Hoppa över navigering

Möte 2020-10-19

Regionstyrelsen
08:30 - 09:00 Styrelserummet - extra sammanträde
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet gjorts tillgänglig för ledamöter och ersättare.

 • Enligt 6 kap. 24 § KL ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.

  I april 2017, § 53 införde Region Jämtland Härjedalen möjlighet för ledamöter i fullmäktiges presidium, regionstyrelsen, nämnderna och utskotten att delta på distans vid respektive sammanträde (RS/2350/2016). Samtidigt fastställde regionfullmäktige Regler för deltagande i sammanträden på distans i politiska organ. Av reglerna framgår förutsättningarna för deltagande på distans och ordförandens och ledamöternas ansvar vid deltagande på distans.

  I maj 2020, § 28 beslutade regionfullmäktige att även fullmäktige får sammanträda med ledamöter närvarande på distans om presidiet anser att särskilda skäl föreligger.

  Med anledning av den pågående coronapademin och de restriktioner som finns på nationell nivå för att minska risken för smittspridning finns behov av att även ge ledamöterna i krisledningsnämnden, patientnämnden och regionens revisorer samma möjlighet att delta i sammanträde på distans.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade 2020-06-17 § 68 att:
  1. Serologisk testning avseende covid -19 ska vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst enligt överenskommelse mellan regeringen och SKR.
  2. Serologisk testning avseende covid-19 erbjuds övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift av 200 kronor. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

  Det beslutet byggde på nedanstående fakta:
  Regeringen och SKR har förhandlat fram en överenskommelse för att säkerställa tydlighet kring finansiering och ansvarsfördelning avseende testning för covid-19. Överenskommelsen gäller huvudsakligen testning avseende pågående sjukdom med PCR-analys men avser också serologisk testning som detekterar antikroppar som tecken på genomgången sjukdom. Bred serologisk testningen nyttjas för att kartlägga smittspridningen i landet och därmed utgöra kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrottet. Serologisk testning kan också nyttjas i särskilt känsliga verksamheter för testning av personal och brukare, till exempel inom äldreomsorgen. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst. Överenskommelsen stipulerar vidare att serologisk testning erbjuds övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift. Skrivningen avseende egenavgift innebär att serologisk provtagning av enskilda inte är att betrakta som en åtgärd som ingår i det ordinarie sjukvårdsuppdraget och normalt inte är att betrakta som kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften ingår mot bakgrund av detta därför inte i högkostnadsskyddet. I enlighet med överenskommelsen kommer staten att ersätta regionerna för serologisk provtagning med 750kr/taget prov oavsett om provet genererat erläggande av egenavgift eller inte. SKR har i en rekommendation föreslagit regionerna att införa en gemensam egenavgift motsvarande 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19.

  Idag 2020-10-12 konstateras att Region Stockholm valt att ha avgiftsfri antikroppstestning och Region Jämtland Härjedalen önskar att en så hög andel som möjligt av befolkningen ska göra antikroppstestning. Därför föreslås att serologisk testning avseende Covid -19 blir avgiftsfri för alla. Det finns god marginal i kostnadstäckning för provtagningen genom den statliga ersättningen.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade 2020-05-26 § 30 att införa avgiftsfri pneumokockvaccination och influensavaccination för riskgrupper (angivna av Folkhälsomyndigheten, FHM) från och med 1 maj 2020 i Region Jämtland Härjedalen.

  Folkhälsomyndigheten har rekommenderat att vaccinera följande riskgrupper mot säsongsinfluensa:
  - personer över 65 års ålder
  - gravida efter graviditetsvecka 16
  - vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

  Riskgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar ska vaccineras mot pneumokocker utgörs av samma grupper som ovan med undantag för gravida och för barn som redan är vaccinerade enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

  Folkhälsomyndigheten publicerade 2020-09-02 ”Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper” där FHM även rekommenderar följande grupper (nedan) att vaccineras mot säsongsinfluensa:
  - Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
  - All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

  Folkhälsomyndigheten säger att det är de sjukdomsrelaterade grupperna i punktlistan i dokumentet som är faktiska riskgrupper och resten räknas som rekommenderade att ge influensavaccin till. Sådana rekommendationer är inte bindande, utan regioner beslutar om implementeringen av rekommendationerna i sina respektive regioner och om eventuella kostnader för patienterna.

  Vård- och omsorgspersonal har en ökad risk för att bli utsatt för smitta och därmed insjukna i influensa. En minskad influensaförekomst bland vård- och omsorgspersonalen innebär en minskad smittrisk för alla personer som personalen tar hand om och en lägre sjukfrånvaro bland personalen. Utifrån detta ligger det i arbetsgivarens intresse och ansvar att tillgodose behovet av vaccination mot säsongsinfluensa hos sin egen personal. Detta gäller för såväl regioner, kommuner som privata vård- och omsorgsföretag samt assistansbolag.

  Region Jämtland Härjedalen har de senaste åren utifrån arbetsgivarrollen gett influensavaccination till regionanställd personal avgiftsfritt.

  I dialog med Sveriges kommuner och regioner, SKR, meddelas att de kommuner och regioner som SKR har haft kontakt med rapporterar att det är kommunerna själva som finansierar vaccination mot säsongsinfluensa av den egna vård- och omsorgspersonalen.

  Regionen föreslås ta ansvar för att vaccinera hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Detta utifrån att personer med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar inte får tillräckligt skydd av själva säsongsinfluensavaccinet. För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar smittas av influensa rekommenderas att hushållskontakter till dessa personer erbjuds avgiftsfritt av Region Jämtland Härjedalen.

  Prioritering vid vaccinbrist
  Om en prioritering mellan riskgrupperna behövs på grund av brist på vaccin, rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande prioriteringsordning:
  1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt därutöver vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för allvarlig influensasjukdom enligt listan ovan
  2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna
  3. Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  4. All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom.

  Dessa är generella riktlinjer och individuella bedömningar behövs.

  Region Jämtland Härjedalen anser att i övrigt är det ett arbetsgivaransvar för kommuner som privata vård- och omsorgsföretag samt assistansbolag att avgöra om influensavaccination ska erbjudas avgiftsfritt.

  Region Jämtland Härjedalen har de senaste åren utifrån arbetsgivarrollen gett influensavaccination till regionanställd personal avgiftsfritt.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.