Hoppa över navigering
 • Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

  • Revidering av regional matstrategi
  • Verksamhetsplan 2018
  • Framsynsgruppen (Region 2050)
  • Uppföljning regionala utvecklingsstrategin - konkretisering av övergripande mål
  • Uppföljning företagsstöd
  • Uppföljning kommunala uppdraget
  • Läget i organisationen
 •   5

  Information från regionens samverkansråd

 • Regionala utvecklingsnämnden har en omfattande projektverksamhet. Hur uppföljningen och återrapporteringen till nämnden ser ut skiljer sig beroende på om Region Jämtland Härjedalen är projektägare och själva driver projektet, eller om Region Jämtland Härjedalen endast är medfinansiär till projektet.

  Region Jämtland Härjedalen som projektägare.

  Förvaltningen har ett pågående arbete med att ta fram en databas över de projekt där Region Jämtland Härjedalen är projektägare. Databasen syftar till att på ett tydligt sätt beskriva de projekt som drivs inom nämndens ansvarsområden, där en sammanfattning av samtliga pågående projekt samt projekttid finns angiven. För närvarande samlas projekt-/aktivitetsblad i en pärm.

  När ett nytt projekt startar anmäls detta till nämnden. Förvaltningens målsättning är att ansvarig projektledare minst en gång under projektets gång informerar om projektet vid ett nämndssammanträde. När ett projekt avslutas skrivs en slutrapport, vilken anmäls till nämnden.

  Inga nya projekt har anmälts sedan nämndens senaste sammanträde.

  Region Jämtland Härjedalen som medfinansiär.

  De projekt som Region Jämtland Härjedalen medfinansierar med regionalpolitiska medel, så kallade 1:1-medel, samlas i Tillväxtverkets databas Projektbanken. Den nås via länk: https://mimosa.tillvaxtverket.se/projektbanken. Här redovisas en sammanfattning av projektet, projekttid, projektägare, samt med vilket belopp som Region Jämtland Härjedalen medfinansierar projektet.

  När ett projekt beviljas medfinansiering beslutas detta av regionala utvecklingsnämnden, alternativt av förvaltningschef på delegation från nämnden. Delegationsbesluten anmäls till nämnden. Förvaltningens målsättning är att en gång per år anordna en projektdag där samtliga projektägare bjuds in att presentera sina projekt för nämnden. När ett projekt avslutas skickar projektägaren in en slutrapport, vilken anmäls till nämnden.

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas Länskulturens övriga stödformer. Förslaget innebär att lyfta ut Kulturens stödformer ur nuvarande regelverk till ett eget samlat regelverk, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen. Fria anslaget, Hörbart och Görbart slås samman till ett övergripande Kulturstöd. Filmstöd och Brännbart förändras inte. Ett nytt stöd, STARTstöd, skrivs in i det nya regelverket.

  Det nya regelverket för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen föreslås börja gälla från 1 januari 2018. Revideringen har genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv där särskilda formuleringar under syfte och villkor har skrivits in.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen stöttar Jämtland Härjedalens organisationsliv genom ett antal bidrag och stödformer vilka regleras genom styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer (LS/926/2014), vilka antogs av dåvarande landstingsfullmäktige i november 2014, § 225.

  I regelverket finns flera typer av sökbara stöd och bidrag under det som kallas länskulturens övriga stödformer. Denna del föreslås lyftas ut, för att istället utgöra ett eget styrdokument, Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen (RUN/402/2017).

  Med anledning av ovanstående förslag behöver styrdokumentet Regler och villkor för bidrag till externa organisationer revideras, detta genom att avsnitt 10, Rutiner för övriga stödformer inom länskulturen, tas bort.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2015-2018, är utgångspunkt för den kulturpolitik och det kulturarbete som bedrivs i regionen. Planen samspelar med regional utvecklingsstrategi, regionplan och den regionala utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan. Kulturplanen är en del av nationella kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

  Regionen redovisar i kulturplanen de sju statsbidragsberättigade verksamhetsområden som uppbär statligt stöd enligt samverkansmodellen samt aktuella utvecklingsområden och prioriteringar för perioden i förhållande till de nationella kulturpolitiska målen. Regionen och länets kommuner, kulturskaparna och civilsamhället är samverkansparter som följer utvecklingen och utfall utifrån de regionala prioriteringarna; kultur för alla, kulturskaparna och kulturdriven tillväxt. Uppföljning av tidigare års verksamhet visar att de regionala kulturverksamheterna håller hög kvalitativ nivå på verksamheten utifrån regionala förutsättningar och utmaningar.

  2018 läggs fokus vid ökad kulturell delaktighet och ett tillgängligt kulturutbud av hög kvalitet där jämlikhet och ett normkritiskt förhållningssätt beaktas. Att tillvarata digitaliseringens möjligheter, utveckla samarbeten mellan regioner, främst norrlandslänen och utveckla residens är prioriterat, liksom att främja nationella minoriteter och särskilt den sydsamiska kulturen.

  Regionens ansökan till Kulturrådet 2018 omfattar en uppräkning av 2017 års statliga anslag (om 29 040 tkr) med 697 tkr samt en ökning med 1 900 tkr för Nationalmuseum Jamtli och regional museiverksamhet samt 500 tkr för genomförande av Staare 2018.

  2018 ansöker regionen om 32 137 tkr i statligt bidrag inom ramen för samverkansmodellen. Aktuell ansökan bedöms ha positiv påverkan på jämställdhet, barn och unga samt miljö och mänskliga rättigheter.

  Bilagor

 • Gällande uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli löper parallellt med Region Jämtland Härjedalens samarbetsavtal med Östersunds kommun avseende Stiftelsen Jamtli, Jamtlis strategiplan och regional kulturplan, under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. Uppdragsavtalet, som antogs av dåvarande landstingsfullmäktige 2014, sträckte sig ursprungligen över perioden 2015-2017, men har sedan förlängts med ett år för att överensstämma med ovan nämnda styrdokument. Inför en översyn av avtalet för perioden 2019-2022, ska nuvarande avtal sägas upp skriftligt innan utgången av 2017, annars förlängs avtalet med ytterligare ett år. Uppdragsavtalet ligger till grund för årsavtal med Jamtli.

  I samråd mellan huvudmännen och Jamtli har behov påtalats om att säga upp gällande avtal med förslag till omarbetningar inför 2019, utifrån regionala och kommunala styrdokument och i koppling till Jamtlis kommande strategiplan. Processen förs i dialog på tjänstemannanivå mellan regionen, kommunen och Jamtli där ett första möte är inplanerat. Därefter kommer dialog att erbjudas övriga två stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening. Jamtlis styrelse beslutar under hösten om process för Jamtlis kommande strategiplan. I koppling till kulturplanen kommer dialog att ske med Jamtli om nationella och regionala kulturpolitiska perspektiv i koppling till kultursamverkansmodellen, men även om kulturens roll för regional attraktionskraft, inflyttning och tillväxt i koppling till regionala utvecklingsstrategin. Grundläggande skrivningar gäller alltjämt, där huvudmännen ser Stiftelsen Jamtli som en tillgång och resurs för regionen och dessutom sträva efter hållbar utveckling i enlighet med den europeiska utvecklingspolitiken. Perspektiv på jämställdhet, barnens situation, miljö och mänskliga rättigheter kommer att lyftas i kommande uppdragsavtal åren 2019-2022.

  Det nya uppdragsavtalet beräknas kunna antas av regionfullmäktige senast i juni 2018.

  Bilagor

 • Gällande samarbetsavtal med Östersunds kommun avseende Stiftelsen Jamtli löper parallellt med uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli, Jamtlis strategiplan och regional kulturplan, under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018. Avtalet antogs av dåvarande landstingsstyrelsen 2014. Inför en översyn av uppdragsavtalet och samarbetsavtalet med Östersunds kommun för perioden 2019-2022, ska nuvarande avtal sägas upp skriftligt innan utgången av 2017, annars förlängs avtalen med ett år. Uppdragsavtalet ligger även till grund för årsavtal med Jamtli.

  I samråd mellan huvudmännen och Jamtli har behov påtalats om att säga upp gällande avtal med förslag till omarbetningar inför 2019, utifrån regionala och kommunala styrdokument och i koppling till Jamtlis kommande strategiplan. Processen förs i dialog på tjänstemannanivå mellan regionen, kommunen och Jamtli där ett första möte är inplanerat. Därefter kommer dialog att erbjudas övriga två stiftare, Heimbygda och Jämtlands läns konstförening, inför omarbetning av uppdragsavtalet.

  Det nya samarbetsavtalet beräknas kunna antas av regionala utvecklingsnämnden senast i maj 2018.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Myndighetens uppgift är bland annat att besluta om allmän trafikplikt.

  Fr o m december 2019 ska ett nytt trafikavtal finnas för allmän kollektivtrafik på linje 45 Gällivare-Arvidsjaur-Storuman-Östersund och 46 Mora-Sveg-Östersund, Inlandstrafiken. Region Jämtland Härjedalen har trafikansvaret för hela linje 46 Mora-Sveg-Östersund.

  Frågan om trafiken på linje 46 Mora-Sveg-Östersund ska bedrivas med buss eller tåg har diskuterats, delvis p g a Inlandsbanans uttalade ambition att trafiken ska flyttas över till tåg. Det är många faktorer som måste vägas in trafiklösning, parallell busstrafik, viss förändring av hållplatslägen, restider, resandeutveckling, miljö, bussgods och inte minst kostnader. Den nuvarande trafiken är statligt medfinansierad utifrån ansvaret om att upprätthålla en tillgänglighet i hela landet.

  Region Jämtland Härjedalen begär därför att Trafikverkets tar ställning till en sådan förändring och redovisar vilket stöd och vilka villkor som skulle kunna gälla för buss respektive tågtrafik.

  Bilagor

 • Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har sänt ut en remissversion av kommande regionala trafikförsörjningsprogram. Remissvar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 15 oktober 2017.

  I bifogat förslag till yttrande framkommer de synpunkter som Region Jämtland Härjedalen vill framföra. Synpunkterna avser den interregionala trafiken på Mittstråket, Hammarstrand-Bispgården-Sundsvall och Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är Regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken i länet och dess framtida utveckling.

  Verksamheten skatteväxlades 2015. Lagen (2010:1065) om kollektivtrafik möjliggör för kommunerna inom ett län att träffa avtal med regionen om kostnadsansvaret för allmän kollektivtrafik som är av bättre kvalitet, större trafikutbud eller billigare för resenären än vad regionen tillhandahåller.

  Det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska besluta om de åtgärder som en kommun föreslår, även när kommunen erbjuder sig att finansiera det ytterligare åtagandet.

  Sedan 2015 har några tilläggsköp av trafik gjort. Det har föranlett att regler kring tilläggsköp efterfrågats.

  Bilagor

 • Norrtåg AB har ansvar för den regionala tågtrafiken och ägs till 25 % av Region Jämtland Härjedalen. Övriga ägare är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

  Styrdokumenten för Norrtåg AB har under året reviderats. Vid ägarråd 170424 godkändes en reviderad version av konsortialavtal och bolagsordning. Handlingarna har sedan cirkulerat för underskrift.

  För att de ska kunna börja tillämpas ska varje ägare anta dem.

  Bilagor

 • Vid regionla utvecklingsnämndens sammanträde den 5 september behandlades ärendet Bussgods i Jämtland Härjedalen, och följande förslag överlämnades till regionfullmäktige för beslut i oktober:

  1. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska inte köpa aktier eller överlåta bussgodsverksamheten till bolaget Bussgods i Norr AB, som är under namnändring.
  2. Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB revideras, i punkt 3 utgår skrivningarna ”Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet kan bedrivas - Bussgods”, och ”Bolaget ska också erbjuda godsservice på kommersiella grunder”.
  3. Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods inom bolaget.

  Utöver nämndens förslag till fullmäktige beslutades också att ge förvaltningschefen i uppdrag att omgående se över eventuella problem med godsförsörjning som kan uppstå för företag i länet och komma med eventuella förslag på alternativa lösningar. I synnerhet bör möjligheten för livsmedlestransporter ses över. Uppdraget återrapporteras till regionala utvecklingsnämnden den 10 oktober.

 • Region Jämtland Härjedalen har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till Länstransportplan för perioden 2018-2029. Planen ska innehålla förslag till åtgärder och investeringar i den statliga transportinfrastrukturen de närmaste 12 åren. Trafikverket har fått i uppdrag att för samma period ta fram ett förslag till Nationell plan som bland annat innefattar medlen det statliga järnvägsnätet och större vägar (i Jämtland E 14 och E 45). Drift, underhåll och bärighetsåtgärder av hela statliga transportinfrastrukturen ingår i Nationell plan.

  Den ekonomiska ramen för länstransportplanen 2018-2029 för Jämtlands län uppgår till 521 miljoner kronor. Knappt 70 % satsas på utveckling av vägnätet och drygt 30 % på utveckling av gång- och cykelvägar. Utveckling av järnvägar och europavägar förutsätts kunna ske genom Nationella planen.

  Samfinansiering med bärighetsanslag föreslås ske flera av på de vägobjekt som föreslås i planen. För att möjliggöra vidare utveckling under planperioden och framtagande av nya objekt avsätts potter för utredningar, statlig medfinansiering, mm.

  Planens förslag till åtgärder bedöms ge bättre förutsättningar för turistnäringen och för skogsnäringen, för tunga transporter och för arbetspendling. Satsning också på gång- och cykelvägar för arbetspendling och säkerhet men även som ett led i klimatmålet. Kopplingen till bostadsbyggandet i regionen samt satsning på viktiga stråk har varit ledande i prioriteringarna. Hastighetsöversynen ställer krav planer för åtgärder för att kunna behålla hastigheter om 100 km/h. De långa avstånden och det behov av tillgänglighet som bland andra turistnäringen har behöver beaktas. Sänkta hastigheter till 80 km/h på långa sträckor innebär längre restider vilket inte gynnar tillgängligheten.

  Mot bakgrund av det stora behov av åtgärder som finns i länets transportinfrastruktur motsvarar inte förslagna ramar på långa vägar det behov som finns för ett långsiktigt hållbart transportsystem.

  Den långa planeringshorisonten på 12 år innebär att många av åtgärderna i planen är i ett tidigt planeringsskede så förändringar av utförande kan ske. Planen revideras vart fjärde år vilket innebär att möjligheter till förändringar och justeringar utifrån nya förhållanden samt inlyftande av nya objekt kan ske om fyra år.

  Förslag till Länstransportplan 2018-2029 för Jämtlands län har varit ute på remiss sedan juni 2017. Remissversionen av förslaget samt inkomna remissvar har behandlats av regionala utvecklingsnämndens utskott för infrastruktur. Sammanställning av remissvar redovisas i separat bilaga. Förslaget har sedan omarbetats utifrån framförda synpunkter inför överlämnande till regionala utvecklingsnämnden.

  Det av regionfullmäktige antagna förslaget kommer att överlämnas till regeringen, vars beslut väntas under våren 2018.

  Bilagor

 • Regeringens beslut
  Berörda landsting och samverkansorgan ska ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet.

  Uppdraget
  Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet 2017–2020. Planen ska:

  • Innehålla insatser och dess inriktning inom samtliga prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
  • Utgå från en analys av regionala förutsättningar som identifierar utvecklingsbehov för att bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven. Befintliga strategier, planer, program eller liknande med relevans för klimat och miljö ska vara utgångspunkt för arbetet.
  • Innehålla målsättningar, huvudsakliga aktiviteter och tidsplan.
  • Visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 kan bidra till att nå relevanta delar av de av riksdagen fastställda generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
  • Identifiera eventuella åtgärds- och utvecklingsbehov på nationell nivå som kan bidra till att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
  • Identifiera eventuella behov av stöd från relevanta statliga myndigheter, i syfte att stärka arbetet med klimat- och miljöperspektiven inom samtliga prioriteringar inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
  • Följas upp fortlöpande.
  • Arbetet ska ske i nära samarbete med länsstyrelserna.


  Länsstyrelserna, som har ansvar för genomförandet av miljöpolitiken på regional nivå, har en viktig roll att bidra med kunskap och erfarenheter i arbetet. Detta uppdrag innebär ingen ändrad ansvarsfördelning mellan länsstyrelserna och berörda landsting, samverkansorgan och Gotlands kommun avseende ansvar för genomförandet av miljö- och energipolitiken på regional nivå.

  Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska redovisa planerna till Tillväxtverket senast den 2 oktober 2017, Region Jämtland Härjedalen redovisar sin handlingsplan den 10 oktober 2017. Resultatet av genomförandet av de regionala handlingsplanerna ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med redovisning av regeringens villkorsbeslut årligen för perioden 2018–2020.

  Skälen för regeringens beslut
  Regeringens tre övergripande mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020, att nå de nationella miljömålen och uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

  I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 från i juli 2015 framgår att hela Sveriges attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara på ett sådant sätt att det bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Det innebär bl.a. att klimat- och miljöperspektiven på ett tydligt sätt ska integreras i det regionala tillväxtarbetet.

  Arbetet med att nå de nationella miljömålen är viktigt för en långsiktigt hållbar regional tillväxt och utveckling. De högt ställda målen för den svenska klimat-, miljö- och energipolitiken kräver ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska nivåer för en omfattande samhällsomställning, inte minst på regional och kommunal nivå. Regioner, länsstyrelser och kommuner har därför ett stort ansvar att aktivt bidra till en grön och resurseffektiv ekonomi. Hela Sverige måste förberedas för en ekonomi med låga utsläpp av växthusgaser men också förberedas för klimatförändringarnas effekter.

  För att möta klimat-, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv krävs det förändringar i näringslivet och att näringslivets potential till omställning tas tillvara. Det handlar om att minimera risker och skapa konkurrensfördelar genom ett proaktivt förhållningssätt till strukturomvandling och teknikutveckling. Utmaningarna utgör även en möjlighet för hållbar tillväxt genom utveckling av hållbara och resurseffektiva varor, tjänster, transport- och tekniklösningar och produktionssystem och därmed en miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher.

  Det behövs en utvecklad mellankommunal, regional och sektors- övergripande samverkan och samplanering av olika typer av insatser inom bl.a. klimat, miljö, energi, transporter, bostadsbyggande och kulturmiljöer. Detta i syfte att utveckla systemlösningar för en hållbar regional utveckling.

  Att stärka kopplingen mellan de regionala klimat- och energistrategierna eller andra liknande regionala och lokala strategier och program respektive miljödriven näringslivsutveckling är betydelsefullt och ett sätt att främja innovation, företagande och sysselsättning.

  Bilagor

 • Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna verksamhetsplan 2017 den 16 november 2016, § 161.

  Enligt tidplan för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens samtliga verksamheter har förvaltningen inlämnat en tertialrapport per augusti 2017. I den följs nämndens samtliga utvecklingsområden upp, liksom ekonomi- och medarbetarmål. Tertialrapporten visar:

  • Förvaltningens ekonomi är i balans och visar ett överskott om 15302 tkr.
  • Ekonomisk prognos för 2017 är +/- 0. Prognosen är osäker med avseende på länstrafikens resultat där prognosen efter augusti är ett underskott om 5952 tkr.
  • Sjuktalen fortsätter att minska och är nu totalt 2,1% av tillgänglig tid
  • Arbetsmiljöindex och index för bemötande fortsätter att förbättras och ligger nu mycket nära 2017 års målvärde
  • En mycket stor majoritet aktiviteter som redovisas inom fokusområde Samhälle är genomförda eller under genomförande.
  • Arbetade timmar ökar motsvarande 5,5 årsarbetare. Det är framförallt handläggare med tidsbegränsad anställning, i projekt, som står för ökningen.
  • Samtliga mätbara mål visar hög eller mycket hög måluppfyllnad.

  Bilagor

 • I den finansplan som beslutades av regionfullmäktige i juni 2017, fastställdes regionala utvecklingsnämndes regionbidrag 2018 till 321,2 miljoner kronor. Beslutet innebar också att föreslagna inprioriteringar ska genomföras utan ramtillskott. För att nämnden ska kunna presentera en budget i balans för 2018 har ett antal besparingsförslag arbetats fram inom regionala utvecklingsförvaltningen, varav fyra förslag nu läggs fram för nämndens beslut.

  Skälet till att dessa besparingsförslag läggs fram för beslut redan nu är främst för att berörda verksamheter ska få mer tid att anpassa sig efter föreslagna besparingar. Samtliga besparingsförslag har kommunicerats och analyserats tillsammans med berörda verksamheter. Konsekvensbeskrivningar för respektive förslag redovisas i bilagor.

  En målsättning för förvaltningen är att minska reskostnaderna med 10 % jämfört med 2016 års utfall. Denna målsättning gäller även för folkhögskolorna. För folkhögskolorna kommer en kompensation för lönerörelse (2 %) och ökade interna kostnader (2,7 %) tillkomma inför att det fullständiga budgetförslaget presenteras.

  Förslag till verksamhetsplan för 2018, där den fullständiga budgeten ingår, redovisas för regionala utvecklingsnämnden vid sammanträdet i november.

  Bilagor

 • Enligt regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2017 ska aktuellt läge för nämndens fattade beslut redovisas två gånger per år; i maj och i oktober.

  I bilagd redovisning, Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens fattade beslut 2017, finns en sammanställning av de beslut som leder till åtgärd och där förvaltningschef getts särskilda uppdrag. Ansökningar om företagsstöd, svar på remisser, informationsärenden och dylikt redovisas inte.

  Bilagor

 • Beslut fattade av ordförande/vice ordförande/ 2:e vice ordförande

  • Eva Hellstrand (C) beviljas deltagande i Åre Sustainability Summit, den 22-23 september 2017
  • Elise Ryder Wikén (M) beviljas deltagande på Klimatkonferens Fossilfritt Jämtland, OSD Östersund, 20 september 2017
  • Susanné Wallner (M) beviljas deltagande på SJ infomöte, Stockholm
  • Susanné Wallner (M) beviljas deltagande på Bilbao ENCORE e-möte, den 17-20 september 2017
  • Svar på SKL:s remiss Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna (RUN/401/2017)
  • Yttrande över Östersunds kommuns Planprogram Frösö Park (Stocke 4:1 m.fl.) (RUN/486/2017)
  • Yttrande över remiss Region Dalarnas trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken: förslag på ny målbild (RUN/443/2017)


  Beslut fattade av arbetsutskottet

  • § 128 Medfinansiering till projektet Nya innovationer för omsorg, hälsa och sjukvård i Jämtlands län (RUN/452/2017)
  • § 129 Medfinansiering till projektet Innovationsplattform för samverkan medborgare/patient, offentlig sektor och näringsliv (RUN/453/2017)
  • § 130 Medfinansiering till förstudieprojektet Framtidens medarbetare (RUN/439/2017)


  Beslut fattade av kollektivtrafikstrateg

  • Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst 2017-04-01 – 2017-04-30
  • Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst 2017-07-01 – 2017-07-31
  • Beslut om färdtjänst/riksfärdtjänst 2017-08-01 – 2017-08-31
  • Ansökan till Kulturrådet: Utvecklingsbidrag till projektet Rotation- nätverksprojekt med mobilitet i bagaget (RUN/521/2017)
  • Ansökan till Kulturrådet: Utvecklingsbidrag till projektet Digitala skyltfönster i kommunerna (RUN/526/2017)
  • Delårsbokslut 2017: Jämtland Härjedalen Turism (RUN/176/2017)
  • Delårsbokslut 2017: Almi Företagspartner Mitt AB (RUN/511/2017)
  • Delårsbokslut 2017: Länstrafiken AB (RUN/182/2017)
  • Delårsbokslut 2017: Torsta AB (RUN/517/2017)
  • Delårsbokslut 2017: Norrtåg AB (RUN/370/2017)
  • Slutrapport: Projekt Drivkraft 3.0 (RUN/168/2016)
  • Slutrapport: Projekt MidSweden SkiPark (RUN/126/2015)
  • Skrivelser från Studieförbunden i samverkan samt SISU Idrottsutbildarna: Bidragsgivningen till studieförbund respektive till SISU Idrottsutbildarna (RUN/534/2017)
  • Skrivelse från Näringsdepartementet: Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt (RUN/728/2016)
  • Cirkulär 17:43 från Sveriges Kommuner och Landsting: Museilag (2017:563) – ny lagstiftning på kulturområdet (RUN/518/2017)
  • Inkomna synpunkter: Bussgods (RUN/451/2017)
  • Inbjudan: Regional Governance of VET skill policies and system in Ukraine – Concept Note and Agenda 25-26 October Lviv
  • Protokoll: Utskottet för infrastruktur 2017-09-15
  • Protokoll: Regionens samverkansråd 2017-09-25
  • Protokoll: Arbetsutskottet 2017-09-28

   

 • Enligt reglemente för regionala utvecklingsnämnden har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

 • Enligt regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2017 ska aktuellt läge för nämndens fattade beslut redovisas två gånger per år; i maj och i oktober.

  I bilagd redovisning, Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens fattade beslut 2017, finns en sammanställning av de beslut som leder till åtgärd och där förvaltningschef getts särskilda uppdrag. Ansökningar om företagsstöd, svar på remisser, informationsärenden och dylikt redovisas inte.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.