Hoppa över navigering

Möte 2020-06-16

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgänglig för ledamöter och ersättare.

 • Regionfullmäktige beslutade i november 2019, § 132, att överföra verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB till förvaltning från 1 juli 2020, och att verksamheten ska organiseras under regionala utvecklingsnämnden.

  Regionala utvecklingsnämnden beslutade i februari 2020, § 14, om en genomförandeplan. Det arbetet har lett fram till förslag på ett överlåtelseavtal som beskriver hur Länstrafiken i Jämtlands län AB överlåtelser sin verksamhet till Region Jämtland Härjedalen.

  Förslag till överlåtelseavtal med bilagor redovisas men är ännu inte slutlig eftersom bilagorna ska uppdateras med bokslutsvärden 2020-06-30.

  I regionfullmäktiges beslut från november 2019, § 132, framgår av beslutspunkt 3. ”Bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls som avtalspart och avvecklas vid en senare tidpunkt.” Av överlåtelseavtalet framgår vilka avtal som överlåts till Region Jämtland Härjedalen, och vilka som stannar kvar i bolaget. Vidare regleras att bolagets kvarvarande ansvar begränsas till att:
  - vara avtalsägare för de avtal som inte kan överlåtas och bevaka och verka för att även dessa avtal kan överlåtas till regionen i någon form
  - förvalta de ekonomiska tillgångar som är kvar i bolaget efter överlåtelsen samt
  - avveckla bolaget när ägaren beslutar om avveckling.

  Överlåtelseavtalet beskriver också att bolaget överlåter hela sin verksamhet till regionen, det vill säga ansvaret för att samordna, planera, upphandla och marknadsföra kollektivtrafiken i Jämtlands län.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2020, § 96, och beslutade att föreslå regionfullmäktige följande:
  1. Upprättat förslag till överlåtelseavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB godkänns.
  2. Regionstyrelsen får i uppdrag färdigställa överlåtelseavtal med bilagor samt underteckna avtalet senast den 31 augusti 2020.

  Bilagor

 • På regionfullmäktiges sammanträde den 26 november 2019, § 132, fattades beslut om att verksamheten i bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB ska överföras till förvaltning från den 1 juli 2020. Vidare fattades det i samma ärende även beslut om att bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB behålls som avtalspart och avvecklas vid en senare tidpunkt.

  Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB beslutades av regionfullmäktige i april 2018, § 69, och antogs vid bolagets årsstämma i maj samma år. Då bolaget kommer att finnas kvar som avtalspart har ett förslag till ny bolagsordning tagits fram som passar med det nya uppdraget.

  Fortsatta instruktioner, motsvarande ett ägardirektiv, för hur Länstrafiken i Jämtlands län AB ska agera efter verksamhetsöverlåtelsen återfinns i det överlåtelseavtal som ska tecknas mellan Region Jämtland Härjedalen och Länstrafiken i Jämtlands län AB (RUN/576/2019). Därför föreslås att nuvarande ägardirektiv upphävs från och med 1 juli 2020.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet den 9 juni 2020, § 97, och beslutade att föreslå regionfullmäktige följande:
  1. Förslag till ny bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB antas.
  2. Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB upphävs från och med 1 juli 2020.

  Bilagor

 • Av Region Jämtland Härjedalens avgiftshandbok framgår att regelverket och avgifter enligt detta gäller för patient som är folkbokförd i Jämtland Härjedalen och vårdas inom regionen.

  Region Jämtland Härjedalen ska enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar. Personer som drabbas av så kallat allmänfarliga sjukdomar har därför rätt till kostnadsfrihet för provtagning, vård och behandling av dessa sjukdomar.

  Vård enligt smittskyddslagen innefattar avgiftsfri undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska risken för smittspridning och som ges inom landstingets hälso- och sjukvård eller av läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller enligt vårdavtal med landstinget om det är fråga om en allmänfarlig sjukdom.

  Patienter från andra landsting bosatta i Sverige betalar samma avgift och har rätt till högkostnadsskydd enligt samma villkor som bosatta i landstinget. Patienter från andra EU/EES-länder som är försäkrade för vårdförmåner har rätt till nödvändig eller planerad vård mot uppvisande av rätt intyg. För vård av nordiska patienter krävs ID-handling och om denna saknas kan regionen begära att patienten kontant eller mot faktura betalar hela beloppet för vården. Sverige har även avtal med vissa länder vilket innebär att patienter bosatta i dessa länder har rätt till vissa vårdförmåner. Asylsökande samt gömda och papperslösa har rätt till akut vård enligt Smittskyddslagen.

  För de länder som inte ingår i EU/EES eller där det saknas avtal gäller generellt att patienten eller övriga personer som vistas i Sverige ska betala hela vårdkostnaden själva enligt utomlänsprislistan.

  Nuvarande situation och förslag till avgiftsfrihet:
  I nuvarande situation, med pågående smittspridning av covid-19 finns risk att personer med misstänkt smitta undviker att söka vård av rädsla för kostnad med krav att betala hel faktisk vårdkostnad. Detta kan förhindra regionens och landets övriga insatser för att stoppa smittspridning.

  För att undvika detta föreslås att personer som idag inte omfattas av kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för covid-19 på samma sätt som folkbokförda.

  De som nu föreslås att omfattas är bland annat studerande, arbetskraftsinvandrare, asylsökande utan LMA-kort, tillståndssökande, patienter med korta uppehållstillstånd, tillståndslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, turister samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

  Beslut i denna fråga har den senaste tiden brådskande tagits i flertalet regioner i Sverige varför det är angeläget att även Region Jämtland Härjedalen snarast kan förtydliga detta.

  Konsekvenser för smittskydd, barn- och jämställdhetsperspektiven
  Beslutet avses bidra till att fler personer söker vård för covid 19-relaterad sjukdom och att ingen avstår från att söka vård utifrån ekonomiska hinder vilket är gynnsamt ur smittskyddssynpunkt. Detta medför fördelar ur samtliga rubricerade perspektiv.

  Ekonomiska konsekvenser
  Beslutet medför kostnader, men det kan nu inte överblickas vilken omfattning de kommer att ha. Dessa och andra covid 19-relaterade kostnader kommer att behöva behandlas i särskild ordning.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2020-06-11 § 66 och föreslår regionfullmäktige:
  1. Personer som vistas i Region Jämtland Härjedalen och som idag inte omfattas av kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen ska få kostnadsfri provtagning, vård och behandling för covid-19 på samma sätt som folkbokförda.
  2. Kostnaderna behandlas i särskild ordning tillsammans med regionens övriga covid-19 relaterade kostnader.

  Bilagor

 • Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19. Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende pågående sjukdom med PCR-analys men avser också serologisk testning som detekterar antikroppar som tecken på genomgången sjukdom.

  Bred serologisk testningen nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet och därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av personal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.

  Överenskommelsen stipulerar vidare att serologisk testning erbjuds övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift. Skrivningen avseende egenavgift innebär att serologisk provtagning av enskilda inte är att betrakta som en åtgärd som ingår i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte är att betrakta som kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta därför inte i högkostnadsskyddet.

  I enlighet med överenskommelsen kommer staten att ersätta regionerna för serologisk provtagning med 750kr/taget prov oavsett om provet genererat erläggande av egenavgift eller inte.

  SKR har i en rekommendation föreslagit regionerna att införa en gemensam egenavgift motsvarande 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19. Denna nivå stipuleras i överenskommelsen och motiveras med att egenavgiften inte ska utgöra ett hinder för den enskilde i att få tillgång till provtagning, den behöver därför hållas förhållandevis låg. Samtidigt rekommenderas en egenavgift som inte är del av högkostnadsskyddet för att markera att serologisk provtagning inte är del av det ordinarie hälso- och sjukvårdsuppdraget. Avgiften rekommenderas också ligga på en förhållandevis låg nivå med tanke på den statliga ersättning regionerna kommer att erhålla per taget prov. Vid egenavgift över 200 kronor kommer en avräkning att göras mot den statliga ersättningen så att den totala intäkten för regionen inte kan övergå totalt 950kr/prov (statligersättning 750kr + egenavgift 200kr).

  Denna rekommendation är en förutsättning för Överenskommelsen Ökad nationell testning för covid-19, 2020, mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner och äger giltighet under samma tidsperiod som överenskommelsen.

  Region Jämtland Härjedalen kommer införa testning avseende pågående sjukdom med PCR-analys under vecka 26. Det är i nuläget oklart när serologisk testning kan komma igång men beslut om egenavgift bör tas redan nu.

  Bilagor

 • Uppgifterna för den gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter regleras genom ett reglemente och ett samarbetsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets samtliga kommuner. Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i regionens politiska organisation. Regionen ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörjer nämndens administration och ansvarar för dess dokument. En tjänstemannagrupp har till uppgift att handlägga och bereda frågor till nämnden som berör hjälpmedelsverksamheten.

  Enligt 6 kap. 24 § Kommunallagen (2017:725, KL) får fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § KL, dvs. deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

  I april 2017 (§ 53) införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

  Med anledning av coronapandemin och de restriktioner som har införts på nationell nivå för att minska risken för smittspridning beslutades att nämndens sammanträde den 27 april skulle ställas in. Detta bland annat eftersom det i nuläget inte finns någon möjlighet att delta i nämndens möten och ta beslut på distans, då denna möjlighet inte finns inskriven i reglementet.

  Mot ovan givna bakgrund föreslås att det i reglementet införs en ny punkt, 1.1 Deltagande i sammanträde på distans, enligt följande:

  ”1.1
  Den gemensamma nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Vid sammanträde med deltagare på distans gäller Region Jämtland Härjedalens Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ.

  Ledamot som önskar delta i sammanträde på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”

  I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i reglementet.

  Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt hjälpmedel behandlade ärendet 2020-06-08 § 18 och föreslår regionfullmäktige och länets samtliga kommunfullmäktige följande:
  Reviderat Reglemente för Gemensamma nämnd avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter fastställs.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.