Hoppa över navigering
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

  • Uppföljning bredbandsstrategi och handlingsplan
  • Gastronomi- och kulturmånad 2019
  • Utbildning Jämställd regional tillväxt
  • Läget i organisationen
 •   6

  Information från regionens samverkansråd

  • SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi
  • Smart Industri
 • Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har i skrivelse daterad 2017-09-27, ställd till Region Jämtland Härjedalen samt länets kommuner, inkommit med önskemål om basfinansiering för kommande verksamhetsår 2018.

  I skrivelsen framgår det att JHT har önskemål om en basfinansiering som uppgår till totalt 5 053 947 kronor, varav 2 506 810 kronor önskas från Region Jämtland Härjedalen samt att kvarvarande summa 2 547 137 kronor fördelas på länets åtta kommuner.

  I Region Jämtland Härjedalens förberedande diskussioner kring budgeten för år 2018 har det konstaterats att det inte finns utrymme att medfinansiera JHTs önskemål om 2 506 810 kronor. Den summa som i budgetarbetet har diskuterats är 2 116 925 kronor och fördelas på följande poster:

   

  Medlemsavgift (ej avdragsgill) 140 kr
  Serviceavgift (ej avdragsgill) 6 300 kr
  Serviceavgift (avdragsgill) 3 675 kr
  Basfinansiering 2 106 810 kr
  Totalt 2 116 925 kr

  Bilagor

 • I de diskussioner som förts mellan ALMI Företagspartner AB och Region Jämtland Härjedalen samt Landstinget Västernorrland har Almi Företagspartner AB lagt fram ett förslag, ett önskemål, om finansiering för år 2018 års finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB.

  I det presenterade förslaget uppgår den totala finansiering till 24 674 348 kronor varav Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Västernorrland ansvarar för vardera 6 045 215 kronor och Almi Företagspartner AB för 12 583 918 kronor. Den föreslagna summan för Region Jämtland Härjedalen är en uppräkning med 2,5 % från förra årets anslag om 5 897 771 kronor.

  I de diskussioner som förts med Almi Företagspartner AB och utifrån de förberedande arbete som skett inför Region Jämtland Härjedalens budget för år 2018, har konstaterats att Region Jämtland Härjedalen inte har utrymme att öka sitt anslag till begärda summa, utan kommer att kvarstå med en finansiering som uppgår till förra årets bidrag om 5 897 771 kronor.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige har i regionplanen beslutat om ett antal strategiska mål för perioden 2018-2020 inom områdena patient, medarbetare, samhälle och verksamhetsresultat. I Finansplanen 2018-2020 återfinns finansiella mål och ekonomiska ramar. Målen i de två planerna är det övergripande uppdraget från regionfullmäktige som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut. Regionala utvecklingsnämnden verkställer strategiska mål inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat. Område patient verkställs enbart av regionstyrelsen och vårdvalsnämnden.

  I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan finns för varje strategiskt mål från fullmäktige inom områdena samhälle, medarbetare och verksamhetsresultat ett antal av nämnden identifierade framgångsfaktorer i form av utvecklingsområden. Framgångsfaktorerna är nämndens prioritering för 2018 och följs upp genom angivna indikatorer. Uppföljningen ligger sedan till grund för den samlade bedömningen av måluppfyllelsen för fullmäktiges strategiska mål. Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan innehåller också en uppföljningsplan som visar vilka ytterligare områden nämnden ska följa upp under året.

  Framgångsfaktorerna fungerar även som en markering, formellt till förvaltningschefen, av vad nämnden bedömer vara viktiga områden att fokusera på i verksamhetsstyrningen det närmsta året för att verkställa det uppdrag och övergripande mål som fullmäktige beslutat om. I nästa steg beslutar förvaltningschefen om hur verksamheten ska bedrivas för att verkställa uppdragen och målen.

  Utöver strategiska mål och framgångsfaktorer fastställs även ramfördelning av regionala utvecklingsnämndens budget i verksamhetsplanen. Vid regionala utvecklingsnämndens möte den 10 oktober fattade nämnden beslut om besparingsåtgärder för budget i balans. Ett av förslagen var att minska ramfördelningen för organisationsbidrag med två miljoner kronor jämfört med år 2017. Nämnden valde att inte besluta enligt förslaget, utan gav förvaltningschefen i uppdrag att ytterligare belysa fördelning och konsekvenser av en föreslagen besparing på organisationsbidragen.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har av bjudits in att lämna synpunkter på Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft. Remissvaret ska skickas in till Miljö- och energidepartementet senast den 4 december.

  Energimyndigheten och Naturvårdsverket har efter den genomförda utredningen beslutat att rekommendera att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan i 16 kap 4 § miljöbalken tas bort.

  När det gäller kommunernas inflytande över mark- och vattenanvändning för vindkraftsetableringar innebär åtgärden att ta bort MB 16:4 att kommunernas inflytande minskas i större omfattning än med åtgärden tidig tillstyrkan. Detta i och med att kommunen fråntas rätten att fatta beslut om tillstyrkande eller avstyrkande av vindkraftsanläggningar. Genom kommunens möjlighet att styra mark- och vattenanvändningen genom översiktsplanering, kommunens talerätt och rollen som remissinstans i miljöprövningen bedöms dock ingen inskränkning av det kommunala självstyret ske i praktiken.

  Jämtlands län har som målsättning att vara fossilbränslefri till år 2030, för att nå dit krävs satsningar på förnyelsebara alternativ, vindkraften är en viktig del i denna omställning det genererar dessutom arbetstillfällen.

  Förslaget till regeländring bedöms kunna underlätta prövningsprocessen utan att innebära någon betydande förändring av det kommunala självstyret och mot denna bakgrund bör regionen tillstyrka förslaget.

  Bilagor

 • Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018 – 2029. Planförslaget presenterades den 31 augusti 2017 och är nu föremål för remissbehandling. Remissvar ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

  Ett förslag till remissvar har tagits fram i nära samverkan med Region Jämtland Härjedalens transportutvecklingsråd där bland annat företrädare för olika delar av näringslivet i Jämtland Härjedalen ingår.

   

  Förslag till remissvar behandlades av regionala utvecklingsnämndens utskott för infrastruktur den 20 oktober, § 51. Utskottet beslutade att svarsförslaget skulle kompletteras med följande punkter inför nämndens beslut:

  1. Karta där stråken E14/Mittbanan och E45/Inlandsbanan framgår.
  2. Avsnitt om behovet av åtgärder på sträckan Rätan –Ytterhogdal.
  3. Behovet av viltstängsel.
  4. Konsekvenser av hastighetsöversynen som riskerar att krympa våra arbetsmarknadsregioner på grund av längre restider.

  Förslag till remissvar har kompletterats enligt ovanstående.

  Bilagor

 • Beslut fattade av ordförande/vice ordförande/ 2:e vice ordförande

  • Eva Hellstrand (C) beviljas deltagande på Integrationskonferens, Åre den 2-3 oktober 2017
  • Thomas Hägg (S) beviljas deltagande på Tröndelagsmötet, Stjördal den 11-12 januari 2018
  • Samtliga ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden beviljas deltagande på Regional projektdag, Ås den 20 november 2017
  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på Remisskonferens Nationella transportplanen, Näringsdepartementet den 25 oktober 2017
  • Marie Svensson (V) beviljas deltagande på Klimatkonferens Fossilfritt Jämtland, Östersund den 20 september 2017
  • Svar på remiss: Trafikverkets utredning inför nytt avtal gällande Samverkande system, busstrafik i de fyra nordligaste länen (RUN7584/2017)


  Beslut fattade av förvaltningschef/vidaredelegerat från förvaltningschef

  • Slutligt beslut om kanalisationsstöd till Västertåsjö Fiberförening (RUN/570/2017)
  • Inbjudan till samråd angående Nyps användaravtal (RUN/588/2017)
  • Projekt Utvecklingscheckar för SMF i Jämtland Härjedalen (RUN/595/2017)
  • Beslut om företagsstöd 2017-08-01 – 2017-08-31
  • (RUN/360/2017, RUN/161/2017, RUN/435/2017, RUN/656/2016, RUN/313/2017, RUN/483/2017, RUN/482/2017, RUN/359/2017, RUN/307/2017)
  • Beslut om företagsstöd 2017-09-01 – 2017-09-30
  • (RUN/433/2017, RUN/473/2017, RUN/446/2017, RUN/448/2017, RUN/365/2017, RUN/262/2017)
  • Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst 2017-09-01 – 2017-09-31 (RUN/3/2017)
  • OECDs territoriella utvärderingar: Nordliga glesbefolkade områden – OECD-rapporten på svenska (RUN/225/2017)
  • Meddelande från Sveriges Kommuner och Landsting: SKL:s styrelses rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2018 (RUN570/2017)
  • Skrivelse från Föreningsarkivet Jämtlands län: Föreningsarkivets tankegångar om digitalisering och arkiv (RUN/571/2017)
  • Skrivelse från Region Skåne: Förslag till samverkan - tematiska samverkansinitiativ Kulturens och kreativitetens roll för regional utveckling, med syfte att etablera ett centrum för forskning och kunskapsutveckling kring temat (RUN/592/2017)
  • Skrivelse från Synskadades Riksförbund Jämtland: Förändring av bidrag till externa organisationer (RUN/603/2017)
  • Beslut från Näringsdepartementet: Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå samt Uppdrag att fördela medel till insatser för livsmedelsstrategin på regional nivå inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 (RUN/573/2017)
  • Beslut från Trafikverket: Fastställd vägplan för anläggning av gång- och cykelväg längs väg 610, delen Ösabacken – Torsta i Krokoms kommun (RUN/965/2015)
  • Beslut från Kulturrådet: Utvecklingsbidrag till projektet Rotation- nätverksprojekt med mobilitet i bagaget (RUN/521/2017)
  • Beslut från Kulturrådet: Utvecklingsbidrag till projektet Digitala skyltfönster i kommunerna (RUN/526/2017)
  • Beslut från Svenska Filminstitutet: Stöd till Kortfilmsdagen (RUN/557/2017)
  • Avtal Uppdrag gällande konstkonsult Folktandvården Åre (RUN/552/2017)
  • Avtal med Länstrafiken i Jämtlands län AB gällande deposition av konstverk från Region Jämtland Härjedalen (RUN/185/2017)
  • Slutrapport: Projekt Framtidens destination, förstudie (RUN/439/2016)
  • Slutrapport: Projekt Inlandets och landsbygdens finansiella infrastruktur (RUN/682/2016)
  • Inkomna synpunkter: Bussgods (RUN/451/2017)
  • Save the date - Regiondagen 2018
  • Skrivelse från Region Västra Götaland: Regional kulturbudget 2018 - fler ska delta i kulturlivet
  • Protokoll: Utskottet för infrastruktur 2017-10-20
 • I de diskussioner som förts mellan ALMI Företagspartner AB och Region Jämtland Härjedalen samt Landstinget Västernorrland har Almi Företagspartner AB lagt fram ett förslag, ett önskemål, om finansiering för år 2018 års finansiering av Almi Företagspartner Mitt AB.

  I det presenterade förslaget uppgår den totala finansiering till 24 674 348 kronor varav Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Västernorrland ansvarar för vardera 6 045 215 kronor och Almi Företagspartner AB för 12 583 918 kronor. Den föreslagna summan för Region Jämtland Härjedalen är en uppräkning med 2,5 % från förra årets anslag om 5 897 771 kronor.

  I de diskussioner som förts med Almi Företagspartner AB och utifrån de förberedande arbete som skett inför Region Jämtland Härjedalens budget för år 2018, har konstaterats att Region Jämtland Härjedalen inte har utrymme att öka sitt anslag till begärda summa, utan kommer att kvarstå med en finansiering som uppgår till förra årets bidrag om 5 897 771 kronor.

 • Beslut fattade av ordförande/vice ordförande/ 2:e vice ordförande

  • Eva Hellstrand (C) beviljas deltagande på Integrationskonferens, Åre den 2-3 oktober 2017
  • Thomas Hägg (S) beviljas deltagande på Tröndelagsmötet, Stjördal den 11-12 januari 2018
  • Samtliga ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden beviljas deltagande på Regional projektdag, Ås den 20 november 2017
  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på Remisskonferens Nationella transportplanen, Näringsdepartementet den 25 oktober 2017
  • Marie Svensson (V) beviljas deltagande på Klimatkonferens Fossilfritt Jämtland, Östersund den 20 september 2017
  • Svar på remiss: Trafikverkets utredning inför nytt avtal gällande Samverkande system, busstrafik i de fyra nordligaste länen (RUN7584/2017)


  Beslut fattade av förvaltningschef/vidaredelegerat från förvaltningschef

  • Slutligt beslut om kanalisationsstöd till Västertåsjö Fiberförening (RUN/570/2017)
  • Inbjudan till samråd angående Nyps användaravtal (RUN/588/2017)
  • Projekt Utvecklingscheckar för SMF i Jämtland Härjedalen (RUN/595/2017)
  • Beslut om företagsstöd 2017-08-01 – 2017-08-31
  • (RUN/360/2017, RUN/161/2017, RUN/435/2017, RUN/656/2016, RUN/313/2017, RUN/483/2017, RUN/482/2017, RUN/359/2017, RUN/307/2017)
  • Beslut om företagsstöd 2017-09-01 – 2017-09-30
  • (RUN/433/2017, RUN/473/2017, RUN/446/2017, RUN/448/2017, RUN/365/2017, RUN/262/2017)
  • Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst 2017-09-01 – 2017-09-31 (RUN/3/2017)
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.