Hoppa över navigering

Möte 2017-04-18

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter och ersättare.

 • Regionstyrelsens ordförande har kontaktat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för samtal om hur en liten region med svag skattekraft ska klara att finansiera sin egen välfärd. Regiondirektör, ekonomidirektör och regionstyrelsens ordförande träffade 20170313 SKLs ledning för diskussion kring hur ett analysstöd skulle kunna genomföras av SKL.

  SKL föreslår att SKL i ett första steg gör en standardanalys av regionens ekonomi och styrning. Den grundläggande idén bakom analysen är att arbeta fram en översiktlig analys av nuläget och de framtida ekonomiska förutsättningarna. Denna kan sedan utgöra en plattform för regionens fortsatta utvecklingsarbete. Den kan också tjäna som underlag för fortsatt diskussion av ytterligare stöd av SKL.

  SKL erbjuder sig att göra analysen utan krav på ersättning, enligt lämnat förslag till upplägg. Analysen kan starta så snart regionstyrelsen godkänt att analysen ska göras och avrapporteras i juni 2017.

  Bilagor

 • Fullmäktiges presidium beslutade 11 april 2017, § 39 att, med anledning av att regionens revisorer i revisionsberättelsen för 2016 riktat anmärkning mot regionstyrelsen och avstyrkt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, bereda regionstyrelsen och de ledamöter och tjänstgörande ersättare som avgått från regionstyrelsen under 2016 möjlighet att inkomma med förklaring till vad som anförts i revisionsberättelsen.

  Regionstyrelsen har utarbetat en förklaring över revisorernas synpunkter. Förklaringarna sammanfattas enligt följande:

  Regionen har under flera år redovisat underskott i ekonomin och ett första mål är att nå ett nollresultat 2018. Först därefter kan ett ackumulerat underskott återställas, för detta ska en plan upprättas. Underskottet har minskat i förhållande till 2015. Många åtgärder har genomförts 2016 och andra har påbörjats som kommer att ge effekt under innevarande år.

  Den nedåtgående takten i regionens ekonomi har tydligt bromsats in under 2016. Region Jämtland Härjedalens nettokostnadsutveckling var under 2016 betydligt lägre än genomsnittet för andra landsting/regioner. Det har medfört att den negativa trenden i regionens ekonomi, och tidigare landstinget, har vänt. Ett underskott under 2015 med 232,3 miljoner kronor har under 2016 tagits ned till ett underskott på 196,8 miljoner kronor. Detta trots ett allt större behov av hyrpersonal och ökade kostnader för läkemedel.

  Under 2016 har resultatförbättrande åtgärder genomförts motsvarande 90,9 miljoner kronor. Bland annat har uppföljningar gjorts med de områdeschefer där stor avvikelse mot budget finns. Som en kraftfull resultatförbättrande åtgärd har höjda patientavgifter införts där den ekonomiska effekten värderas till 22,7 mkr. Dessutom har en ny beredskapsorganisation för närvårdsområdena i fem kommuner och i specialistvården genomförts och beräknas ge en kostnadsminskning på 7+1 miljoner kronor.

  En genomlysning har genomförts för att komma tillrätta med det ekonomiska underskottet inom område kirurgi, ögon och öron. Det beräknas ge en kostnadsminskning på ca 45 mkr efter tre år. Ytterligare en rad åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna.

  Måluppfyllelsen är stärkt sedan föregående år. Av 80 mål är 44 helt uppfyllda, 24 delvis uppfyllda och 12 mål inte uppfyllda. Måluppfyllelsen är bättre 2016 än föregående år. Målen för 2016 har generellt varit högt satta och regionstyrelsen arbetar med utveckling av uppföljningsprocessen. Arbetet ska tydligare knytas till regionfullmäktiges strategiska mål.

  Det allvarliga ekonomiska läget innebär att styrelsen fortsätter att vidta ytterligare åtgärder för att stärka ekonomin. Den verksamhetsanalys som SKL genomför kommer att ge ett bra underlag för regionstyrelsens fortsatta arbete att minska kostnader.

  För att komma tillrätta med bemanningspersonal och skapa en långsiktig kompetensförsörjning genomför regionen flera åtgärder där planer för fler AT-läkare och ST-läkare ingår liksom regionens arbete i det nationella bemanningsprojektet. Regionernas och landstingens gemensamma arbete att bli oberoende av bemanningsföretag till första januari 2019 innebär att det finns förutsättningar att åstadkomma resultat.

  Under det gångna verksamhetsåret bidrog regional utveckling till att 200 arbetstillfällen tillskapades, vilket kommer att stärka regionen med större skatteintäkter.

  Den av regeringen tillsatta utredningen om kostnadsutjämning ger möjlighet till förändring av kostnadsutjämning, strukturbidrag och regleringspost. Regionstyrelsen kommer att arbeta intensivt för att få till en mer rättvis utjämning utifrån regionens förutsättningar att bedriva en hälso- och sjukvård på samma villkor som övriga landet. Regionstyrelsen kommer även att fortsätta kontakterna med regeringen för att påvisa den utsatta situation som vår region har med många äldre-äldre, långa avstånd och låg skattekraft.

  Verksamheten i form av hälso- och sjukvård samt regional utveckling fungerar bra eller mycket bra. Det såg vi senast vid den tragiska bussolyckan utanför Sveg. Dessa två faktum har ett samband. Att snabbt gå fram med stora verksamhetsförändringar riskerar kvalitet och beredskap i regionstyrelsens lagstadgade skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård. Arbetet med ekonomin behöver vara långsiktigt, kvalitetssäkras och värna patientsäkerheten. Utvecklingen har under 2016 vänts till en lägre kostnadsutveckling, ett minskat underskott och går åt rätt håll.

  Bilagor

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning punkt 4 ska nyvalda fullmäktige sammanträda första gången i oktober månad de år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. För att möjliggöra för avgående fullmäktige att sammanträda en sista gång under hösten 2018 föreslås att det i arbetsordningen ändras så att nyvalda fullmäktige sammanträder första gången senast vid utgången av november månad.

  Till följd av detta bör även skrivningen i punkt 2.1 Presidievalen genomförs på ett sammanträde som hålls före utgången av oktober månad ändras till Presidievalen genomförs då nyvalda fullmäktige sammanträder första gången.

  Fullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige

  1. I Arbetsordning för regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen görs följande ändringar:
   Punkt 2.1 Val av presidium
   Det år då val av regionfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium) för den tid de är valda till ledamöter i fullmäktige. Presidievalen genomförs då nyvalda fullmäktige sammanträder första gången.
    
  2. Punkt 4 Tid och plats för sammanträde
   De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången senast vid utgången av november månad.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.