Hoppa över navigering

Möte 2021-11-30

Regionstyrelsen
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • Regionfullmäktiges presidium har ett övergripande ansvar för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och integration.

  Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020, § 42, att anta Deklaration för en stark demokrati. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år och är en del av kommitténs arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen för en stark demokrati syftar till att ena de krafter som stödjer demokratin som styrelseskick och uppmuntra fler att ta tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin. De aktörer som har signerat deklarationen har åtagit sig att under åren 2020–2021 bidra till de åtaganden som anges i deklarationen. Region Jämtland Härjedalen vill, liksom andra aktörer, bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att
  - Verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  - Arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  - Bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

  Som en del i arbetet för stärkt demokrati har Region Jämtland Härjedalen ställt sig bakom ett antal åtaganden. Ett av dessa åtaganden innebär att ta fram ett inriktningsdokument för inflytande och demokrati. Ett förslag till inriktningsdokument för inflytande och demokrati har tagits fram – Demokratistrategin. Strategin visar på olika sätt som Region Jämtland Härjedalen avser att arbeta med inflytandefrågor. Demokratistrategin ska revideras en gång per mandatperiod.

  Till Demokratistrategin finns kopplat ett förslag till handlingsplan för 2020-2022. Bland de aktiviteter som inkluderas i handlingsplanen finns en regional demokrativecka, som äger rum i slutet av november 2021 (vecka 47).

  Bilagor

 • I Regler för stöd till politiska sekreterare i Region Jämtland Härjedalen framgår att ersättning utgår med 70 % av basarvodet med tillägg för kostnaden för sociala avgifter. För övriga kostnader (teknik, kontorsutrustning mm) utgår ersättning för år 2018 med 66 786 kronor per heltidstjänst. Ersättningen för övriga kostnader räknas upp varje år med den procentsats som regionfullmäktige för varje budgetår fastställer att gälla för uppräkning av övriga kostnader.

  Som en resultatförbättrande åtgärd tog regionfullmäktige i oktober 2019, § 106, beslut att frysa och därmed inte räkna upp politikerarvoden under innevarande mandatperiod 2019-2022. Eftersom stöd till politiska sekreterare baseras på basarvodet har inte heller den ersättningen räknats upp.

  Detta har nu uppmärksammats och ett beslut bör därför tas så att en uppräkning kan göras inför utbetalningen för år 2022. Uppräkningen bör även göras retroaktivt för år 2020 och 2021.

  Enligt arvodesbestämmelserna beräknas arvoden under mandatperioden 2019-2022 från ett basarvode, som är 90 procent av riksdagens arvodeskommittés fastställda arvode till riksdagsledamot per 1 november 2018, 66 900 kronor.

  För 2020 var riksdagsarvodet 68 400 kronor och för 2021 och 2022 är det 69 900 kronor. Basarvodet blir därmed 61 560 kronor för 2020 och 62 910 kronor för 2021 och 2022. Stödet till politiska sekreterare beräknas därefter med 70% av respektive års basarvode.

  Den utökade kostnaden beräknas till 164 414 kronor för år 2020 och 2021 och finansieras från 2021 års förtroendemannabudget. För år 2022 innebär uppräkningen en ökning på 109 610 kronor och ryms inom fastställd budgetram.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.