Hoppa över navigering

Möte 2023-01-24

Regionstyrelsen
08:30 - 14:45 Hörsalen 23 januari 08.30-15.00 och Styrelserummet 24 januari
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare. 

  • Lägesbild covid/säkerhet/vaccinationer
  • Uppföljning jul och nyår - bemanning mm
  • Information om IVOs begäran om redovisning av åtgärder med anledning av tillsyn
  • Handlingsplan för utlämnande av allmänna handlingar
 • En månadsrapport för november 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med november 2022 var positivt och uppgick till 105 miljoner kronor, vilket var 32 miljoner kronor bättre än budget.

  Nettokostnadsutvecklingen fram till och med november 2022 var 7,0 procent, 292 miljoner kronor högre än föregående år.

  Verksamhetens intäkter var 117 miljoner kronor lägre än föregående år. Främst på grund av lägre bidrag med 122 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär motsvarande som föregående år men påverkas i jämförelsen med lägre intäkter om 36 miljoner kronor för vidarefakturering för utredningar som inte görs i år. Försäljning hälso- och sjukvård har ökat med 20 miljoner kronor och intäkter från kollektivtrafik har ökat med 13 miljoner kronor. Övriga intäkter var cirka 7 miljoner kronor högre.

  Bruttokostnaderna var 175 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 3,2 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 121 miljoner kronor, motsvarande 5,4 procent. Pensionskostnaderna var 158 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 38 miljoner kronor. Köp av verksamhet har ökat med 42 miljoner kronor vilket främst avser kostnader för Kollektivtrafik för indexreglering och entreprenörsersättning.

  Sjukvårdsartiklar har ökat med 18 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 47 miljoner kronor. Den stora bristen på läkemedel som råder i världen har gjort att man ofta är tvungen att köpa in dyrare alternativ. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 43 miljoner kronor och uppgick till 179 miljoner kronor.

  Likviditeten är fortsatt god men har under året försämrats med 104,2 miljoner kronor till och med november. Bland annat har avsättning till pensionsportföljen gjorts med totalt 280 miljoner kronor under året, varav 150 miljoner kronor under september månad. Riktade statsbidrag har gynnat den fortsatt goda likviditeten. Amortering av lån till Kommuninvest har skett med 50 miljoner kronor och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 240 miljoner kronor, nästa amortering kommer göras i december med 50 miljoner kronor.

  Helårsprognosen efter november ligger kvar oförändrad och beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Trender från tidigare år visar på ökade kostnader under årets sista månader, vilket även verksamheten signalerat i sina prognoser. Därför ligger prognosen kvar enligt budget, trots att resultatet är bättre än budget efter november. Det rådande världsläget gör det också osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat el, drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras innan årets slut.

  En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats. Styrelsen har efter november en positiv avvikelse mot budget med 63 miljoner kronor, vilket främst beror på lägre regionövergripande kostnader samt högre riktade statsbidrag än budget.

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen 6 kap. § 25 ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige medgett att nämndernas sammanträden får vara offentliga kan nämnden besluta så, vilket regionfullmäktige gjort i Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen 2023–2026, punkt 4.3 Offentliga sammanträden (RS/452/2022).

  I Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen, punkt 4.3 Offentliga sammanträden anges att nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. Dessa undantag är ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer sekretess.

  Regionstyrelsens sammanträden har sedan 2015 varit delvis offentliga.

  För att skapa insyn och ge fullmäktige och övriga nämnders ledamöter, regionens medarbetare och allmänheten möjlighet att närvara föreslås att styrelsens sammanträden även fortsättningsvis ska vara offentliga under den del av sammanträdet då informationsärenden behandlas. Regionstyrelsens ordförande föreslås tillsammans med presidiet avgöra vilka ärenden och informationer som ska behandlas vid det offentliga sammanträdet.

 • Regionfullmäktige beslutade den 22 juni 2022, § 75, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen för mandatperioden 2023–2026. Den nya organisationen innebär bland annat att en ny nämnd, kollektivtrafiknämnden, inrättas.

  Uppgifter och ansvar för de politiska organen regleras i av regionfullmäktige fastställda reglementen eller för regionfullmäktige en arbetsordning. I reglementena anges även hur förvaltningsorganisationen är organiserad på en övergripande nivå. Förvaltningsorganisationen är liksom tidigare organisatoriskt samlad i en förvaltning. Därmed går också uppdrag från nämndsorganisationen fortsatt direkt till regiondirektör som förvaltningschef. Förvaltningen är uppdelad i fyra förvaltningsområden, där regionstyrelsens personal och verksamhet är samlade under förvaltningsområdena Regiondirektör och Regionstaben.

  Samordningskansliet har med anledning av beslutade organisationsförändringar arbetat med en uppdatering av regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsnämndens och regionala utvecklingsnämndens delegationsbestämmelser samt framtagande av delegationsbestämmelser för kollektivtrafiknämnden.

  Regionstyrelsen har, under de förutsättningar som anges i 6 kap 37–39 §§ samt 7 kap 5–8 §§ kommunallagen, rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos Region Jämtland Härjedalen. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och kan jämställas med ett beslut som regionstyrelsen själv har fattat. Regiondirektören har under de förutsättningar som anges i 7 kap 6 § kommunallagen rätt att vidaredelegera beslutsrätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden åt en anställd inom Region Jämtland Härjedalen, om inte annat anges i bestämmelserna. Beslutsrätten får inte vidaredelegeras av delegaten.

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen (2017:725) ska regionstyrelsen i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Regionstyrelsen fastställde den senaste versionen den 26 maj 2020 § 83. Men den behöver nu revideras utifrån att en ny mandatperiod börjar gälla från år 2023 samt att reglementena för den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026 har reviderats. Ett förslag till reviderad instruktion har upprättats.

  Instruktionen för direktören ses löpande över och revideras efter behov. Förutom att anpassa instruktionen efter förutsättningar enligt ovan gjordes inför denna revidering också en omvärldsbevakning av andra regioners instruktioner.

  I reviderat förslag till instruktion har innehållet komprimerats något i syfte att inte upprepa sådant som regleras i andra styrdokument, exempelvis i politiska reglementen. Men också i syfte att göra dokumentet tydligare och mer lättläst. Vidare har direktörens övergripande uppdrag och ansvar för att regionens verksamhet ska utvecklas och bedrivas med god kvalitet, inom befintlig budget och i enlighet med fattade beslut, lagar, regler och myndighetsbeslut förklarats närmare. Även skrivningarna om bland annat arbetsgivaransvar och uppföljningsansvar har förtydligats. Slutligen har dispositionen setts över.

  Bilagor

 • Med anledning av att tidigare regiondirektör entledigats från sin anställning beslutade regionstyrelsen 2021-12-09, § 241, att ge regionstyrelsens ordförande i uppdrag att i samråd med presidiet genomföra rekrytering av en ny regiondirektör och återkomma till regionstyrelsen med förslag till ny regiondirektör och förslag till anställningsavtal för direktören.

  Rekryteringsprocessen har genomförts av styrelsens presidium där även tillträdande ordförande Bengt Bergqvist (S) ingått. Rekryteringsprocessen har genomförts med sakkunnigstöd av personalavdelningen inom regionstaben och ett rekryteringsföretag. Processen har lett fram till ett förslag på person för uppdraget som regiondirektör och ett förslag till anställningsavtal. Villkoren för anställningen är i paritet med jämförbara anställningar i landet. Samverkan om rekryteringen har skett med de fackliga organisationerna.

  Rekryteringsgruppen föreslår gemensamt att Sara Lewerentz anställs som regiondirektör från och med 1 maj 2023.

 • På regionstyrelsens sammanträde den 19 januari 2016, § 13, beslutade regionstyrelsen att anta Regler för flaggning inom Region Jämtland Härjedalen. Utifrån att reglerna inte setts över sedan de fastställdes samt att det påbörjats en översyn av styrdokument inför att en ny mandatperiod börjar gälla från 2023 initierades en översyn av reglerna under hösten 2022.

  Ett förslag till reviderade regler för flaggning har upprättats. Förslaget till nya regler anger bestämmelser för vilka flaggor som ska pryda Region Jämtland Härjedalens flaggstänger och vid vilka tillfällen de ska hissas. Förhållningssättet till flaggningen har sin grund i organisationens fastställda vision, värdering och kärnvärden. Där är bland annat frågor om mångfald, jämlikhet och jämställdhet är viktiga områden. Av den anledningen samt att Region Jämtland Härjedalen är en samisk förvaltningsmyndighet innehåller förslaget till nya regler också samiska flaggdagar.

  I samband med krigsutbrottet i Ukraina den 24 februari 2022 hissade många kommuner, regioner och myndigheter den ukrainska flaggan för att visa sitt stöd till nationen, det gjorde även Region Jämtland Härjedalen. Utifrån den händelsen har en särskild belysning gjorts om hur undantag från ordinarie regler för flaggning ska hanteras. I nuvarande regler för flaggning anges att undantag enbart får beslutas av regionstyrelsen. Men eftersom ärendeprocessen följer förbestämda tidsintervall, från att ett ärende initieras till dess att beslut verkställs, begränsar den skrivningen en god efterlevnad av regelverket. I de reviderade reglerna föreslås i stället att även regionstyrelsens ordförande eller den regionstyrelsen utser får besluta om avsteg från reglerna.

  Bilagor

 • På regionstyrelsens sammanträde i maj 2022, § 81, fick regionstyrelsen en rapport om pågående utvecklingsarbete avseende personalförsörjning (RS/719/2021). Regionstyrelsen beslutade därefter följande:  
  1. Redovisning av utvecklingsarbete avseende personalförsörjning godkänns. 
  2. Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta en strategisk handlingsplan med konkreta åtgärder för att attrahera och behålla kompetenta och engagerande medarbetare för att klara kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Personalen ska göras delaktig i arbetet att ta fram ytterligare åtgärder.  

  Vid regionstyrelsens sammanträde i september 2022 redovisades regiondirektörens vidtagna åtgärder utifrån uppdraget i maj 2022.

  Innan en eventuell ny handlingsplan tas fram har den särskilda ledningen inlett ett arbete med att kartlägga vilka beslut och planer som redan finns inom området och hur de ska hanteras. Region Jämtland Härjedalen har exempelvis en Långsiktig plan för Region Jämtland Härjedalens kompetensförsörjning (2020-02-25) vilken redovisar övergripande rutiner för arbetet med kompetensförsörjningen. Till detta har regionen riktlinjer och rutiner för Kompetenskartläggning 2022–2035 Region Jämtland Härjedalen (2022-04-26). Inom ramen för dessa styrande dokument upprättas Regionens plan för kompetensförsörjning 2022–2023, vilken innehåller konkreta åtgärder för att bidra till regionens kompetensförsörjning. Det är viktigt att nya åtgärder kopplas ihop med de som redan finns i befintliga planer. Det behövs för att på ett bra sätt inkludera detta arbete i ordinarie planerings- och uppföljningsprocess. 

  Mot bakgrund av hur arbetsmarknaden utvecklats har regiondirektören beslutat att upprätta en tillfällig Särskild ledning för kompetensförsörjning (SLK). SLK har till uppgift att under en begränsad tidsperiod utreda och föreslå ytterligare konkreta åtgärder på kort och lång sikt utöver redan befintliga aktiviteter i ordinarie handlingsplaner. 

  Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet i september 2022 med utgångspunkt i regiondirektörens redovisning följande: 
  1. Regionstyrelsen har tagit del av de åtgärder som vidtagits för att skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning och godkänner föreslagen inriktning på arbetet. 
  2. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med den särskilda ledningen och ska på regionstyrelsens sammanträden i oktober och december avge delrapporter om pågående arbete.  
  3. Senast till styrelsens sammanträde i januari 2023 ska regiondirektören redovisa en sammanställning av beslutade och genomförda åtgärder samt resultat 

  Delrapporter har redovisats för styrelsen vid sammanträdena i oktober och december under punkten Regiondirektörens rapport. En sammanställning av beslut och vidtagna åtgärder redovisas i bifogad rapport.

  Bilagor

 • Utifrån Lagen om valfrihetssystem 2008:962 är Region Jämtland Härjedalen den sjukvårdshuvudman som är ansvarig för att gentemot länets invånare tillhandahålla de tjänster som omfattas av vårdval gällande primärvård, allmäntandvård för barn och unga vuxna samt medicinsk fotvård. Beställningarna behöver revideras årligen utifrån de stora förändringarna som sker för närvarande inom hälsosjukvården.

  En politisk styrgrupp föreslås att inrättas med följande uppdrag:

  • Översyn av förfrågningsunderlaget för allmän tandvård för barn och unga vuxna
  • Föreslå eventuella kompletteringar och justeringar inför 2024 inom vårdval för medicinsk fotvård samt Hälsovalet.
  • Översyn av uppföljning och utvärdering av vårdvalens beställningar


  Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter, tre från majoriteten, varav en ordförande och två från oppositionen. För att ge insyn för samtliga partier bör de politiska sekreterarna ha närvarorätt vid styrgruppens möten.

 • Den politiska styrgruppen för bland annat hälsoval 2023 hade i uppdrag att följa upp 2021 års resultat utifrån det beslutade dokumentet om ”Likvärdiga villkor för utförare inom valfrihetssystem i Region Jämtland Härjedalen” avseende huvudmannauppdrag och sistahandsansvar kopplat till eventuell underskottskompensation. (RS/383/2021). Vid genomgången upptäcktes uppdrag och tjänster som åvilar den regiondrivna primärvården vilka borde finansieras och/eller organiseras utanför uppdrag och ersättning för hälsovalet. Styrgruppen rekommenderade därför en översyn. Regionstyrelsens beslutade 2022-06-01 § 110 att se över uppdrag och tjänster som åvilar den regiondrivna primärvården, men inte ingår i uppdraget för hälsoval och som finansieras genom ersättning från hälsovalet, samt föreslå hur dessa uppdrag ska finansieras och organiseras.

  Den regiondrivna primärvården har gjort en inventering och lyft fram ett antal uppdrag/tjänster och ekonomiska utlägg som förekommit under 2022 vilka belastar ersättningen från hälsovalet. Resultatet redovisas i ett beslutsunderlag. Vid genomgången framkom att:

  • Det finns flera uppdrag som redan budgeterats inom den anslagsfinansierade primärvården från 2022, men inte fullt ut när det gäller administrativ resurs för samordning av jour och beredskap samt studierektor för ST. Det saknas även finansiering för en administrativ resurs som sköter schema, löner, beräkningar, fakturering mm för samtliga aktörer inom hälsovalet. Från 2023 kommer även en BT-studierektor på 20% att finansieras av den regiondrivna primärvården. Dessa uppdrag och tjänster får anses som särskilda åtaganden för huvudmannauppdraget som sammanlagt beräknas kosta 1,3 mkr/år.
  • Tv apparater som finns i hälsocentralernas väntrum, oavsett driftform, har bekostats av den regiondrivna primärvården. Enligt det avtal som regionen idag har med företaget för tjänsten läggs information ut styrt från regionen men möjlighet finns att lägga ut information som enbart berör den egna hälsocentralen.
  • Akutmodul från Cambio som införts av akutmottagningen och använts efter erbjudande även av utförare inom hälsovalet där den regiondrivna primärvården betalat för samtliga användare inom hälsovalet.
  • Det förekommer på eget initiativ från en hälsocentral specialistkompetens inom OMI (ortopedisk medicin) som nyttjas av hela länet där inget krav på tjänsten finns inom hälsovalsuppdraget, vilket även kan förekomma inom andra områden. Dessa uppdrag skulle kunna finansieras via tjänsteköp enligt en fastställd prislista mellan aktörerna inom hälsovalet eller att besöksersättning för tillfälliga besök av patienter från Jämtlands län återinförs, det som ibland kallats ”otrohetsersättning”.
  • Region Jämtland Härjedalen beslutade för några år sen att införa en e-frikortstjänst vilket har underlättat för många. Enligt avtal för tjänsten varierar kostnaden per år beroende på bland annat hur många frikort som utfärdats. Den faktura som regionen får delas på hälften, utan exakt underlag för kostnaden, där den regiondrivna primärvården betalar en del och hälso- och sjukvårdsdirektören den andra delen. För detta föreslås att hela fakturan betalas med central finansiering.
  • 2019 togs beslut att från 2020 avskaffa interndebiteringen inom regionen med undantag för bland annat primärvården. Den regiondrivna primärvården faktureras således för MS- licenser (Office 365), helpdesk, ekonomi-, HR- och löneadministration samtidigt som externa utförare kompenseras med en overheadkostnad för exempelvis IT, ekonomi- och personaladministrativa system. Vid genomgång framkommer oklarheter i vad som ingår i de interna kostnaderna för den regiondrivna primärvården, framför allt gällande IT kostnader.


  Förändringar föreslås gälla från 2024.

  Bilagor

 • Sedan 2017 ingår Region Jämtland Härjedalen i Kunskapsnätverket för samisk hälsa tillsammans med Regionerna Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Under 2017-19 drevs samarbetet som ett projekt finansierat av Socialdepartementet. I januari 2020 övergick arbetet till ordinarie verksamhet. Detta innebär att kostnaderna för styrgrupp, politisk referensgrupp och en samordnande huvudkoordinator finansieras gemensamt av regionerna. Kunskapsnätverket för samisk hälsa har sin organisatoriska hemvist hos Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Region Västerbotten. Det innebär att huvudkoordinatorn har sin anställning på GMC och att GMC ansvarar för Kunskapsnätverkets ekonomi.

  Regionfullmäktige beslutade 2019-11-26 att anta Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-30 (RS/703:2/2019). Kunskapsnätverket för samisk hälsa utgår i sitt arbete från de mål, delmål och aktiviteter som framgår i Strategi för samisk hälsa och har därmed som sitt huvudsakliga uppdrag att stödja regionerna i implementeringen av den antagna strategin.

  Enligt regiondirektörens instruktion har direktören det övergripande ansvaret för att Region Jämtland Härjedalen upprättar mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete i enlighet med Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vidare är regionen skyldiga att ge samer möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Arbetet inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa är en del i det uppdraget. Till Kunskapsnätverket är en styrgrupp kopplad och där Sametinget ingår tillsammans med samtliga nationella samiska organisationer i Sverige. Sametingets representant är styrgruppens ordförande. Sametinget ingår också i den politiska referensgruppen tillsammans med politiska företrädare från regionerna.

  Nedan följer några aktiviteter som Kunskapsnätverket har genomfört under det senaste året.

  • Förhandlat fram gemensamma avtal mellan respektive region och Sanks angående vård och behandling av samiska patienter med psykisk ohälsa. Avtalet inkluderar kompetensutveckling.
  • Fortsatt utveckling av tjänsten hälsovägledare i Region Norrbotten.
  • Inledd utveckling av tjänsten hälsodigitalen för samer i Region Västerbotten
  • Fortsatt utveckling av konceptet Vätnoe för psykisk hälsa i Region Jämtland Härjedalen 
  • Utvecklat samarbete med Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), vilket resulterat i att NCK:s material idag finns på samiska. Kvinnofridslinjens personal genomgår e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal
  • Revidering av e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal. Gäller avsnitt inklusive filmmaterial om våld i nära relation. 


  Kunskapsnätverket för samisk hälsa beviljades år 2021 ett treårigt utvecklingsstöd från Socialdepartementet. Ansökan omfattar sammanlagt 5,9 miljoner kr, varav 2,2 miljoner är budgeterade för år 2023.

  För att kunna upprätthålla organisation och samarbete inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa föreslås fortsatt gemensam grundfinansiering av regionerna.

  Grundfinansieringen omfattar:

  Budgetpost Belopp, tkr
  Lön, inkl. overhead-kostnader, för huvudkoordinator 872
  Styrgrupp och politisk referensgrupp 56
  Resor, arbetsmöten för koordinatorer 102
  Summa 1030


  Med den procentuella fördelning som den politiska referensgruppen kommit överens om innebär det följande:

  Region Belopp, tkr
  Region Norrbotten 319
  Region Västerbotten 287
  Region Jämtland Härjedalen 257
  Region Dalarna 167
  Summa 1030
 • Region Jämtland Härjedalen har tidigare via beslut i Regionstyrelsen skänkt ambulanser, medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial till Ukraina. Biståndet gavs via hjälporganisationen Stiftelsen Ukrainahjälpen Filippus i Örnsköldsvik.

  Hjälpmedels- och förrådsenheten har nu ett fordon som tidigare använts som ambulans men på senare tid som extra fordon i regionens transportverksamhet. Fordonet har nu ersatts av annat fordon och skulle i stället för att säljas via KVD kunna skänkas som bistånd till Ukraina.

  • Regnr: EJD073 1st NILSSON V70 AMBULANCE Årsmodell 2014. 452360 km. Nyligen servad. Ingen fungerande medicinteknisk utrustning installerad. Bedömt marknadsvärde ca 40.000 kr.


  Fordonet ovan är en uttjänt ambulans, baserat på miltal och årtal. Det är dock besiktat och kan användas flera år till. Innan ambulansen säljs eller doneras ska all ID-märkning samt regionmärkning tas bort precis som alltid görs inför en försäljning.

  Område Anestesi/Operation/Iva har också meddelat att man har viss medicinteknisk utrustning som har utrangerats från den egna verksamheten men som i stället skulle kunna skänkas till Ukraina. Det handlar om ett videolaryngoskop med tillbehör samt två pulsoximetrar.

  Stiftelsen Ukrainahjälpen Filippus som bildades 1992 med syftet att stödja Ukraina är intresserade av att ta emot ambulans och annan utrustning som gåva till Ukraina. Stiftelsen har tillgång till en buss, trailer med dragare samt en släpvagn, som de regelbundet använder för att köra ner förnödenheter.

  Region Jämtland Härjedalen har genom lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter möjlighet att besluta om internationellt bistånd. Enligt 5 kap. 4 § kan regionen lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får statligt bistånd, vilket Ukraina får.

  I samband med bistånd i form av ambulans samt medicinteknisk utrustning som gåva skall möjligheten att samtidigt skänka överblivet förbrukningsmaterial utredas. Detta material bör då skickas med i den övriga leveransen.

  Socialstyrelsen har i ”PM– angående förfrågningar om stöd till Ukraina: gemensam inriktning” från 2022-03-09 i samråd med regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer gett rekommendationer/riktlinjer med kriterier för att den utrustning och förbrukningsmateriel som identifierats som möjligt bistånd är enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter att biståndet avser sådant som regionen inte behöver för sin verksamhet och att biståndet inte påverkar regionens egen redundans.

  När det gäller kriterier för utrustning och förbrukningsmaterial sägs också följande:

  Ytterligare kriterier för den utrustning som identifierats för bistånd är att:
  a. Förebyggande underhåll och service är genomförd på all utrustning och att det finns manualer på engelska.
  b. Materiel kopplat till användning av medicinteknisk apparatur behöver medfölja för 7–14 dygn. Materielen bör var sampackad med apparaten för att säkerställa att de inte hamnar på olika platser.

  Ytterligare kriterier för det förbrukningsmateriel som identifierats är att:
  a. Det är oöppnade förpackningar (dvs. avdelningsförpackningar).
  b. Det inte består av lösa, styckeförpackade artiklar. Dessa måste i sådana fall plastas in.
  c. De har en hållbarhet på minst 12 månader.

  Förbrukningsmaterial med kort eller utgånget datum som inte uppfyller Socialstyrelsens kriterier ovan men som är fullt användbara i en krissituation kan märkas och skänkas som utbildnings- och övningsmaterial. Det kan handla om olika förbandsmaterial eller tex suturer, iv-kanyler, staples för sår m m.

  Finansiering behövs inte när det gäller utrangerad medicinteknisk utrustning samt förbrukningsmaterial med utgånget datum. Däremot behöver finansiering ske om förbrukningsmaterial ur ordinarie sortiment med lång hållbarhet ges som bistånd. Den finansieringen föreslås göras ur Regiondirektörens utvecklingsanslag.

  Bilagor

 • Enligt tidigare underlag kring investering för utökning av kapacitet relaterat till Covid samt
  beslut enligt (RS/831/2021), beviljades Laboratoriemedicin och medicinteknik 500 000 kr för
  inköp av en extraktionsrobot.

  Området äskar förändring av beviljad investering i extraktionsrobot.

  Tekniken och utvecklingen går snabbt framåt inom området vilket gör att verksamheten ser ett behov och en möjlighet att inhandla två mindre instrument i stället för ett större.

  Det skulle medföra samma kvalitet och uppnå samma syfte, men tillföra en redundans vid
  eventuellt haveri på den ena. Den tänkta investeringen kommer att medföra en lägre
  investeringskostnad, jämfört med den äskade på ca: 50 000 utan moms. Beslutad total
  investeringsram för år 2022 förändras inte genom föreslagen förändring då finansiering görs
  genom statliga medel.

  Redan beviljad robot är en mindre del, 500 000 kr, av en total investering om 3 400 000 kr för bland annat PCR maskin, för ökad analyskapacitet av covid (Se bifogat beslut RS/831/2021).

  Grunden till äskningen från början var förändrade krav på regionen på nationell nivå och i det här fallet lab för att kunna hantera Covidanalyserna i egen regi upp till den kvot som vår
  region ska kunna hantera, framför allt vid en kraftig ökning som är svår att förutsäga.

  Beslutet kom den 17/12-2021 och det var bråttom utifrån att området då befann sig på toppen av ett högt provflöde och det avtal som regionen då hade för att hantera
  medborgarprovtagningarna skulle flyttas från extern part till RJH= lab utifrån FHM´s direktiv.
  Snabbt inpå beslutet beställdes det stora instrumentet som hade leveranstid samt som alla
  investeringar på lab så krävde den förberedelser med dokumenthantering, utbildning och
  verifiering av analyserna vilket är dedikerat i det här fallet till två medarbetare. Det går
  mycket personalresurser vid införande av nya instrument och våren möjliggjorde inte att vi
  hann med att planera och söka lämplig extraktionsrobot för att ha det som ett ytterligare
  system vid mindre haverier på de stora instrumenten, under våren-sommaren. Integration för elektronisk överföring av remisser och svar till det nya instrumentet har tagit tid och blev klart i höstas.

  Inför inköp försöker området kolla marknaden och gärna testa för att se vad som anses passa bäst för verksamheten. Analys av Covidprover minskade successivt sedan mars och tanken med investeringarna var att planera för framtiden dvs när vi som region var och är tvungna att hantera vår andel att analyserna kopplat till Covid utifrån medborgarantalet. Tyvärr tar det längre tid än önskvärt och vi har inte vetskap innan hur det kommer att bli med Covid i samhället, dock vet vi nu att det ökar och det är det området har arbetat med för att kunna hantera, när det skulle komma. Labs uppdrag är att kunna hantera ökning av analysbehovet och ha back-up system förutom backning av externt företag. Påverkan på verksamheten har varit det stora arbetet för att få till möjligheten att kunna köra större mängder Covidprover, vilket fördröjt hanteringen att gå vidare med extraktionsroboten. Medarbetare arbetar parallellt med att utveckla, installera, verifiera och analyser vilket gör att tiden inte blir tillräcklig. När det nu tenderar att öka kvarstår behovet att kunna få köpa in enligt önskemål.

  Utan roboten är verksamheten sårbar vid haveri på de sk huvudinstrumenten. Roboten bidrar
  till en kvalitetsökning av provhantering vid manuell hantering.

  Investeringsrådet har behandlat ärendet per capsulam den 9/12 2022 och föreslår att
  förändringen/omdisponeringen godkänns då varken områdets eller regionens totala
  investeringsbudget förändras/påverkas.

  Bilagor

 • 1. Landstingets Ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF: Val av 2 representanter för tiden t.o.m. 2026-12-31

  2. Stiftelsen Zenit: Val av 1 ombud, 1 ombudsersättare och nominering av 1 ledamot för tiden t.o.m. 2026-12-31

  3. Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden t.o.m. 2026-12-31

  4. Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen: Val av 1 ledamot tillika ordförande och en ersättare för tiden t.o.m. 2026-12-31

  5. FoU-rådet: Val av tre ledamöter, varav en ordförande, för tiden t.o.m. 2026-12-31

  6. Politiskt råd för folkhälsa: Val av 3 ledamöter, varav 1 ordförande (de andra 2 ska representera oppositionen. HSN och RUN utser 1 ledamot vardera) för tiden t.o.m. 2026-12-31.

  7. Folkhälsonätverket: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden t.o.m. 2026-12-31

  8. Styrelsen för Föreningspunkten: Val av ett ombud till föreningens årsmöte och nominering av en ledamot till styrelsen för tiden t.o.m. 2026-12-31

  9. ZÖ-gruppen: Val av 6 ledamöter för tiden t.o.m. 2026-12-31

  10. Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående regionens bostäder: Val av 1 ombud för tiden t.o.m. 2026-12-31

  11. Samråd Samiska frågor: Val av 1 ledamot för tiden t.o.m. 2026-12-31

  12. Föreningen för Sveriges vattenkraftskommuner och regioner: Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare samt 1 observatör i styrelsen för tiden t.o.m. 2026-12-31

 • Bilagor

 • Bilagor

 •   20

  TILL FULLMÄKTIGE

 • De övergripande målen och inriktningen för kollektivtrafikens utveckling återfinns i gällande trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2026 (RUN/278/2019). Programmet är övergripande till sin karaktär och de konkreta förändringarna av trafikutbudet kommer att hanteras genom bland annat årliga trafikplaner.

  Beslut om trafikplaner fattas av regionala utvecklingsnämnden. I de fall det handlar om trafikförändringar av betydande karaktär eller då det finns behov av ökad finansiering beslutas trafikplanerna av regionfullmäktige.

  Som regional kollektivtrafikmyndighet har Region Jämtland Härjedalen ett ansvar att utveckla trafiken för att svara upp mot samhällets behov och utveckling. Detta ärende avser trafikplan för trafikåret 2024, T24, som har trafikstart i december 2023. Trafikplanen redovisar förslag på förändringar inom tåg- och busstrafiken i länet. För vissa objekt som lyfts krävs ytterligare utredning för att fastlägga lösningar, exakta kostnader samt förväntade intäkter.

  Trafikförändringarna under 2024 bedöms ge positivt bidrag till målen i trafikförsörjningsprogrammet genom förbättrade resmöjligheter och ökad tillgänglighet, framför allt för arbets- och studieresor.

  Från 1 januari 2023 flyttas ansvaret för kollektivtrafiken över till en ny nämnd, kollektivtrafiknämnden. Nämnas bör dock att den budgetram som nämnden tilldelats för 2023 i Regionplan och budget 2023–2025 (RS/513/2022) inte täcker befintlig trafikvolym. Det finns ett preliminärt beräknat budgetöverdrag för år 2023 på 21 miljoner kronor, kopplat till den kraftiga kostnadsutvecklingen på drivmedel som påverkar samtliga trafikavtal. Det medför också att osäkerheter finns gällande förutsättningar att finansiera befintlig trafikvolym även 2024.

  De preliminära trafikförändringar som beskrivs i trafikplan för T24 är preliminärt kostnadssatta med 7,5 miljoner kronor. Från det kan förväntade intäkter på 1 miljon kronor avräknas för 2024 och 2,5 miljoner kronor från och med 2025 och framåt. Finansiering av nettokostnadsökning beaktas i Regionplan och budget från 2024, samt tas med i inspelsprocessen inför budget 2024.

  De samhällsekonomiska effekterna av trafikförändringarna förutses bli positiva, till exempel genom möjliggörande av arbetskraftspendling till arbetsplatser i Hammarstrand, Funäsdalen, Svenstavik och Storlien med flera, möjliggörande av kollektivtrafikanslutning till flygplatsen, samt möjliggörande av ökat kollektivtrafikresande till jobb och studier där bussarna redan är fulla.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet den 13 december 2022, § 228, och föreslår regionfullmäktige:
  1. Trafikplan 2024 godkänns.
  2. Finansiering av de nettokostnadsökningar som trafikplanen innebär sker genom en utökning av kollektivtrafiknämndens budgetram med 6,5 miljoner kronor för år 2024 och med 5 miljoner från och med 2025.

  Bilagor

 • Länstrafiken i Jämtlands län AB var ett bolag fram till 1 juli år 2020 då den införlivades i regionala utvecklingsnämnden. Fr.o.m. 1 januari år 2023 kommer den verksamhet som tidigare hörde till Länstrafiken i Jämtlands AB övergå från den regionala utvecklingsnämnden till den nyinrättade kollektivtrafiknämnden. I samband med detta kommer det att bli aktuellt att överlämna allmänna handlingar och uppgifter från den regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden. Detta för att den nya nämnden ska ha tillgång till de allmänna handlingar som den behöver för att kunna bedriva sin verksamhet. Överlämnande av allmänna handlingar måste ske i enlighet med lag och föreskrift.

  Enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får en kommunal myndighet – utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ i samma lag – endast avhända sig allmänna handlingar genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av lag eller särskilt beslut av regionfullmäktige. Eftersom varken 9, 10 och 14 §§ är aktuella i detta fall, så behöver regionfullmäktige fatta ett beslut enligt 15 § om överlämnande av allmänna handlingar från regionala utvecklingsnämnden till kollektivtrafiknämnden. De allmänna handlingar som ska överlämnas framgår av Bilaga 1.

  Bilagor

 • Att bli våldtagen och utsatt för ett sexuellt övergrepp innebär en fruktansvärd kränkning och är något av det värsta som en människa kan utsättas för. Att dessutom behöva betala för att vårdas efter en våldtäkt innebär att offren bestraffas medan förövaren i många fall går fri och obestraffad. Det bästa för offret är att söka vård så fort som möjligt för att kunna ta prover och säkra bevismaterial.

  Av de anmälda våldtäkterna mot vuxna år 2021 så var 93 procent brott mot en kvinna och 7 procent mot en man, enligt Brottsförebyggande rådet.

  I region Jämtland Härjedalen kommer cirka 25 personer per år till Akutmottagningen i Östersund med besöksorsak sexuella övergrepp. Av dessa tar cirka 20 personer emot ett erbjudande att också besöka en kurator. Det finns troligtvis ett mörkertal då vissa personer avstår från att besöka vården då besöksavgiften är 400 kr för ett akutbesök och 300 kr för ett öppenvårdsbesök. Dessutom är det många av de drabbade som inte har tillgång till en egen ekonomi eller är rädda för att det ska komma en faktura hem med posten som någon kan ifrågasätta.

  Om avgiftsfrihet införs för första besöket och ett första återbesök så blir intäktsbortfallet endast 10 000 kronor då man på Kvinnosjukvården redan idag har en praxis att inte ta betalt för patienter som har besöksorsak sexuella övergrepp. På Akutmottagningen tar man ut en avgift 400 kr i enlighet med nu gällande beslut.

  Flertalet regioner har redan idag avgiftsfrihet för personer som utsatts för sexuella övergrepp och flera regioner har likt Region Jämtland Härjedalen frågan uppe till diskussion och beslut.

  Förvaltningen föreslår utifrån ovan att avgiftsfrihet ska införas vid första besöket och ett första återbesök. Eventuella merkostnader kopplat till minskade avgifter föreslås hanteras inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Vidare föreslår förvaltningen att hälso- och sjukvårdsnämnden ska ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på eventuellt justerade avgifter i samband med våld i nära relationer och vid sexuellt ofredande.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2023-01-18 § 10 och beslutade följande:
  1. Regiondirektören får i uppdrag att utreda och återkomma med förslag avseende avgifter i samband med våld i nära relationer, sexuellt ofredande samt övriga våldsbrott.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

  2. Vård vid våldtäkt och sexuellt övergrepp ska vid första besöket samt vid första återbesöket vara avgiftsfritt för patienten.
  3. Eventuellt minskade intäkter finansieras inom befintlig ram för hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Det har inkommit ett medborgarförslag om utomhuspromenad vid Remonthagen. Förslagsställaren föreslår att patienter som vårdas för rehabilitering vid Rehabcentrum Remonthagen ska få hjälp av ledsagare (fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska) med att gå utomhus.

  Rehabilitering innebär att hitta ett optimalt sätt för en person att kunna återvända till dagligt liv och återfå en rimlig hälsa efter, till exempel, fysiologisk eller mental sjukdom som lett till funktionsnedsättning.

  Inom Östersunds Rehabcentrum har det sedan många år tillbaka funnits en utegrupp för gångträning dagligen med hjälp av en rehabiliteringsassistent. Verksamheten har dock noterat att det är många patienter som inte kan delta i denna grupp då det ställs krav på att patienterna behöver vara självständiga gångare.

  Utifrån att denna befintliga grupp passar få av Remonthagens rehabiliteringspatienter och för att möta fler av patientgruppens behov så kommer verksamheten nu att prova ett nytt koncept som innebär individuell gångträning och/eller kognitiv träning i utomhusmiljö.

  Utevistelse utan specifik träning (enligt ovan) kommer verksamheten fortsatt ha svårt att erbjuda kontinuerligt utifrån personella resurser.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2023-01-18 § 9 och föreslår regionfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat.

  Bilagor

 • Ett medborgarförslag har inkommit om att se över de hotell som patienter från Jämtland Härjedalen bor på då de har remitterats till andra regioner för vård. Detta mot bakgrund av att standarden på ett specifikt hotell i Vallentuna, som förslagsställaren bodde på under en vårdresa, var undermålig. Förslagsställaren anför att en sjuk patient ska få bo så att den inte blir ännu sjukare under vistelsen och att det billigaste hotellet inte alltid är det bästa.

  Regionstyrelsen beklagar det inträffade. Region Jämtland Härjedalens Reseservice har efter att ha mottagit medborgarförslaget framfört klagomål till det aktuella hotellet.

  Patienter i Region Jämtland Härjedalen remitteras ibland till sjukvård utanför länet. Sjukvård kan utföras som antingen slutenvård eller öppenvård. Slutenvården bedrivs inom vårdgivarens vårdavdelning och där man som patient stannar dygnet runt. Öppenvård sker genom enskilda eller löpande vårdbesök till en vårdmottagning. Inför, eller mellan vårdmottagningsbesöken, kan övernattning ske utanför vårdtillfället. I vissa fall står Region Jämtland Härjedalen då för kostnaderna.

  Då utomlänsvård kan ske över hela landet gäller det att hitta övernattningsmöjligheter i närheten av vårdmottagningen för det aktuella besöket. I vissa få fall har Region Jämtland Härjedalen upphandlat eller skrivit avtal med hotell inom ett område där utomlänsvård ofta sker. De hotell som Region Jämtland Härjedalen har avtal med används mycket frekvent. Skulle klagomål eller synpunkter framkomma som tyder på ett frånsteg från avtalets kravställning kontaktas leverantören av tjänsten. Det eventuella problemet skulle påtalas och leverantören ges en möjlighet att åtgärda bristen. Kvarstår frånsteget från kravställningen kan det ses som ett avtalsbrott och avtalet i så fall behöva brytas. Detta har än så länge inte hänt och frågan därför inte aktualiserats.

  I de flesta fall finns inga särskilda avtal och övernattning sker då utifrån en enskild beställning. När det gäller Hotell Norrort i Vallentuna finns inget särskilt avtal. Det beror på att endast ett mindre antal vårdtillfällen från Region Jämtland Härjedalen genomförs i Vallentuna. I området finns få övernattningsalternativ, varför just Hotell Norrort bokades; i det här specifika fallet var inte det av ekonomiska skäl. Då det inte finns något avtal med Hotell Norrort i Vallentuna finns det inte något krav på att detta hotell framöver måste användas. Om alternativa boenden ska användas betyder det dock att patienter kan behöva övernatta längre från vårdgivarens lokaler.

  Det finns en förhoppning om att den vård som nu utförts i Vallentuna framöver ska kunna erbjudas vid den nystartade vårdenheten på NUS i Umeå.

  Bilagor

  • Redovisning från bolag, politiska samverkansorgan, konferenser mm
    
  • Utbildning för förtroendevalda
   - Regionstyrelsens roll och uppdrag, reglemente, arbets- och beslutsprocess (inkl. personuppgiftsansvar)
   - Ekonomi, inköp och finanser
   - Bolag, Stiftelser, föreningar inom regionstyrelsens ansvarsområde
   - Personalpolitiskt ansvar
   - Hälsovalet inklusive beställd vård och tandvård; LOV

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.