Hoppa över navigering

Möte 2021-12-09

Regionstyrelsen
 • För att minska risken för smittspridning hålls sammanträdet inom stängda dörrar och med samtliga ledamöter på distans.

  Bilagor

 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare

 • - Lägesrapport Corona, stabsläge                                                                              
  - Vaccinering                                                                                           
  - Återrekrytering av erfaren personal                                                          
  - Webbdiariet                                                                                                                 
  - Samverkan regional kompetensförsörjning

 • Enligt beslut i regionstyrelsen 2020-04-29 ska uppföljning av arbetsgivarpolitiska frågor vara ett återkommande ärende vid varje regionstyrelsesammanträde. Vid regionstyrelsens sammanträde 2020-09-30 beslutades att redovisningen även ska innefatta en mer detaljerad redovisning gällande regionstaben. Uppdelningen och redovisningen bör för tydlighetens skull motsvara redovisningen angående hälso-och sjukvårdens personal.

  Rapporten avseende uppföljningen av det arbetsgivarpolitiska området redovisar dels regionövergripande personalstatistik dels bemanningsstatistik för samtliga förvaltningsområden inom Region Jämtland Härjedalen.

  Bilagor

 • Inom Region Jämtland Härjedalen genomfördes den återkommande medarbetarundersökningen under v 45- 46 2021 som vände sig till samtliga medarbetare. Enkäten är den samma varje år så att jämförelser över tid är möjliga att göra och har en salutogeninriktning dvs mäter förekomsten av friskfaktorer. Rapporten avser den medarbetarundersökning som gjordes i oktober 2021.

  Av resultaten framgår att arbetsmiljöindex ligger på 4,64 på Region Jämtland Härjedalen nivå, en viss nedgång sedan februari då indexet låg på 4,67 på en skala till 6,0. Nivåerna på indexet följer en tidigare trend med lägre resultat i oktober i förhållande till februari varje år. Däremot låg indexet på 4,62 i oktober för ett år sedan. Arbetsmiljöindex mäter, stödjande förhållanden, känsla av sammanhang, delaktighet, styrning samt den självupplevda hälsan. De frågor som ligger lägre än övriga frågor och som försämrats är att hinna färdigställa sitt arbete och påverkansmöjligheter på hur arbetet organiseras, även samarbetsfrågan har sjunkit. I oktobers resultat har däremot ledarskapet gällande feedback från närmaste chef och ledning förbättrats samt upplevelsen av feedback och handledning. På medarbetarskapsfrågorna ligger skattningarna generellt högt.

  Resultaten analyseras nu per område och för arbete och dialog på arbetsplatserna. I årets årsbokslut smalas sedan resultatet av åtgärder in och eventuella riskbedömningar detta genererat.

  Se bilaga för resultat och jämförelser.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen följer årligen upp sommaren inom Hälso- och sjukvårdens förvaltningsområde avseende kostnader och utförd tid. Mot bakgrund av detta har en rapport för uppföljningen av sommaren 2021 upprättats.

  Av rapporten framgår bl a att sommaren 2021 i hög grad påverkats av Coronapandemin, bl.a. med ökade kostnader för övertid i jämförelse med tidigare år. Kostnaden för sommarersättningarna har ökat men inräknat i den kostnaden är slutenvårdsersättning som utbetalats till dem som kommer ingå i det nya arbetstidsavtalet tecknat med Vårdförbundet och Kommunal från oktober 2021.

  Utgångspunkten inför sommaren har varit att så många som möjligt skulle få sin planerade semester.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska ställning. I uppföljningsplanen anges att uppdraget som samisk förvaltningsmyndighet är ett sådant område och ska därmed särskilt följas upp under året.

  Inför redovisning till regionstyrelsen har därför en skriftlig rapport upprättats utifrån följande frågeställningar:
  - Vilka mål finns för området/verksamheten (framförallt i regionstyrelsens verksamhetsplan, regionplan och andra övergripande styrdokument)?
  - Hur ser måluppfyllelsen ut?
  - Om målen inte ser ut att kunna uppfyllas – vilka åtgärder genomförs eller behöver genomföras?

  I uppföljningsrapporten redogörs för hur arbetet fortskrider. Det sker en positiv progression i samiska utvecklingsfrågor inom regionen, men det kan konstateras att mycket arbete kvarstår.

  Bilagor

 • När länet hade landets högsta sjukpenningtal 2015 upprättade Regionfullmäktige en långsiktig utvecklingsplan (LUP) för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal. Planen avser perioden 2015–2027. Denna LUP reviderades 2019 med nya mål och aktiviteter.

  Sjukpenningtalet för invånarna i Jämtlands län är sedan några år lägst i landet. Länet har nu också landets mest jämställda sjukpenningtal. Som arbetsgivare har Region Jämtland Härjedalen de senaste 3 åren haft ett sjuktal på kring 5%. Trots goda resultat har regionen fortsatt förbättringspotential på det försäkringsmedicinska området för att på ett tillfredsställande sätt stödja individer på vägen från sjukskrivning till arbete, studier eller annan sysselsättning.

  De försäkringsmedicinska processerna inom Region Jämtland Härjedalen behöver liksom många andra processer kontinuerligt omvärderas och utvecklas.

  20 av 21 planerade aktiviteter enligt revideringen 2019 är nu uppnådda, en är pågående. Utifrån ovanstående föreslås i uppföljningen att den långsiktiga utvecklingsplanen kan avslutas och att målsättningarna bör överföras som en del av ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. Den här rapporten syftar till att redogöra för tillgänglighetsrådets verksamhet och ekonomi under perioden januari 2021 till 31 oktober 2021.

  Regionens tillgänglighetsråd ska verka för att rådets åsikter uppmärksammas i regionfullmäktige, styrelse och regionens olika verksamheter. Rådet har under perioden tagit del av informationer och fört dialog om Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Tillgänglighetsrådet är ett forum för kunskap och informationsutbyte mellan företrädare för funktionshinderorganisationerna och regionens politiska organ och verksamheter, vilket har beaktats vid rådets sammanträden. Rådet har kontinuerligt följt upp de ärenden som hanteras samt genomfört gemensam verksamhetsplanering för kommande möten. Rådet har fått många föredragningar om pågående verksamheter och material har bifogats protokollen för att underlätta spridningen i organisationerna. Föredragshållare uppger att de gärna kommer till organisationerna och informerar vid förfrågan.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. I regionstyrelsens verksamhetsplan finns en uppföljningsplan som visar vilka områden som särskilt ska följas upp under året. Enligt uppföljningsplanen för 2021 ska styrelsen följa upp Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd på sitt möte den 9 december. En rapport om rådets verksamhet och ekonomi under perioden januari 2021 till och med oktober 2021 har upprättats.

  Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska organ och verksamheter. Pensionärsrådet är ett referensorgan med rätt att väcka frågor direkt i regionstyrelsen. Pensionärsrådets uppgifter finns i ett reglemente som fastställts av Region Jämtland Härjedalens fullmäktige.

  Sammantaget visar rapporten att rådet under 2021 framför allt fokuserat på att framföra synpunkter i frågor som rör organisationens verksamheter för pensionärer samt vara ett forum för kunskapsspridning i frågor som rör pensionärer. Rådet under året fördjupat sig inom väldigt många olika verksamhetsområden, både kopplat till hälso- och sjukvården och till regional utveckling.

  I direktiv för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026 (RS/814/2020) anges vilka områden den särskilda beredningen ska se över. Ett av de områdena är förhållningssätt i de gemensamma samverkansorganen (Gemensamma nämnder, råd och förbund). Beredningen arbetar just nu med att inhämta synpunkter från råden om deras roll i nuvarande politiska organisation.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på Region Jämtland Härjedalens utveckling och ekonomiska ställning. I regionstyrelsens verksamhetsplan finns en uppföljningsplan som visar vilka områden som särskilt ska följas upp under året. Enligt uppföljningsplanen för 2021 ska styrelsen följa upp FoU-rådets arbete på sitt möte den 9 december.

  En rapport om FoU-rådets arbete under 2021 har upprättats. Sammantaget konstateras att rådet har en fortsatt viktig roll i att bevaka aktuella frågor inom FoU-området. Rådet har också fört frågor vidare vid behov. Under 2021 har rådets arbete delvis påverkats av den fortsatt pågående coronapandemin samt att rådet under året ändrat sammansättning. Inför kommande år har rådet under hösten reflekterat kring sin roll och de frågor rådet arbetat med samt diskuterat hur rådets arbete kan utvecklas.

  Bilagor

 • En månadsrapport för oktober 2021 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med oktober 2021 uppgick till 329 miljoner kronor, vilket var 251 miljoner kronor bättre än budget.

  Nettokostnadsutvecklingen fram till och med oktober var 3,8 procent, 138 miljoner kronor högre än föregående år. Verksamhetens intäkter var 324 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av högre riktade statsbidrag med 179 miljoner kronor samt intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 143 miljoner kronor som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 16 miljoner kronor högre än föregående år medan försäljning hälso- och sjukvård och övriga intäkter var cirka 14 miljoner kronor lägre.

  Bruttokostnaderna har ökat med 463 miljoner kronor, motsvarande 10,3 procent. Efter april månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Detta samt förändrad pensionsprognos innebär att pensionskostnaderna har ökat med 145 miljoner kronor, motsvarande 46 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 83 miljoner kronor jämfört med föregående år, 4 procent.

  Kostnader för läkemedel var 7 miljoner kronor lägre än föregående år. Kostnad för sjukvårdsmaterial har ökat med 21 miljoner kronor. Köp av verksamhet kommer under året att vara högre jämfört med föregående år avseende område Kollektivtrafik som har 208 miljoner kronor här men som inte fanns med föregående år.

  Likviditeten har under året förbättrats med 216 miljoner kronor till och med oktober. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 328 miljoner kronor under perioden. Ingen amortering av lån har skett under perioden. Nästa amortering av lån planeras till november, om likviditetssituationen tillåter kommer 70 miljoner kronor amorteras.

  Helårsprognosen efter oktober beräknas uppgå till 260 miljoner kronor. Detta efter ytterligare förbättrad skatteprognos efter september men även mer kostnadsersättning för vaccin och antigentest än tidigare beräknat, efter beslut om vaccin för 12-åringar samt 3:e dos. Fortsatt osäkerhet kring kostnader för uppskjuten vård gör det svårt att bedöma en helårsprognos.

 • Fullmäktiges presidium beslutade vid sitt sammanträde 2020-11-10 § 95 att inte inrätta något vårdvalsutskott utan överlät till regionstyrelsen att fatta beslut om hur vårdvalsfrågorna ska hanteras inom innevarande mandatperiod. (RS/2343/2016)

  En politisk styrgrupp föreslås därför att inrättas med följande uppdrag:

  • Se över åtagandet för somatisk och psykiatrisk akutvård inom hälsovalet och förutsättningarna för det i hela länet
  • Följa upp 2021 års resultat utifrån det beslutade dokumentet om ”Likvärdiga villkor för utförare inom valfrihetssystem i Region Jämtland Härjedalen” avseende huvudmannauppdrag och sistahandsansvar kopplat till eventuell underskottskompensation. (RS/383/2021)


  Vidare får styrgruppen i uppdrag att föreslå eventuella kompletteringar och justeringar inför 2023 inom vårdval för medicinsk fotvård, allmäntandvård för barn och unga vuxna samt hälsovalet.

  Styrgruppen ska bestå av fem ledamöter, tre från majoriteten och två från oppositionen. För att ge insyn för samtliga partier bör de politiska sekreterarna ha närvarorätt vid styrgruppens möten.

 • Med anledning av den försämrade tillgängligheten till hörselvården beslutade regionstyrelsen 2020-12-08 §215 att uppdra till regiondirektören att utreda om ett vårdval för hörselvård bör införas. Utredning ska särskilt se till effekter och konsekvenser på tillgänglighet, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi (RS/3/2020).

  I ärendet framkommer att 40% av de som väntar på operation eller åtgärd hos Region Jämtland Härjedalen väntar på utprovning av hörapparat och utgör två tredjedelar av de patienter som inte får vård enligt vårdgarantins 90 dagar. Även vid nationella jämförelser sticker Region Jämtland Härjedalen ut där nästan 10% av de som väntar i Sverige tillhör vårt län och över en tredjedel av de som väntat längre än 90 dagar. Anledningen till den långa väntetiden är svårighet med att rekrytera specialiserad personal och den pandemi som pågår.

  Samtidigt som Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter arbeta med rekrytering av nödvändig kompetens behöver regionstyrelsen utreda vad som är möjligt att göra inom dess ansvarsområde för att komma till rätta med problemet.

  I utredningen som genomförts framkommer att där vårdval införts med goda intentioner inte lett till förbättrad tillgänglighet då det är den totala bristen på audionomer i landet som påverkar samtliga verksamheter. Även andra regioner har utrett frågan men valt att inte införa vårdval, främst för att man bedömt att patientunderlaget varit för lågt för att ha kvar hörselvård på regionens sjukhus samt att antalet audionomer inte ökar med ett vårdval.

  En bedömning görs därför att ett vårdval inte skulle förbättra tillgängligheten för hörselvården.

  Resultat av utredningen redovisas i beslutsunderlaget.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen strävar efter att uppnå en kvalitativ, säker, jämlik och jämställd sjukvård för länets medborgare. En viktig pusselbit i att uppnå det målet innebär förändringar och reinvesteringar i regionens fastigheter för att upprätthålla en modern hälso- och sjukvård som kan möta framtidens utmaningar och möjligheter.

  I den nuvarande fastighetsutvecklingsvisionen finns en plan för om- och tillbyggnad av det befintliga sjukhuset i Östersund. Större ombyggnationer av befintliga lokaler innebär att många verksamheter inom sjukhuset påverkas. För att möta framtida utmaningar och möjligheter har ett alternativ till nuvarande fastighetsutvecklingsvision tagits fram som innebär att en ny sjukhusdel vid Kyrkgatan 8 (gamla BUP) byggs. En förstudie ska göras över vilka lokaler som en nybyggnation på gamla BUP-tomten med omgivande fastigheter ska rymma. Nya arbetssätt och annan utrustning kan effektivisera verksamheten.

  Vid regionstyrelsens sammanträde 2021-11-05—06 § 172 togs följande beslut:
  1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram en förstudie avseende nybyggnation av Kyrkgatan 8. Förstudien ska göras i dialog med personal och sjukhusets olika verksamhetsområden och förutsättningslöst belysa vilka verksamheter som kan inrymmas, volym, kostnader, trafiksituation samt uppskattad tidsplan.

  2. En förnyad undersökning ska göras av grundförhållandena av hela sjukhusområdet med beaktande av den ökade risken för extremväder och stora skyfall. Är det säkert och kostnadseffektivt att bygga om nuvarande sjukhuslokaler enligt tidigare plan?

  3. En arbetsgrupp med representation från hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen där samtliga partier ingår bildas för att följa arbetet och komma med inspel under processen.

  4. Genomförandeplan för förstudien ska återrapporteras till regionstyrelsen den 9:e december för beslut om start av förstudien.

  5. Förstudien ska finansieras via Fastighetsavdelningens budgetanslag.

  Ett förslag till genomförandeplan för förstudien har upprättats. Förstudien föreslås delas upp i tre delar;

  1. En genomlysning av vad en ev nybyggnation innebär avseende volym, kostnader, trafiksituation, geologisk inventering, klimatinventering samt en uppskattad tidsplan.

  2. En behovsanalys av sjukhusets olika verksamhetsområden som förutsättningslöst belyser vilka verksamheter som kan inrymmas och vilka verksamheter som har behov eller är beroende av varandra.

  3. Förnyad undersökning av grundförhållandena av hela sjukhusområdet med beaktande av den ökade risken för extremväder och stora skyfall. Inventering av befintliga fastigheters konstruktion och installationer.


  Fastighetsavdelningen bör ansvara för del 1 och 3 och verksamheten inom hälso- och sjukvården ansvarar för del 2 med stöd av fastighetsavdelningen. Delarna genomförs parallellt.

  En politisk arbetsgrupp ska tillsättas för att följa arbetet och lämna inspel under processen. Arbetsgruppen ska bestå av 8 ledamöter, en från varje parti. Arbetsgruppen utser ordförande inom sig. Både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska vara representerade. De politiska sekreterarna har närvarorätt vid arbetsgruppens möten då ordinarie ledamot är förhindrad att delta.

  Bilagor

 • Enligt Lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer ska det i varje region finnas minst en läkemedelskommitté, med företrädare för farmaceutisk och medicinsk expertis.
  Läkemedelskommittén ska verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning i regionen, och rekommendationer ska vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Om kommittén finner att det förekommer brister i läkemedelsanvändningen inom verksamhetsområdet är kommittén skyldig att göra de påpekanden som behövs och vid behov erbjuda utbildning för att avhjälpa bristerna.

  Enligt denna lag ska Regionen utfärda ett reglemente för läkemedelskommitténs verksamhet, och i detta även bestämma antalet ledamöter och mandattiden för ledamöterna.

  Gällande reglemente för Läkemedelskommittén i Region Jämtland Härjedalen beslutades om 1997 (LS/83/1997), och behöver nu revideras. De största föreslagna ändringar är:

  • Reglementet har anpassats efter nya organisationen med divisioner, där varje division finns representerade med medicinsk kompetens. Antalet ledamöter har ändrats från 19 till 11 stycken genom att antalet läkare och farmaceuter har minskats och kommunrepresentanten MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) istället adjungeras vid behov till vissa möten.
  • Expertgrupperna har anpassats till kunskapsstyrningen.
  • De etiska reglerna och jävspolivcyn har tydliggjorts.
  • Läkemedelskommitténs separata budget utgår. Regionens läkemedelsarbete har utvecklats och växt sedan tidigare reglemente formades 1997. Läkemedelskommitténs aktiviteter ryms inom läkemedelsenhetens budget.
  • Språket har moderniserats och nya informationskanaler tillkommit.

  Bilagor

 • Regionfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och integration.

  Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 42, att anta Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del av kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen för en stark demokrati syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin. De aktörer som har signerat deklarationen har åtagit sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Region Jämtland Härjedalen vill, liksom andra aktörer, bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att
  - Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  - Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  - Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

  Som en del i arbetet för stärkt demokrati har Region Jämtland Härjedalen ställt sig bakom ett antal åtaganden. Ett av dessa åtaganden innebär att ta fram ett inriktningsdokument för inflytande och demokrati. Ett förslag till inriktningsdokument för inflytande och demokrati har tagits fram – Demokratistrategin. Strategin visar på olika sätt som Region Jämtland Härjedalen avser att arbeta med inflytandefrågor. Demokratistrategin antogs av styrelsen den 30 november och fastställdes av regionfullmäktige den 1 december 2021.

  Till Demokratistrategin har ett förslag till handlingsplan för 2020-2022 tagits fram. Bland aktiviteterna i handlingsplanen finns bl.a. en regional demokrativecka (vecka 47) och att utreda en modell för ungdomsinflytande.

  Bilagor

 • Regiondirektör Hans Svensson har den 6 december blivit entledigad med omedelbar verkan.

  Med anledning av att regiondirektören slutar sin anställning måste en ny regiondirektör anställas och arbetet med rekryteringen bör påbörjas snarast. Rekryteringsarbetet bör ledas av regionstyrelsens ordförande i samråd med presidiet och genomföras med bred politisk förankring. Sakkunnigstöd ges av personalavdelningen inom regionstaben och rekryteringsföretag kan anlitas vid behov. Regionstyrelsens ordförande bör därför få i uppdrag att genomföra rekryteringen av en ny regiondirektör och så fort arbetet är klart återkomma till regionstyrelsen med förslag till ny regiondirektör och förslag till anställningsavtal för direktören.

  Under tiden fram till dess en ny regiondirektör börjar tjänstgöra bör en tillförordnad regiondirektör utses. Regionstyrelsens ordförande har utsett biträdande regiondirektör Anders Byström till tillförordnad regiondirektör från 6 december tills regionstyrelsen fattar nytt beslut.

  Regionstyrelsens ordförande har undersökt möjliga lösningar och föreslår att XX XX utses som tillförordnad regiondirektör från och med den X december 2021 till dess en ny regiondirektör trätt i tjänst.

  Regionstyrelsen ordförande bör få i uppdrag att besluta om lön och andra anställningsvillkor för den tillförordnade direktören.

 • Med anledning av den pågående Coronapandemin kan det uppkomma brådskande behov av investeringar inom framför allt hälso- och sjukvården. Regionstyrelsen beslutade därför 2020-03-24 § 39 att regiondirektörens delegation om akuta investeringar (haveripotten) även skulle omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin. Beslutet har förlängts 2020-08-25 § 134 och 2021-01-26 § 10. Det senaste beslutet gällde till 31 augusti 2021.

  En ny investeringsbudget för 2022 om 190 miljoner kronor har fastställts i regionplanen och en fördelning på objektsnivå gjordes av regionstyrelsen i november. Haveripotten för 2022 omfattar 6,2 miljoner kronor. I 2021 års haveripott finns för närvarande 1,6 mkr kvar.

  Då pandemin återigen har tagit fart och förväntas fortsätta även under 2022 bör beslutet att regiondirektörens delegation om akuta investeringar (haveripotten) även ska omfatta nödvändiga investeringar med anledning av pandemin förlängas till 31 december 2022.

  Enligt regler för investeringar ska investeringsrådet hantera och prioritera samtliga investeringar. För att hantera brådskande behov med anledning av pandemin föreslås att dessa nödvändiga investeringar bereds och prioriteras av ekonomidirektör i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektör/regional utvecklingsdirektör eller regionstabschef i stället för av investeringsrådet.

  En samlad redovisning för användningen av potten för akuta investeringar under 2021 bifogas.

  Bilagor

 • Revisionskontoret har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun genomfört en gemensam granskning av samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa. För regionens del har även tillgängligheten till BUP granskats.

  Revisionskontorets samlade bedömning är att ansvariga nämnder endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Organisationen av samverkan är inte helt ändamålsenlig då vissa grupperingar saknar tydliga och uppdaterade uppdrag. Det finns goda exempel på väl fungerande samverkan men det finns också exempel då olika syn på huvudmännens uppdrag och ansvar försvårar samverkan.

  Bedömningen är att målsättningar behöver förtydligas och inarbetas i nämndernas och verksamheternas planer, uppdrag och mål. Dokumenterade rutiner för avvikelsehantering gällande samverkan saknas och kunskaper och rutiner vid upprättande av SIP:ar behöver förbättras. BUPs organisation bedöms inte ha de förutsättningar som krävs för att nå tillgänglighetsmålen.

  Regionstyrelsen har fått förlängd tid till 10 december för att lämna en redovisning av vilka åtgärder som styrelsen vidtagit eller avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.

  Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen att:

  • Tillsammans med hälso-och sjukvårdsnämnden initiera en översyn av organisationen av samverkansgrupperna och deras syfte, uppdrag och mål med fokus att organisationen av samverkan ska bedrivas på ett effektivt sätt och som syftar till barnens bästa.


  Svar kommer även att lämnas från hälso-och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden där varje nämnd ansvarar för myndighetens hantering av sina allmänna handlingar och för beredning av sina ärenden och lämnar därför egna svar på granskningen.

  Sammantaget ser regionstyrelsen positivt på den granskning som genomförts och instämmer i att Region Jämtland Härjedalens samverkan gällande barn och unga med psykisk ohälsa kan utvecklas.

  Flertalet utvecklingsinsatser är genomförda samt under beredning gällande samverkanarenornas uppdrag, hur uppföljning och rapportering sker.
  Det finns kvarvarande utvecklingsområden gällande en tydligare ärendegång för kopplingen från samverkansarenornas handlingsplaner och överenskommelser in mot regionstyrelse och hälso-sjukvårdsnämnd.

  Denna utveckling kommer att ske i samverkan med hälso-sjukvårdsnämnden och återrapporteras under regiondirektörens ansvar.

  Bilagor

 • På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Jämtland Härjedalen har revisionskontoret genomfört en granskning avseende löner och arvoden. Syftet med granskningen har varit att svara på om regionstyrelsen säkerställer att den interna kontrollen för lönehanteringen är ändamålsenlig och tillräcklig. Granskningen har avgränsats till Regionstyrelsen. Pensioner ingår inte i granskningen.

  I granskningsrapporten framför revisorerna i huvudsak följande rekommendationer till Regionstyrelsen:

  • Säkerställa att samtliga rutinbeskrivningar gällande administrativa processer presenteras på ett likartat sätt för att underlätta för chefer och medarbetare.
  • Säkerställa att roller och ansvar gällande löneprocessen med tillhörande kontroller dokumenteras och förtydligas.
  • Säkerställa att chefer och berörda medarbetare får tillräcklig utbildning gällande lönehantering.
  • Säkerställa att utdata/rapporter och analysmöjligheter gällande löner utvecklas.
  • Överväga att införa en rutin som säkerställer att respektive chef kontrollerar lönerna inför varje löneutbetalning.
  • Se över den manuella hanteringen av arvoden och att förstärka attesten gällande förlorad arbetsförtjänst för de förtroendevalda som har eget företag.
  • Säkerställa att rutiner avseende avslut av behörigheter följs.
  • Överväga en digitaliserad hantering av anställningsavtal samt att säkerställa att det finns personakter för samtliga medarbetare.


  Sammanfattningsvis kan det konstateras att det genomförts åtgärder i den riktning som revisorerna efterfrågat i sin granskning. Bland annat pågår ett arbete med en utdataportal samt Dashboard vilka kommer möjliggöra analysmöjligheter av lönehanteringsområdet. Vidare har Löneservice genomfört ett gediget utvecklingsarbete med att ta fram och revidera rutinbeskrivningar och interna kontroller. Dock finns det anledning att undersöka och arbeta vidare med behovet av en obligatorisk utbildning för chefer i lönehantering samt en digitaliserad lönehanteringsprocess med tydliga roller och kontroller som säkerställer en fullgod hantering av löner och politiska arvoden.

  Ett förslag till svar har upprättats inom HR-avdelningen tillsammans med sekretariatet. Regionstyrelsen har fått förlängd tid till 10 december för att lämna en redovisning av vilka åtgärder som styrelsen vidtagit eller avser att vidta med anledning av granskningsresultatet.

  Bilagor

 • Infrastrukturdepartementet har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att lämna synpunkter på rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet, DS 2021:25.

  Regeringen vill se en snabbare nedläggning av Bromma flygplats än vad som tidigare planerats, 2007 träffades en förlängning med Stockholms stad av upplåtelsen för Bromma flygplats till 2038. En utredning för en tidigare avveckling har därför tagits fram av Infrastrukturdepartementet. Beslut är ännu inte fattat av riksdagen. Anledningarna till förslaget om avveckling av Bromma är flera. Det handlar om Stockholms stads möjligheter till annan exploatering av området vid flygplatsen, miljöpåverkan och Swedavias kostnader för att driva två närliggande flygplatser.

  Utredaren förordar beslut för en snabb avveckling, det är också Swedavias viljeinriktning. Region Jämtland Härjedalens yttrande grundar sig på att det kommer att bli svårt att avveckla Bromma i förtid då kapaciteten på Arlanda behöver byggas ut och det tar tid. Utredaren gör sin bedömning om att dagens kapacitet på Arlanda räcker utifrån nedgången i resandet i huvudsak på grund av Covid-19 pandemin men också beteendeförändringar på grund av ”flygskam” etc. Dock visar en färsk studie från Transportstyrelsen att resandet med flyg återhämtar sig snabbt.

  Ett förslag till svar har upprättas inom Område Näringsliv och samhällsbyggnad. Remissen ska besvaras senast 20 december.

  Bilagor

 • Svenskt ambulansflyg är ett kommunalförbund med uppgift att organisera och driva ambulansflyg för Sveriges 21 regioner. Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet.

  Förbundsordningen för Svenskt Ambulansflyg skrevs ursprungligen 2015-2016. Under 2021 har styrelsen för förbundet beslutat att revidera förbundsordningen. Bakgrunden till det är enligt remissunderlaget att det i den ursprungliga förbundsordningen inte bara finns en beskrivning om vad förbundet ska utföra utan också hur uppdraget ska utföras på relativt detaljerad nivå. Under uppstartsåren har inriktning och driftsform för olika delprojekt förändrats jämfört med ursprungsförslag. Konsekvensen har varit juridiska inlåsningseffekter, laglighetsprövningar, upphandlingsrättsliga hinder och begränsningar i att utveckla kostnadseffektiva driftsformer.

  Förslaget på reviderad förbundsordning har sänts ut på remiss till samtliga medlemmar. Remissunderlagen utgörs av nu gällande förbundsordning ver 1.0, förslag på reviderad förbundsordning ver 2.0, kommentarer till ändringsförslag och beredningsgruppens synpunkter samt ekonomidirektörsnätverkets kommentarer på fördelningsmodell.

  Remissvaren skall sändas in senast 22 december 2021. Då Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) på sitt möte den 8 december 2021 ska ta upp frågan om att ta fram enhetliga svar från norrlandsregionerna behöver Region Jämtland Härjedalen beakta de diskussionerna innan ett svar färdigställs.

  Bilagor

 • Bilagor

 •   27

  TILL FULLMÄKTIGE

 • När länet hade landets högsta sjukpenningtal 2015 upprättade regionfullmäktige en långsiktig utvecklingsplan (LUP) för minskade sjukskrivningar och ökat frisktal. Planen avser perioden 2015–2027. Denna LUP reviderades 2019 med nya mål och aktiviteter.

  Målsättningar utifrån revidering av LUP 2019 är
  År 2023 ska Region Jämtland Härjedalen ha:
  - Minskat differensen mellan kvinnor och mäns sjukpenningtal ned till 60 procent jämfört med år 2018.
  - Frågan om våld ställs och journalförs enligt rutin vid lägst 30 procent av sjukskrivningsärendena
  - Rehabplan för arbetsåtergång ska finnas i Cosmic för lägst 30 procent av personer med utfärdade sjukintyg längre än 30 dagar.
  - Etablerat de arbetssätt som Nationella kunskapsstyrningen förordar för programområdet Rehabilitering/Habilitering/Försäkringsmedicin.
  - Sjukfrånvaro för Regionens medarbetare som hållbart och över tid understiger 5 procent.

  År 2027 ska Region Jämtland Härjedalen ha:
  - Minskat differensen mellan kvinnor och mäns sjukpenningtal ned till 50 procent jämfört med år 2018.
  - Frågan om våld ställs och journalförs enligt rutin vid lägst 50 procent av sjukskrivningsärendena
  - Rehabplan för arbetsåtergång ska finnas i Cosmic för lägst 50 procent av personer med utfärdade sjukintyg längre än 30 dagar.
  - Sjukfrånvaro för Regionens medarbetare som hållbart och över tid understiger 5 procent.

  Sjukpenningtalet för invånarna i Jämtlands län är sedan några år lägst i landet. Länet har nu också landets mest jämställda sjukpenningtal. Som arbetsgivare har Region Jämtland Härjedalen de senaste 3 åren haft ett sjuktal på kring 5%.

  I regionstyrelsens uppföljning av LUP:en som redovisas på styrelsens sammanträde 9 december 2021 framgår att 20 av 21 planerade aktiviteter enligt revideringen 2019 nu är uppnådda, en är pågående. Utifrån ovanstående föreslås att LUP:en avslutas och att målsättningarna överförs som en del av ordinarie verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

  Trots goda resultat har regionen fortsatt förbättringspotential på det försäkringsmedicinska området för att på ett tillfredsställande sätt stödja individer på vägen från sjukskrivning till arbete, studier eller annan sysselsättning. De försäkringsmedicinska processerna inom Region Jämtland Härjedalen behöver liksom många andra processer kontinuerligt omvärderas och utvecklas.

  Målsättningarna och aktiviteterna i LUP:en är till största del implementerade i ordinarie verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.