Hoppa över navigering

Möte 2021-10-19

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Regionfullmäktige beslutade 2018-12-11, § 178, att utse ordförande Thomas Andersson (C) som utgivare för fullmäktiges webbsändningar och att godkänna förste vice ordförande, Linnea Haggren (KD) som ställföreträdande utgivare för webbsändningar.

  Det är ansvarige utgivaren som utser ställföreträdande utgivare. Linnea Haggren är inte längre vice ordförande i fullmäktige. Ansvarige utgivaren har därför entledigat henne och i stället utsett nuvarande förste vice ordförande Eva-Britt Boij (L) till ställföreträdande utgivare.

  Enligt reglerna ska den som utsett den ansvarige utgivaren också godkänna den ställföreträdande utgivaren. Regionfullmäktige föreslås därför godkänna Eva-Britt Boij som ställföreträdande utgivare.

  Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2021-10-07 § 73 och föreslår regionfullmäktige att förste vice ordförande, Eva-Britt Boij (L) godkänns som ställföreträdande utgivare för fullmäktiges webbsändningar.

  Bilagor

 • Enligt 4 kap 29-32 §§ kommunallagen får kommuner och landsting ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).

  Partistödet består av ett grundstöd, ett mandatbundet stöd samt förtroendemannautbildning och stöd till fullmäktigegrupp.

  Den 25:e november 2020 (§123) beslutade regionfullmäktige om utbetalning av partistöd för år 2021. Under hösten 2021 upptäcktes ett fel i beräkningsunderlaget där en del av partistödet inte hade blivit korrekt uppräknat. Ekonomiavdelningen har korrigerat summan för de berörda partierna och en kompletterande utbetalning ska ske. De partier som berörs av korrigeringen och därmed kommer få en extra utbetalning är Centerpartiet, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

  Bilagor

 • Regionfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och integration. Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 42, att anta Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del av kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Som en del i arbetet har Region Jämtland Härjedalen arbetat fram ett antal åtaganden för demokrati. Flera aktiviteter har redan genomförts under 2020 och 2021. Det pågår också ett arbete med att inför regionfullmäktiges möte i november 2022 ta fram en demokratistrategi med tillhörande förslag på handlingsplan för 2021-2022. En aktivitet som ska inkluderas i den planen är en regional demokrativecka.

  Deklarationen för en stark demokrati syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin. De aktörer som har signerat deklarationen har åtagit sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Region Jämtland Härjedalen vill, liksom andra aktörer, bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att

  • Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.


  Demokrativeckan föreslås ska genomföras v 47 (22-28/11) 2021. Under veckan kommer en rad aktiviteter och event att genomföras som belyser olika aspekter av demokrati. Innehållet ska riktas till anställda inom region, kommun, länsstyrelse och allmänhet. Utöver debatter och föreläsningar finns även planer på att medverka vid en filmfestival och upprätta utställningar med demokrati som gemensam nämnare. På detta sätt är målet att öka medvetenheten och kunskapen om demokratins betydelse bland regionens invånare och under samlingsnamnet ”Vår demokrati - värd att värna varje dag” säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren. Planering av veckan kommer att fortsätta under oktober och november.

  Region Jämtland Härjedalen är huvudarrangör av demokrativeckan men eventen sker i samarbete med olika aktörer. Stiftelsen Jamtli, Länsstyrelsen, Stiftelsen Gaaltije och Folkets bio är exempel på aktörer som ställt sig positiva till att delta men samtal pågår också med ytterligare aktörer. Parterna kommer på olika sätt att bidra, till exempel genom egna arrangemang, marknadsföring och subventionering av lokalhyra. Region Jämtland Härjedalens kostnader utgörs bland annat av lokalkostnader, kringkostnader för arrangemang såsom föreläsare, resor mm och stöd till samverkande parter. Kostnaderna beräknas som mest uppgå till 350 000 kronor och föreslås finansieras inom ramen för regionfullmäktiges budget 2021. I delårsrapporteringen per augusti 2021 hade regionfullmäktige (objekt 6026) ett positivt resultat på + 900 tkr.

  Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2021-10-07 § 72 och föreslår regionfullmäktige följande:
  1. En demokrativecka ska genomföras enligt förslag den 22-28 november 2021.
  2. Kostnaden för demokrativeckan får maximalt uppgå till 350 000 kronor och belastar anslaget till regionfullmäktige (objekt 6026).
  3. Fullmäktiges presidium får i uppdrag att följa upp arrangemanget och återredovisa till fullmäktige.

  Bilagor

 • I Region Jämtland Härjedalen arbetar förtroendevalda och medarbetare efter en gemensam styrmodell. Det betyder att det finns en enhetlig och systematisk struktur för hur Region Jämtland Härjedalen verksamhet ska planeras, styras och följas upp. Styrmodellen revideras vid behov och senaste revideringen genomfördes den 17 juni 2020, § 60. Det finns nu anledning att göra nya anpassningar. Det med anledning av organisationsförändringar inom förvaltningsorganisationen samt nödvändigheten att på ett bättre sätt kunna summera regionfullmäktiges inriktning, mål och ekonomiska ramar i regionplan och budget. Ett förslag till reviderad styrmodell har tagits fram.

  De förtroendevaldas huvuduppgifter i Region Jämtland Härjedalen är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i förhållande till de uppsatta målen. Regiondirektör och högsta tjänstemannaledning är ytterst ansvariga för att åstadkomma resultat enligt de politiska uppdragen. Styrmodellens struktur ska säkerställa nedbrytning från inriktning, mål och ekonomiska ramar på politisk nivå till genomförande och resultat samt uppföljning i verksamheten. Målet är att klara Region Jämtland Härjedalens uppdrag och upprätthålla en god ekonomisk hushållning genom att bedriva kostnadseffektiv verksamhet av god kvalitet. Viktiga delar i styrmodellen är bestämmelser för hur och när mål och aktiviteter ska utformas, fastställas och följas upp. De övergripande styrdokumenten som beslutas på politisk nivå är utgångspunkt för styrningen på alla organisatoriska nivåer.

  Processen för planering, budget och uppföljning är under ständig utveckling där flera åtgärder i syfte att förbättra processen genomförts löpande. Bland annat har det administrativa IT-systemet Stratsys implementerats och är under ständig utveckling. Med Stratsys som verktyg är det mycket enklare än tidigare att följa processen från strategier och politiska mål till aktiviteter i verksamheten. Samtidigt som det kräver en betydligt större tydlighet än tidigare vad gäller formulering av mål och målvärden. Vid den senaste revideringen av styrmodellen tydliggjordes betydelsen av att föra ihop processen med budget, planering och uppföljning bättre och bland annat har processen med inspel samt gemensam tidsplan införts. I förslaget till reviderad styrmodell har dessa delar tydliggjorts ytterligare och mindre justeringar gjorts vad gäller tidsplan.

  Regionstyrelsen beslutade den 8 december 2020, § 225 att godkänna en ny förvaltningsorganisation för Regionstyrelsens förvaltning från 1 januari 2021. Beslutet innebar att divisioner inrättades i förvaltningens organisation från 1 januari 2021 men att det ska gälla fullt ut från och med 1 januari 2022. För styrmodellen innebär detta att budgetnivå under nämnd/styrelse nu innefattar division, område och avdelning vilket budget 2022 kommer att utgå från.

  Under hösten 2020 genomfördes en revisionsgranskning av Region Jämtland Härjedalens målstyrning (RS/782/2020). Enligt regionens revision syftade granskningen till att ta reda på om regionstyrelsen och nämnderna har en tillfredsställande målstyrning. I granskningsrapporten framfördes bland annat följande:
  Regionplanen innehåller för få mätbara mål och att de mål som finns borde höra samman med god ekonomisk hushållning.

  Regionplanen saknar rubricering om finansiella mål och att det inte tydligt framgår vilka mål för god ekonomisk hushållning som ska kategoriseras som finansiella.
  Förekomsten av mätbara resultatmål är på en otillfredsställande låg nivå inom regionala utvecklingsnämnden och regionstyrelsen.

  Samtliga fyra strategier i regionplanen ska leda till god ekonomisk hushållning och effektivitet. Det har tydliggjorts såväl i styrmodellen som i förslag till regionplan och budget som behandlas i regionfullmäktige 19-20 oktober 2021. I föreslagen regionplan finns också för varje strategi ett antal indikatorer samt i förekommande fall mätbara mål. Med hjälp av indikatorerna kan fullmäktige följa hur ett antal prioriterade områden utvecklas. Indikatorerna ska visa på en viss riktning och säga något om samhällsutvecklingen?utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. I styrmodellen finns ett avsnitt som beskriver syftet med indikatorerna. I illustrationen över styrmodellen har det förtydligats att regionplan ska innehålla finansiella mål och att verksamhetsmål, oavsett nivå, måste ha en koppling till övergripande politiska inriktningar. Vidare har det också förtydligats att hänsyn behöver tas till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i arbetet med samtliga strategier för att uppnå en hållbar utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

  Den styrmodell som beskrivs i det här dokumentet kommer att tillämpas fullt ut under 2022.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.