Hoppa över navigering

Möte 2023-06-20

Regionstyrelsen
08:00 - 09:20 Folkets hus
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet gjorts tillgängliga för ledamöter och ersättare. 

 • Ärendebeskrivning
  Ekonomiska rapporter under 2023 har visat att det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen kraftigt försämrats. Regiondirektören har därför via beslut i styrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden fått i uppdrag att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. På regionstyrelsens sammanträden den 2 maj och 31 maj 2023 har rapporter getts om pågående arbete. Rapporten den 31 maj innehöll en summering av pågående arbete i hälso- och sjukvårdsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt en redogörelse för kartläggning av åtgärder inom regionstyrelsens förvaltningsområde. Kartläggningen innehöll en summering och bedömd ekonomisk effekt av åtgärder som inryms inom chefs mandat samt de förslag som samordnas med andra förvaltningsområden och beslutas av regiondirektör. Men med hänvisning till pågående utredning redovisades inga förslag som behövde behandlas politiskt. Regionstyrelsen beslutade (§ 80):

  1. Regionstyrelsen godkänner rapporten.

  2. Regiondirektören får i uppdrag att i samband med delårsbokslutet per augusti redovisa en uppföljning av genomförda resultatförbättrande åtgärder.

  3. Regiondirektören får i uppdrag att vid en extra regionstyrelse den 20 juni redovisa förslag på ytterligare resultatförbättrande åtgärder som behöver behandlas politiskt.

  Ytterligare resultatförbättrande åtgärder
  Utifrån beslutspunkt tre ovan har regionstyrelsens förvaltningsområde lyft fram nedanstående förslag:

  • Feriepraktik – dra ner på antalet platser eller ta bort
  • Avsluta EMAS och certifiering av miljöarbetet
  • Avveckla hälsosamtalen
  • Genomför ej miljöekonomisk analys
  • Frångå användning av enbart HVO som drivmedel för regionens dieseldrivna fordon och i stället använda det drivmedel som är mest effektivt men till den lägsta kostnaden.


  Utifrån genomförda risk- och konsekvensanalyser (bilaga 1) görs bedömningen att de flesta föreslagna åtgärder är kortsiktiga och inte ger någon större ekonomisk effekt 2023 och 2024. Att avveckla hälsosamtalen och att avsluta EMAS väntas få för stor påverkan på verksamheten

  Ytterligare tagna beslut
  På regionstyrelsens möte den 31 maj, § 79, behandlades också ärendet om tertialrapport per april 2023. Rapporten visade bland annat att helårsprognosen för Region Jämtland Härjedalen har försämrats ytterligare och beräknas uppgå till - 360 miljoner kronor. Regionstyrelsen beslutade utifrån det att föreslå regionfullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att i förslag till regionplan 2024–2026 redovisa en fördjupning av Långsiktigt arbete för ekonomi i balans totalt för Region Jämtland Härjedalen samt att ändra låneutrymmet för 2023 från 105 mkr till 250 mkr. Ärendet behandlas på regionfullmäktiges möte den 20–21 juni.

  På hälso- och sjukvårdsnämndens möte den 14 juni, § 79, återredovisades nämndens uppdrag till regiondirektören om att redovisa ytterligare kostnadsminskningar och åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023. Några ytterligare åtgärder att gå vidare med föreslogs men i rapporten beskrevs också svårigheten med att ta fram åtgärder som ger stor effekt under 2023 års kvarvarande halvår. Men nämnden beslutade:

  1. Regiondirektören får i uppdrag att till nämndens sammanträde i september ta fram och redovisa ytterligare kostnadsminskningar och åtgärder inkl. ekonomisk beräkning som får effekt under 2023.

  2. Regiondirektören får i uppdrag att identifiera och prioritera möjliga kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården för år 2024. I identifieringsarbetet bör medarbetare och MLA (läkare med medicinskt ledningsansvar) inkluderas. Redovisning ska ske vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i oktober, och utgöra beslutsunderlag för vilka förslag på möjliga kostnadsminskningar som ska utredas vidare.

  3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda besöksavgiftens storlek. Redovisning ska ske vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september.

  4. Regiondirektören får i uppdrag att utreda huruvida besök för laboratoriemedicin på grund av sjukdom, röntgen, fysiologi och nuklearmedicin fortsatt ska vara helt avgiftsbefriade. Redovisning ska ske vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i september

  5. Regiondirektören får i uppdrag att utreda avveckling av vaccinationsenheten samt ta fram en plan för en eventuell avveckling och konsekvens av det. Uppdraget ska redovisas för nämnden i september.

  Ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som presenterades den 16 maj 2023 visar på en snabb negativ förändring. De flesta regioner och var sjätte kommun budgeterar med underskott och förutsättningarna försämras kraftigt 2024. Försvagningen kommer främst från kraftigt ökade kostnader för pensioner, räntor och stora prisökningar inom välfärdens verksamheter. På SKR:s budgetdag den 8 juni 2023 gavs råd till regioner och kommuner om att arbeta långsiktigt, tänka på att alla nya initiativ drar pengar och personal, arbeta med effektiva arbetssätt och fundera på vilka utbudspunkter som kan tas bort eller struktureras om.

  Region Jämtland Härjedalen har under juni månad, tillsammans med norrlandsregionerna, tagit initiativ till att formulera en skrivning till Sveriges regering om det svåra ekonomiska läget och behov om besked så att regionerna kan planera inför kommande år

  Summering
  Sammantaget kan konstateras att trots de arbeten som gjorts under våren med att kartlägga och föreslå åtgärder har det varit svårt för både styrelsen och nämnderna att föreslå enskilda och kraftfulla åtgärder som innebär större ekonomiska effekter på det som återstår under 2023. Det prognostiserade underskottet för 2023 är också så pass stort redan att det är mycket svårt att hantera det på kort sikt. Det skulle i så fall innebära att regionen tvingas till hastigt beredda och kortsiktiga beslut om åtgärder som riskerar att drabba välfärden, medarbetare och medborgare. Regeringen har heller inte gett några besked om nivån på statsbidragen för 2024 eller eventuella tillskott till regionerna för 2023. Vilket innebär att läget är fortsatt osäkert. Inför 2024 är det viktigt att påbörja ett arbete med föreslagna långsiktiga plan för att nå en ekonomi i balans samt att i den planering som nu pågår inför 2024 göra realistiska prioriteringar vad gäller målsättningar, satsningar och ekonomiska ramar. En viktig utgångspunkt i det arbetet är de förutsättningar som beskrivits under våren. Det är också viktigt att verksamheterna fortsätter med uppdrag som getts från styrelsen och nämnderna i syfte att hålla en god ekonomisk hushållning samt vara återhållsamma och att se till att inga nya kostnader uppstår om inte finansiering kan hanteras genom omprioriteringar eller genom att avveckla andra kostnader.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen är bostadsrättsägare i Brf Torvalla centrum i Torvalla där regionen i lokalerna tidigare bedrivit hälsocentral. Hälsocentralen har legat där sedan fastigheten byggdes.

  Brf Torvalla centrum har vid styrelsemöte den 2021-09-10 samt senast 2023-02-10 beslutat att hos ägarna begära att bostadsrättsföreningen Torvalla centrum avvecklas och likvideras. Som skäl till begäran om upplösning anger styrelsen att bostadsrättsförening som driftsform är ineffektiv för offentliga lokaler och att till exempel ekonomistyrning, underhåll och upphandlingar skulle hanteras effektivare under kommunal och regional förvaltning där resurser och kompetens redan finns.

  Föreningen består av flera bostadsrätter där Östersunds kommun innehar störst andel (80,3 %) Region Jämtland Härjedalen har 16,4 % samt Östersunds bibliotek 3,3 %. Lokalerna innehåller skola, sporthall, bibliotek och familjecentral samt ett antal lägenheter som helt förvaltas av Östersunds kommun.

  Region Jämtland Härjedalen är i startgroparna för att återetablera en hälsocentral i lokalerna vilket skulle gynnas av att upplösning av bostadsrättsföreningen genomförs.

  Östersunds kommunfullmäktige fattade 2023-05-24 § 89 motsvarande beslut om upplösning av Brf Torvalla centrum.

  Bilagor

 • Under 2022 initierades ett ärende om att utvärdera Region Jämtland Härjedalens nuvarande styrmodell. En utvärderingsrapport presenterades för regionstyrelsen i augusti 2022, § 160. Utvärderingen visade att det finns delar i befintlig styrmodell som inte fungerar helt tillfredsställande och som föranleder en bredare översyn. På regionstyrelsens möte den 6 december 2022, § 243, fastställdes direktiv för översynen. Styrelsen beslutade också att ge regiondirektören i uppdrag att presentera ett förslag till ny reviderad styrmodell. Ett förslag till ny styrmodell har nu tagits fram.

  Direktivet för översynen till ny styrmodell har sex delmål:

  • Föreslå vilken kärnverksamhet, ledningsprocesser och stödprocesser som fullmäktiges övergripande mål ska kopplas emot.
  • Föreslå och tydliggöra hur mål utformas och beslutas på olika nivåer samt hur de fördelas för att fullgöra respektive verksamhetsuppdrag och bidra till regionens utveckling.
  • Föreslå struktur för arbetet med att beskriva behov och planeringsförutsättningar.
  • Föreslå tydlig tidsplan för de olika stegen i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.
  • Föreslå vilka delprocesser som har koppling till de övergripande processerna om planering, budget, prognos och uppföljning.
  • Föreslå hur den nya styrmodellen ska implementeras.


  Ett mål med arbetet med den nya styrmodellen har varit att skapa en struktur för ledning, styrning och uppföljning som är hållbar över tid och som utgår från en gemensam målbild. Men som också har en tydlig förankring i organisationens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. Styrmodellen ska också ge ökade möjligheter till utveckling utifrån omvärldsläge och ändrade förutsättningar samt verksamhetens behov. 

   Det dokument som är framtaget för att beskriva den nya styrmodellen syftar till att beskriva den övergripande ramen för styrmodellen. För att åstadkomma en tydlig och effektiv styrning av verksamheten behöver sedan dokumentet kompletteras med regelverk exempelvis för dokumentstyrning, internkontroll, ledningssystem och riskhantering. Genom att identifiera och beskriva hur dessa hör ihop med det övergripande ramverket skapas en helhet och en tydlighet med syfte att bidra till trygghet och stabilitet i verksamheten.  

  Strukturen för Region Jämtland Härjedalens nya styrmodell tar sin utgångspunkt i strategi för länets utveckling med dess målbild 2050. Målet är att uppfylla behov och förväntningar med god kvalitet och god ekonomisk hushållning. En gemensam målbild är viktig för att skapa en stark och sammanhållen organisation där de olika verksamheterna kompletterar och samverkar för att bidra till varandras utveckling. Strategin tillsammans med andra långsiktiga strategiska styrdokument bryts sedan ner för respektive verksamhet. Styrmodellens olika delar ska bidra till en förståelse för hur både den egna verksamheten och övriga delar av organisationen bidrar till den. Att också inbjuda till dialog om målbilden för att tillsammans resonera om hur de olika delarna hänger ihop och bidrar är viktigt.

  Varje kärnverksamhet samt stödverksamhet och ledningsprocesser utgör egna målområden. Målområden utgör grunden för verksamhetens planering och uppföljning, både på kort och lång sikt. Regionplan med budget fastställs av regionfullmäktige och är det styrdokument som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Regionplanen tydliggör planperiodens politiska viljeinriktning för respektive målområde, med fokus på vad som ska prioriteras och utvecklas. Regionfullmäktige kan lägga till nyckeltal samt vid behov ge uppdrag för kommande år till styrelsen och nämnderna. Regionplanen föreslås ska fastställas i juni varje år.

  För att detta ska kunna förverkligas kommer ett viktigt arbete framåt vara att implementera den nya styrmodellen. I det arbetet bör ingå att upprätta en tidsplan för olika aktiviteter som behöver genomföras för att styrmodellen ska implementeras i alla delar av verksamheten samt att de dokument eller processer som behöver finnas för att få ihop en helhet identifieras och vid behov uppdateras.

  För politiska styrdokument finns en särskild riktlinje (RS/1060/2018) som beskriver processen för hur Regionens politiska styrdokument ska upprättas, utformas, granskas, fastställas och publiceras. Denna är idag utarbetad på tjänstepersonsnivå och beslutad av regiondirektör. För att det ska finnas en tydlighet i vilka politiska styrdokument som ska finnas kopplat till den nya styrmodellen behöver befintligt dokumentet ses över och behandlas politiskt.

  Den nya styrmodellen ska tillämpas fullt ut för planperioden 2024-2026 och framåt. Verksamheten kommer dock att behöva göra vissa anpassningar utifrån den nya styrmodellen redan i förarbetet under 2023.

  Bilagor

 • Efter riksdagens beslut om ändrade ersättningsformer för vuxentandvård (prop. 1997/98/112) medgavs att vårdgivare kan erbjuda patienter så kallad abonnemangstandvård – senare ändrat till frisktandvård - till fast pris. Tanken var att erbjuda en långsiktig vårdmodell för att förbättra och bevara tandhälsan och för att minska tandvårdskostnaderna för individ och samhälle.

  Efter beslut i dåvarande landstingsfullmäktige år 2000 kunde från januari 2001 försöksverksamhet i åldersgruppen 20-29 år bedrivas på några kliniker i länet. Försöksverksamheten pågick i något år och i Landstingsplanen 2003-2006 lyftes frisktandvården som en prioriterad aktivitet. Från och med 2004 kunde Folktandvården erbjuda frisktandvård på samtliga kliniker i länet till åldersgruppen 20-29 år. Under kommande år fattade landstingsfullmäktige beslut om att succesivt utöka åldersgrupperna som omfattas av frisktandvården.

  I Tandvårdslagen finns beskrivet vilka patientgrupper som är prioriterade.
  Sedan tidigare finns beslut i regionen att Folktandvårdens prioriteringsordning för allmäntandvård är enligt nedan,

  1. Akuta besvär
  2. Barntandvård
  3. Nödvändig tandvård
  4. Frisktandvård
  5. Övriga Vuxna

  Sedan pandemin inträffade har även FTVs personalstat år för år minskat vilket leder till att övriga vuxna sällan eller aldrig kallas på våra kliniker idag utifrån prioriteringsordningen. Det leder till undanträngningseffekter som på sikt allvarligt hotar munhälsan hos vuxna som har FTV som leverantör av tandvård. I gruppen som har avtal om frisktandvård finns alla nivåer av munhälsa, men hos många av de som saknar avtal är vårdbehovet sannolikt avsevärt större, varför behov av vård bör styra vem som kallas när vi kan erbjuda tider istället för att kalla utifrån tecknat avtal.

  FTVs stora dilemma med frisktandvårdsavtalen utifrån en minskad personalstat är att vi idag inte hinner kalla våra patienter enligt avtalet. Det skiljer mellan klinikerna men vi är i en situation där vi stadigt tappar mark mot vad avtalen säger. I exempelvis Norrbotten har samma dilemma lett till att regionen blivit återbetalningsskyldig och att man är på väg ur frisktandvården då avtalen ej går att möta med en minskande personal. Fler regioner i mellan och norra Sverige är på väg ur frisktandvården av samma anledning, tex Västerbotten och Västernorrland.

  Vid årsskiftet 22/23 fanns det 3829 frisktandvårdsavtal i Region Jämtland Härjedalen. Av dessa upphör (sannolikt önskas förlängning) 657 under tiden maj tom december 2023, och 1411 under 2024. Eftersom avtalen är treåriga skulle en eventuell utslussning av befintliga avtal ta upp till tre år från datum för beslut, då avtal har förlängts nyligen, där vi hunnit träffa patienter.

  Skulle Region Jämtland Härjedalen gå ur frisktandvården, skulle övriga vuxna bli en och samma kategori i prioriteringsordning vilket skulle underlätta för FTV att kalla vuxna efter behov av vård, så långt det är känt, alternativt utifrån hur länge man väntat på revision. Ett led i att göra den tandvård som finns mer jämlik.

  I friskvårdsavtalet sorteras alla patienter in i en riskgrupp, som sedan ger vilken premie man betalar. Riskgrupp 1 har lägst risk, medan riskgrupp 10 har högst risk, för försämrad munhälsa.

  I Region Jämtland Härjedalen hörde 72% av alla avtal till riskgrupp 1-3 vid årsskiftet 22/23, övriga 28% fördelade sig mellan riskgrupperna 4-10. En tydlig indikation på att vi kallar patienter som i de flesta fall har en bättre munhälsa jämfört med den kategorin av vuxna som idag inte kallas alls på grund av personalbrist. I sig inte så konstigt, då 80% av regionens avtal om frisktandvård innehas av personer i åldrarna 24-49 år. När man är 24 år kommer man precis från barn- och ungdomstandvården, som har högre prioritet i vår rangordning, och därmed är sannolikheten hög att man som ung vuxen därmed har en god munhälsa.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2023-06-14 § 83 och föreslår regionfullmäktige:
  1. Folktandvården ska inte längre teckna nya avtal för frisktandvård.
  2. Pågående frisktandvårdsavtal förnyas inte.
  3. Beslutet gäller från och med 1 juli 2023

  Bilagor

 • Conny Wahlström (MP) och Karin Thomasson (MP) har den 13 april 2023 lämnat in en motion till regionfullmäktige om att Regionen Jämtland Härjedalen ska köpa in ett exemplar av boken ”The Climate Book” av Greta Thunberg till var och en av ledamöterna i regionfullmäktige.

  Miljöfrågorna är en stor utmaning för alla aktörer i samhället och många av frågorna har inte omedelbara lösningar utan kräver ett långsiktigt arbete med förbättringar. I Region Jämtland Härjedalen finns en långsiktig utvecklingsplan för miljö (RS/123/2019). Planen har ett 12-årsperspektiv och syftar till att beskriva prioriteringar för planperioden. Den långsiktiga utvecklingsplanen utgör ett viktigt underlag för vilka mål och aktiviteter som bör prioriteras in i regionplaner och andra långsiktiga styrdokument.

  Det finns många sätt som förtroendevalda kan få till sig kunskap om klimatet och de pågående klimatförändringarna, där en specifik bok är ett sätt. Kunskapen kan också fås genom till exempel utbildning, uppföljning och dialog. På regionfullmäktiges möte i oktober 2023 kommer det att vara ett särskilt utbildningspass om miljöfrågor. Det ingår i det utbildningsprogram som togs fram inför den nya mandatperioden. Region Jämtland Härjedalens förtroendevalda får också årligen kunskap om miljö via särskilda uppföljningsrapporter och informationer. Resultatet av regionens interna miljöarbete redovisas årligen i regionens Miljöbokslut.

  Mycket bra och aktuell information om klimat och klimatförändringar finns tillgänglig gratis. Några exempel är IPCC:s rapporter, vilka finns i förkortad version i form av ”Sammanfattning för beslutsfattare”, och klimatinformation på SMHI:s hemsida. SMHI har även en poddserie där klimatforskare och experter berättar om olika teman inom ämnet klimat.

  För att fullgöra sitt uppdrag och få ersättning förväntas förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen delta vid planerade sammanträden samt vid kongresser, konferenser, informationsmöten, kursverksamhet och liknande som tagits beslut om. Den förtroendevalda har också rätt till så kallade egna dagar. De kan disponeras för fullgörandet av förtroendeuppdraget och dels för deltagande i partigruppsammanträden med fullmäktigegrupp. I detta ingår också inläsning av sammanträdeshandlingar och annat material. Hur den förtroendevalda fördelar den tiden och vad den väljer att fokusera på är mycket upp till den förtroendevalda själv utifrån de uppdrag hen har. Miljön och klimatet kan vara ett område att fördjupa sig på men inom Region Jämtland Härjedalens verksamheter finns också många andra aktuella utmaningar och prioriterade områden.

  Det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen är just nu väldigt ansträngt och arbete pågår i styrelse och nämnder för att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. God ekonomisk hushållning ska råda i hela Regionkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Varje ny verksamhet, anställning, aktivitet eller dylikt ska noga övervägas. Det gäller även den politiska organisationen.

  Sammantaget görs bedömningen att det i nuläget inte är aktuellt att köpa in just den föreslagna boken ”The Climate Book” till regionfullmäktiges ledamöter. Däremot finns möjlighet för förtroendevalda att inför utbildningspasset på fullmäktige i oktober framföra önskemål till presidiet om innehåll. Fullmäktiges presidium kommer inför utbildningen också säkerställa att de tips som framförs ovan tas med i utbildningspasset.

  Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2023-06-07 § 48 och föreslår regionfullmäktige att motionen avslås.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.