Hoppa över navigering

Möte 2020-11-24

Regionstyrelsen
08:30 - 09:00 Vällistegården Undersåker/ Digitalt sammanträde
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 • Enligt 4 kap 29-32 §§ kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Regler för stöd till politiska partier i Region Jämtland Härjedalen antogs av regionfullmäktige 2018-02-14, § 27 och trädde i kraft 1 januari 2019.

  Partistödet består av ett grundstöd, ett mandatbundet stöd samt förtroendemannautbildning och stöd till fullmäktigegrupp. Stöden uppräknas årligen med den procentsats som regionfullmäktige för varje budgetår fastställer att gälla för uppräkning av övriga kostnader.

  Stöd till politiska sekreterare ska inte beaktas vid fördelning av partistöd. I beslut om utbetalning av partistöd avser redovisad totalsumma endast partistödet. Utbetalning av stöd till politiska sekreterare finns specificerat i särskild bilaga (bilaga 1), i de fall där utbetalning sker. Vissa partier har valt att låta Region Jämtland Härjedalen anställa den politiska sekreteraren varpå stödet inte betalas ut. I Regionplan 2020–2022 beslutades det att frysa politikerarvodena för hela mandatperioden och därav har endast omkostnadsersättningen för 2020 räknats upp utifrån index.

  Enligt reglerna i kommunallagen ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning till fullmäktige som visar att partistödet har använts för avsett ändamål. Redovisningen ska ha lämnats senast den 30 juni året efter det att partistödet mottogs. Fullmäktige får också besluta att partistöd inte ska betalas ut till parti som inte lämnat föreskriven redovisning.

  Samtliga partier har kommit in med en redovisning över användningen av partistöd för perioden 1 januari 2019 – 31 december 2019.

  Bilagor

 • Peak Region AB ägs av Stiftelsen Teknikutbildning i Jämtlands län Zenit (55 % av bolagets aktier), Region Jämtland Härjedalen (7,5 %), Samling Näringsliv Ekonomisk förening (30 %) samt Östersund, Krokom och Åre kommuner (2,5 % vardera). Peak Region AB:s affärsidé är att driva innovationskraften i Jämtland Härjedalen för utveckling av ett attraktivt och hållbart näringsliv.

  Peak Region AB har tilldelats ett Horizonprojekt som syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en digital serviceplattform som kan levererar olika varor/tjänster till invånare i glesbygd via en digital ingångsport.
  Peak Region AB ingår inom ramen för projektet i ett Europeisk konsortium med 30 övriga parter från Spanien, Italien, Nederländerna, Irland, Serbien och Kroatien.
  Inom ramen för projektet är 25 miljoner budgeterat till Jämtland varav strax över 5 miljoner till Peak Region AB där ungefär 25 % går till indirekta kostnader.
  Peak Region AB är inom ramen för projektet hanterat som ett non-profit bolag, vilket gör att bolaget får ett bidrag på 100 % från EU kommissionen. Eftersom EU-kommissionen (EUC) inte godkänner de underlag som nationellt har använts som bevis för att bolaget är non-profit (det vill säga intyg från VD, aktieägaravtal, ägardirektiv och årsredovisningar) behöver det tydliggöras i bolagsordningen att allt överskott i verksamheten ska återinvesteras och inte delas ut till ägarna.

  Bolagsordningen föreslås därför revideras med tillägget under paragraf 3 att ”Bolaget skall inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Vinsten skall återinvesteras i bolaget”.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 172, och föreslår regionfullmäktige:
  Reviderad bolagsordning för Peak Region AB godkänns.

  Bilagor

 • Under våren 2019 gjorde regionala utvecklingsnämnden en översyn av sitt engagemang och deltagande i nätverk som i stort handlat om samverkan och påverkan i det politiska flernivåsystemet. En av effekterna av översynen var nämndens beslut (§ 46, p.7/2019) att ge regiondirektören i uppdrag att se över möjligheter och intresse av att bilda en ny nordisk gränsregional kommitté med Trøndelag fylkeskommune. Därefter beslutade regionfullmäktige i juni 2019, § 76 p.2, att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att inleda en diskussion med Mittnordenkommitténs övriga medlemmar med syfte att förbereda för Region Jämtland Härjedalens utträde ur Mittnordenkommittén.

  Även Trøndelag fylkeskommune har beslutat att avsluta sitt medlemskap i Mittnordenkommittén. Parternas utträde ut kommittén sker per den 1 januari 2021. Efter parternas beslut om utträde har diskussioner förts kring möjlig väg framåt, och vilka former för samverkans som kan vara aktuell. I det underlag som nu arbetats fram tillsammans med Trøndelag fylkeskommune presenteras tre möjliga alternativ:
  A. Trøndelag fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalen, tillsammans med minst en tredje part, stiftar en förening och ansöker därefter om status som gränskommitté hos Nordiska Ministerrådet. Föreningen etablerar en egen administration och organisationsstruktur.

  B. Som alternativ A, men med Naboer AB som tredje part. Administration av föreningen uppdras till Naboer AB.

  C. Parterna väljer en samverkansform som ligger utanför ramarna för Nordiska Ministerrådet. Val av modell och organisationsstruktur är då upp till samverkande parter.

  Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 3 november 2020 och beslutade följande:
  1. Fylkesrådmannen gis i oppdrag å igangsette en prosess med etablering av en forening innenfor Nordisk Ministerråd sine rammer med Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen og Naboer AB som foreløpige medlemmer.

  2. Denne gis arbeidstittelen Fellesrådet for Jämtland og Trøndelag.

  Naboer AB kommer att behandla ärendet vid kommande styrelsemöte i slutet av november månad.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 173, och föreslår regionfullmäktige:
  1. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att bilda en förening inom ramarna för Nordiska Ministerrådet med Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen och Naboer AB som preliminära medlemmar.
  2. Föreningen får arbetsnamnet Fellesrådet for Jämtland og Trøndelag.

  Bilagor

 • Norrlandsresan är ett biljettsamarbete som omfattar den länsgränsöverskridande kollektivtrafiken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Justering av taxan görs årligen.

  Historiskt har taxehöjningarna baserat sig på KPI, men KPI speglar inte kostnadsutvecklingen i kollektivtrafiken på ett bra sätt. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län ville därför att Norrlandsresans taxa räknas upp årligen med en indexkorg som bättre motsvarar kostnadsutvecklingen i trafiken och att prisjusteringarna görs samtidigt som den inomlänsliga taxan justeras, vid årsskiftet. Den indexkorg som föreslogs baserades på Arbetskraftsindex (AKI), Konsumentprisindex (KPI), Bränsleprisindex (PPI) och Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI). Med anledning av detta beslutade regionfullmäktige i november 2018, § 152, att:

  1. Norrlandsresans taxa ska justeras vid årsskiftet med första justering 2020-01-01.
  2. Justering ska ske årligen utifrån indexkorgen AKI 55 %, KPI 10%, PPI 15%, ITPI 20%, med september 2018 som basmånad.
  3. Om indexkorgens utveckling blir negativ ska Norrlandsresans taxa inte justeras nedåt.
  4. Regionala kollektivtrafikmyndigheten ger Länstrafiken i Jämtlands län AB i uppdrag att årligen genomföra justeringen av Norrlandsresans taxa.

  Under 2020 har indexutvecklingen enligt beslutad indexkorg varit negativ. Region Norrbotten har föreslagit att ägarregionerna gör ett avsteg från 2018 års beslut och höjer taxan inför 2021 enligt index november 2019 jämfört med november 2018, vilket motsvarar 2,1 % i höjning. Såväl Västerbotten som Västernorrland har beslutat i linje med Norrbottens förslag. Motivet är dels att möta det intäktstapp som Corona orsakar, dels att index under år 2020 varit väldigt instabilt och speciellt.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 174, och föreslår regionfullmäktige:
  Region Jämtland Härjedalen gör ett avsteg från beslutad hantering av Norrlandsresans taxa genom att vid årsskiftet 2021-01-01 genomföra prisjustering utifrån jämförelse av index november 2019 istället för november 2020, avseende indexkorg AKI 55 %, KPI 10%, PPI 15 %, ITPI 20 %, med september 2018 som basmånad.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har fått uppgift om att vaccin mot Covid -19 beräknas anlända i mitten av januari 2021 och att vaccinering då kan påbörjas.

  Region Jämtland Härjedalen ska enligt Smittskyddslagen (SFS 2004:168) tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

  Folkhälsomyndigheten har redovisat följande målgrupper och prioriteringsordning för vaccination mot covid-19  
  1. 70 år och äldre samt riskgrupper  
  2. Hälso-?och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal  
  3. Resterande i befolkningen från 18 år och äldre.? 

  I Jämtlands län motsvarar de förstnämnda målgrupperna: 70 år och äldre, övriga riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal cirka 50 000 personer och 100 000 vaccindoser är därför beställda så långt. Gruppen "resterande 18 år och äldre" i Jämtlands Län utgör ytterligare ca 50 000 personer som får vaccineras därefter. Dessa doser är ännu inte beställda.

  Ännu finns ingen nationell rekommendation kring Covid-19 vaccinering. Ärendet diskuteras i dagsläget i Sveriges kommuner och regioners nationella referensgrupp för vaccinsamordnare. Vaccinet kommer att bekostas av staten.
  Beträffande kostnader för själva vaccinationsverksamheten dvs personal, lokalhyra, logistik mm finns det inga beräkningar i dagsläget då det är mycket oklart hur snabbt vaccin kan levereras och hur många som kan vaccineras per månad.
  Dialog pågår nationellt avseende övriga kostnader för anpassningar av journalsystem och överföring till det nationella vaccinregistret.

  En hög vaccinationstäckning mot covid-19 inom definierade målgrupper är grunden för en framgångsrik insats mot pandemin, på såväl individ samt samhällsnivå. Det krävs flera insatser för att nå hög vaccinationstäckning, exempelvis informationsinsatser och god tillgänglighet hos vårdverksamheterna. Avgiftsfrihet bedöms vara en viktig bidragande faktor till att nå hög vaccinationstäckning och bidrar till en jämlik vård där enskild individs ekonomi inte ska vara en orsak till att avstå från vaccin. Avgiftsfrihet bedöms också innebära en positiv effekt avseende flödet vid vaccinering med färre personal inblandade, minskad risk för kö och därmed minskad risk för smittspridning.

  Ett beslut i avgiftsfrågan bör tas redan nu för att vaccineringen inte ska fördröjas.

  Bilagor

 • Regeringen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivare till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad. För att reglerna om skattefrihet ska gälla måste gåvan ges till samtliga anställda eller till en större grupp av anställda.

  För att premiera medarbetarnas goda arbete i verksamhetens olika delar under perioden för covid-19 föreslås att alla månadsanställda per 2020-12-01 ska erhålla en gåva i form av ett presentkort om 1 000 kr. (ej att betrakta som en julgåva). Även sjukskrivna och föräldralediga får ta del av gåvan.

  Vidare arbete kring praktisk hantering av ärendet behövs såsom vilken typ av presentkort som blir aktuellt.

  Kostnadsberäkning och finansiering
  Förslaget innebär en avsättning i budgeten med 1 000 kr/månadsanställd. Antal medarbetare med månadsanställning per 2020-11-21: 4 051 personer. Kostnad för förslaget: 4 051 000 kr.

  Finansiering sker genom det generella statsbidraget.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.