procent. Även om målet att minska till 2015 års nivå inte är uppnått så återstår endast 8,5 miljoner kronor.

  Balanskravet innebär att ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska regleras under de närmast följande tre åren. Efter år 2018 uppgick det totala balanserade underskottet till 1254,5 miljoner kronor att återställa varav 247,7 miljoner kronor under år 2018, efter justering för omställningskostnader för omorganisation för omorganisation med 0,9 miljoner kronor samt realisationsvinst med 0,1 miljoner kronor.

  Ett långsiktigt arbete pågår för att uppnå en ekonomi i balans. Ett flertal åtgärder har vidtagits för att försöka bromsa kostnadsutvecklingen, bland annat arbetet med bemanningsprojektet. Det räckte dock inte för att uppnå en ekonomi i balans.

  Region Jämtland Härjedalen har under året tagit upp lån från Kommuninvest på totalt 173 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgår nu till 273 miljoner kronor. Ytterligare belåning kommer att ske under de närmsta tre åren enligt finansplan 2019-2021. I finansplanen 2019-2021 finns ingen planerad amortering av befintliga lån.

  För regionfullmäktiges strategiska mål finns totalt 105 framgångsfaktorer som ska bidra till att målen ska uppnås. Av dessa är 54 procent uppnådda, 39 procent är pågående, 6 procent har inte uppnåtts under året. 1 procent kan inte mätas förrän efter årsskiftet.

  Under året har även åtta aktiva mål följts upp månadsvis, två för varje perspektiv. Tre av målen har uppnåtts under året. Sjukpenningdagarna i Jämtlands län sjunker snabbast i landet och både vårdskador och sjukfrånvaron har minskat under året. Andelen återinskrivningar har inte nått målet.

  Andel barn och unga som fått ett första besök inom 30 dagar uppgick till 58 procent inom område Barn och Unga vuxna. En försämring jämfört med föregående år. Vårdgarantin har inte uppfyllts under året, men det är inte rimligt att nå 100 procent. Över 90 procent räknas som god tillgänglighet. Målen för att minska nettokostnadsutvecklingen och kostnaden för bemanningsföretag har inte nåtts under året.

  Regionala utvecklingsnämnden har på sitt sammanträde den 26 februari 2019, § 22, behandlat ärendet om Regionala utvecklingsnämndens årsbokslut 2018. Nämnden redovisade ett ekonomiskt överskott om 4,3 miljoner kronor. Förutom att godkänna bokslutet beslutade nämnden också att föreslå regionstyrelsen att av nämndens överskott 2018 göra avsättningar för planerade investeringar inom lokaler och IT-infrastruktur gällande Birka och Bäckedals folkhögskolor. Utifrån Region Jämtland Härjedalens samlade resultat för 2018 bedöms det inte rimligt att göra den avsättning som nämnden föreslår. Regionen står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar och fokus för 2019 är att arbeta med åtgärder som syftar till att nå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Region Jämtland Härjedalen har också fastställda regler för hur investeringar ska hanteras. I reglerna framgår bland annat att alla investeringar ska hanteras i en samlad process för att kunna prioritera de strategiskt viktigaste investeringarna. Slutligen finns också begränsningar för en kommun eller en region att göra avsättningar enligt bestämmelser från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Skatteverket anger också att avsättningar inte får göras för den framtida verksamheten som t.ex. framtida investeringar eller underhåll.

  Bilagor

 • Revisionsberättelsen
  Regionens revisorer har överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 för Region Jämtland Härjedalen och revisionsrapport 2018, Årets granskning av Region Jämtland Härjedalen till fullmäktige. Regionens revisorer har i revisionsberättelsen redovisat resultat av granskningen för år 2018.

  Nämnder
  För regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, vårdvalsnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm, gemensamma nämnden för samverkan inom drift, service, utveckling samt specialistfunktioner och gemensamma nämnden för närvård i Frostviken bedömer revisorerna sammantaget att nämnderna i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

  Regionens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för dessa nämnder.

  Förbund
  Revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands län bedömer sammantaget att styrelsen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

   

  Fullmäktiges presidiums bedömning

  För regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, vårdvalsnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter m. m., gemensamma nämnden för drift, service, utveckling samt specialistfunktioner och gemensamma nämnden för Närvård Frostviken finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Dessa nämnder och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  För Samordningsförbundet i Jämtlands län finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Styrelsen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  Bilagor

 • Delägda aktiebolag
  Lekmannarevisorn i Torsta AB har sammantaget bedömt att bolagets verksamhet år 2018 i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

  Revisorerna i Torsta AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Revisorerna i Naboer AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Bostadsrättsföreningar
  Revisorerna i HSB:s bostadsrättsförening Åkerärtan i Östersund har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. De tillstyrker också att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Revisorerna i HSB:s bostadsrättsförening Torvalla Centrum i Östersund har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. De tillstyrker också att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

   

  Fullmäktiges presidiums bedömning

  För styrelseledamöterna i Torsta AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  För styrelseledamöterna i Naboer AB finns inte anledning till annan bedömning än den revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  För HSB:s bostadsrättsförening Åkerärtan i Östersund finns inte anledning till annan bedömning än den revisorerna gjort. Regionens ombud vid föreningsstämman bör därför bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  För HSB:s bostadsrättsförening Torvalla Centrum i Östersund finns inte anledning till annan bedömning än den revisorerna gjort. Regionens ombud vid föreningsstämman bör därför bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  Bilagor

 • Helägda aktiebolag
  Lekmannarevisorn i Länstrafiken i Jämtlands län AB har sammantaget bedömt att bolagets verksamhet år 2018 i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

  Revisorerna i Länstrafiken i Jämtlands län AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Ekonomiska föreningar
  Revisorerna i Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län ekonomisk förening har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats enligt årsredovisningslagen och ger i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. De tillstyrker också att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

   

  Fullmäktiges presidiums bedömning

  För styrelseledamöterna i Länstrafiken i Jämtlands län AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  För Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län ekonomisk förening finns inte anledning till annan bedömning än den revisorerna gjort. Regionens ombud vid föreningsstämman bör därför bemyndigas att rösta för att stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  Bilagor

 • Regionens revisorer har överlämnat revisionsberättelsen för år 2018 för Region Jämtland Härjedalen och revisionsrapport 2018, Årets granskning av Region Jämtland Härjedalen till fullmäktige. Regionens revisorer har i revisionsberättelsen redovisat resultat av granskningen för år 2018.

   

  Revisionsberättelsen

  Regionstyrelsen
  För regionstyrelsens del har revisorerna i huvudsak anfört följande.

  Styrning, ledning och kontroll
  Regionstyrelsens styrning, ledning och kontroll av den ekonomiska utvecklingen hos regionen under 2018 har inte varit tillfredsställande. Det ekonomiska resultatet enligt årsredovisning 2018 innebär att regionen inte lever upp till kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning.

  Den första ekonomiska prognosen för verksamhetsåret visade en kraftig resultatförsämring (-200 Mkr) jämfört med beslutad budget om ett nollresultat, vilket visade att budgeten i praktiken obalanserad. Revisorerna bedömer att regionstyrelsens beredning av budget brister och att en budget som innehåller stora obalanser försvårar för styrelsen att utkräva ansvar gentemot verksamheterna och att budgeten som styrmedel tappar i värde. Resultatförbättrande åtgärder som beslutades för att få budgeten i balans och nå de ekonomiska målen har inte varit tillräckligt kraftfulla och effektiva och därför avvek resultatet med- 248,5 Mkr från målet 2018.

  Revisorerna har under flera år bedömt den ekonomiska situationen som mycket allvarlig och bekymmersam och situationen har ytterligare förvärrats under 2018. Regionen har under året tagit ytterligare externa lån på 173 Mkr för att förstärka likviditeten samtidigt som checkkrediten har höjts för att säkra betalningsförmågan.

  Revisorerna har inte kunnat se att tillräckliga åtgärder har genomförts eller presenterats för att i närtid vända den ekonomiskt negativa utvecklingen.

  Måluppfyllelse
  Regionplanen innehåller 25 strategiska mål som beslutats av regionfullmäktige som av regionstyrelsen har uttolkat i 41 framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna saknar i flera fall mätvärden för att mäta hur utvecklingen går och i vissa fall är kopplingen svag till fullmäktiges strategiska mål. Återredovisning av regionstyrelsens framgångsfaktorer gjorts i en bilaga till årsredovisningen som sammanställts i årsredovisningen. Utifrån framgångsfaktorerna är det svårt att bedöma i vilken utsträckning de är förenliga med de strategiska verksamhetsmålen som fullmäktige beslutat.

  I regionens finansplan 2018 – 2020 anges fem finansiella mål och dessa har återredovisats i årsredovisningen. Två mål har uppnåtts men de tre målen för långsiktigt hållbar ekonomi, nettokostnadsutveckling samt självfinansieringsgrad av investeringar, vilka revisorerna bedömer som de viktigaste målen, har inte uppnåtts. Revisorerna bedömer att resultatet av de tre väsentliga finansiella målen inte är förenliga med fullmäktiges mål.

  Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan besluta om åtta aktiva och mätbara mål som har återredovisats i årsredovisningen. Ett av två aktiva mål har uppnåtts inom målområdet ”Patient”. Inom målområdet ”Samhälle” har ett av två aktiva mål uppnåtts och inom ”Medarbetare” har ett av två aktiva mål uppnåtts. Inom ”Verksamhetsresultat” har de två aktiva målen, minskat nettokostnadsutveckling samt tillgänglighet enligt vårdgaranti inte uppnåtts.

  Eget kapital
  På grund av flera års ekonomiska underskott är regionens egna kapital negativt och har ökat till – 560,3 Mkr. Regionen har under flera år lånat från pensionsmedel till investeringar och återlånet uppgår till drygt 3,1 miljarder kronor.

  Reglering av balanskravet
  Regionstyrelsen har inte presenterat någon plan för att återställa det ackumulerade underskottet (1 254,5 Mkr) och lever därmed inte upp till kommunallagens krav. Årets resultat innebär att regionen inte uppnår de finansiella och verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.

  Regionens revisorer tillstyrker att Region Jämtland Härjedalens årsredovisning för år 2018 godkänns.

  Revisorerna bedömer att regionstyrelsens beredning av budget liksom tidigare år har varit otillräcklig och att måluppfyllelsen inom främst ekonomi men även tillgänglighet är otillfredsställande. Den tidigare allvarliga ekonomiska situationen har ytterligare förvärrats under 2018. Det ackumulerade underskottet har stigit till 1 254 kr.

  Regionens revisorer riktar en anmärkning mot regionstyrelsen mot bakgrund av att de bedömer att regionstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och kontroll varit otillfredsställande.

  Mot bakgrund av de allvarliga brister som ligger till grund för revisorernas anmärkning avstyrker regionens revisorer att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

   

  Handläggning

  Fullmäktiges presidium beslutade den 5 april 2019, § 35, med anledning av regionens revisorers uttalande i ansvarsfrågan att ge regionstyrelsen och de ledamöter som avgått från styrelsen möjlighet att inkomma med förklaring.

  Förklaringar
  Förklaringar har inkommit från Ann-Marie Johansson, Bengt Bergqvist, Robert Uitto, Nicklas Rhodin, Martine Eng, Jenny Sellsve, Carina Fröberg, Björn Sahlin, Linn Berglin, Niklas Rhodin och Kristina Holm, samtliga (S), Elin Hoffner (V) samt Elin Lemon, Thomas Andersson och Eva Hellstrand, samtliga (C).

  Ann-Marie Johansson, Bengt Bergqvist, Robert Uitto, Nicklas Rhodin, Martine Eng, Jenny Sellsve, Carina Fröberg, Björn Sahlin, Linn Berglin, Niklas Rhodin, Kristina Holm har anfört följande:

  Fortsatt obalanserad budget
  Inför budget 2018 gjorde regionstyrelsen hösten 2017 en omfördelning av resurser mellan verksamheterna inom Regionstyrelsens ansvarsområde. Regionstaben fick ingen ramuppräkning dvs ålades ett effektiviseringskrav som också kunnat genomföras genom minskning av antalet anställda. Inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjorde omfördelningar mellan områdena för att ge mer realistiska budgetar. Område diagnostik, teknik och service fick inte höja sina internpriser vilket innebar ett effektiviseringskrav. Slutligen uttryckte Regionstyrelsen också en ambition kring de nationella riktade statsbidragen att de så långt det var möjligt skulle användas så att de finansierade redan pågående verksamhet och inte skapa nya kostnader. Mot den bakgrunden anser vi att Regionstyrelsen via budgeten gett tydliga styrsignaler. Det är dock sant att budgeten inte har den styreffekt som den borde ha när glappet är så stort. Det är också anledningen till att regionen även jämför med föregående års kostnader. Den enklaste åtgärd regionstyrelsens skulle kunnat göra är att lägga fram förslag till regionfullmäktige på skattehöjning för att öka regionens finansiering av befintlig verksamhet. Regionstyrelsen har dock gjort bedömningen att så länge nettokostnadsutvecklingen är högre än förväntad skatteunderlagsutveckling skulle en ökad skatteintäkt snabbt bli förbrukad och ytterligare skatteökningar skulle krävas. Därför har strategin varit att satsa allt på att få ner nettokostnadsökningen till den låga nivå som skatteunderlagets ökning beräknas vara – då först kan en skatteökning bli den finansiella förstärkning som regionen behöver. Under 2018 är nettokostnaden 3,2 % vilket är en rejäl minskning mot 2017 och närmare den önskade nivån. Under 2018 ligger regionens nettokostnadsökning bland de tre lägsta i Sverige. Utskottet för ekonomi bjöd under våren in alla partier till dialog om planeringsförutsättningar, finansplan och arbetet med resultatförbättrande åtgärder vid två tillfällen – både i april och maj. Syftet var att skapa gemensamt arbete över partigränserna kring dessa svåra frågor.

   

  Resultatförbättrande åtgärder
  Under 2018 har ett antal kraftfulla åtgärder vidtagits: Externa experter har anställts/anlitats för genomgång av verksamheterna, skärpta bemanningsnormer har införts, stora minskningar av kostnader för hyrpersonal, verksamheter har lagts ner (Torvalla HC, Asylhälsan), ekonomisk krisledning har varit aktiv under maj-november, extern genomlysning av inköpsprocessen och extern genomlysning av psykiatrin Att i en så komplex verksamhet som hälso- och sjukvård kunna redovisa besparingar per åtgärd är inte så enkelt, men ambitionen finns att så långt det är möjligt göra det. Det finns tydliga mätbara resultat på t ex primärvården i Östersund, Psykiatrin och Hjärta Neuro Rehab. När det gäller utvecklingen av nära vård inklusive digitaliseringen och minskade hyrkostnader finns just nu ett stort intresse från SKL och andra regioner. De vill ta del av våra planer och åtgärder. Regionstyrelsen vill markera att arbetet med resultatförbättrande åtgärder varit prioriterat för regionstyrelsen och regionledningen.

  Tolkning av mål
  Regionstyrelsen delar revisorernas syn på detta och har under åren förbättra strukturen och bland annat de aktiva målen är en sådan förbättring. För att underlätta arbetet med att bryta ner fullmäktiges strategiska mål till styrelsen och nämnderna och därefter till verksamheternas olika nivåer har regionledningen under 2018 analyserat vilka systemstöd som skulle kunna nyttjas. Det resulterade i att i december beslutade ekonomidirektören om inköp av Stratsys som är ett IT-system som är specialbyggt för verksamhetsplanering och uppföljning av mål och mätetal. Målstyrning är ett område som alla landets regioner brottas med vilket bekräftar att detta är svårt att göra på tydligt och effektivt sätt.

  Internkontroll
  Under 2018 har rutiner införts för att fånga kostnader där regelverk och rutiner inte följs för att snabbt kunna agera för att korrigera. Det har också införts spärrar i Heroma som gör det enklare för chefer att göra rätt. Fokus på fakturor som blir liggande obetalda bland annat vid månadsskiften har också gett till resultat en ny rutin där fakturor eskalerar till överordnad chef. Arbete påbörjades 2018 med e-handel som kommer att ge ökad styrning till avtalspart.

  Räkenskaper
  Regionstyrelsen har haft en långsiktig plan med att först få ner nettokostnadsutvecklingen därefter stärka finanssidan och sedan med fortsatt krav på låg nettokostnadsutveckling kunna påbörja ett återställande av det balanserade underskotten. Så länge arbetet med de första stegen inte är avslutat kan inte redogörelse för återställandet av underskottet göras.

  Bristerna kring underlag till anläggningsregistret är känt och arbete pågår för att åtgärda. Frågan diskuteras också på nationell nivå, så detta problem delar vi med flera.

  Måluppfyllelse
  Regionstyrelsen delar revisorernas önskan om mätbara mål. Men den inriktning Regionstyrelsen vill gå är inte alltid möjlig att mäta. Därför anser Regionstyrelsen att verbala framgångsfaktorer med beskrivningar av vad som gjorts och syftet med det, är att föredra framför att bara fokusera på sådant som är mätbart. Som ovan beskrivits har Stratsys inköpts för att underlätta uppföljningen av fullmäktiges mål.

  Aktiva mål
  Regionstyrelsen delar helt revisorernas åsikter om tillgängligheten. Under 2018 har regionstyrelsen tagit fram åtgärder som på sikt ska lösa tillgängligheten t ex kapacitet för dagkirurgiska åtgärder genom ytterligare en operationssal på Campus,

  utökad kapacitet för öron-näsa-hals-operationer genom ombyggnationer inom ÖNH-kliniken, start av lättvårdsavdelningen som ska avlasta övriga vårdavdelningar så att andra mer vårdkrävande patienter kan prioriteras där och ny modell och praktiskt stöd för produktions- och kapacitetsplanering. Primärvårdens tillgänglighet har förbättrats mycket under 2018 både telefontillgänglighet och besök genom att fler hälsocentraler har öppnat lättakuter, antalet tjänster för ST-läkare har ökat 0ch fler fast anställda läkare och sjuksköterskor.

  God ekonomisk hushållning
  Det krävs en kombination av strukturåtgärder, effektiviseringar och intäktsökningar för att klara kravet på en god ekonomisk hushållning. Regionstyrelsen har haft en långsiktig plan med att först få ner nettokostnadsutvecklingen därefter stärka finanssidan och sedan med fortsatt krav på låg nettokostnadsutveckling kunna påbörja ett återställande av det balanserade underskottet. Skuldsättningsgraden för 2018 är inte oroväckande, men regionstyrelsen delar revisorernas oro kring underskotten och instämmer i att de inte långsiktigt kan finansieras med externa lån.

  Sammanfattning
  I ovanstående svar har de försökt beskriva den strategi och det arbete som Regionstyrelsen och regionledningen prioriterat under 2018. I bilaga har alla beslut av ekonomisk eller resultatförbättrande karaktär sammanställts. Den bilagan visar att Regionstyrelsen i mycket hög grad prioriterat dessa frågor.

  Sammanfattningsvis kan de notera att följande åtgärder som Regionstyrelsen verkställts under 2018 är av annan karaktär än tidigare år: Ekonomisk krisledning, anlitande av externa experter, konkreta nedläggningsbeslut, genomlysning på detaljnivå, bemanning/schemaläggning, investeringsbeslut för att åtgärda tillgänglighet, ny vårdform, lättvårdsavdelning, minskat beroende av bemanningsföretag och ny form för verksamhetsgenomgångar inom hälso- och sjukvården. Sammanställning av regionstyrelsens beslut under 2018 avseende främst ekonomi och tillgänglighet bifogas.

  Elin Hoffner har anfört följande: Vänsterpartiet och dess styrelserepresentanter ordinarie och ersättare har gett fullt stöd i styrelsen till de långsiktiga planer som tagits fram och som syftar till ett systematiskt och långsiktigt arbete för att förbättra vårdens kvalité, att göra färre fel, hitta och åtgärda systemfel som inte skapar värde för patienten, ställa om vården mot mer primärvård/närvård, utveckla samarbetet med primärkommunerna och att utveckla attraktiviteten i vårdens yrken så att regionen kan stå sig väl i konkurrensen om kompetent personal och vara en attraktiv arbetsgivare. Ur detta arbete kommer också ekonomisk effektivitet. I styrelsen har det varit stor enighet om detta. Under våren 2015 lyfte vänsterpartiet förslag om att höja skatten med 1 krona och med inkomstförstärkningen som detta ger göra systematiska satsningar inom det personalpolitiska området samt inom primärvården. Vår bedömning var och är fortfarande att de planer som antagits i enighet inte i sig själva inom mandatperioden kunde ge effekt på det ekonomiska läget. Det behövs satsningar i förbättrade arbetsvillkor både för att ge personalen det utrymme som utvecklings-och omställningsarbetet kräver och för att nå väsentligt lägre sjuktal och minskning av hyrpersonal. Det andra strategiska utvecklingsområdet är inom konceptet närvård. Det berör såväl primärvård som specialistsjukvård och däri ligger också nödvändigheten om ett utvecklat samarbete med kommunerna. Det handlar om att säkerställa god kvalitet genom hela vårdprocessen. Personcentrerad vård är ett nyckelbegrepp i sammanhanget. Om regionen gör rätt saker i rätt tid och med rätt kompetens så är det den ultimata effektiviteten också ekonomiskt. Om endast ett år börjar gruppen 80 år och äldre i länet att växa och fortsätter öka bortom 2035. Vi har därmed ett, år för år, ökande behov av vård. Fel åtgärder riskerar att ställa oss i ett allt sämre läge att möta och klara detta ökade vårdbehov. Vänsterpartiet har både hösten 2015, 2016, 2017 och hösten 2018 yrkat på en skattehöjning såväl i fullmäktige som i styrelse. Det är för oss uppenbart att i det kortare perspektivet så kan inte det arbete som pågår i enlighet med fastlagda planer förbättra det ekonomiska läget. Det är bara en inkomstförstärkning som kan uppnå det. Det visar sig också i 2018 års resultat att utan de inkomstökningar som kommer från statligt håll så hade vår situation varit betydligt sämre. Det är dock inte troligt att den statliga förstärkningen av regionens ekonomi kommer att vara tillräcklig och i den omfattning som krävs för att förbättra det ekonomiska resultatet. Den enda möjligheten är att höja utdebiteringen. En förändring av skatteutjämningssystemet skulle ge mer intäkter först 2021 och förändrar inte regionens situation i nuläget. Vänsterpartiet har med ovanstående som argument motsagts sig åtgärder som att radikalt sänka antalet arbetade timmar eller generella besparingskrav så kallade osthyvelsbesparingar. Partiets bedömning är och har varit att det inte har funnits indikationer på att sådana åtgärder skulle kunna ge resultat i den omfattning som nuvarande majoritet förutsatt. Partiet har också motsatt sig avgiftshöjningar men detta av solidariska skäl. Det är orimligt att regionens patienter ska bära ett större ansvar för regionens ekonomiska situation än den del av befolkningen som är frisk och har fasta inkomster. Med detta förklarar hon deras handlande och bedömningen kvarstår. Det var som vänsterpartiet och hon som styrelseledamot ser det den enda rimliga hållningen nu och i närtid.

  Elin Lemon, Thomas Andersson och Eva Hellstrand har anfört följande: Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen är mycket kritiska till regionstyrelsens arbete under verksamhetsåret 2018. Främst brister styrning, ledning uppföljning och kontroll. Men även brister i måluppfyllelser, ohörsamhet till mål och riktlinjerfastlagda av fullmäktige eller föreskrifter menar revisorerna. De kan konstatera att revisorernas kritik är återkommande de senaste åren och de har i sin roll lyft, förstärkt och försökt påvisa förändringar och förbättringar för att kunna skapa en tydligare ledning och styrning för Region Jämtland Härjedalen. Under 2018 var de i opposition, i den rollen har de varit aktivt deltagande i styrelsens diskussioner och arbetet kring ekonomi, budget och uppföljningar. Konkreta åtgärder har lyfts för att skapa ett förnyat flöde för patienter för att stimulera till kortare vårdköer. Trots att regionstyrelsen har ett gemensamt ansvar för 2018 faller ansvaret ändå tyngst på majoritetspartiet. De förslag Centerpartiet lagt i ekonomiska- och kvalitetsfrågor blev allt som oftast avslagna. De överlämnar sina protokollförda åtgärder under verksamhetsåret, som bilaga. De vill även påtala den motion som Centerpartiet lämnade den 3 april 2018 om ekonomichecklista (RS/766:1/2018), som även var uppe som enskilt yrkande i regionstyrelsen 23 januari 2018.

   

  Fullmäktiges presidiums bedömning

  Regionens revisorer har väl motiverat varför de riktar en anmärkning mot regionstyrelsen och avstyrker att regionstyrelsen och regionstyrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare inte beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Vad ledamöter och tjänstgörande ersättare anfört som förklaring ändrar inte den slutsats som revisorerna kommit fram till.

  Bilagor

 •   28

  Valärenden 2019

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.