Hoppa över navigering

Möte 2017-06-20

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter och ersättare.

 • Regionstyrelsens ordförande har kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för samtal om hur en liten region med svag skattekraft ska klara att finansiera sin egen välfärd. SKL föreslog att SKL i ett första steg gör en standardanalys av regionens ekonomi och styrning, utan krav på ersättning. Den grundläggande idén bakom analysen är att arbeta fram en översiktlig analys av nuläget och de framtida ekonomiska förutsättningarna. Denna kan sedan utgöra en plattform för regionens fortsatta utvecklingsarbete. Den kan också tjäna som underlag för fortsatt diskussion av ytterligare stöd av SKL.

  Regionstyrelsen godkände detta 2017-04-18 § 79.

  Nu är analysen klar och presenteras i form av en powerpointpresentation dels till regionstyrelsen vid dagens möte och senare under dagen till regionfullmäktige.

  Bilagor

 • I tertialrapporten per april 2017 visade prognosen för helåret 2017 på minus 170 miljoner kronor. Det innebär att de resultatförbättrande åtgärder, som låg till grund för det budgeterade noll-resultatet 2017, inte kommer att hinna få full effekt i år.  Samtidigt stiger bl a kostnader för läkemedel och sjukvårdsmateriel betydligt snabbare än landstingsprisindex. De finansiella målen för 2017 föreslås mot denna bakgrund revideras.

  Med hjälp av ytterligare beslutade åtgärder vid styrelsen den 31 maj 2017, samt ett snabbare genomförande av åtgärder, bedömer regionstyrelsen att det prognostiserade underskottet blir minus 110 miljoner kronor. Med utgångspunkt från ett helårsresultat på minus 110 miljoner kronor föreslås följande förändringar av de finansiella målen i Finansplan 2017-2019:

  Målet ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens budgeterade nettokostnader ändras från noll procent till minus 2,7 procent.

  Målet om en nettokostnadsminskning med 2 procent i Finansplan 2017-2019, ändras till att verksamhetens nettokostnader högst får öka med 1,4 procent 2017 jämfört med utfallet 2016.

 • Region Jämtland Härjedalen är ensam ägare till Länstrafiken i Jämtlands län AB. Bolagets uppgift är att operativt bedriva kollektivtrafiken med buss i länet, det innebär att sköta upphandling, avtalsuppföljning, framtagning av tidtabeller, hantering av biljettintäkter, biljettmaskiner, hållplatser, marknadsföring, statistik och bussgods m m.

  Regionfullmäktige beslöt om nytt ägardirektiv för bolaget 2016. Det innebär att bolaget ska balansera eventuell vinst eller förlust i bolaget. Helårsprognosen för bolaget är, vid första tertialbokslutet (januari-april 2017), ett underskott om 9,3 Mkr. Bolaget har därefter erhållit 1 Mkr från regionens generella statsbidrag för hantering av asylkostnader. Bolagets aktiekapital uppgår till 8 Mkr.

  En kapitaltäckningsgaranti innebär att om bolaget går med förlust, som skulle kräva åtgärder i form av kontrollbalansräkning, ska bolaget kunna boka upp en fordran mot ägaren för att undvika en sådan situation.

  Om en förlust som är så stor att det egna kapitalet till hälften är förbrukad krävs enligt Aktiebolagslagen kap 25 att kontrollbalansräkning upprättas omgående. Sedan en kontrollbalansräkning upprättats ska en extra bolagsstämma hållas, där ägaren kan besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

  Länstrafikbolagets styrelse har vid sitt styrelsemöte 2017-05-12, § 51 beslutat att hos ägaren begära en kapitaltäckningsgaranti. Bolagets uppfattning är att det inte kan vara ägarens vilja att bolaget ska försättas i likvidation.

  Regionala utvecklingsnämnden kan inte lämna en garanti på det begärda beloppet 8 Mkr. Det överstiger Regionala utvecklingsnämndens ekonomiska handlings-utrymme och innebär att Region Jämtland Härjedalens redan ansträngda ekonomi belastas.

  Länstrafiken har redovisat för Regionala utvecklingsnämnden och Regionstyrelsen om bakgrunden till den ekonomiska situationen samt möjliga åtgärder, minskat trafikutbud, höjda taxor och organisationsförändringar. Trafikförändringar av större omfattning måste beslutas av RKM och kommer att få genomslag först nästa år.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-06-13, § 104 och föreslår regionfullmäktige:

  1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i Jämtlands län AB på maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
  2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden kvartalsvis redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017 samt status gällande likviditet och en likviditetsprognos kommande 12 månader.

  Bilagor

 • I Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs (KSA) förbundsordning 15 §, anges att kommunalförbundet får uppta lån upp till ett belopp om 600 miljoner kronor i 2015 års prisnivå utan ytterligare godkännande av förbundsmedlemmarnas fullmäktige. Lånebeloppet uppräknas med 3 procent årligen.

  Verksamheten i KSA ska bedrivas genom att KSA upphandlar och köper sex stycken flygplan. Flygplanen ställs till en operatörs förfogande som i sin tur ansvarar för flygverksamheten inklusive skötsel av planen. Medlemmarna bemannar flygplanen med sjuksköterskor och läkare.

  Inom KSA pågår upphandling av flygplanen. Enligt tidplanen ska tilldelningsbeslut fattas i maj/juni 2017. Därefter tecknas så snart som möjligt avtal med en leverantör.

  Investeringen i flygplanen föreslås finansieras genom lån från medlemmarna efter andelstalet i KSA enligt bilaga Finansiering ek. dir SKL. Detta sänker KSA:s räntekostnader och därmed priset per flygtimme för medlemmarna - regioner och landsting. Kapitalkostnaden, det vill säga ränta och avskrivning, är en del av priset per flygtimme. Fördelen med denna modell är även att kapitalkostnaden fördelas efter nyttjande av KSA:s tjänster. Detta ger en modell som också hanterar förändringar av medlemmarnas nyttjande av ambulansflyget över tid.

  Landsting och regioner förutsätts i enlighet med egna beslutsordningar fatta beslut om den föreslagna finansieringen. Status för beslut i övriga regioner och landsting se bilaga Kartläggning av KSA1.

  Detta ärende är berett i landstingens ekonomidirektörgrupp.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.