Hoppa över navigering

Möte 2019-11-26

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare.

 • Enligt Region Jämtland Härjedalens regler för investeringar beslutar regionfullmäktige om en investeringsram medan regionstyrelsen fördelar investeringsbudgeten. Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde den 15-16 oktober 2019, § 109, beslutat om Regionplan och budget 2020-2022. I regionplanen har en investeringsram för 2020 fastställts. Investeringsramen uppgår 2020 till 123 miljoner kronor varav 96 miljoner kronor för investeringar kopplade till investeringsrådet, 15 miljoner kronor för hjälpmedel och 12 miljoner kronor för investering i en tredje datortomograf, inklusive ombyggnation. Investeringen för datortomografen ligger därmed utanför det belopp som fördelas av regionstyrelsen och behöver hanteras på särskilt sätt.

  En investering av en tredje datortomograf föreslås utifrån att kapaciteten för röntgenavdelningens två befintliga datortomograferna har uppnåtts. Datortomograferna är inköpta 2011 (GE Healthcare) respektive 2013 (Philips). Datortomografen från 2011 är ålderstigen och har nått sin tekniska livslängd men då GE fortfarande håller reservdelar så kan maskinen hållas i drift något eller några år tills det inte finns delar längre. Den andra datortomografen når sin tekniska livslängd 2021-11-16. Det är en ren basmaskin och klarar inte alla typer av undersökningar. Då varje undersökning innebär bestrålning är det viktigt med moderna maskiner för att kunna hålla stråldoserna på så låga nivåer som möjligt.

  Datortomograferna har central betydelse på röntgenavdelningen. De har betydelse både vid utredning av akuta sjukdomstillstånd (såsom kirurgiska bukåkommor, trauman och vid strokediagnostik) som vid icke-akuta undersökningar där bland annat cancerutredningar och kontroller utgör en stor del. Sedan 2011 har antalet undersökningar för de två maskinerna per år ökats från ca 11 000 till ca 18 000. Vissa dagar görs upp mot 100 undersökningar. Datortomograferna används i princip bara för produktion och planerade undersökningar görs även kvällstid samt lördagar och söndagar med jämna mellanrum för att försöka hålla ledtider. Andel undersökningar som påbörjades inom 8 veckor var i december månad 2018 89% vid Datortomografisektionen. Allt talar för att antalet undersökningar kommer att fortsätta öka.

  Med den personalbemanningen som kommer att finnas 2020 är bedömningen att det är möjligt att driva en tredje datortomograf. I första hand är det tänkt att den ska placeras där det idag finns ett så kallat genomlysningslab, som nu ska avvecklas. Rummet har i så fall behov av ombyggnation. Den totala kostnaden för investeringen bedöms vara 12-15 miljoner kronor. Investeringsrådet har gjort bedömningen att investeringen får uppgå till maximalt 12 miljoner kronor och det är också det utrymmet som finns i regionplanen. Skulle det efter upphandling behövas mer kommer den delen att tas med i ärendet om fördelning av investeringsbudgeten på 96 miljoner kronor som ska behandlas på regionstyrelsens möte i december 2019.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2019-11-21 § 122.

  Bilagor

 • Norrlandstingen Regionförbund, NRF, har under 2018/19 diskuterat förbundsordningen. Revideringen har delats upp i två steg, ett första där dokumentet uppdaterats med redaktionella förändringar och ett andra stag att processa ambitionsnivån med förbundet.

  Vid mötet 2018-12-05 § 104 beslutade Förbundsdirektionen att för sin del godkänna den föreslagna revideringen av förbundsordningen, förutom vad gäller antalet revisorer och överlämna förslaget för beslut i regionerna. Regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen godkände den revideringen av Norrlandstingens Regionförbunds förbundsordning vid sitt möte 2019-04-17 § 38.

  Vid Förbundsdirektionen 2019-05-22 § 46 diskuterades inriktning och innehåll i ändamålsparagrafen. Inriktningen för revideringen godkändes och den fortsatta handläggningen av revideringen. Förbundsordningen är avstämd med jurist. Förbundsdirektionen godkände förbundsordningen 2019-10-02 § 74.

  Förbundsordningen för Norrlandstingens regionförbund behöver revideras av flera anledningar.
  - Dels har uppdraget utvidgats till att även innefatta kunskapsstyrning
  - Dels har samarbete inom donationsverksamheten inte varit inskrivet
  - samt att en del övriga stycken behöver förtydligas.

  En viktig utgångspunkt är målbilden för sjukvårdsregional samverkan som fastställdes av NRFs förbundsdirektion 2018-05-16 § 37
  ”För att åstadkomma en god, tillgänglig och jämlik vård för våra medborgare krävs en utveckling av den sjukvårdsregionala samverkan. Våra fyra regioner i norr har gemensamma utmaningar när det gäller såväl geografi som demografi och kompetensförsörjning. Med en gemensam utveckling av hela systemet för hälso-och sjukvård och ett gemensamt säkerställande och stärkande av universitetssjukvården i norra sjukvårdsregionen ökar möjligheterna att skapa värde för våra patienter och medborgare. Ett gemensamt system för kunskapsstyrning, samverkan kring forskning och kompetensförsörjning liksom samverkan kring ledning och styrning är alla viktiga delar i detta.”

  Den är nu inarbetad i förbundsordningen.

  Bilagor

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2019, § 10, fick regionstyrelsen i uppdrag att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet, med utgångpunkt att den verksamhet som idag ligger i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB på sikt flyttas in i förvaltningen.

  Uppdragets har delats upp så att utredning av kollektivtrafikens utveckling i länet och tätorten görs separat från utredningen kring organisationen. Konsultföretaget Claesson & Partners har genomfört organisationsutredningen, vilken redovisades för regionstyrelsen den 27 augusti 2019. Då regionstyrelsens förslag till framtida organisation för kollektivtrafiken påverkar regionala utvecklingsnämndens uppdrag, organisation och verksamhetsområden beslutades vid styrelsens sammanträde den 25 september, § 146, att inhämta nämndens synpunkter innan förslaget överlämnas till regionfullmäktige för beslut. Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober, § 165, att inte lämna något yttrande över styrelsens förslag, men uppmanade styrelsen att genomföra dialoger med samtliga partier innan ett förslag till framtida organisation för Länstrafiken överlämnas till regionfullmäktige.

  Inför ovanstående dialoger togs ett underlag fram, PM Framtida organisation för Länstrafiken – alternativ, som ett komplement till den utredning som Claesson & Partner genomfört. Framtaget PM fokuserar i huvudsak på den politiska organisation som ska ersätta dagens bolagsstyrelse. I dagens organisation har bolagsstyrelsen en betydelsefull roll i strategiska utvecklingsfrågor och fungerar likt ett beredande organ mellan bolaget och ägaren. När bolagets verksamhet införlivas i förvaltningen förändras ledningsstrukturerna, vilket innebär att uppgifterna för den nämnd som ska ansvara för verksamheten inte per automatik blir densamma som för den tidigare bolagsstyrelsen.

  I Claesson & Partners utredning presenteras två alternativ; att verksamheten organiseras under regionala utvecklingsnämnden eller att verksamheten organiseras under en ny renodlad kollektivtrafiknämnd. När regionstyrelsen behandlade ärendet i september föreslogs ett tredje alternativ; att verksamheten organiseras under regionala utvecklingsnämnden och att ett utskott för kollektivtrafikfrågor inrättas under nämnden. I PM:et finns en sammanställning av de olika alternativen utifrån dess för- och nackdelar och ekonomiska aspekter, samt ett kort resonemang kring vilka övriga frågor som kommer att behöva utredas vidare inför att en verksamhetsövergång ska realiseras.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har lång erfarenhet av ambulanshelikopterverksamhet där tjänsten varit upphandlad och driftad av privat operatör. Nuvarande operatör är Babcock Scandinavian Air Ambulance. Grundavtalet tecknades med Scandinavian Medicopter AB, SMC, år 2013. SMC köptes 14-07-01 upp av Babcock International. Avtalet förlängdes 2018 med fyra år till 2021-12-31, ingen ytterligare möjlighet till förlängning finns.

  Arbete pågår nu i samtliga norrlandsregioner, förutom Västernorrland som inte har någon ambulanshelikopter, att se hur ambulanshelikopterverksamheten ska se ut när nuvarande avtal går ut. Alternativen är en upphandling enligt LOU eller ett medlemskap i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans, SLA.

  I beslutsunderlaget finns en rapport som beskriver nuvarande verksamhet och jämför det med vad det innebär att regionen blir medlem i SLA och köper helikoptertjänsten via det förbundet.
  I beslutsunderlaget finns också en rapport som beskriver förfarandet om regionen gör upphandling enligt LOU, och jämför det med ett medlemskap i SLA.

  SLA är ett Kommunalförbund med direktion. Ändamålet med verksamheten är att ansvara för och driva ambulanshelikopterverksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Två representanter från varje medlem, vilka utses av respektive medlems fullmäktige, ingår i direktionen. Det innebär direktinflytande för varje medlem. Beslut fattas i förbundsdirektionen med majoritet. Vissa större frågor ska godkännas av samtliga medlemmars fullmäktige. Regleras i ”Förbundsordningen”.

  Förbundschefen har en styrgrupp med två representanter från varje medlem, lämpligen en representant från regionledning och en från verksamheten. Samverkan och samordning i medicinska frågor sker genom en gruppering med medicinsk personal från respektive medlem.

  I ett ”Samverkansavtal” regleras ambitionsnivån för verksamheten samt ansvars- och rollfördelning mellan SLA och medlemmar.

  För medlemskap måste ansökande acceptera förutsättningarna
  - att kommunalförbundet ansvarar för att driva verksamheten med egna helikoptrar och den besättning som medlemmen beslutar om och också finansierar.
  - att kommunalförbundet upphandlar helikoptrar efter att finansiering och villkor klargjorts i ett samverkansavtal.

  Övriga medlemmars fullmäktige ska godkänna inträde av ny medlem.

  Förbundets overheadkostnader och övriga administrativa kostnader delas lika mellan medlemmarna. Kostnad för helikopter och vald besättning kan se olika ut mellan medlemmarna. Direktionen fastställer utifrån ovanstående en budget för respektive medlem före oktober månads utgång varje år.
  Kommunalförbundet har rätt att ta upp lån/checkkredit för att klara likviditetsfluktuationer i den löpande verksamheten.

  Medlemmar är för närvarande Värmland, Dalarna, Västra Götaland och Uppsala. Norrbotten har nyligen tagit beslut om medlemskap och är nu medlem. Beslut är taget i Västerbotten att ansöka om medlemskap. Värmland och Dalarna bedriver sin flygverksamhet via kommunalförbundet, Uppsala och Västra Götaland är medlemmar men har en övergångslösning med extern aktör i avvaktan på tillgång till en större helikoptermodell än den som finns tillgänglig via SLA.

  När nuvarande avtal med Babcock upphör 2021-12-31 innebär det att nuvarande helikopter AW 169 byts mot H 145 eftersom SLA nu har upphandlat den typen. SLA har påbörjat upphandling av större helikopter, men den kommer inte att finnas tillgänglig 2022-01-01.

  Upphandlingsrapporten beskriver upphandlingsprocessen och val av upphandlingsförfarande som beslutas utifrån upphandlingsobjekt och kostnad för objektet. De upphandlingsförfaranden som beskrivs är: förhandlat förfarandet, selektivt förfarande, öppet förfarande, konkurrenspräglad dialog.
  Konkurrenspräglad dialog tillåter dialog under hela upphandlingsprocessen. Upphandlingsförfarandet är tidskrävande då själva dialogen tar tid i anspråk.

  En upphandling bör vara klar minst sex (6) månader innan nuvarande avtal upphör att gälla. En eventuell överprövning tar vanligtvis mellan fyra (4) till sex (6) månader i Förvaltningsrätten innan dom meddelas. En upphandling beräknas i tid ta mellan ett (1) och ett och ett halvt (1,5) att genomföra. Om en upphandling påbörjas i januari 2020 bör denna vara klar och nytt avtal vara tecknat i juni 2021.

  Om regionen väljer medlemskap i SLA krävs beslut om att ansöka om medlemskap, anta förbundsordningen, anta samverkansavtalet om medlemskapet och ett samverkansavtal om gemensam reservhelikopter mellan Region Jämtland Härjedalen, SLA och Norrbotten och Västerbotten. Vidare att tillåta att SLA upptar lån för att köpa helikopter för Region Jämtland Härjedalens användande, uppdra att avtalen undertecknas och välja två ledamöter, två ersättare och en revisor till Förbundsdirektionen i SLA.

  Om regionen väljer upphandling i egen regi krävs att upphandlingen kan starta senast i januari 2020.

  Trots att utredningar gjorts för att kunna bedöma vilket av alternativen, medlemskap i SLA eller upphandling i egen regi, kvarstår frågor och tveksamheter kring vilket alternativ som bäst tillvaratar Region Jämtland Härjedalens behov och ekonomi. Därför föreslår regiondirektören att regionstyrelsen ska göra upphandling i egen regi. Medlemskap i SLA kan på nytt prövas senare med då aktuella förutsättningar.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.