Hoppa över navigering
 • Tid för justering: Onsdag 13 december (digitalt)

 • Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

  • Jämtland Härjedalen Turism ek. för. (JHT)

  • Peak Innovation AB

  • Inlandsbanan AB

  • Information från regionens samverkansråd

  • Information från kurser/konferenser/nätverk

  • Läget i organisationen

  • Ekonomiskt läge, restriktioner

 • Leader är en EU-initierad utvecklingsmetod som bygger på att privat, ideell och offentlig sektor i ett område utifrån en gemensamt framtagen strategi bidrar till utveckling i landsbygder. Leaderområdena godkänns av Jordbruksverket och organiseras i ideella föreningar som med anställd personal driver Leaderkontor. Leaders strategi genomförs genom att insatser finansieras i projektform. Leaderprojekt prioriteras av LAG (Local Action Group). LAG är sammansatt av personer med lokal förankring och kunskap som verkar i det berörda området. Leaderområdenas tilldelade budget ska medfinansieras med 33 procent offentlig medfinansiering från regional och kommunal nivå.

  Den 18 oktober 2021 inkom länets tre leaderkontor (Leader Mittland, Leader 3sam och Leader Grogrund) med ett äskande om medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen för kommande programperiod. Den totala summan av önskad regional medfinansiering till samtliga tre leaderområden uppgick till 9 544 684 kronor för perioden 2023-2027.

  Dialog om den regionala medfinansieringsnivån och hur behovet skulle kunna mötas fördes löpande under hösten 2021. Region Jämtland Härjedalens bedömning av hur medel från anslag 1:1 kan användas som medfinansiering till Leader utreddes och kommunicerades i svar till leaderkontoren (RUN/281/2022). En slutsats var att Region Jämtland Härjedalen inte får överlåta beslutanderätten över medel från anslag 1:1 till annan juridisk person. Därför kan regional finansiering med medel från anslag 1:1 inte ges i form av bidrag till så kallad LAG-pott. Stöd kan dock beviljas direkt till projekt (genom projektstöd), och en lösning föreslogs därför vara att en del av medlen för kommande år avsätts för denna användning till Leader 3sam och Leader Grogrund. Leader Mittland Plus bedömdes kräva särskild hantering beroende på att området omfattar kommuner i både Jämtland Härjedalen och Västernorrland och ett likvärdigt finansieringsupplägg från båda regionerna eftersträvades.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade i september 2022, §144, följande:
  1. Region Jämtland Härjedalen medfinansiera Leader Mittland Plus med totalt 446 743 kronor under perioden 2023-2027. Finansiering ska ske inom ram för förvaltningsområde Hållbar tillväxt. Medlen ska betalas ut årligen efter rekvirering om belopp på 89 349 kronor per år. Leader Mittland Plus ska årligen inkomma med årsredovisning till Region Jämtland Härjedalen.
  2. Region Jämtland Härjedalen avsätter 3 686 747 kronor av anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder under perioden 2023-2027 till projekt som medfinansieras av Leader 3sam. Medlen ska betalas ut i efterhand och i enlighet med gällande villkor för stöd till projekt.
  3. Region Jämtland Härjedalen avsätter 5 411 194 kronor av anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder under perioden 2023-2027 till projekt som medfinansieras av Leader Grogrund. Medlen ska betalas ut i efterhand och i enlighet med gällande villkor för stöd till projekt.
  4. Regiondirektören fick i uppdrag att genomföra återkommande avstämningar med leaderkontoren för att säkerställa att den regionala medfinansieringen beviljas genom projektstöd.
  5. Regionala utvecklingsnämnden delegerar rätten att ta beslut i ärenden om medfinansiering till leaderprojekt till nämndens ordförande, efter avstämning med nämndens 2:e vice ordförande, under perioden 2022-2027.

  Vid medfinansiering till Leaderföreningar blir Region Jämtland Härjedalen automatiskt medlem om inte medlemskap frånsägs. Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2022-12-31, § 213, att Region Jämtland Härjedalen behåller sitt medlemskap i föreningarna Leader Mittland, Leader 3sam och Leader Grogrund under perioden 2023-2027 samt att Region Jämtland Härjedalen deltar vid årsmöten i föreningarna Leader Mittland, Leader 3sam och Leader Grogrund under perioden 2023-2027.

  Dialog och verksamhet under året 2023

  • Deltagande genom ombud samt tjänsteperson vid samtliga föreningars årsmöten enligt ombudsinstruktioner i beslut:
   RUN/232/2023 – Leader 3sam
   RUN/221/2023 – Leader Grogrund
   RUN/210/2023 – Leader Mittland Plus

  • Finansieringslösningen gällande 1:1-medel bygger på dialog mellan leaderkontoren och handläggare av projektstöd. Region Jämtland Härjedalen har sammankallat kontinuerliga avstämningsmöten med Leader Grogrund samt Leader 3sam och det har även hållits flera särskilda möten för avstämning om enskilda projektärenden.

  • Leader 3sam – Föreningen har hittills inte beslutat om några projektansökningar i den nya programperioden 2021-2027. LAG prioriterar att slutföra medlen som finns kvar i Leader 3sam 2014-2020.

  • Leader Grogrund – Föreningen har bifallit sju stycken projektansökningar i den nya programperioden 2021-2027. Två projekt med olika projektägare har i fördialog varit aktuella och möjliga att hantera för regional medfinansiering inom Leader Grogrund men båda dessa ärenden avslogs av Leaders styrelse. 11 stycken ansökningar ska gå upp till beslut i LAG-styrelsen i december. Inga av dessa projekt är aktuella för medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen. Totalt omsluter de ca 7 000 000 kronor mer än vad som finns i Leader Grogrunds budget för projekt utan medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Efter eventuell prioritering återstår därför inga medel för föreningen att fördela förutom till projekt som kan medfinansieras från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

  • Leader Mittland Plus - Föreningen har bifallit 2 stycken förstudieansökningar i den nya programperioden 2021-2027. Ett 10-tal dialoger pågår med olika projektsökande intressenter.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden beslutade i februari 2023, § 23, att initiera en analys av det regionala engagemanget inom plats- och besöksnäringsutveckling. Analysen var en komplettering och påbyggnad till den upphandlingsprocess inom plats- och besöksnäringsutveckling som regionala utvecklingsnämnden beslutade om i november 2021, § 191, och som sedermera avbröts i april 2022. En återrapportering gjordes till Regionala utvecklingsnämnden i juni 2023, med beslut om ytterligare återrapportering i december 2023.

  Sedan återrapporteringen i juni har dialog kring prioriterade aktiviteter i upphandlingen förts med bland annat Länsstyrelsen, för att komplettera de dialoger som tidigare genomförts med kommunerna och besöksnäringsaktörer. Region Jämtland Härjedalens interna samiska strateg har blivit konsulterad och kommer ge löpande återkoppling framgent under upphandlingsarbetet. Dialoger har även förts med Region Jämtland Härjedalens jurister samt upphandlingskontor, för att utreda möjliga förenklingar i upphandlingsprocessen vilket skulle spara resurser för regionen.

  Som meddelades i återrapporteringen i juni 2023 var ingångsvärdet vid det första beslutet om upphandling (november 2021) att både platsutveckling och besöksnäringsutveckling skulle omfattas, då projektet En attraktiv region skulle avslutas under 2022. Projektet har sedan dess förlängts till 2024-12-31 och därefter pågår planering av permanenta resurser för att arbeta med platsutveckling på länsnivå tillsammans med länets kommuner, kommunförbundet och näringslivet. Därav fokuserar denna upphandling nu enbart på besöksnäringsutveckling.

  Vidare är förslag att den årliga budgeten för det upphandlade uppdraget ska uppgå till 2 236 700 kronor, vilket är 10 300 kronor lägre per år än det befintliga avtal som finns med Jämtland Härjedalen Turism (JHT). Anledningen till detta är att tröskelvärdet för en ”öppen upphandling”, dvs en upphandling som behöver annonseras över hela Europa, är 2 236 731 kronor. Genom att lägga budgeten strax under tröskelvärdet möjliggörs en enklare och snabbare upphandlingsprocess. Avtalet rekommenderas börja gälla 1 januari 2025, och gälla till 2027-12-31, med möjlighet till max 6 års förlängning vid ett eller flera tillfällen, dock som längst till 2033-12-31. På så sätt följer denna upphandling samma struktur avseende avtalslängd som upphandlingen av Landsbygdsutveckling.

  Region Jämtland Härjedalen har under 2023 avvaktat den omorganisation och nya strategi som annonserats från JHT. Givet att JHT är en möjlig leverantör för upphandlingen har det bedömts viktigt att först vänta in deras framtida organisation. Ett beslut kring eventuell omorganisation är dock senarelagt och planeras nu att fastställas på JHT:s föreningsstämma i mars/april 2024, vilket skapar ytterligare fördröjningar i upphandlingsprocessen. Det är angeläget att få till stånd ett avtal för upphandlad tjänst av besöksnäringsutveckling från årsskiftet 2024/2025. Rekommendationen är därför att så snart som möjligt påbörja en upphandling, för att säkerställa att ett nytt avtal är på plats till 1 januari 2025.

  Bilagor

 • Förutom de mer genomgående uppföljningar som görs av nämndens verksamheter per tertial, så sammanställs också kortare månadsrapporter efter februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. Månadsrapporterna behandlar kortfattat ekonomi, verksamhet och personal.

  Nämndens verksamheter som följs upp i denna rapport inkluderar från och med 1 januari 2023 inte längre verksamhetsområde Kollektivtrafik som nu ligger under egen nämnd. Verksamhetsområdena Kultur och bildning, Hållbar tillväxt samt regional utvecklingsdirektör med närstöd ligger fortsatt under regionala utvecklingsnämnden. Inom Hållbar tillväxt har en omorganisation skett inför 2023 som innebär att enheten Välfärd och klimat har slagits samman med enheten Näringsliv och samhälle. Den nya enheten går under namnet Samhällsutveckling.

  Resultatavvikelsen var positiv för perioden och uppgick till +7,8 mkr. Helårsprognosen bedöms till 3,9 mkr bättre än budget. Förändring av prognosen jämfört med oktober beror främst på beslutat extra tillskott på 2,1 mkr till Stiftelsen Jamtli. Tillskottet är ej beaktat i utfallet och kommer betalas ut under december.

  Antal anställda har minskat med sex medarbetare jämfört med samma tidpunkt föregående år.

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheteten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Regionala utvecklingsnämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

  I internkontrollplan för 2024 har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2023 då riskerna bedöms finnas kvar även 2024. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

  Respektive risk har bedömts utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risken ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd).

  Uppföljning av internkontrollplanen kommer att göras i samband med tertialrapport i maj och delårsrapport i september. I samband med det ses risker, riskbedömning och eventuella åtgärder över och justeringar görs vid behov.

  Bilagor

 •   11

  Förstudie Giron Sámi Teáhter

 • Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för fördelningen av regionalt verksamhetsbidrag samt vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt Kultursamverkansmodellens förordning 2010:2012 och Regler och villkor för verksamhetsbidrag (RS/413/2021). Fördelningen av verksamhetsbidrag behandlar verksamhet, ekonomi och uppföljning och regleras genom avtal eller överenskommelser med externa verksamheter samt interna uppdrag. De nationella kulturpolitiska målen samt aktuell Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen (RS/555/2023) är styrande för verksamhetsbidraget. Förslaget har föregåtts av ansökan samt dialog med verksamheten. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, HBTQ- och jämlikhetsperspektiv samt barnrättsperspektiv.

  Region Jämtland Härjedalen är mottagare av statsbidraget inom kultursamverkansmodellen och ska enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet främja en god tillgång för länets invånare till förordningens sju områden. Enheterna Estrad Norr och Kulturutveckling inom Regional utveckling är en del av kultursamverkansmodellen. Estrad Norr är regionens professionella scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater och dans och har bland annat uppdraget att producera och förmedla ett professionellt och kvalitativt utbud av musik, teater, musikteater och dans för barn, unga och vuxna i länet samt verka för tillgänglighet, breddat deltagande och förutsättningar för kvalitet och konstnärlig förnyelse.

  Kulturutveckling samlar biblioteksutveckling med det regionala biblioteksuppdraget, läs- och litteraturfrämjande verksamhet, bildkonsten för främjande verksamhet inom bild- och form samt förvaltande av regionens konstsamling, hemslöjden för främjande verksamhet inom slöjd- och konsthantverksområdet och filmpool för främjande verksamhet inom film och rörlig bild. Designcentrum för främjande verksamhet inom designområdet är en del av Kulturutveckling men har inte statligt stöd inom kultursamverkansmodellen. Uppdraget till Kulturutveckling är bland annat att vara kompetensområde för de respektive verksamheterna samt verka för tillgänglighet, breddat deltagande och förutsättningar för kvalitet och konstnärlig förnyelse.

  Uppdrag till interna verksamheter reglerar uppdragen, uppföljning av mål och förväntat resultat samt årlig ersättning. För verksamhetsåret 2024 erhåller Estrad Norr ett bidrag om totalt 36 695 268 kronor och Kulturutveckling ett bidrag om totalt 15 696 595 kronor. Ersättningen innefattar en uppräkning med 3 % av regionens bruttobudgetram från 2023 exklusive de tillfälliga medlen till Kulturutvecklings verksamheter Bildkonsten och Filmpool under 2023. Beloppet kan komma att justeras utifrån beslut om statsbidrag till regional kulturverksamhet och nivån på ersättningen meddelas slutligt under mars 2024. Återrapportering sker genom verksamhetsberättelse samt av kvantitativa och kvalitativa resultatmått.

  Bilagor

 •   13

  Verksamhetsbidrag till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) 2024

 •   14

  Överenskommelse med Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2024

 •   15

  Årsavtal med Föreningsarkivet i Jämtlands län för verksamhetsåret 2024

 •   16

  Årsavtal med Riksteatern Jämtland/Härjedalen för verksamhetsåret 2024

 • Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för fördelningen av regionalt verksamhetsbidrag samt vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt Kultursamverkansmodellens förordning 2010:2012 och Regler och villkor för verksamhetsbidrag (RS/413/2021). Fördelningen av verksamhetsbidrag behandlar verksamhet, ekonomi och uppföljning och regleras genom avtal eller överenskommelser med externa verksamheter samt interna uppdrag. De nationella kulturpolitiska målen samt aktuell Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen (RS/555/2023) är styrande för verksamhetsbidraget.

  Regionala utbildningsnämnden gav 2023-06-23, § 114, regiondirektören i uppdrag att, i dialog med Åredalens folkhögskola, ta fram förslag till årsavtal om ersättning för genomförande av konstutbildning. Förslaget har föregåtts av ansökan samt dialog med verksamheten. Ärendet har beretts med hänsyn till regional utveckling, jämställdhets-, HBTQ- och jämlikhetsperspektiv samt barnrättsperspektiv.

  Åredalens Folkhögskola, i Hålland, Åre kommun, drivs av en skolförening i nära samarbete med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, som är en rörelse inom Svenska kyrkan. Åredalens konstlinje är en förberedande utbildning till högre studier inom områden som konst, arkitektur och design. Konstlinjen möjliggör utbildning och kompetensutveckling samt bidrar med arbetstillfällen för länets yrkesverksamma konstnärer.

  Årsavtalet med Åredalens folkhögskola reglerar uppdrag, uppföljning av mål och förväntat resultat samt årlig ersättning för uppdraget. För verksamhetsåret 2024 erhåller Åredalens folkhögskolas konstlinje ett bidrag om totalt 275 000 kronor. Åredalens folkhögskola har inte medel via Kultursamverkansmodellen. Återrapportering sker genom verksamhetsberättelse samt av kvantitativa och kvalitativa resultatmått.

  Bilagor

 •   18

  Årsavtal med Stiftelsen Gaaltije för verksamhetsåret 2024

 •   19

  Årsavtal med Undantaget för verksamhetsåret 2024

 •   20

  Årsavtal med Nordcirkus för verksamhetsåret 2024

 •   21

  Överenskommelse med Viermie K 2024-2026

 • Regler och villkor för verksamhetsbidrag beslutades av regionfullmäktige i juni 2021, § 74 (RS/413/2021). Enligt dessa ska Region Jämtland Härjedalen fördela verksamhetsbidrag till det civila samhället där regionala utvecklingsnämnden årligen beslutar vilka organisationer som ska erhålla bidrag samt storleken på bidragen. De sökande organisationerna har prövats utifrån ovannämnda regelverk för att godkännas som bidragsberättigade organisation. Anslagen fördelas till Ungdomsorganisationer, Politiska ungdomsorganisationer, Funktionsrättsorganisationer, Pensionärsorganisationer, Nykterhetsorganisationer samt Övriga främjande- och intresseorganisationer utifrån den bidragskonstruktion och de fördelningsnycklar som gäller för respektive organisationsgrupp.

  Totalt har 42 ansökningar inkommit om regionalt verksamhetsbidrag för 2024. Ärendet har beretts utifrån perspektiven jämlikhet, jämställdhet och barns rätt, regional utveckling, ekonomi och miljö. Anslagsfördelningen bedöms medföra positiva effekter på flera av regionens prioriterade områden. Genom att stimulera ett regionalt organisationsliv ökar förutsättningarna för lokal verksamhet där människor kan vara aktiva, delaktiga och skapande. Organisationerna svarar dessutom mot bidragsreglernas prioriterade målområden; Demokrati och delaktighet, Folkhälsa och hållbar utveckling och Det livslånga lärandet. Organisationerna försäkrar att verka för god tillgänglighet i de lokaler som nyttjas för verksamheten.

  Förslag till fördelning presenteras i PM Verksamhetsbidrag till organisationer 2024, daterad 2023-11-14.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden beslutar årligen om fördelning av verksamhetsbidrag till studieförbund. Beslutet omfattar vilka organisationer som ska erhålla bidrag samt storlek på bidragen. De sökande organisationerna har prövats utifrån de Regler och villkor för verksamhetsbidrag som beslutats av regionfullmäktige i juni 2021, § 74 (RS/413/2021), för att godkännas som bidragsberättigade organisation. Anslagen till studieförbunden för regional folkbildningsverksamhet fördelas genom bidrag till Folkbildning Mittnorrland enligt avtal (RUN/531/2021) samt till RF-SISU Jämtland-Härjedalen enligt avtal (RUN/487/2020). Fördelningen för 2023 års verksamhetsbidrag grundas på 2022 års verksamhet.

  Ärendet har beretts utifrån perspektiven jämlikhet, jämställdhet och barns rätt, regional utveckling, ekonomi och miljö. Anslagsfördelningen bedöms medföra positiva effekter på flera av regionens prioriterade områden. Genom att stimulera ett regionalt organisationsliv ökar förutsättningarna för lokal verksamhet där människor kan vara aktiva, delaktiga och skapande. Organisationerna svarar dessutom mot bidragsreglernas prioriterade målområden; Demokrati och delaktighet, Folkhälsa och hållbar utveckling och Det livslånga lärandet. Organisationerna försäkrar att verka för god tillgänglighet i de lokaler som nyttjas för verksamheterna.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden ska årligen fatta beslut om regionalt verksamhetsstöd till idrottsförbund. Den sökande organisationen, RF-SISU Jämtland Härjedalen, har prövats utifrån de Regler och villkor för verksamhetsbidrag som beslutats av regionfullmäktige i juni 2021, § 74 (RS/413/2021), för att godkännas som bidragsberättigade organisation. Anslaget till Idrottsförbund fördelas genom bidrag till RF-SISU Jämtland-Härjedalen enligt Regionalt uppdragsavtal med RF-SISU Jämtland-Härjedalen 2021–2023(2024) (RUN/487/2020). Anslaget inkluderar stöd till parasporten. RF-SISU Jämtland Härjedalen har 382 lokalföreningar i länet med totalt 111 874 medlemmar.

  Ärendet har beretts utifrån perspektiven jämlikhet, jämställdhet och barns rätt, regional utveckling, ekonomi och miljö. Anslagsfördelningen bedöms medföra positiva effekter på flera av regionens prioriterade områden. Genom att stimulera ett regionalt organisationsliv ökar förutsättningarna för lokal verksamhet där människor kan vara aktiva, delaktiga och skapande. Organisationen svarar dessutom mot bidragsreglernas prioriterade målområden; Demokrati och delaktighet, Folkhälsa och hållbar utveckling och Det livslånga lärandet. Organisationen försäkrar att verka för god tillgänglighet i de lokaler som nyttjas för verksamheten.

  Bilagor

 • Woolpower Östersund AB, 556035-0315, har den 20 november 2023 inkommit med en ansökan om stöd inom erbjudandet Stöd till större investeringar. Investeringen avser maskininvesteringar i produktionsanläggningen för produktion av funktionskläder i ull. Total kostnad för investeringen beräknas uppgå till 23 000 000 kronor.

  Företagsstödet finansieras av statliga medel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Stöd får ges i mån av tillgång till medel och får inte vara större än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter för den åtgärd som stödet avser ska kunna genomföras. Beslut i aktuellt ärende får fattas med stöd av förordning (SFS 2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar.

  De regionala företagsstöden ska främja en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i företag och därmed en hållbar regional utveckling. Begreppet hållbar utveckling har här en bred innebörd som inkluderar de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 är styrande för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. På regional nivå ska stödet motiveras utifrån den regionala utvecklingsstrategin.

  Beslutsmotivering
  Region Jämtland Härjedalens motivering till beslutet är att investeringen bidrar till hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 2050 har som vision ”En nytänkande och hållbar region att leva, verka och utvecklas i”. Utvecklingsstrategin har bland annat följande målsättningar som investeringen tydligt bidrar till:

  Länet har ett diversifierat näringsliv, i Jämtlands län är besöksnäringen och jord- samt skogsbruket fortsatt traditionellt stora tillväxtmotorer för utveckling. Men även industrin är en viktig del av näringslivet i vårt län och för att nå målet om diversifierat näringsliv är det av största vikt att befintliga industriföretag ges förutsättningar för att utvecklas och växa. Woolpower har historiskt visat sig kapabla att växa och under de senaste åren haft en kraftigt ökad omsättning med ny fabrik i Östersund. Ökningen har skett genom att succesivt vinna nya geografiska marknader och kundsegment.

  Näringslivet har transformerats, digitaliserats och automatiserats samt är konkurrenskraftigt ekonomiskt men även socialt och ekologiskt, företagets verksamhet ligger i framkant när det kommer till att vara hållbart konkurrenskraftigt även i ett socialt och ekologiskt perspektiv. Företaget har lyckats med en lönsam produktion i Sverige på grund av att bolaget under lång tid byggt upp en unik produktion som är anpassad för att producera i Sverige och står sig konkurrenskraftigt trots högre lönekostnader än hos konkurrerande företag. Woolpower är ett värdestyrt företag som väver samman hållbarhet, kvalitet och lönsamhet. Företaget är en viktig arbetsgivare och attraherar en blandad personalstyrka i avseende som tillexempel nationalitet, kön och utbildningsnivå.

  Vi delar och tänker cirkulärt och det vi producerar och tillverkar återförs in i systemet för att tas tillvara på och få nytt liv, företagets produkter i sig, underställ och sockor i ull, är produkter som ska hålla länge och man producerar egna andra produkter av restprodukter från ordinarie produktion. Bolaget har ett tydligt fokus på hållbarhet med ”ansvarsfullt tillverkad i Sverige” som ledord.

  Företag som gynnar samhällsutmaningar kräver nya slags lösningar, innovationer och samarbeten, företagets mål att på ett ansvarsfullt och hållbart sätt tillverka produkter som håller år ut och år in och samtidigt konkurrera och växa innebär att de aktivt arbetar med utvecklingsprojekt och innovationer. Det geopolitiska läget just nu innebär också utmaningar som är viktiga för företaget och omvärlden.

  Vid handläggningen av ärendet har det gjorts en bedömning av hur stort stödet behöver vara. Beslut om stöd får förenas med ytterligare villkor som krävs för att stödet ska tillgodoses. I detta ärende är inga ytterligare villkor satta.

  Bilagor

 • Enligt Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för företagsstöd (RUN/493/2019), ursprungligen fastställda av regionala utvecklingsnämnden den 31 mars 2020 (§ 41) och reviderade 21 februari 2023 (§ 34), ska nämnden senast i december månad besluta om kommande verksamhetsårs erbjudanden om företagsstöd. Vid behov kan beslut om förändringar i erbjudanden eller tillägg av nya erbjudanden fattas av nämnden under verksamhetsåret. På så sätt finns en modell för politisk styrning av företagsstöden.

  Enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete och Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete får Region Jämtland Härjedalen besluta om vissa statliga medel för regionalt utvecklingsarbete. De medel som finansierar regionala företagsstöd ligger inom utgiftsområde 19 Regional utveckling i statsbudgeten. Beslut om företagsstöd får fattas med stöd i förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag samt förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar. Enligt förordningarna är syftet med företagsstöden att främja en hållbar tillväxt och stärka konkurrenskraften i företag och därmed främja en hållbar regional utveckling. En region ska prioritera mellan inkomna ansökningar som uppfyller förutsättningarna för stöd och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla detta syfte.

  Strategiskt är skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 övergripande styrande för medlens användning. Samma skrivelse ska även vara vägledande för regionernas framtagande av regionala utvecklingsstrategier. Enligt Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för företagsstöd ska företagsstöden också strategiskt klassificeras utifrån regionala styrkeområdena för smart specialisering.

  Staten ger regionerna ekonomiska ramarna för medlens användning genom regleringsbrev. Medlen ska även användas till ändamålen projektstöd och stöd till kommersiell service. I regleringsbreven anges ingen fördelning mellan dessa olika stödtyper och någon sådan fördelning beslutas inte heller av regionala utvecklingsnämnden.

  Det utbud av erbjudanden om företagsstöd som föreslås gälla under 2024 presenteras i beslutsunderlaget Erbjudanden om företagsstöd verksamhetsåret 2024. 2023 års erbjudanden har varit utgångspunkt och inriktningen har varit att göra justeringar där erfarenhet och utvärdering har visat att det behövs. Med anledning av att söktrycket på medel från anslag 1:1 är högt föreslås att en regional prioritering med maximal stödnivå i kronor läggs till i fler erbjudanden. Vilka förändringar som föreslås framgår i beslutsunderlaget PM Förändringar i erbjudanden, daterat 2023-11-20. Arbetet har genomförts av arbetsgrupper med strateger och handläggare. På så sätt har både frågor om praktisk tillämpning och strategiska aspekter tagits tillvara.

  Bilagor

 • I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2021 (RUN/34/2020) ingick aktiviteten att strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag. I den översyn som genomfördes under 2021 konstaterades att Länspartnerskapet som forum bedöms relevant, men i behov av en översyn som inte bara inkluderar forumet i sig utan hela processen. Regionala utvecklingsnämnden beslutade därför i februari 2022, § 7, att ge regiondirektören i uppdrag att se över processen för prioritering av strukturfondsprojekt, vilket inkluderar en översyn av Länspartnerskapet och formerna för regional förankring (RUN/78/2022). En process för översynen beslutades av nämnden i juni 2022, § 100, och i december, § 224, fattade nämnden ett inriktningsbeslut om utgångspunkter för Länspartnerskapets syfte och utformning.

  En verksamhetsutvecklare gavs i uppdrag att intervjua involverade aktörer och förslag till förändringar i samverkansarbetet har successivt arbetats fram tillsammans med aktörerna, ansvariga tjänstepersoner samt förtroendevalda. Rapporten återfinns i Slutrapport Översyn Länspartnerskapet, daterad 2023-06-19. Utöver den specifika översynen av Länspartnerskapet som forum har frågan om samverkan också diskuterats mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Regionens samverkansråd. Utgångspunkt i arbetet har varit Region Jämtland Härjedalens samverkans- och samrådsuppdrag som beskrivs i lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630).

  Länspartnerskapet bedöms även fortsättningsvis ha ett berättigat värde för Region Jämtland Härjedalens arbete med övergripande regionala utvecklingsfrågor. Förslag till övergripande beskrivning av Länspartnerskapet återfinns i dokumentet Former för Region Jämtland Härjedalens Länspartnerskap (LSP), daterat 2023-10-04.

  Bilagor

  • Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 17 januari 2023, § 11, att utse tre ledamöter till Energikontorets styrgrupp för perioden 2023-01-01 – 2026-12-31. Med anledning av det nya samverkansavtal för Energikontoret (RUN/387/2023) som nämnden beslutat ska gälla från 1 januari 2024 och den förändring i verksamhetens styrning som detta innebär återkallas därmed uppdragen för Anders Magnusson (S), Bo Danielsson (V) och Elise Ryder Wikén (M) som ledamöter i Energikontorets styrgrupp från 1 januari 2024.

  • North Sweden European Office, ägarråd: Val av 1 ledamot och 1 ersättare för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31.

  • Kulturpolitisk samverkansgrupp (Kultur Z): Fyllnadsval av ersättare för perioden fram till och med 2026-12-31 istället för Sonny Hoffman (V) som avsagt sig uppdraget.

  • Botniska korridoren (projekt), styrgrupp: Fyllnadsval av ersättare för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • CPMR Baltic Sea Commission (BSC) (inkl. arbetsgrupp): Fyllnadsval av ersättare för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • CPMR General Assembly (inkl. CPMR Sverige): Fyllnadsval av ersättare för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • Europaforum norra Sverige: Fyllnadsval av ledamot (rapportör) för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • Forum för hållbar regional utveckling 2022–2030 (politikerforum): Fyllnadsval av ledamot för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • Interreg Sverige-Norge, Övervakningskommitté: Fyllnadsval av ersättare för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • Miljö- och klimatråd, styrgrupp: Fyllnadsval av ersättare för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • Regionalt skogsprogram för Jämtlands län 2020-2030, styrgrupp: Fyllnadsval av representant för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

  • Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland: Fyllnadsval/nominering av ledamot för perioden 2024-01-01 – 2026-12-31 istället för Elise Ryder Wikén (M) som avsagt sig uppdraget.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.