Hoppa över navigering

Möte 2018-06-25

Regionstyrelsen
10:15 - 10:45 Styrelserummet
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Digitalisering innebär stora möjligheter för vården, med det krävs en kraftigt förbättrad funktionalitet i vårdinformationssystemen. För landsting/regioner finns två val: Att utveckla befintliga system eller upphandla och införa nya vårdinformationssystem. Region Jämtland Härjedalen har sedan 2015 Comic som sitt vårdinformationssystem. Utveckling av Cosmic sker i samverkan i en kundgrupp åtta andra landsting/regioner och Capio St Göran.

  COSMIC är det modernaste journalsystemet i Sverige, och det enda som fortsatt utvecklas. Övriga landsting/regioner är involverade i upphandlingar av nya system. Cosmic-kundgruppens bedömning är att den mest kostnadseffektiva lösningen på 5–7 års sikt, är att vidareutveckla COSMIC för att bättre möta vårdens behov. Därför ha de nu tillsammans med Cambio som är leverantör för Cosmic utarbetat ett utvecklingsprogram för perioden 2019–2023.


  Målen för patient och medborgare är:

  -  Patienten blir mer delaktig i sin egen vård, och får stöd att hantera mer uppgifter själv. Det innebär även att vården avlastas.
  -  Patienterna får en samlad bild av sina hälsoproblem och planering.
  -  Bättre tillgänglighet och servicenivå.
  -  Säkerställa patientens/anhörigas och vårdens behov av kommunikation inför, under och efter  behandling/konsultation.
  -  Förbättrad upplevd servicenivå hos patienter/anhöriga, samt högre effektivitet i vården m h a automatisering av processer där patienten själv eller anhöriga kan utföra fler uppgifter.


  Målet för medarbetare är:

  -  Bra stöd för vårdens processer och möjlighet till ökad effektivitet.
  -  Verktyg för samverkan mellan huvudmän och en situationsorienterad journal
  -  Intelligent beslutsstödsfunktion som stödjer vårdpersonalen att fatta rätt beslut baserat på evidens och all tillgänglig information om patienten.
  -  Automatisering av rutinuppgifter och inbyggd analys baserad på artificiell intelligens.
  -  Stöd för mobilt arbetssätt i vårdens alla processer.
  -  Verktyg för att dela information samt planera och följa upp vård som bedrivs tillsammans med andra huvudmän.
  -  Automatiserad överföring till kvalitetsregister enligt nationell standard.


  Mål för verksamhetsutveckling och ledningsstöd är:

  -  Gemensam verksamhetsutveckling för att visa på möjligheten att effektivisera och utveckla verksamheten med högre kvalité.
  -  Stärka lokal utvecklingskraft för snabba utvecklingsprocesser med lokal förankring.
  -  Verktyg för att dela systemkonfiguration, kliniska beslutsstöd och möjliggöra gemensam drift.
  -  Stöd för övergripande ledning och styrning av den kliniska verksamheten på alla nivåer.
  -  Stöd för kontinuerlig utveckling och förbättring av flöden och arbetssätt baserat på prediktion och utfall på verksamhetens processer.
  -  Verktyg för operativ/daglig styrning och ledning av verksamheten.


  Utvecklingsprogrammet innehåller utifrån dessa mål en utvecklingsvolym på 100 miljoner per år, där Region Jämtland Härjedalens andel är 6 %.

  Regionstyrelsen har under våren fått muntlig uppdatering på arbetet med utvecklingsprogrammet. Nu har arbetet kommit fram till färdiga avtalshandlingar, men pga affärssekretess kan dessa avtal i sin fullständiga utformning inte biläggas.

  Avtalsvillkoren reglerar utvecklingsvolymen på 100 miljoner per år och ger en halverad underhållskostnad för ny – och vidareutveckling av vårdsystemet Cosmic jämfört med idag, samt ytterligare underhållsrabatter om Cambio säljer Cosmic till fler kunder. Avtalet ska undertecknas senast 29 juni 2018. Kundgruppen är eniga om avtalsvillkoren.

  Region Jämtland Härjedalens kostnader för utvecklingsprogrammet, (utveckling och underhåll) uppgår till 6 miljoner kronor 2019, 6,5 miljoner 2020, 7,0 miljoner 2021, 7,6 miljoner 2022, 8,4 miljoner 2023.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.