Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Regiondirektören Björn Eriksson har den 27 oktober 2016 sagt upp sig från anställning som regiondirektör. Han har begärt att få sluta sin anställning den 31 januari 2017.

  Björn Eriksson anställdes av landstingsstyrelsen den 5 juni 2013 som landstingsdirektör från och med den 1 oktober 2013 till vidare enligt upprättat anställningsavtal. Anställningsavtalet har ersatts med ett nytt anställningsavtal från och med den 1 januari 2015. Enligt avtalet gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader.

  Regionstyrelsens ordförande har med anledning av uppsägningen sonderat möjligheten att hitta en tillförordnad regiondirektör i avvaktan på rekrytering av ny direktör och har ett förslag till lösning. Det möter därför inget hinder att tillmötesgå direktörens önskan om förkortad uppsägningstid.

  Bilagor

 • Regiondirektören Björn Eriksson har den 27 oktober 2016 sagt upp sig från anställning som regiondirektör. Han har begärt att få sluta sin anställning den 31 januari 2017.

  Regionstyrelsens ordförande har föreslagit regionstyrelsen att medge direktörens begäran om förkortad uppsägningstid. Med anledning av att regiondirektören slutar sin anställning måste en ny regiondirektör anställas och arbetet med rekryteringen bör påbörjas snarast. Rekryteringsarbete bör ledas av regionstyrelsens ordförande och genomföras med bred politisk förankring. Sakkunnigstöd ges av personalavdelningen inom regionstaben och rekryteringsföretag kan anlitas vid behov. Regionstyrelsens ordförande bör därför få i uppdrag att genomföra rekryteringen av en ny regiondirektör och så fort arbetet är klart återkomma till regionstyrelsen med förslag till ny regiondirektör och förslag till anställningsavtal för direktören.

  Under tiden fram till dess en ny regiondirektör börjar tjänstgöra bör en tillförordnas regiondirektör utses. Regionstyrelsens ordförande har undersökt möjliga lösningar och föreslår att Ingela Jönsson utses som tillförordnad regiondirektör från och med den 1 december 2016 till dess en ny regiondirektör trätt i tjänst. Regionstyrelsen ordförande bör få i uppdrag att besluta om lön och andra anställningsvillkor för den tillförordnade direktören.

  Bilagor

 • Den 9—10 februari 2016 fattade regionfullmäktige beslut om mer enhetliga patientavgifter (RS/200/2015). I detta beslut fastslogs att åldersgränsen för avgiftsfria besök för barn och ungdomar sänks från fyllda 20 år till fyllda 18 år. Inom Ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM) och Ungdomsmottagningen ska det vara avgiftsfritt för barn och ungdomar under 23 år.

  I och med att åldersgränsen sänktes har patienter med pågående behandling som slutför denna på barn- och ungdomspsykiatrin eller barn- och ungdomshabiliteringen fått betala från 18-årsdagen. Detta har lett till att flera patienter med ett klart vårdbehov har valt att hoppa av behandlingen, vilket inte är tillfredsställande ur patientsäkerhetshänseende.

  Barn- och ungdomspsykiatrin tar inte emot nya patienter som fyllt 18 år men slutför pågående vårdåtagande som sträcker sig över 18-årsdagen. Inom barn- och ungdomshabiliteringen flyttar patienten över till vuxenverksamheterna när de fyller 21 år.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.