Hoppa över navigering

Möte 2022-06-20

Regionstyrelsen
13:00 - 15:10 Digitalt sammanträde
 •   2

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • En månadsrapport för maj 2022 har upprättats. Rapporten visar följande: Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med maj 2022 var positivt och uppgick till 49 miljoner kronor, vilket var 38 miljoner kronor bättre än budget men 12 miljoner kronor sämre än föregående år.

  Nettokostnadsutvecklingen fram till och med maj 2022 var 1,1 procent, 21 miljoner kronor högre än föregående år.

  Verksamhetens intäkter var 20 miljoner kronor lägre än föregående år.

  Främst på grund av lägre bidrag med 30 miljoner kronor. Patientavgifter var ungefär som föregående år medan intäkter från kollektivtrafik var cirka 9 miljoner kronor högre, övriga intäkter var cirka 6 miljoner kronor högre och försäljning hälso- och sjukvård var 18 miljoner kronor högre.

  Bruttokostnaderna var i nivå med föregående år. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 24 miljoner kronor. Pensionskostnaderna var 144 miljoner kronor lägre än föregående år, då ökade kostnader för nytt livslängdsantagande påverkade med 110 miljoner kronor. Köpt riks- och regionvård har ökat med 28 miljoner kronor, verksamhetsanknutna tjänster har ökat med 20 miljoner kronor och läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor. Kostnad för inhyrd personal har ökat med 15 miljoner kronor och uppgick till 73 miljoner kronor.

  Likviditeten har under året förbättrats med 179 miljoner kronor till och med maj, förbättringen beror främst på inbetalningar av riktade statsbidrag. Avsättning till pensionsportföljen har gjorts med 130 miljoner kronor under perioden. Ingen amortering av lån till Kommuninvest har skett och den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 290 miljoner kronor, nästa amortering planeras till juni med 50 miljoner kronor.

  Helårsprognosen efter maj har förbättrats och beräknas uppgå till 68 miljoner kronor. Detta beror främst på förbättrad prognos som visar på lägre pensionskostnader och riskpremier, men även ökade riktade bidrag samt sjuklöneersättning efter den höga sjukfrånvaron i början av året. Det rådande världsläget gör det osäkert att förutsäga påverkan på ekonomin på helår, där kostnader för bland annat drivmedel och livsmedel ökat samtidigt som nedgången på börsen hittills har påverkat kraftigt, men som kan förändras under året.

  En fördjupad rapport för styrelsens förvaltningsområde har upprättats.

  Bilagor

 • Enligt punkt 4.4 i regionstyrelsens reglemente ska styrelsen för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Ett förslag till sammanträdestider för regionstyrelsen 2023 har upprättats. I förslaget har kommunallagens (2017:725) föreskrifter om den ekonomiska förvaltningen beaktats samt andra viktiga hålltider i Region Jämtland Härjedalens planerings-och uppföljningsprocess. En samordning med nämnderna har också gjorts i syfte att skapa en väl fungerande ärendehanteringsprocess.

  Sammanträdestiderna är avstämda mot Sveriges kommuner och regioners, SKR, och Norra sjukvårdsregionförbundets planering inför 2023.

  En gemensam planeringsdag och budgetdag för regionstyrelsen och nämnderna har planerats in till den 28 februari respektive 9 juni.

  Bilagor

 • Biobankslagen (2002:297) trädde i kraft 1 januari 2003 och omfattar alla humanbiologiska (från människa eller foster) prov som tagits inom hälso- och sjukvården, som ska bevaras och som kan kopplas till en enskild individ. Lagen är till för att skydda den som lämnat prov (provgivaren) och stärka dennes integritet vid insamling, förvaring och användning av biobanksprov. Lagen ska samtidigt möjliggöra att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för att kunna förbättra och utveckla vården.

  Regeringen överlämnade april 2022 en lagrådsremiss där man föreslår att den nuvarande biobankslagen från 2003 ska ersättas av ny lagstiftning och rör områden såsom terminologi, information, samtycke, kvalitetskrav, spårbarhet och dokumentation. Förslaget förväntas beslutas hösten 2022.

  Biobank Sverige är en nationell infrastruktur för biobanking som finns regionalt tillgänglig och är inrättad genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi, näringsliv och patientorganisationer vilket syftar till att ge Sverige de bästa förutsättningarna för vård och forskning inom biobanksområdet. De arbetar även för att underlätta tillämpningen av biobankslagen. Arbete sker på uppdrag och med stöd av regioner och universitet med medicinska fakulteter samt av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vetenskapsrådet och Vinnova via Swelife. Mer info finns på www.biobanksverige.se

  Region Jämtland Härjedalen undertecknade 2018 ett anslutningsavtal till huvudöverenskommelsen med Biobank Sverige angående biobanksinfrastruktur (RS/1719/2018) (HSN/1315/2019).

  Vid hälso- och sjukvårdsdirektörernas nationella nätverksmöte de 22 februari 2022 diskuterades ett förslag till beslut om gemensamt nationellt regionprojekt lett av Biobank Sverige för att implementera och tillämpa den nya biobankslagen. Projektet syftar till att sänka de samlade kostnaderna för regionerna, att implementera lagen, uppnå en bättre tillämpning samt en mer enhetlig efterlevnad av lagen. Beräknande kostnader för projektet är 7,2 mkr fördelat på två år som samfinansieras av samtliga regioner utifrån befolkningsantal, vilket för Region Jämtland Härjedalen skulle innebära en kostnad för år 2022 på 26 525 kronor samt 64 418 kronor för 2023. Regionernas medverkan i arbetsgrupper förutsätts bekostas av regionerna.

  Beslut om deltagande och avtalssamverkan ska lämnas till Biobank Sverige senast den 15 juni 2022, men Region Jämtland Härjedalen har fått uppskov med besked till efter regionstyrelsens sammanträde.

  Vid ett beslut om att inte införa någon ny biobankslag i Sverige genomförs inte projektet och ett undertecknat avtal upphör att gälla.

  Bilagor

 • Jämtkraft AB har i samband med byggnation av en ny administrativ byggnad för avsikt att avyttra fastigheten Getingen 8 på Kyrkgatan i Östersund som man i nuläget nyttjar för administrativt bruk.

  Region Jämtland Härjedalen har ett stort behov av att frigöra ytor på och runt sjukhuset, i första hand för sjukvård men också för administrativt syfte. Om lösningar för detta inte hittas behöver vi troligtvis hitta dessa via externa fastighetsvärdar.

  När Jämtkraft nu ska avyttra sin fastighet Getingen 8 skulle ett förvärv av fastigheten innebära en strategisk möjlighet för utveckling av sjukhusområdet med dess närhet till sjukhuset. Regionen skulle då kunna flytta in en del administrativa tjänster från sjukhuset och frigöra yta för vård inne på sjukhuset. Möjliga delar att flytta är tex öppen mottagningsverksamhet, platser för läkarutbildning eller liknande administrativa tjänster. Det skulle även innebära möjlighet att flytta över en del administrativa delar från Hus 2 och 3 där det också är platsbrist idag. Det finns också ett bra parkeringshus som skulle kunna lösa en del av regionens behov av parkeringsplatser.

  Andra effekter är att vi kan lösa in en del av de lokaler som regionen hyr på stan och därigenom få minskade kostnader för externa förhyrningar. Detta blir då en delfinansiering av fastighetsköpet.

  Innan ett köp kan genomföras behöver en fördjupad utredning göras om effekter och ekonomiska förutsättningar. För att tydliggöra att Region Jämtland Härjedalen är intresserad av fastigheten bör regiondirektören få i uppdrag att upprätta en avsiktsförklaring med Jämtkraft AB.

  Bilagor

 • I juni 2021 lämnade Landstingsbostäder i Jämtland AB (LABO) en begäran till Region Jämtland Härjedalen om borgen för låneförpliktelser hos Kommuninvest i Sverige AB med ett högsta lånebelopp på 50 000 000 kronor. Syftet med begäran är att få bättre lånevillkor och därmed lägre räntekostnader.

  Regionfullmäktige har behandlat begäran och beslutade 2021-10-20 § 114
  1. Region Jämtland Härjedalen ingår såsom för egen skuld borgen för Landstingsbostäder i Jämtland AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 50 000 000 kr hos Kommuninvest i Sverige AB, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

  2. Region Jämtland Härjedalen ska ta ut en marknadsmässig borgensavgift av Landstingsbostäder i Jämtland AB.

  3. Regionstyrelsen får i uppdrag att fastställa borgensavgiften innan Region Jämtland Härjedalen ingår borgen enligt punkt 1.

  Regionfullmäktige fastställde också 2022-02-16 § 18 en Riktlinje för borgensåtagande (RS/45/2022) som reglerar hur borgensavgiften ska räknas fram.

  Det är nu aktuellt för Landstingsbostäder att ta upp nya lån och regionstyrelsen behöver fastställa borgensavgiften. Söderberg & Partners har anlitats som extern part.

  Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

  • Genomsnittlig ränta på regionens externa lån, inklusive eventuella derivat
  • Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter


  För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet.

  Då borgensavgiften för LABO beräknats har vi utgått från nyckeltal baserat på 2021 års årsredovisning. Aktuell kapitalbindning är baserad på data som erhållits från LABO och med hänsyn tagen till förväntad löptid på de lånen som kommer att tas upp mot borgen från regionen som säkerhet. Utifrån dessa förutsättningar har nedan borgensavgifter beräknats:
   

  Bolag Soliditet Räntet.grad Res./Balans Kap.bindning Poäng Borgensavgift
  Landstingsbostäder i Jämtland AB 50,4% 12,4 ggr 7,1% 5,5 år 30,00 0,32%


  LABO erhåller 30 poäng av 30 möjliga då de har mycket starka finansiella nyckeltal. De får således en jämförelsevis låg borgensavgift på 0,32%. Till denna framräknade borgensavgift läggs ett påslag på 0,05% för administration.

  Den totala borgensavgiften för LABO blir 0,37% årligen och gäller under 2022–2023 därefter fastställs en ny borgensavgift årligen.

 • Landstingsbostäders styrelse har fattat beslut om att ett nytt namn på bolaget ska föreslås till ägaren. Bolagets styrelse begär att ändra namnet från Landstingsbostäder i Jämtland AB till Regionbo AB Jämtland Härjedalen, ett nytt, modernt namn som anknyter till ägaren Region Jämtland Härjedalen.

  Landstingsbostäder i Jämtland AB har i samband med byte av bolagsnamn tagit fram en ny logotyp och ansöker nu om undantag från den av regionfullmäktige beslutade varumärkesstrategin för Region Jämtland Härjedalen (RS/100/2015).

  Varumärkesstrategin antogs i samband med regionbildningen 2015 och innebär att ett varumärke och en logotyp används för alla kärnverksamheter inom Region Jämtland Härjedalen. Undantag från modervarumärkesstrategin kan beslutas av regionstyrelsen.

  Målsättningen med den antagna modervarumärkesstrategin är att skapa förutsättningar för Region Jämtland Härjedalen att bli så synligt och tydligt som möjligt i syfte att skapa attraktivitet. En modervarumärkesstrategi är överlägsen när det gäller att skapa synlighet och tydlighet på ett kostnadseffektivt sätt och skapar även en bra utgångspunkt för att skapa en gemensam intern organisationskultur.

  Landstingsbostäder ägs av Region Jämtland Härjedalen och har till uppgift att i första hand bedriva sin verksamhet i rekryteringsfrämjande syfte. Uthyrning av bostäder sker i första hand till nyanställd svårrekryterad personal. Att frikoppla bolaget från modervarumärket försvårar arbetet att bedriva ett framgångsrikt varumärkesarbete utifrån en attraktiv arbetsgivare. Detta arbete blir än viktigare med tanke på de bemanningsutmaningar som Region Jämtland Härjedalen står inför. Det utesluter inte att enskilda verksamheter kan jobba med att marknadsföra sin verksamhet, men det blir under ett gemensamt parasoll för att stärka organisationen som helhet. Varumärket avgörs alltid av betraktaren men vi påverkar det själva genom att hålla hög kvalitet i de tjänster och den service vi erbjuder.

  I begäran om undantag saknas beskrivning över vilka vinster som bolaget förväntas uppnå genom att driva ett eget varumärke. Det finns ingenting försvårande med att kommunicera med målgruppen utifrån övergripande beslutade grafiska manual, då målgruppen är väl bekant med Region Jämtland Härjedalen.

  Ekonomi
  Varumärken förknippas ofta med en logotyp eller en slogan, men ett varumärke är mycket mer än så. Det krävs betydligt mer arbete bakom framgångsrikt varumärkesarbete än att ta fram en logotyp och det krävs särskild kompetens och resurser för att långsiktigt hantera ett eget varumärke. Att driva egna varumärken är kostsamt. All kommunikation från avsändaren behöver i så fall ske från det egna varumärket vilket innebär märkning av bilar, arbetskläder, egen webbsida med mera.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen gav 2022-01-25 § 12 regiondirektören i uppdrag att ta fram en behovsanalys för att påbörja projektering för byggnation för ny hälsocentral i Funäsdalen. Regiondirektören fick även i uppdrag att förbereda köp av mark av Härjegårdar AB för att kunna genomföra byggnationen. Markköpet ska finansieras av investeringsmedel i 2022 års regionplan.

  Dialog har förts med Härjegårdar fastigheter AB kring köp av tomtmark del av fastighet Funäsdalen 30:41. Det är den tomtmark som i nuläget anses vara mest lämplig för en ny hälsocentral. En värdering är utförd gällande överenskommen yta för avstyckning av fastigheten, vilken bedöms vara marknadsmässig, varför inköp av denna fastighet rekommenderas.

  För att säkerställa tillfartsvägar och tillträde till hälsocentralen gav regionstyrelsen 2022-06-01 § 118 regiondirektören i uppdrag att genomföra markförvärv av del av fastigheten Funäsdalen 32:155, som nu ägs av Funäs Fastigheter AB samt att markköpet ska finansieras med 1,4 mkr ur den ospecificerade potten i 2022 års investeringsbudget. Fastighetsavdelningen har påbörjat ett arbete med de handlingar som behövs för att förvärva Fastigheten 32:155. I samband med detta har man kommit fram till att en gemensam förrättning och fastighetsbildning blir det bästa för alla parter involverade.

  Förvärv av mark till hälsocentralen avses ske med en lantmäteriförrättning och kommer då göras genom att Härjegårdar AB beställer gemensam förrättning av fastigheterna 32:155 och 30:41 med gemensam fastighetsbildning. Om denna förrättning eller fastighetsbildning inte godkänns återgår köpet till ursprungliga ägare och Regionen riskerar då endast förrättningskostnad för denna hantering.

  Kostnad för markköpen regleras efter det marknadsvärde man bedömt för tomtmark i Funäsdalen om 690 kr/kvm, ytan fastställs i samband med förrättning men är i storleksordningen 5800 – 6500 kvm för del av 30:41 och ca 2000 kvm för del av 32:155, total kostnad för marken ca 5,4-5,9 mkr plus förrättningskostnader. Köpen finansieras ur den ospecificerade potten på 45 mkr i 2022 års investeringsbudget enligt tidigare beslut.

  Regionfullmäktige har delegerat till regionstyrelsen att besluta om köp av fastigheter till ett värde upp till 100 basbelopp (4 850 300 kronor) i varje enskilt ärende och inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande villkor i övrigt.

  Eftersom markköpen och förrättningarna av de två fastigheterna görs gemensamt bör ett helhetsbeslut tas och eftersom totalsumman då blir högre än 100 basbelopp behöver beslutet fattas av regionfullmäktige.

  Bilagor

 • Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2023-2026 överlämnade 2022-05-05 § 23 sitt förslag till ny politisk organisation till regionfullmäktige. I förslaget ingår arbetsordning för regionfullmäktige samt reglementen för regionstyrelsen och nämnderna. Beredningen har också tagit fram och godkänt nya arvodesregler för förtroendevalda. Av misstag ingick inte dessa regler i det slutliga förslaget.

  Enligt arbetsordningen har fullmäktiges presidium ansvar för en kontinuerlig översyn och utveckling samt ta initiativ till förändringar av regionens politiska organisation. Eftersom beredningen har avslutat sitt arbete bör presidiet lägga fram förslaget till arvodesregler för förtroendevalda.

  Fullmäktiges presidium behandlade ärendet 2022-06-07 § 47 och föreslår regionfullmäktige att Arvodesregler för förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen antas.

  Bilagor

 • Norrtåg AB är ett samägt bolag som ägs med 25 procent vardera av Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet, Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Ändamålet med bolagets verksamhet är att för kollektivtrafikmyndigheterna bedriva persontrafik med tåg inom respektive region, samt mellan regioner, bl.a. enligt överenskommelse med staten.

  Tågtrafiken och verksamheten finansieras av regionerna tillsammans med staten. Kostnaderna för trafik och administration fördelas i enlighet med trafikproduktionen inom respektive region. Region Jämtland Härjedalens ägarbidrag till Norrtåg AB uppgick år 2021 till 29 616 tkr.

  För 2022 har bolaget fastställt en budget på 268 244 tkr, där den regionala medfinansieringen uppgår till 170 177 tkr. Norrtåg AB har vid styrelsemöte 17 mars 2022 antagit en reviderad budget för verksamhetsåret 2022. Orsak till revidering är omförhandling av avtal med tågoperatör vilket medför ändrad kostnadsbild. Vy Tåg inkom den 16 december 2021 till Norrtåg med en begäran om förhandling av avtalet med hänvisning till väsentligt förändrade förhållanden. Förhandlingarna avser resterande avtalsperiod fram till 2025-12-13. Norrtågs ägare är genom konsortialavtal undertecknat 2017-06-29 förbundna att medfinansiera bolagets verksamhet. För Region Jämtland Härjedalens del innebär revideringen en kostnadsökning beräknad till 14 miljoner kronor under 2022. För 2023 förväntas motsvarande, eller högre, kostnadsnivå.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2022-06-14 §124 och föreslår regionfullmäktige
  1. Utökad medfinansiering av Norrtåg AB:s verksamhetsåret 2022 om 14 miljoner kronor finansieras genom en utökning av regionala utvecklingsnämndens budgetram.
  2. Utökad medfinansiering av Norrtåg AB:s verksamhet för i första hand resterande avtalsperiod 2023-2025 sker via prioritering i kommande regionplan.

  -----------
  Regionstyrelsen har noterat hälso- och sjukvårdsnämndens samt regionala utvecklingsnämndens månadsrapporter under 2022 och prognoser för helår. Det finns osäkerhet kring nämndernas förutsättningar för att hålla budget på helår på grund av prisökningar i samhället som en konsekvens av händelser i omvärlden. Regionstyrelsen föreslår ingen revidering av regionplanen utan enbart omdisponering av nämndernas övergripande budgetramar på grund av den osäkerhet som råder. Regionstyrelsen kommer att noga följa utvecklingen och, vid behov, föreslå regionfullmäktige förändringar av regionplanen under andra halvan av 2022 när effekterna av sommaren och händelseutvecklingen i omvärlden är mer kända.

  Regionala utvecklingsnämndens förslag om en utökning av budgetramen med 14 mkr kan finansieras genom en omdisponering till nämnden från regionstyrelsen. Månadsrapporten för maj visar att det till följd av lägre pensionskostnader och riskpremier, ökade riktade statsbidrag samt ökad sjuklöneersättning, finns ett överskott i regionstyrelsens budget.

  Bilagor

 • I HSN/431/2022 nämns en översyn av lönestruktur i en nationell kontext i syfte att prioritera Region Jämtland Härjedalens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

  Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor i Sverige och Region Jämtland Härjedalen är inget undantag. Under perioden 2021-12 till och med 2022-05 var det 2-3 behöriga sökande per utannonserad tjänst i dygnetruntvården inom sjuksköterskekollektivet på Östersunds sjukhus. Samma individ kan ha sökt flera annonserade tjänster och alla vakanta tjänster som funnits under perioden har inte annonserats. Söktrycket är således lågt.
  Under en längre tid har Region Jämtland Härjedalen dessutom haft ett större antal medarbetare inom sjuksköterskekollektivet som valt att avsluta sina tjänster. Utflödet har varit större än inflödet, vilket har gjort att det nu finns ungefär 90 vakanta tjänster inom sjuksköterskekollektivet i dygnetruntvården vid Östersunds sjukhus. Dessa fördelar sig som cirka 50 inom division kirurgi (varav 15 barnmorskor), cirka 30 inom division medicin och cirka 10 inom den psykiatriska vården i division nära vård.

  Ett skäl som framförs vid avslutsamtal med medarbetare som slutat sina tjänster och vid samtal med medarbetare som nu är anställda i Region Jämtland Härjedalen är lönenivåerna i jämförelse med riket. För flera yrkesgrupper inom sjuksköterskekollektivet ligger Region Jämtland Härjedalens medianlöner lägst eller bland de lägsta i riket.

  För sjuksköterskekollektivet finns för 2022 19,2 miljoner kronor budgeterade för lönerevision. För att höja medianlönen för sjuksköterskekollektivet inom Region Jämtland Härjedalen för att närma sig rikets medianlön år 2021 bedöms ytterligare 37 miljoner kronor behöva tillföras år 2022. Åtgärden bedöms stärka Region Jämtland Härjedalens förmåga att behålla och rekrytera medarbetare inom sjuksköterskekollektivet. När inflödet blir större än utflödet skapas möjligheter att börja bygga upp en bättre kompetenssammansättning på de enheter som idag har det svåraste bemanningsläget. Det skapar i sin tur förutsättningar för verksamhetsutveckling som stärker patientsäkerhet, lägger grunden för en god vård och minskar kvalitetsbristkostnader.

  På grund av det svåra bemanningsläget på Östersunds sjukhus förväntas kostnaderna för övertid, inhyrd personal och köpt vård på grund av egen resursbrist öka jämfört med 2021. Det är viktigt att bryta denna utveckling, och för detta krävs en större andel egen personal. Bedömningen är att detta kan uppnås genom en riktad lönesatsning för sjuksköterskekollektivet. För att möjliggöra att hälso- och sjukvårdsnämnden kan avsätta 37 miljoner för detta ändamål behövs utökad budgetram för år 2022.

  Parallellt med lönesatsningen ska arbetet för att uppnå en ekonomi i balans intensifieras. Förutom det i HSN/431/2022 prioriterade arbetet med verksamhetsutveckling ska förvaltningsområdet arbeta aktivt för att minska övertidskostnader, kostnader för inhyrd personal och köpt utomlänsvård till att utföras i egen regi.

  Förvaltningens bedömning är att ekonomiska effekter kan uppnås snabbare om det framtida rekryteringsarbetet kan underlättas genom en attraktivare lönenivå. Den ekonomiska effekten kan bli svår att hinna uppnå under 2022. I och med att rekryteringsläget väntas förbättras i och med en särskild lönesatsning på sjuksköterskekollektivet bedöms kostnadsminskningar på längre sikt kunna ske med:
   

  Aktivitet Kostnadsminskning
  Minskning av mer- och övertid till 2019 års nivå 6 miljoner kronor
  Minskning av inhyrd personal till 4% 11 miljoner kronor
  Minskning av köpt vård på grund av egen resursbrist 8 miljoner kronor
  SUMMA 25 miljoner kronor


  Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet den 16 juni 2022, § 91, och föreslår regionfullmäktige:
  1. Föreslagen lönesatsning godkänns.
  2. Lönesatsningen finansieras 2022 genom en utökning av hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram.
  3. Lönesatsningen finansieras från 2023 genom prioritering i kommande regionplan.

  -----------
  Regionstyrelsen har noterat hälso- och sjukvårdsnämndens samt regionala utvecklingsnämndens månadsrapporter under 2022 och prognoser för helår. Det finns osäkerhet kring nämndernas förutsättningar för att hålla budget på helår på grund av prisökningar i samhället som en konsekvens av händelser i omvärlden. Regionstyrelsen föreslår ingen revidering av regionplanen utan enbart omdisponering av nämndernas övergripande budgetramar på grund av den osäkerhet som råder. Regionstyrelsen kommer att noga följa utvecklingen och, vid behov, föreslå regionfullmäktige förändringar av regionplanen under andra halvan av 2022 när effekterna av sommaren och händelseutvecklingen i omvärlden är mer kända.

  Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag om en utökning av budgetramen med 37 mkr bör finansieras genom en omdisponering till nämnden från regionstyrelsen. Månadsrapporten för maj visar att det till följd av lägre pensionskostnader och riskpremier, ökade riktade statsbidrag samt ökad sjuklöneersättning, finns ett överskott i regionstyrelsens budget.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.