Hoppa över navigering
 • Region Jämtland Härjedalen har ett webbaserat debatt- och voteringssystem. Alla ledamöter och tjänstgörande ersättare ska logga in i systemet för att markera sin närvaro och som tjänstgörande kunna delta i upprop och voteringar samt begära ordet och replik. Det betyder att alla behöver att ha tillgång till dator, läsplatta eller mobiltelefon under hela sammanträdestiden.

  Ledamotslänk till debatt- och voteringssystem 
  https://secure.quickchannel.com/qc/create/meetingclient.asp?PRODUCER_ID=ability540

  Sammanträdet öppnas och upprop genomförs när alla är inloggade.

 • Justering 5 maj kl.10.00

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning har tillkännagivande om sammanträdet och föredragningslista över de ärenden som ska behandlas vid sammanträdet meddelats på regionens anslagstavla och gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 •   5

  Meddelanden om nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige 2022

 • Bilagor

 •   7

  Fullmäktiges presidiums information 2022

 •   8

  Tema Jämställdhet

 • 1. Medborgarförslag om särskild lönesatsning för röntgensjuksköterskor utöver lönerevisionen 2022 (RS/113/2022) fördelas till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022. 

  2. Medborgarförslag om hjälpmedel i högkostnadsskyddet (RS/222/2022) fördelas till gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  ---------

  3. Medborgarförslag om uthyrning av sjukhuset möteslokaler (RS/262/2022) fördelas till regionstyrelsen och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  4. Motion från Lars-Erik Olofsson (KD) och Margareta Mahmoud Persson (KD) om förbättrad läkarbemanning i hela länet (RS/270/2022) fördelas till hälso- och sjukvårdsnämnden och ska besvaras senast vid regionfullmäktiges sammanträde 11-12 oktober 2022.

  Bilagor

 •   10

  Regionstyrelsens rapport till regionfullmäktige 2022

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden

  Regionala utvecklingsnämnden

  Gemensamma nämnden för upphandling

  Gemensamma nämnden för samverkan

  Gemensamma nämnden för Närvård Frostviken

  Beredningen för översyn av ny politisk organisation för mandatperioden 2023-2026

  Patientnämnden

  Regionens revisorer

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har ledamöter och tjänstgörande ersättare tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet eller roll i samhället till någon ledamot i regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Frågorna ska vara korta och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En följdfråga får ställas och besvaras.

  Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje sammanträde.

 • 1. Interpellation från Margareta Mahmoud Persson (KD) om NÄVA-platser och jourverksamhet vid Svegs hälsocentral.

  2. Interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om att korta köer till operation och medicinsk behandling.

  3. Interpellation från Lars-Erik Olofsson (KD) om patientsäker vård.

  4. Interpellation från Jenny Sellsve (S) om psykiatrisk vård.

  5. Fullmäktigefråga från Lars-Erik Olofsson (KD) om avtal vid uppsägning.

  6. Fullmäktigefråga från Lars-Erik Olofsson (KD) om arbete 2 av 5 helger.

  7. Fullmäktigefråga från Tom Silverklo (C) till Bengt Bergkvist (S) om löner i regionen.

  Bilagor

 •   15

  Onsdag 27 april, sammanträdet öppnas, upprop och kulturinslag

 • Vid varje fullmäktigesammanträde har allmänheten möjlighet att ställa frågor till antingen en namngiven fullmäktigeledamot eller ett visst parti. Frågorna ska vara skriftliga och undertecknade av frågeställaren. Lämna gärna in frågorna i god tid och senast tre vardagar före sammanträdet, dvs senast torsdag 21 april kl. 13.00. Frågorna besvaras vid en särskild angiven punkt under sammanträdet. 

  Respektive fullmäktigeledamot eller parti ansvarar för att den som ställt frågan och övriga partier i fullmäktige får skriftliga svar vid eller efter sammanträdet.

  Frågorna kan lämnas in till receptionen i Regionens hus, mejlas till region@regionjh.se eller skickas till:
  Region Jämtland Härjedalen
  Box 654
  831 27 Östersund

  Kontakta Charlotte Funseth, charlotte.funseth@regionjh.se, 063-147551 om det finns avsikt att delta.

 • Enligt arbetsordning för regionfullmäktige får allmänheten ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen.

  I tillkännagivandet till sammanträdet ska tid och plats anges för behandlingen av frågorna. Frågorna ska behandlas innan fullmäktige behandlar årsredovisningen. Under frågestunden får förslag eller yrkanden inte förekomma.

  Frågorna behöver inte lämnas in i förväg men kontakta Charlotte Funseth charlotte.funseth@regionjh.se om det finns avsikt att delta.

 • Regionens revisorer har inkommit med en årsredovisning för 2021. De redovisar att de under året har bedrivit verksamhet i huvudsak enligt beslutad revisionsplan och inom tilldelad budgetram. Revisorerna har granskat regionens verksamheter och fokus har varit på regionstyrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och interna kontroll. Granskningsarbetet har påverkats av den pandemi som pågått under året. Fördjupade granskningar och digitala träffar (hearings) med politiker och verksamhetsföreträdare har hållits under året. 

  Utbildningar och konferenser har skett digitalt och även revisionssammanträdena har skett på distans. Sakkunniga vid revisionskontoret har fått ändra sitt granskningsarbete på grund av pandemin så att intervjuer och träffar med personer i granskade verksamheter i huvudsak har fått göras via telefon eller digitala möten. 

  Det ekonomiska resultatet är 278 tkr bättre än budget vilket i huvudsak beror på mindre lönekostnader för en vakans under året samt minskade omkostnader. Kostnader för upphandlade/köpta tjänster högre än budget på grund av vakansen. 

  Bilagor

 • Patientnämnden har inkommit med en årsredovisning för år 2021. Verksamheten har i stor utsträckning även i år påverkats av pandemin och anpassat arbetssätt för att följa gällande riktlinjer och rekommendationer. Förvaltningens tjänstepersoner har i stor utsträckning arbetat hemifrån och möten och konferenser har genomförts digitalt. 

  Gällande inkomna synpunkter och klagomål så ses en ökning av ärenden jämfört med föregående år. Det handlar om bemötande inom primärvården, dålig tillgänglighet till traumabehandling inom specialistpsykiatrin, tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin samt att närmare 80 synpunkter inkommit som på något sätt kan relateras till pandemin. Även klagomål från kvinnor gällande vård och behandling för klimakteriebesvär inkommit. 

  Under året har åtta nya stödpersonuppdrag tillsatts, jämfört med 12 under föregående år. På grund av besöksrestriktioner som infördes i vården i samband med pandemin har uppdragen anpassats till stöd via telefon, SMS alternativt utomhus. I dagsläget finns 27 stödpersoner att tillgå i verksamheten. 

  Nämnden har sammanträtt digitalt fem gånger under året. De har följt den antagna analysplanen för 2021 och presenterat analysrapporter som handlat om synpunkter på akutsjukvården och covid-19 relaterade synpunkter och klagomål. 

  Samtliga mål utom ett har uppnåtts och samtliga aktiviteter som planerades för året har genomförts och avslutats. 

  Det ekonomiska resultatet visar ett underskott på -378 tkr, varav -377 tkr är på personalkostnader. 
  Fördelningen är enligt följande:
  Patientnämnden: +35 tkr 
  Patientnämndens förvaltning: -362 tkr
  Stödpersoner: -50 tkr

  Bilagor

 • En årsredovisning för Region Jämtland Härjedalen har upprättats.

  Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2021 var positivt och uppgick till 361 miljoner kronor, vilket var 289 miljoner kronor bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 6,5 procent vilket är 279 miljoner kronor högre än föregående år.

  Verksamhetens intäkter var 280 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av bidrag som uppgick till 741 miljoner kronor vilket var en ökning med 137 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även intäkter från område Kollektivtrafik avvek med cirka 117 miljoner kronor, där merparten avsåg första halvåret som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 4 miljoner kronor högre än föregående år, försäljning hälso- och sjukvård 12 miljoner kronor högre och övriga intäkter med cirka 10 miljoner kronor.

  Bruttokostnaderna har ökat med 559 miljoner kronor, motsvarande 10,1 procent. Justeras bruttokostnaden för område Kollektivtrafik med 242 miljoner kronor som inte fanns med första halvåret, var bruttokostnadsutvecklingen i stället 5,7 procent. Efter april månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Justeras även för detta var bruttokostnadsutvecklingen 3,7 procent

  2020 uppgick soliditeten till -15 procent och efter 2021 har soliditeten förbättrats ytterligare, till -1,3 procent. En amortering på 70 miljoner kronor skett under året på de lån som fram till 2021 har tagits via Kommuninvest på totalt 360 miljoner. Totala lånebeloppet är efter amorteringen 290 miljoner kronor. Likviditeten förbättrades med 115,4 miljoner kronor till och med december.

  I årsredovisningen framgår också måluppfyllelse utifrån de övergripande strategierna med tillhörande strategiska inriktningar i regionplan och budget 2021-2023. Redovisningen visar att av de sexton strategiska verksamhetsinriktningarna i regionplanen har en strategisk inriktning bedömts som otillfredsställande, som avsåg kompetens och erfarenhet. Sex bedöms som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande, vilket avsåg för hög bruttokostnadsutveckling.

  Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål under 2021. Arbetet inom flera strategier är påbörjat och har delvis nått positiva resultat.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Den 12 april 2022 lämnade Region Jämtland Härjedalens revisorer in revisionsberättelse för år 2021 och revisorernas redogörelse för 2021 till regionfullmäktige.

  Revisorerna gör två ställningstaganden i ansvarsprövningen och lämnade in två revisionsberättelser: Fem revisorer riktar anmärkning mot regionstyrelsen för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse men tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2021. (revisionsberättelse nr 2). Tre revisorer riktar anmärkning mot regionstyrelsen för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse samt avstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2021 (revisionsberättelse nr 1).

  Med anledning av att regionens revisorer riktar anmärkning mot regionstyrelsen samt revisorernas uttalande i ansvarsfrågan ska regionstyrelsen och de ledamöter och ersättare som tjänstgjort men avgått under 2021 ges möjlighet enligt 5:e kap 32 § KL att inkomma med förklaring. Regionfullmäktiges presidium har efter sitt möte den 13 april 2022 gett möjlighet att inkomma med eventuella förklaringar till fullmäktiges presidium senast den 21 april 2022.

  En förklaring har inkommit från regionstyrelsen. Det har också inkommit egna förklaringar från Kristdemokratiska gruppen i Region Jämtland Härjedalen, från Socialdemokratiska ledamöter i regionstyrelsen 2021 genom Ann-Marie Johansson (S), från Marie Svensson och Elin Hoffner, båda Vänsterpartiet och från Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande 2019-01-01 – 2022-02-28.

  Resultatet av granskningen
  I revisionsberättelsen, revisionsrapporten och redogörelsen för 2021 redogör revisorerna för resultatet av granskningen.

  Revisorernas sammantagna bedömning är att regionstyrelsen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen görs mot bakgrund av att regionstaben redovisar en ökad negativ budgetavvikelse och att måluppfyllelsen är låg.

  Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig utifrån att riskanalys ej upprättats och internkontrollplanen ej tagits fram, vilket avviker från regionens reglemente för intern kontroll. De fördjupade granskningarna som genomförts visar på brister i den interna kontrollen.

  Revisorerna bedömer att regionstyrelsen inte agerat på ett tillfredsställande sätt i den besvärliga situation som uppstått inom personalförsörjningen, utifrån sin roll som övergripande ansvarig for personalpolitiska frågor. Revisorerna anser att styrelsen brustit i att agera utifrån sin uppsiktplikt av hälso- och sjukvårdsnämnden då den inte lämnat påpekande, gett rad eller sett till att fullmäktige agerat utifrån de stora brister inom personalförsörjningen och bristande tillgänglighet.

  Summering av förklaringar
  Regionstyrelsen
  Regionstyrelsen behandlade ärendet om ansvarsprövningen på sitt sammanträde den 21 april 2022, § 69, där en förklaring till revisorernas påpekanden och bedömning fastställdes. Förutom att bemöta revisorernas kritik beskriver styrelsen förändringar som behöver genomföras inom de områden som revisorerna kritiserat. Men regionstyrelsen beskriver också inledningsvis i sin förklaring vilken inverkan coronapandemin har haft på all Region Jämtland Härjedalens verksamhet under stora delar av både 2020 och 2021. Pandemin har tvingat verksamheten till anpassningar, omställningar och annan prioritering till följd av bland annat personalbrist, restriktioner, minskad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården och begränsningar i produktion. Det har i sin tur påverkat regionstyrelsen arbete och möjlighet bedriva utvecklingsarbeten i linje med målsättningar i regionstyrelsens verksamhetsplan för 2021. Regionstyrelsen påtalar också att regionfullmäktige löpande under året fått en redovisning av arbetet med pandemin och dess konsekvenser.

  Trots utmaningarna under året anser regionstyrelsen att mycket av det arbete som faktiskt genomförts har tagit styrelsen närmare något nytt. Genom pandemin anser regionstyrelsen sig ha fått värdefulla erfarenheter som kan användas i utvecklingsarbeten framöver. Till exempel arbetssätt för ledning och styrning samt erfarenheter kopplat till digital teknik och distansoberoende arbetssätt. Regionstyrelsen beskriver också att processen för planering, budget och uppföljning är under ständig utveckling och åtgärder vidtas löpande. I planerings- och budgetarbetet har regionstyrelsen arbetat mycket med att ta fram mätbara mål för styrelsens prioriterade verksamhetsområden.

  Regionstyrelsen som helhet, inklusive Regionstaben, Vårdval och Regiondirektör, hade en positiv budgetavvikelse på 120 miljoner kronor för 2021. Område Regiondirektör hade en positiv avvikelse med 173 miljoner kronor. Vårdval hade en positiv avvikelse med 7 miljoner kronor. Regionstaben hade en negativ avvikelse mot budget med 61 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor avser kostnader för tjänster finansierade via statliga satsningar och 14 miljoner kronor avser merkostnader kopplat till pandemin, intäkter för dessa återfinns inom område regiondirektör. De större avvikelserna mot budget återfinns inom:

  • 15 miljoner kronor inom Fastighetsavdelningen, varav bland annat 3 miljoner kronor avser dörrar psykiatrin, 5 miljoner kronor avser vindkraftverket och 1 miljoner kronor avser moduler Odensala hälsocentral.
  • 13 miljoner kronor avseende Folkhälsoenheten där budget ligger kvar inom hälso-och sjukvårdsnämnden.
  • 14 miljoner kronor inom IT och eHälsa, varav 7 miljoner kronor avser ökad kostnad O365. 5,3 miljoner kronor för Inera samt 3 miljoner kronor för vaccinationsdatorer och klienter.

  Regionstyrelsen gör bedömningen att inga åtgärder varit nödvändiga avseende Regionstabens underskott utifrån att stor del av det underskottet kan förklaras genom finansiering som återfinns inom område Regiondirektör. Överskridande kostnader har även varit tillfälliga för 2021 och uppstått till stor del av pandemin eller av akuta behov, dvs. där det ej varit möjligt att besluta om åtgärder för att minska kostnader.

  Regionstyrelsen är medveten om att det inte upprättats någon internkontrollplan på styrelsenivå för 2021 som reglementet för intern kontroll och styrning föreskriver. Strax innan pandemin slog till pågick ett uppstartsprojekt i syfte att införa internkontroll i det administrativa verktyget Stratsys för att på så sätt implementera ett systematiskt arbetssätt med intern styrning och kontroll. Projektet lades på is i samband med pandemin då de personella resurserna som tidigare varit avsatta för att hålla ihop internkontrollarbetet blivit ålagda andra mer prioriterade arbetsuppgifter. När utvecklingsarbetet återupptogs under hösten 2021 gjordes bedömningen att det inte var meningsfullt att så sent på året göra en internkontrollplan för 2021. För 2022 har ett arbete pågått där underlag tagits fram tillsammans med regionstabens avdelningschefer. Där har också ingått att på ett mer grundligt sätt redovisa risker inom regionstyrelsens verksamheter. En internkontrollplan för 2022 kommer att fastställas på regionstyrelsens möte i maj.

  Regionstyrelsen beskriver att pandemin under 2021 haft fortsatt stor påverkan på möjligheten att bedriva utvecklingsinsatser inom det arbetsgivarpolitiska området. Förutsättningarna har varierat över tid varför planerade utvecklingsinsatser och mer kortsiktigt och operativt stöd till verksamheterna också anpassats efter verksamhetens behov. Under våren 2021 minskade pandemins påverkan på verksamheten och utvecklingsarbetet kunde delvis återupptas, för att på nytt prioriteras ner under hösten då pandemins påverkan på verksamheten tilltog. Utvecklingsinsatser såväl som operativt verksamhetsanpassat stöd har ändå genomförts inom kompetensområdena kompetensförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö samt ledarskap.

  Regionstyrelsen delar inte revisorernas bedömning att den har brustit att agera inom ramen för uppsiktsplikten utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens bristande tillgänglighet och svårigheter att bemanna vissa delar inom sjukvårdsorganisationen. Detta med hänvisning till de åtgärder som redovisas gällande personalförsörjning respektive de särskilda rapporteringar från hälso- och sjukvårdsnämnden som styrelsen under 2021 beslutade om med hänvisning till uppsiktsplikten.

  Elin Hoffner och Marie Svensson, Vänsterpartiet.
  Vänsterpartiet har lämnat en gemensam förklaring för revisorernas granskning av regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Vänsterpartiet instämmer med revisorernas anmärkning.

  Vänsterpartiet instämmer med revisorerna analys och anser att den låga måluppfyllelsen visar att den interna kontrollen inte varit tillräcklig samt att den låga måluppfyllelsen bara delvis går att skylla på pandemins verkningar. Partiet anser att den största orsaken snarare är svårigheter att bemanna och därav nödvändigheten att stänga vårdplatser.

  Vänsterpartiet anser att den kraftigt minskade personalstyrkan inte är något som uppstått under 2021 och pandemitider. Vänsterpartiet anser att de redan i mars 2020 pekade på problemen med personalflykt och anser att det har en tydlig koppling till den styrande majoritetens beslut om att ta bort arbetstidsavtal vilket de anser ledde till sämre arbetsvillkor. De anser också att satsningarna i Vänsterpartiets budget hade gjort skillnad på arbetsvillkoren. Vänsterpartiet anser att en riskanalys borde ha gjorts innan beslutet togs.

  Vänsterpartiet anser att det heller inte går att skylla på pandemin att det inte tagits fram någon internkontrollplan.

  Socialdemokratiska ledamöter i regionstyrelsen
  Socialdemokraterna delar revisorernas kritik och anser att regionstyrelsen inte under hela 2021 agerat i frågan om den för Socialdemokraterna ansedda personalkris som råder på Östersunds sjukhus. Socialdemokraterna anser att de konsekvent under lång tid försökt lyfta frågan, både i styrelsen och också i andra organ. De ger också exempel på initiativ som partiet tagit och som inte vunnit gehör.

  Socialdemokraterna anser inte att regionstyrelsen som helhet tagit det ansvar som åligger styrelsen som övergripande ansvarig för personalpolitiska frågor. De anser att regionstyrelsen symptomatiskt brustit i sin uppföljning av ärenden och beslut som härrör till ansvaret. Socialdemokraterna ser inte att regionstyrelsen uppfyllt sina egna och fullmäktiges personalpolitiska ambitioner. Socialdemokraterna ser en påfallande risk att personalkrisen på kort och lång sikt allvarligt skadar regionens möjlighet att erbjuda god vård samt möjligheterna att långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens.

  Sammantaget finner Socialdemokraterna revisorernas kritik berättigad och delar uppfattningen att regionstyrelsen bör ges en anmärkning. Partiet delar också uppfattningen från delar av revisionen att regionstyrelsen ej bör beviljas ansvarsfrihet för 2021.

  Kristdemokratiska gruppen i Region Jämtland Härjedalen
  Kristdemokraterna instämmer i många delar av det som revisorerna redovisat och tar till sig den kritik som riktas mot regionstyrelsen. Kristdemokraterna instämmer i kritiken angående ett bristande agerande från regionstyrelsen utifrån dess roll som övergripande ansvarig för personalpolitiska frågor. Kristdemokraterna instämmer också i kritiken att styrelsen brustit i sitt uppdrag i att ha uppsiktsplikt på hälso- och sjukvårdsnämnden och inte kommit med påpekande, råd eller sett till att agera utifrån de stora bristerna i personalförsörjning och tillgänglighet till vård som funnits.

  Kristdemokraterna anser att de under tiden fram till april 2021, utifrån sin roll som ett av de styrande partierna i den BlåGröna koalitionen, försökte uppmärksamma den politiska ledningen på den för Kristdemokraterna ansedda prekära personalsituationen med risken för avhopp och flykt, framförallt inom sjuksköterskegruppen.

  Kristdemokraterna nämner också att de som en konsekvens av den förda personalpolitiken som de anser senare ledde till personalbrist och bristande tillgänglighet samt att de ansåg sig få lite eller inget gehör för deras förslag lämnade det BlåGröna samarbetet i april 2021. De påpekar också att Lars-Erik Olofsson (KD) lämnade i protest sin roll som regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

  Kristdemokraterna finner regionstyrelsens bristande agerande inom personalförsörjningsområdet vara så allvarligt att de endast kan instämma i revisorers kritik som avstyrker ansvarsfrihet. Kristdemokraternas sammantagna bedömning är att regionstyrelsen skulle ha agerat bättre i personalfrågorna och därmed också lyckats bättre i att behålla samt rekrytera/återrekrytera nödvändig personal. Kristdemokraterna anser att revisorernas kritik därmed är befogad.

  Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande 2019-01-01 – 2022-02-28
  Eva Hellstrand ställer sig bakom regionstyrelsens förklaring på revisorernas ansvarsprövning 2021. Men har valt att göra några tillägg för egen del.

  Eva påtalar att med tanke på Region Jämtland Härjedalens svåra ekonomiska läge är det mycket positivt att regionen under två år kunnat göra positiva resultat vilket innebär att regionen kommer närmare möjligheten att ”kliva över 0” vad gäller eget kapital. Hon anser att det är helt avgörande för framtiden att kunna bygga upp ett eget kapital efter år av ett negativt eget kapital. Eva påtalar att det är mycket positivt att det för 2021 tillkommit inflyttning till länet och därmed ökade skatteintäkter. De tillfälliga statsbidragen fortsatte också 2021.

  Eva lyfter också att arbetet med pandemin varit påfrestande de två gångna åren men fungerat bra. Region Jämtland Härjedalen har till exempel lyfts fram för ett utmärkt arbete med testning.

  Eva anser att de brister som lyfts i revisionsberättelsen ska åtgärdas men anser inte att bristerna är så allvarliga att regionstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet.

  Presidiets bedömning
  Regionens revisorer har i sin revisionsberättelse och revisionsrapport redogjort för de brister som regionstyrelsen och regionstyrelsens ledamöter och tjänstgörande ersättare uppvisat i sin ledning och styrning under verksamhetsåret 2021. Presidiet har tagit del av samtliga förklaringar och vill påpeka att det är de av fullmäktige fattade uppdragen till regionstyrelsen som är det som ansvarsprövas.

  Coronapandemin har ställt hela Region Jämtland Härjedalens organisation inför stora prövningar och detta i synnerhet personalsituationen. Presidiet anser att detta har återredovisats löpande till regionfullmäktige. Presidiet delar regionstyrelsens och regionstyrelsens tidigare ordförandes bedömning att revisorerna i revisionsberättelsen borde ha beaktat coronapandemins påverkan i större utsträckning. Omfördelning och anpassning av arbetsuppgifter och verksamhet, obligatoriskt distansarbete och digital dialog utan möjlighet till fysisk närvaro och verksamhetsbesök har naturligtvis haft negativ inverkan på möjligheten att planera, bedriva utvecklingsarbeten samt följa och följa upp verksamheten på ett önskvärt sätt.

  Presidiet har noterat förklaringarna till den låga måluppfyllelsen och har förståelse för pandemins påverkan. Presidiet har löpande tagit del av de olika rapporter som redovisats för fullmäktige och anser att det finns utvecklingsområden i vad och hur ofta olika mål redovisas. Presidiet anser att om styrelsen under året inte ser möjlighet att uppnå fastställda mål måste det anmälas till fullmäktige. Styrelsen bör även väcka ärende för att ändra målsättningar, uppdrag och prioriteringar där ej påverkansbara yttre faktorer minskar förmågan att nå uppsatta mål. Ledning och styrning i offentlig verksamhet är ett ständigt pågående förbättringsarbete och de demokratiska beslutsformerna är en del i detta.

  Region Jämtland Härjedalen har stora utmaningar i att lösa kompetensförsörjningen. Regionens medarbetare är grunden för att kunna bedriva en bra verksamhet, oavsett om det är inom hälso- och sjukvård eller något annat verksamhetsområde. Presidiet ser positivt på de åtgärder som trots pandemin har genomförts för att bidra till regionen som en attraktiv arbetsgivare och en kompetensförsörjning som möter verksamhetens behov. Arbetet med att ta fram tydligare planer och mål för kompetensförsörjningen bör vara prioriterade områden.

  Presidiet delar till stor del revisorernas bedömning att regionstyrelsen inte haft en fullt tillfredsställande internkontroll. Presidiet ser positivt på det påbörjade utvecklingsarbetet och är också medveten om de begränsningar som pandemin inneburit för att kunna fullfölja det. Vidare är styrelsens löpande arbete med styrning och uppföljning också är en viktig del i internkontrollen. Men presidiet anser att regionstyrelsen i väntan på ett fullt utvecklat nytt arbetssätt kunde ha arbetat med något av de största riskområdena, till exempel den ekonomiska situationen, under 2021.

  Sammantaget anser presidiet inte att de brister som revisorerna anför är tillräckliga för att inte bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen och dess ledamöter och tjänstgörande ersättare för verksamhetsåret 2021. Regionstyrelsen som helhet har dessutom en positiv budgetavvikelse för året. Däremot delar presidiet delvis revisorernas bedömning om att styrelsen kan vidareutveckla arbetet med hur mål återredovisas, hur styrelsen arbetar med intern kontroll samt hur arbetet med mål för kompetensförsörjningen kan utvecklas. Presidiet anser att en anmärkning bör riktas mot regionstyrelsen och dess ledamöter och tjänstgörande ersättare för verksamhetsåret 2021.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Den 12 april 2022 lämnade Region Jämtland Härjedalens revisorer in revisionsberättelse för år 2021 och revisorernas redogörelse för 2021 till regionfullmäktige.

  Revisorerna gör två ställningstaganden i ansvarsprövningen och lämnade in två revisionsberättelser: Fem revisorer riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse men tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2021. (revisionsberättelse nr 2). Tre revisorer riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse samt avstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämnden för 2021 (revisionsberättelse nr 1).

  Med anledning av att regionens revisorer riktar anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden samt revisorernas uttalande i ansvarsfrågan ska nämnden och de ledamöter och ersättare som tjänstgjort men avgått under 2021 ges möjlighet enligt 5:e kap 32 § KL att inkomma med förklaring. Regionfullmäktiges presidium har efter sitt möte den 13 april 2022 gett möjlighet att inkomma med eventuella förklaringar till fullmäktiges presidium senast den 21 april 2022.

  En förklaring har inkommit från hälso- och sjukvårdsnämnden. Det har också inkommit egna förklaringar från Kristdemokratiska gruppen i Region Jämtland Härjedalen, Socialdemokratiska ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden 2021 genom Ann-Marie Johansson (S) och från Marie Svensson och Elin Hoffner, båda Vänsterpartiet.

  Resultatet av revisorernas granskning
  I revisionsberättelsen och revisionsrapporten redogör revisorerna för resultatet av granskningen.

  Revisorernas sammantagna bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Revisorernas ställningstaganden vad gäller ansvarsprövningen grundar sig på:

  Revisorerna bedömer att nämnden inte antagit någon internkontroll plan för 2021 samt att fördjupande granskningar påvisat brister i den interna kontrollen.

  Revisorerna bedömer att nämnden når ett resultat förenligt med budget tack vara tillfälliga statsbidrag och nationella satsningar.

  Revisorerna anser att personalförsörjningen visar på stora brister när det gäller bemanning av sjuksköterskor vilket föranlett ökad inhyrd personal från bemanningsföretag. Revisorerna bedömer att personalbristen har medfört att antal vårdplatser minskat och tillgängligheten försämrats.

  Revisorerna bedömer att nämnden redovisar en låg måluppfyllelse – i synnerhet tillgänglighetsmål inom specialistvården.

  Summering av förklaringar
  Hälso- och sjukvårdsnämnden
  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet om ansvarsprövningen på sitt sammanträde den 21 april 2022, § 61, där en förklaring till revisorernas påpekanden och bedömning fastställdes. Förutom att bemöta revisorernas kritik redovisar också nämnden vilka förändringar som behöver genomföras inom de områden som revisorerna kritiserat. Hälso- och sjukvårdsnämnden markerar även inledningsvis den inverkan coronapandemin har haft på hälso- och sjukvården under stora delar av både 2020 och 2021 och som också löpande redovisats till regionfullmäktige. Pandemin har inneburit stora utmaningar och tvingat verksamheten till anpassningar, omställningar och annan prioritering. Nämnden anser att det i sin tur påverkat möjligheten att bedriva planerade utvecklingsarbeten och aktiviteter. För att inte belasta hälso- och sjukvården ytterligare i en redan pressad situation har det också gjorts medvetna ambitionssänkningar i de arbeten som var tänkt att inkludera dem. Sammantaget anser nämnden att pandemin haft negativ inverkan över att kunna styra och följa upp verksamheten på ett önskvärt sätt.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver också att pandemin bidragit stort till bemanningssituationen då den inneburit sjukfrånvaro, personalbrist, begränsningar i produktion och minskad tillgänglighet. Detta har i sin tur medfört anlitande av hyrpersonal för att öka tillgängligheten och möjlighet till vård för medborgarna. Återkommande analyser av händelseutvecklingen gällande tillgång till personal inom hälso- och sjukvården görs inom ramen för arbetet kopplat till kompetensförsörjningen. Det kan också konstateras att situationen vad gäller brist på viss kompetens inte är något Region Jämtland Härjedalen är ensamma om. Socialstyrelsens årliga rapport visar att det fortfarande råder brist på flera yrkeskategorier i regionerna. 14 av 21 regioner uppger att de har brist på personal inom hälften eller fler av legitimationsyrkena i vården.

  På revisorernas påpekanden om målsättningar gällande tillgänglighet beskriver hälso- och sjukvårdsnämnden att nödvändiga prioriteringar har krävts med anledning av pandemin och detta har fått effekt på tillgängligheten inom vissa områden. Inom öppenvården har produktionen ökat och omfattande insatser har gjorts med vaccinationer samt provtagning kopplat till pandemin. Turistströmmar har vidare bidragit till ökad arbetsbelastning. Pandemin har också inneburit att arbetssätt förändrats som ett led att bibehålla tillgängligheten. Det har skett till förmån för digitala kontakter samt kvalificerad telefonrådgivning, vilka ersatt fysiska besök. Färre antal vårdtillfällen samt vårddagar jämfört med 2019 beror på pandemin samt resursbrist av framför allt sjuksköterskor. Den ökade sjukfrånvaron bland personalen har lett till att personalresurser omfördelats till kritiskt utsatta vårdenheter. Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver att Region Jämtland Härjedalen, trots pandemin, under kortare perioder haft utökad operationsverksamhet på Campus samt extra helgöppet och kvällsmottagningar på ett antal områden som ett led att motverka den uppskjutna vården i så stor utsträckning som möjligt. Ett samarbete inom länet med kommunerna och länsstyrelsen är etablerat.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden redogör för de utvecklingsinsatser och operativt verksamhetsanpassat stöd inom områdena kompetensförsörjning, anställningsvillkor, arbetsmiljö samt ledarskap som trots pandemin genomförts. Exempel på åtgärder för att bidra till Region Jämtland Härjedalen som attraktiv arbetsgivare och en stabilare bemanning anser nämnden är fortsatt utveckling av arbetet med produktions- och kapacitetsplanering, införandet av en intern personalpool, tydligare karriärvägar och introduktionsprogram, bonussystem för rekrytering av svårrekryterad personal samt bättre möjligheter till intern kompetensutveckling och utbildning via Kliniskt Träningscentrum, KTC.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden är medveten om att någon internkontrollplan inte upprättats på nämndsnivå för 2021 som reglementet för intern kontroll och styrning föreskriver. Till följd av de prioriteringar som behövts göras med anledning av coronapandemin har de personella resurserna som tidigare varit avsatta för att hålla ihop internkontrollarbetet blivit ålagda andra mer prioriterade arbetsuppgifter. Nämnden påtalar dock att en stor del av den interna kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet görs genom löpande styrning och uppföljning av verksamheten. Utöver nämndens särskilda uppföljning är hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport på varje nämnd ett viktigt inslag i uppföljningen men även styrningen. För 2022 har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit en internkontrollplan.

  Revisorerna ansåg att utan de tillfälliga statliga stöden skulle nämnden redovisa ett underskott vilket är en ekonomisk obalans för nämnden att hantera kommande år när de statliga stöden upphör/minskar. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommenterar det med att de statliga stöden i stor utsträckning har erhållits till följd av ökad och/eller förändrad verksamhet. I takt med att verksamheterna kan återgå till normal verksamhet kommer de ökade kostnaderna med anledning av pandemin att minska. För hälso- och sjukvården görs löpande bedömningar kring det ekonomiska läget – detta gäller även framtida ekonomiska förutsättningar.

  Elin Hoffner och Marie Svensson, Vänsterpartiet.
  Vänsterpartiet har lämnat en gemensam förklaring för revisorernas granskning av regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Vänsterpartiet instämmer med revisorernas anmärkning.

  Vänsterpartiet instämmer med revisorerna analys och anser att den låga måluppfyllelsen visar att den interna kontrollen inte varit tillräcklig. Vänsterpartiet anser att den låga måluppfyllelsen endast delvis går att skylla på pandemins verkningar. Vänsterpartiet instämmer också med revisorerna om att och hälso – och sjukvårdsnämnden når ett resultat förenligt med budget tack vare tillfälliga statsbidrag och nationella satsningar som tillfallit nämnden. Vänsterpartiet anser att resultatet för 2021 är missvisande då det inte visar vård som inte utförts och alla patienter som väntar på vård och rehabilitering.

  Vänsterpartiet anser att de pekade på problemen med personalflykt redan i mars 2020 med en interpellation där de ansåg sig se en tydlig koppling till den styrande majoritetens beslut om att ta bort arbetstidsavtal. De anser också att satsningarna i Vänsterpartiets budget hade gjort skillnad på arbetsvillkoren.

  Socialdemokratiska ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden
  Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisorerna kritik, framför allt runt bristerna i uppföljningen av tillgängligheten till den specialiserade vården, vilket de anser i hög grad hänger ihop med den enligt dem personalkris som råder på Östersunds sjukhus. Socialdemokraterna anser att de konsekvent under lång tid försökt lyfta frågorna, både i nämnden och i andra organ. De påtalar att de redan under 2020 kritiserade frånvaron av en uttalad plan för att hantera den uppskjutna vården. De ger också exempel på initiativärenden och yrkanden som framförts och som enligt dem syftade till att förbättra tillgängligheten.

  Socialdemokraterna anser inte att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit sitt ansvar gällande personalsituationen och den enligt dem påföljande försämringen av tillgängligheten. Socialdemokraterna ser en påfallande risk att personalkrisen på kort och lång sikt allvarligt skadar regionens möjlighet att erbjuda god vård samt möjligheterna att långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens.

  Sammantaget finner Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden att revisorernas kritik är berättigad och de delar uppfattningen att hälso- och sjukvårdsnämnden bör ges en anmärkning. De delar också uppfattningen från delar av revisionen att hälso- och sjukvårdsnämnden ej bör beviljas ansvarsfrihet för 2021.

  Kristdemokratiska gruppen i Region Jämtland Härjedalen
  Kristdemokraterna har lämnat en gemensam förklaring till revisorernas granskning av regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Kristdemokraterna instämmer i många delar av det som revisorerna redovisat och tar till sig den kritik som riktas mot regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Kristdemokraterna anser att de rapporter som getts till nämnden om läget inom sjukvården inte redovisat det faktiska läget. De anser att oförmågan att hantera personalfrågorna har lett till ökade kostnader för hyrpersonal och köpt vård. Kristdemokraterna anser inte att det duger att hänvisa till en allmän sjuksköterskebrist över hela landet eller att vi har haft en pandemi. Kristdemokraterna tror att utvecklingen vad gäller bristen på personal och därmed också vårdplatser varit en annan om deras motion om att frångå arbete varannan helg hade fått gehör. De anser att arbeta varannan helg har försvårat rekryteringsprocessen och en snabb övergång till arbete maximalt 2 av 5 helger hade förbättrat möjligheterna till ökad rekrytering vad gäller nödvändig personal och sjuksköterskor i synnerhet.

  Kristdemokraterna nämner också att de som en konsekvens av den förda personalpolitiken som de anser senare ledde till personalbrist och bristande tillgänglighet samt att de ansåg sig få lite eller inget gehör för deras förslag lämnade det BlåGröna samarbetet i april 2021. De påpekar också att Lars-Erik Olofsson (Kd) lämnade i protest sin roll som regionråd och vice ordförande i regionstyrelsen.

  Kristdemokraterna finner regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens bristande agerande inom personalförsörjningsområdet vara så allvarligt att de endast kan instämma i revisorers kritik som avstyrker ansvarsfrihet. Kristdemokraternas sammantagna bedömning är att regionstyrelsen och nämnden skulle ha agerat bättre i personalfrågorna och därmed också lyckats bättre i att behålla samt rekrytera/återrekrytera nödvändig personal. Kristdemokraterna anser att revisorernas kritik därmed är befogad.

  Presidiets bedömning
  Regionens revisorer har i sin revisionsberättelse och revisionsrapport redogjort för de brister som hälso- och sjukvårdsnämndens och nämndens ledamöter och tjänstgörande ersättare uppvisat i sin ledning och styrning under verksamhetsåret 2021. Presidiet har tagit del av samtliga förklaringar och vill påpeka att det är de av fullmäktige fattade uppdragen till hälso- och sjukvårdsnämnden som är det som ansvarsprövas.

  Coronapandemin har sedan utbrottet våren 2020 ställt hela Region Jämtland Härjedalens organisation inför stora prövningar och detta i synnerhet personalsituationen. Pandemin har inneburit sjukfrånvaro, personalbrist, begränsningar i produktion och minskad tillgänglighet. Detta har i sin tur medfört anlitande av hyrpersonal för att öka tillgängligheten och möjlighet till vård för medborgarna. Detta har löpande återredovisats till regionfullmäktige. Presidiet delar därför hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att revisorerna i revisionsberättelsen borde ha beaktat coronapandemins påverkan på verksamheten och måluppfyllelsen i större utsträckning. Utöver anpassning av arbetsuppgifter och verksamhet har lokala och nationella restriktioner, obligatoriskt distansarbete och dialog utan möjlighet till fysisk närvaro haft negativ inverkan på nämndens möjlighet att planera, bedriva utvecklingsarbeten samt följa och följa upp verksamheten på ett önskvärt sätt.

  Bristsituationen av vissa yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården är en utmaning för alla regioner i Sverige. Presidiet ser positivt på nämndens utvecklingsarbete kopplat till fullmäktiges mål om en kompetensförsörjning som möter verksamhetens behov och anser också att nämnden trots pandemin vidtagit andra åtgärder som bidrar till regionen som attraktiv arbetsgivare och en stabilare bemanning. Tydligare planer för kompetens- och personalförsörjningen behövs.

  Presidiet har noterat förklaringarna till bristande måluppfyllelse och har förståelse för pandemins påverkan för exempelvis tillgängligheten. Presidiet har löpande tagit del av de olika rapporter som redovisats för fullmäktige och anser att det finns utvecklingsområden i vad och hur ofta olika mål redovisas. Presidiet anser att om nämnden under året inte ser möjlighet att uppnå fastställda mål måste det anmälas till fullmäktige. Nämnden bör även väcka ärende för att ändra målsättningar, uppdrag och prioriteringar där ej påverkansbara yttre faktorer minskar förmågan att nå uppsatta mål. Ledning och styrning i offentlig verksamhet är ett ständigt pågående förbättringsarbete och de demokratiska beslutsformerna är en del i detta.

  Presidiet delar till stor del revisorernas bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden inte haft en fullt tillfredsställande internkontroll. Presidiet ser positivt på det påbörjade utvecklingsarbetet och är också medveten om de begränsningar som pandemin inneburit för att kunna fullfölja det. Vidare är styrelsens löpande arbete med styrning och uppföljning också är en viktig del i internkontrollen. Men trots detta anser presidiet att hälso- och sjukvårdsnämnden i väntan på ett fullt utvecklat nytt arbetssätt kunde ha arbetat med något av de största riskområdena, till exempel den ekonomiska situationen eller patientsäkerheten, under 2021.

  Sammantaget gör presidiet bedömningen att de brister som revisorerna pekat ut inte är tillräckliga för att inte bevilja ansvarsfrihet för hälso- och sjukvårdsnämnden och dess ledamöter och tjänstgörande ersättare. Däremot delar presidiet delvis revisorernas bedömning att nämndens arbete med kompetensförsörjning, hur mål redovisas samt arbetet med internkontroll inte är fullt tillfredsställande. Därför anser presidiet att en anmärkning bör riktas mot hälso- och sjukvårdsnämnden och dess ledamöter och tjänstgörande ersättare för verksamhetsåret 2021.

  Bilagor

 • Revisionsberättelsen
  Regionens revisorer har överlämnat revisionsberättelsen för år 2021 för Region Jämtland Härjedalen och revisionsrapport 2021. Regionens revisorer har i revisionsberättelsen redovisat resultat av granskningen för år 2021.

  Nämnder
  För regionala utvecklingsnämnden bedömer revisorerna sammantaget att nämnden i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett delvis ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt men att det finns brister avseende nämndens interna kontroll främst avseende ekonomi- och målstyrningen.

  För patientnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner, gemensamma nämnden för Närvård Frostviken samt fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 bedömer revisorerna sammantaget att de i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt har varit tillräcklig.

  Regionens revisorer tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samtliga dessa nämnder och fullmäktigeberedning.

  Förbund
  Samordningsförbundet
  Revisorerna i Samordningsförbundet i Jämtlands län bedömer sammantaget att styrelsen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  Norra sjukvårdsregionförbundet
  Revisorerna i Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), tidigare Norrlandstingens regionförbund, bedömer sammantaget att direktionen i förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål och de verksamhetsmål och uppdrag som ställts upp. Direktionen uppnår dock inte de mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna tillstyrker att direktionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  Fullmäktiges presidiums bedömning
  För regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner och gemensamma nämnden för Närvård Frostviken finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Dessa nämnder och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  Gällande fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 är presidiet jäviga och lämnar därför inget förslag i frågan om ansvarsfrihet för beredningen till regionfullmäktige.

  För Samordningsförbundet i Jämtlands län finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Styrelsen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  För Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) finns inte anledning till annan bedömning än den som revisorerna gjort. Direktionen och dess ledamöter bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  Bilagor

 • Landstingsbostäder i Jämtland AB
  Lekmannarevisorn i Landstingsbostäder i Jämtland AB bedömer sammantaget att bolagets verksamhet år 2021 i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

  Revisorerna i Landstingsbostäder i Jämtland AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Länstrafiken i Jämtlands län AB 
  Lekmannarevisorn i Länstrafiken i Jämtlands län AB har vid granskningen tagit hänsyn till att det inte bedrivits någon verksamhet i bolagets regi år 2021, med anledningen av att kollektivtrafiken överfördes till Region Jämtland Härjedalens förvaltning från 1 juli 2020. Regionfullmäktige beslutade att bolaget ska avvecklas i samband med bolagets årsstämma för verksamhetsåret 2020, och stämman beslutade därefter att bolaget skulle träda i frivillig likvidation.

  Mot bakgrund av att ingen verksamhet skett under året och att bolaget är under frivillig likvidation som beräknas vara slutförd under våren 2022 bedömer revisorn sammantaget att bolagets verksamhet år 2021 i huvudsak har skötts på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna kontrollen delvis varit tillräcklig. Revisorerna i Länstrafiken i Jämtlands län AB har uttalat att enligt deras uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. De tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. De tillstyrker också att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  Fullmäktiges presidiums bedömning
  För styrelseledamöterna i Landstingsbostäder i Jämtland AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  För styrelseledamöterna i Länstrafiken i Jämtlands län AB, finns inte anledning till annan bedömning än den lekmannarevisorn och revisorerna gjort. Regionens ombud vid bolagsstämman i bolaget bör därför bemyndigas att rösta för att årsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen i bolaget beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  Bilagor

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige årligen besluta när ordinarie sammanträden ska hållas. Avgående fullmäktige bestämmer när första sammanträde med nyvalda fullmäktige ska hållas. Första sammanträdet för nyvalda fullmäktige har sedan tidigare fastställts till den 15 november 2022 då val av revisorer, presidium och valberedning genomförs och regionplan med budget fastställs. Val till styrelsen, nämnderna och övriga organ görs vid fullmäktige den 7 december. 

  Inför kommande år 2023 behöver planeringen av sammanträden för regionfullmäktige, styrelse och nämnder göras samlat och i god tid. Som ett första steg bör därför sammanträdestiderna för 2023 fastställas av innehavande fullmäktige redan nu. Därefter behandlar styrelsen och nämnderna tiderna för respektive organ för 2023. 

  Regionfullmäktige föreslås sammanträda vid fem tillfällen under 2023, februari, april, juni, oktober och november, sammanlagt 10 sammanträdesdagar. Två extra dagar bör avsättas för förtroendemannautbildning under 2023 men datum för dessa fastställs senare. Ett extra budgetutrymme för detta behöver avsättas i förtroendemannabudgeten. 

  Årsredovisningen för 2022 behandlas i april. Enligt styrmodellen för Region Jämtland Härjedalen ska regionplanen med budget 2024 fastställas i oktober. Delårsbokslutet behandlas också i oktober. 

  Sammanträdestiderna är kommunicerade med länets kommuner och kommer att stämmas av mot Sveriges kommuner och regioners, SKR och Norra sjukvårdsregionförbundets planering inför 2023 när dessa är klara. En revidering av tiderna kan eventuellt behövas. 

 • Regionfullmäktige fastställde den 20 juni 2018, § 120, en reviderad miljöpolicy för Region Jämtland Härjedalen. I och med att Länstrafikens verksamhet fördes över till Region Jämtland Härjedalens förvaltning 1 juni 2020 finns det anledning att göra ett mindre tillägg i policyn.

  Vid införandet av verksamheten Kollektivtrafik till regionens organisation och därmed även tillhörigheten av ISO-certifiering (ISO14001) samt EMAS-registrering gjordes en miljöutredning av ett konsultbolag. Utredningen föreslår ett tillägg om kollektivtrafikens verksamhet i miljöpolicyn för att tydliggöra att regionens värderingar om miljö även omfattar den verksamheten. I övrigt finns inget behov av andra ändringar eller tillägg i miljöpolicyn.

  I stycke tre i miljöpolicyn finns en beskrivning av vilken verksamhet policyn omfattar. Där föreslås att ”en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik” läggs till. Meningen skulle därefter ha följande lydelse:
  ”Region Jämtland Härjedalen har ett övergripande ansvar för att ge befolkningen en god hälso- och sjukvård, en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik och främja en positiv regional utveckling."

  Bilagor

 • Regionfullmäktige fastställde den 26 april 2017, § 54, ”Regiongemensamma regler för resor gällande medarbetare och förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen”.

  I samband med Covid-19 och dess restriktioner kan vi tydligt se en utveckling av distansoberoende teknik och ändrade arbetssätt vilket medfört drastiska ekonomiska vinster och miljömässiga fördelar då antal resor minskats inom Region Jämtland Härjedalen. Även tidsmässiga fördelar kan påvisas både privat samt inom arbetet t.ex. högre effektivitet. Detta har även upplevts (i viss mån och perspektiv) positivt hos medarbetare.

  Det finns därmed anledning att revidera regler för resor eftersom nya förutsättningar, erfarenheter och insikter har grundats.

  Förutom struktur och formuleringar innebär revideringen i huvudsak följande ändringar av reglerna:

  • För att en tjänsteresa ska vara befogad krävs det att följande punkter uppfylls:
   - Distansoberoende teknik för att delta är inte möjligt
   - Minst två dagars agenda/ärenden.
  • Tåg används som transportmedel vid längre resor.
  • Rätt till undantag från reglerna bedöms och beslutas av närmsta chef.
  • Möjlighet att delta på möten digitalt/på distans bör som regel alltid erbjudas inom organisationen (när det är möjligt).
  • Förtydligande har gjorts att taxi sällan är det mest ekonomiska eller miljömässigt bästa alternativet.


  I bilaga 1 redovisas diagram med jämförelse mellan 2018 och 2021 halvårs flyg och tågresor gällande parametrarna mil, CO2 och kostnad.

  Bilagor

 • Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande. Medlemskommunerna gavs också möjlighet att lämna synpunkter på förslag till revideringar som utsändes i slutet på 2021. Region Jämtland Härjedalen lämnade sitt remissvar den 21 december (RS/736/2021).

  Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund vars medlemmar är Sveriges samtliga regioner. Förbundet har etablerat tre beredskapsbaser vid flygplatserna i Umeå, Göteborg och Arlanda. För de fyra nordliga länen är verksamheten i full operativ drift från Umeå sedan 23 december 2021 och baserna på Landvetter och Arlanda startade under februari 2022. Förbundet har sitt kansli och säte i Umeå. Förbundet utför ambulansflyguppdrag åt Sveriges regioner enligt självkostnadsprincipen.

  Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg antog vid bildandet 2016 den förbundsordning som är nu gällande. Medlemmarnas partsgemensamma vilja om förbundets kompetensområde och driftsformer har sedan dess förändrats. Förbundets fullmäktige gav den 19 augusti 2021 styrelsen i uppdrag att revidera förbundsordningen.

  Svenskt ambulansflygs tjänstepersonsledning tog under hösten med hjälp av beredningsgruppen fram ett första utkast till reviderad förbundsordning. Detta har därefter presenterats i medlemssamråd den 21 oktober och slutligen lämnats på remiss till samtliga medlemmar fram till 22 december. Baserat på 17 remissvar har svaren inarbetats i den slutliga version som regionernas tjänstepersonsledningar ställt sig bakom. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg antog den 10 feb 2022 styrelsens föreliggande förslag till förbundsordning med ekonomisk bilaga.

  Förbundets syfte uttrycks i reviderad Förbundsordningen enigt följande; ” Förbundets syfte är att bedriva luftfartsverksamhet och tillhandahålla ambulansflyg för medlemmarna samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering sköta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral.” Övriga delar av Förbundsordningen framgår av bilagan.

  Reviderad förbundsordning blir gällande när den är antagen av samtliga medlemmars fullmäktige.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen, i egenskap av regional planupprättare, har ansvaret för att ta fram en regional transportplan. I juni 2019, § 114, beslutade regionala utvecklingsnämnden att påbörja arbetet med en ny regional transportplan för perioden 2022-2033. 21 september 2021, § 144, beslutade regionala utvecklingsnämnden att godkänna framtagen remissversion och skicka den på remiss under perioden 2021-10-01 till 2021-12-31.

  Förordningen (1997:263) om länsplaner för regional infrastruktur ställer ett antal krav på planen, både på innehållet och processen. Bland annat ska samråd ske med länets kommuner avseende prioriteringar av objekt till planen. Även andra berörda myndigheter ska ges möjlighet att yttra sig om planen inför fastställelse. Samråd har skett löpande under processen genom bland annat möten. Regionala transportplanen har nu även varit på remiss. Föreliggande förslag till Regional transportplan för Jämtlands län 2022-2033 har reviderats/kompletterats utifrån inkomna synpunkter. Samtliga yttranden har även sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse som bilagts planen.

  Planförslaget ska lämnas till regeringen senast den 30 april, och kommer sedan hanteras av regeringen under våren. Därefter kan planen fastställas av regionfullmäktige, vilket förväntas kunna ske under hösten 2022.

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-29--30 § 63 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • I februari 2021 antogs den regionala utvecklingsstrategin Jämtlands län 2050 - En nytänkande och hållbar region att leva och utvecklas i (RUN/515/2018). Strategin är länets gemensamma vägvisare mot en långsiktigt hållbar framtid. I februari 2021 antogs även Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken i Jämtland Härjedalen (RUN/516/2020), vilket är det sätt som det regionala utvecklingsuppdraget ska bidra till att uppfylla den länsgemensamma visionen. En av de tre långsiktiga prioriteringarna är Utveckling av styrkeområdena som pekas ut i Program för smart specialisering. Detta program för smart specialisering antogs i december 2020 (RUN/430/2018). Dess utvecklingsområden är Hållbar energi, Upplevelser, Digitala lösningar samt Jord, skog och vatten.

  Som en följd av att dessa nya styrdokument är beslutade gav regionstyrelsen (efter förslag från den regionala utvecklingsnämnden) vid sitt sammanträde den 6 oktober 2021, §171, regiondirektören i uppdrag att göra en översyn av styrdokument kopplat till det regionala utvecklingsansvaret. Översynen har resulterat i ett antal förslag till förändringar gällande befintliga styrdokument, och finns beskrivna i PM Översyn av styrdokument inom det regionala utvecklingsansvaret (daterad 2022-02-03).

  Regionstyrelsen behandlade ärendet 2022-03-29--30 § 64 och tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

  Bilagor

 • Ärendet kommer att utgå eftersom regionstyrelsen valt att avvakta med ärendet.

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffningen av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allteftersom de levererades. Vissa fordon har över tid tagits över av Regionerna i norra Sverige.

  Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2022/2023 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden.
  För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

  Kostnader och finansiering
  Då Region Jämtland Härjedalen är medlem i Kommuninvest föreslås att refinansiering görs genom upplåning från Kommuninvest. För Region Jämtland Härjedalen berörs ett Reginafordon vilket hyrs från Transitio. Totalt för Region Jämtland Härjedalen är det aktuellt att refinansiera 22,5 miljoner kronor. Då fordonens avskrivningstid kommer att justeras utifrån Transitios avskrivningsprinciper när Transitio tar över ägandet av fordonen föranleder detta en ökning av fordonshyran med 0,5 MSEK per år.

  Skulden efter regress under nuvarande solidarisk borgen utställd för ursprunglig svensk leasefinansiering kommer att minska med ett belopp motsvarande ny enskild proprieborgen för regionen.

 • Transitios Coradiafordon levererades med början i slutet av 2011 och fortsatt under 2012. Bolaget fick i samband med detta efter ändrade förutsättningar göra om tilltänkta leasefinansieringar till lånefinansieringar genom Nordiska Investeringsbanken. Lånefinansieringarna bestämdes till en löptid på 10 år motsvarande de tilltänkta leasekontrakten och lyftes i tre rater om 150+150+432 MSEK under 2012 varför det under 2022 är aktuellt att refinansiera dessa. Då dessa finansieringar löpt utan amortering skall hela beloppet 732 MSEK återbetalas under 2022 varav 244 MSEK tas ur Transitios kassa motsvarande i hyran inbetalda avskrivningar under lånets löptid. Aktuellt belopp att refinansiera är 488 MSEK motsvarande aktuellt restvärde för fordonen.

  Finansieringarna omfattar 10 av 12 Coradiafordon då två lånefinansierats separat vid senare tillfälle med borgen av Region Västerbotten. Därmed fördelar sig borgensansvaret för de 10 Coradiafordonen så att Regionerna Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen går i borgen för tre fordon var och Region Västerbotten för ett fordon. Aktuellt borgensbelopp för Region Jämtland Härjedalen uppgår till 3/10 av 488 MSEK eller 146,4 MSEK avseende Coradiafordon 62001, 62002 och 62011.

  Kostnader och finansiering
  Då Region Jämtland Härjedalen är medlem i Kommuninvest föreslås finansiering göras genom Kommuninvest som bedöms ha konkurrenskraftiga marginaler och villkor.

  Totalt för Region Jämtland Härjedalen är det aktuellt att refinansiera 146 400 000 kronor. Givet de låne- och räntesäkringsmarginaler som föreligger i nuvarande finansieringar /räntesäkringar förväntas kommande finansieringars räntekostnader totalt sett att bli lägre även sett till att skuldvolymen går ned. Hur mycket lägre och påverkan på fordonshyror är svårt att säga givet att räntemarknaden idag befinner sig i en stigande fas och refinansieringar genomförs först under september / oktober 2022.

 • 1. Regionala utvecklingsnämnden: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Malin Bergman (C) som avsagt sig uppdraget.

  2. Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Karin Thomasson (MP) som avsagt sig uppdraget.

  3. Regionstyrelsen: Fyllnadsval av ledamot för perioden fram till och med 2022-12-31 i stället för Mats Gärd (C) som avsagt sig uppdraget.

  4. Fellesrådet för Trøndelag och Jämtland Härjedalen: Nominering av 2 ledamöter och 2 personliga ersättare för perioden från och med kommande föreningsstämma till föreningsstämma 2023, samt val av 1 ombud och 1 ombudsersättare för perioden fram till och med 2022-12-31.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.