Hoppa över navigering

Möte 2017-10-24

Regionstyrelsen
08:30 - 08:50 OSD
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgänglig för styrelsens ledamöter och ersättare.

 • Region Jämtland Härjedalen driver sedan 2010 en verksamhet för personer med missbruk och beroendeproblematik. Detta sker inom beroendeenheten. Arbetet omfattar såväl öppen som slutenvård. Regionen och kommunerna som också arbetar med samma målgrupp har sedan 2010 haft ett samarbetsavtal kring tillnyktringsverksamhet (TNE) i anslutning till beroendeavdelningen. I första omgången fanns ett avtal 2010-2013, och därefter 2014-2016 (LS/490/2014).

  Nuvarande avtal sträckte sig från 2014-04-01 t o m 2016-12-31. Verksamhetsföreträdare för parterna förankrade en förlängning av avtalet till 2017-06-30 för att genomföra en uppföljning (RS 1290/2016). Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM) beslutade om uppföljningen och förlängningen av avtalet vid sitt möte 2016-12-16.

  Under uppföljningen av avtalet ifrågasatte kommunerna att de hade något ansvar för tillnyktring i denna form. Vid SVOM:s möte 2017-04-24 beslutades att förlänga avtalet till 2017-10-31 för att även göra en översyn av ”Överenskommelsen avseende riskbruk, missbruk och beroende i Jämtlands län” utifrån några frågeställningar. Östersunds kommun beslutade att inte förlänga avtalet till 2017-10-31.

  Det står nu klart efter SVOM:s möte 2017-10-20 att kommunerna inte kommer att teckna något nytt avtal om tillnyktringsverksamhet i samverkan med regionen efter 2017-10-31.

  Verksamheten kostar ca 5,5 miljoner kronor totalt varav kommunernas finansiering ger regionen intäkt på ca 3,5 miljoner kronor.

  Regionen har inte möjlighet att utan finansiering från kommunerna fortsätta bedriva denna verksamhet.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har för närvarande en checkkredit för koncernen på 50 miljoner kronor. Checkkrediten har legat på denna nivå åtminstone sedan 1992, och har inte höjts trots ökad omslutning. Internt finns även en koncernintern checkkredit beviljad till både Länstrafiken AB och Stiftelsen Jamtli.

  1992 var bruttokostnaderna 2225 miljoner kronor och
  2016 var bruttokostnaderna 4908 miljoner kronor dvs en ökning med 220%.
  Beviljade checkkrediter till Länstrafiken är 25 miljoner kronor och Jamtli 7,6 miljoner kronor.

  I mitten av oktober nyttjar regionen inte alls koncernens checkkredit. Länstrafiken nyttjar inte heller sin beviljade checkkredit. Jamtli nyttjar sin möjlighet till checkkredit med 7,4 miljoner genom att regionen tillskjuter dessa medel inom sitt totala likvidutrymme.

  Regionens ekonomiska läge gör nu att av säkerhetsskäl bör checkkrediten ökas. Om checkkrediten räknas upp med bruttoomslutningsökningen från 1992 motsvarar det att checkkrediten bör vara 110 miljoner kronor. Beviljat utrymme för Länstrafiken och Jamtli bör läggas till. Då blir det en checkkredit på 145 miljoner kronor.

  Checkkredit kostar för närvarande 0,10 % per år dvs för 50 miljoner en kostnad på 50 000 kr och med ökning till 145 miljoner kronor en kostnad på 145 000 kr. Om checkkrediten nyttjas är det en rörlig veckoränta på 0,65 %.

  Bilagor

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgänglig för styrelsens ledamöter och ersättare.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.