Hoppa över navigering

Möte 2022-04-21

Regionstyrelsen
08:30 - 09:00 Digitalt sammanträde
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. I revisionsberättelsen och revisionsrapporten redogör de för resultatet av granskningen. Den 12 april 2022 lämnade Region Jämtland Härjedalens revisorer in revisionsberättelse för år 2021 och revisorernas redogörelse för 2021 till regionfullmäktige.

  Revisorernas sammantagna bedömning är att regionstyrelsen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Bedömningen görs mot bakgrund av att regionstaben redovisar en ökad negativ budgetavvikelse och att måluppfyllelsen är låg. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig utifrån att riskanalys ej upprättats och internkontrollplanen ej tagits fram, vilket avviker från regionens reglemente för intern kontroll. De fördjupade granskningarna som genomförts visar på brister i den interna kontrollen. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen inte agerat på ett tillfredsställande sätt i den besvärliga situation som uppstått inom personalförsörjningen, utifrån sin roll som övergripande ansvarig for personalpolitiska frågor. Revisorerna anser att styrelsen brustit i att agera utifrån sin uppsiktplikt av hälso- och sjukvårdsnämnden då den inte lämnat påpekande, gett rad eller sett till att fullmäktige agerat utifrån de stora brister inom personalförsörjningen och bristande tillgänglighet. Revisorerna gör två olika ställningstaganden i ansvarsprövningen. De förtroendevalda revisorerna riktar gemensamt anmärkning mot regionstyrelsen för bristande styrning och ledning samt bristande måluppfyllelse. Vad gäller frågan om ansvarsfrihet avstyrker tre förtroendevalda revisorer att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2021 (revisionsberättelse 1). Medan fem revisorer tillstyrker att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet (revisionsberättelse 2).

  Med anledning av regionens revisorer riktar anmärkning mot regionstyrelsen samt revisorernas uttalande i ansvarsfrågan ska regionstyrelsen och de ledamöter och ersättare som tjänstgjort men avgått under 2021 ges möjlighet enligt 5:e kap 32 § KL att inkomma med förklaring. Regionfullmäktiges presidium har vid sitt möte den 13 april 2022 beslutat att förklaringen bör ha inkommit till fullmäktiges presidium senast den 21 april 2022. Ett förslag till skrivning med regionstyrelsens förklaring har upprättats.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.