Hoppa över navigering

Möte 2021-04-13

Regionstyrelsen
08:30 - 08:50 Ordförandens plats/Digitalt sammanträde
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgänglig för ledamöter och ersättare.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid sitt möte den 31 mars 2021, § 31 beslutat att inkomma med en begäran om utökad investeringsram för 2021. Det handlar om 3,9 mkr för färdigställande av ombyggnad samt ny- och reinvestering av sterilteknisk enhet.

  Sterilcentralen har de senaste åren varit föremål för utredning utifrån ett omfattande återinvesteringsbehov av befintlig rengörings- och steriliseringsutrustning. Samtliga befintliga maskiner är äldre än 14 år, beräknad livslängd är ca 10 år. För vissa maskiner finns inte längre reservdelar att tillgå. En första utredning presenterades för regionstyrelsen 2017-10-04, § 222. Utredningen redovisade möjliga samverkanslösningar samt redogjorde för alternativa och kostnadseffektiva arbetssätt. Som nästa steg genomförde Område Akutvård under 2018 en rapport. Utredningens slutsatser presenterades för regionstyrelsen på sammanträdena i maj och juni 2019. Utredningen utgick från två alternativ för investering till sterilcentralen, där båda alternativen innebar en utökad maskinpark. Regionstyrelsen beslutade 2019-06-18, 115:

  1. Investering i maskiner och ombyggnation av sterilcentralen ska genomföras enligt utredningens förslag Alternativ 2.

  2. Investeringskostnaden på 19 461 500 kronor beviljas som extra investeringsutrymme för verkställighet 2019 - 2020.

  3. Regionstyrelsen får besluta om förändringar av investeringen med tanke på teknisk analys och förändrat utbud som vi inte har kännedom om idag.

  Beslutad investering på ca 19,5 Mkr innefattade en ombyggnad på ca 4,9 Mkr, reinvesteringar på 9,5 Mkr och nyinvesteringar på 5,1 Mkr.

  Regionfullmäktige beslutar om Region Jämtland Härjedalens totala investeringsram för de närmsta tre åren. Enligt fastställd regionplan och budget 2021-2023, 2020-10-20, § 104, är den totala investeringsramen 135 mkr för 2021.

  Efter beslut och påbörjan av projektet med sterilcentralen har det framkommit att byggskissen som arbetats med inte är ändamålsenlig och behöver ändras. Förändringar behövs dels på grund av inhandlad kabinett (stor diskdesinfektor, den enda som offererades under upphandlingen) var större än beräknat, dels på grund av risker avseende robusthet. Robustheten äventyras på ursprungsritningarna då havererad AGS (lastningsrobot) leder till att alla diskdesinfektorer blir obrukbara genom att i och urlastning omöjliggörs. Vidare har en del maskiner vid upphandling varit dyrare än prognosen. Totalt innebär detta en fördyring av projektet med ca 3,9 Mkr. De ökade kostnaderna avser byggkostnad om ca 0,6 Mkr och utrustning om 3,3 Mkr. Bland de investeringsobjekt som beslutats omfördelas från 2020 till 2021 återstår 17 825 tkr för detta objekt av de ursprungliga 19,5 mkr, mellanskillnaden har förbrukats.

  Området anser att det trots de fördyrade kostnaderna ändå är lönsamt att fortsätta att genomföra projektet enligt den nya planen. Denna kommer att stärka sterilcentralens robusthet samt framtidssäkra sterilcentralen genom att skapa förutsättningar för ökad produktionskapacitet och således ökad operationsproduktion.

  Bilagor

 • Landstingsfullmäktige antog 2007-10-16 ett regelverk gällande ersättningsgrunder för sjukresor till och från vård. Detta regelverk gjordes gemensamt med samtliga norrlandsting (numera regioner) med utgångspunkten att ha samma regler i dessa regioner. På senare tid har de andra norrlandsregionerna succesivt börjat frångå detta gemensamma regelverk för att istället skapa egna. Region Jämtland Härjedalens regelverk är dock i princip oförändrat vilket har föranlett ett behov av revidering, bland annat utifrån nya lagar, benämningar och funktioner men även för att förenkla för handläggare och medborgare att förstå reglerna.

  Denna revidering har generellt inte bidragit till nya eller ändrade regler utan handlar mest om juridiska justeringar samt förtydliganden inom tillämpningsanvisningarna. Vidare har regelverket omdisponerats för att skapa en bättre enhetlighet och stringens.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2021-03-31 § 26 och föreslår regionfullmäktige att reviderat regelverk och ersättningsgrunder för sjukresor till/från vård för Region Jämtland Härjedalen antas.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen hade 2018 en kostnad för sjukresor på ca 53 mkr. Av detta så består ca 48,6 mkr av rena transportkostnader. På varje transport tas en egenavgift ut, av patienten. För varje resa adderas egenavgiften tills ett högkostnadsskydd uppnås. Därefter har patienten inga fler egenavgifter under en tolvmånadersperiod, räknat från datum för första resan. Den årliga intäkten av egenavgifter är ca 5,4 mkr.

  I mer än tio år har regionens kostnader för sjukresor ökat kraftigt och då särskilt kostnaderna för sjukresor med taxi, specialfordon och bårbil. Kostnadsökningen för sjukresor har berott på flera faktorer, delvis en demografisk förändring inom glesbygden och en försämrad tillämpning av regelverket men främst på den naturliga indexering som sker inom avtalen med transportörerna. Under samma period har patienternas egenavgifter samt högkostnadsskydd för sjukresor i det närmaste lämnats oförändrade.

  Förslag till ändring av högkostnadsskydd och egenavgifter för sjukresor samt milersättning för egen bil:

  • Högkostnadsskyddet höjs från 1600 kr till 2400 kr
  • Egenavgift för taxi och reguljärflyg höjs från 100 kr till 200 kr Egenavgift för egen bil höjs från 100 kr till 150 kr
  • Egenavgift för Ambuss, tåg, buss samt övriga fordon föreslås kvarstå på 100 kr
  • Egenavgift för allmän kollektivtrafik inom länet tas bort
  • Milersättning för egen bil höjs från 12 kr/mil till 18.50 kr/mil
  • Följeslagare till patienter över 85 år och patienter med specifikt funktionshinder ska vara egenavgiftsbefriade på resor inom regionen


  Att genomföra en förändring av egenavgifter och högkostnadsskydd enligt ovanstående skulle innebära ökade intäkter om ca 3 mkr för område service.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2021-03-31 § 27 och föreslår regionfullmäktige
  1. Egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor ändras enligt följande:
  a) Högkostnadsskyddet höjs från 1600 kr till 2400 kr
  b) Egenavgift för taxi och reguljärflyg höjs från 100 kr till 200 kr
  c) Egenavgift för egen bil höjs från 100 kr till 150 kr
  d) Egenavgift för Ambuss, tåg, buss samt övriga fordon föreslås kvarstå på 100 kr vid resor över länsgränsen
  e) Egenavgift för allmän kollektivtrafik inom länet tas bort
  f) Milersättning för egen bil höjs från 12 kr/mil till 18.50 kr/mil
  g) Följeslagare till patienter över 85 år och patienter med specifikt funktionshinder ska vara egenavgiftsbefriade på resor inom regionen
  2. De nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2021
  3. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdras att följa upp effekterna av beslutet och redovisa dessa för regionfullmäktige i november 2021.

  Bilagor

 • Det har inkommit ett medborgarförslag om milersättning och egenavgifter vid sjukresor. Förslagsställaren föreslår att:

  - Milersättningen höjs vid sjukresor med egen bil till det skattefria beloppet 18,50 kr/mil
  - Att egenavgiften slopas helt till de patienter som blivit remitterade vidare till annan vårdgivare oavsett om utlägget avser resor med buss/tåg ev. flyg eller egen bil
  - Att beslutet gäller från och med 1 april 2020.

  De gällande egenavgifterna för sjukresor i Region Jämtland Härjedalen fastställs av regionfullmäktige. Under en längre period har egenavgifterna varit i stort sett oförändrade och med anledning av detta har det under 2020 genomförts en större översyn av både reglemente för sjukresor och egenavgifterna.

  Ökad milersättning
  Den nuvarande milersättningen på 12 kronor har länge varit oförändrad. En omvärldsbevakning visar att Region Jämtland Härjedalen har den lägsta milersättning bland norrlandstingen. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att milersättningen bör ligga i nivå med övriga regioner i norr och även ligga i paritet med pris för drivmedel. Därför föreslås att milersättningen höjs till 18,50 kr/mil, enligt medborgarförslaget.

  Egenavgift vid remiss till annan vårdgivare
  Vad avser egenavgift vid remiss till annan vårdgivare har Regionen resonerat så att en resa med bidragsgrund är den samma oavsett om den sker inom eller utanför länet. Egenavgiften styrs inte av reslängden eller vilken plats man är remitterad till. Därför bör inte egenavgiften vara annan vid vidareremittering till annan vårdgivare. För patienten blir det ingen skillnad ekonomiskt oavsett vart resan sker med ett bidragsgrundat färdsätt. Medborgarförslaget kan därför inte bifallas.

  Förslagsställaren föreslår att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 april 2020. Då detta datum redan har passerat går det inte att bifalla förslaget. De föreslagna revideringarna av egenavgifterna kommer att gälla från och med den dag regionfullmäktiges protokoll justeras under förutsättning att regionfullmäktige bifaller nämndens förslag.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2021-03-31 § 29 och föreslår regionfullmäktige
  1. Medborgarförslaget bifalls i avseendet att milersättning höjs vid sjukresor med egen bil till det skattefria beloppet 18,50 kr/mil.
  2. Förslaget att slopa egenavgiften för patienter som blivit remitterade till annan vårdgivare avslås.
  3. Förslaget att beslutet ska gälla från 1 april 2020 avslås.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalens Arvodesbestämmelser fastställdes av regionfullmäktige 2018-12-11 § 182. Vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-06-17 § 61 justerades fördelningen mellan regionstyrelsens 3:e vice ordförande och ledamot med utökat ansvarsområde.

  Enligt nuvarande arvodesbestämmelser har regionstyrelsens 3:e vice ordförande ett arvode på 23,3% av basarvodet och ledamot med utökat ansvarsområde har 10% av basarvodet. Nu finns behov att återigen justera fördelningen dem emellan så att 10% flyttas från 3:e vice ordföranden till ledamot med utökat ansvarsområde.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.