Hoppa över navigering

Möte 2019-01-30

Regionstyrelsen
  • Regionstyrelsens roll och uppdrag, arbets- och beslutsprocess
  • Ekonomi och finanser
  • Bolag, stiftelser, föreningar inom regionstyrelsens ansvarsområde
  • Vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV); Hälsovalet, Medicinsk fotvård, Barntandvård
 • Justering måndag 4 februari kl. 13.00

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter och ersättare.

  • Återrapport från Folkhälso Z
  • Information från regiondirektörsnätverket
  • Uppföljning K2
  •  

 • Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -180,1 miljoner kronor till och med november 2018.

  Nettokostnadsutvecklingen för perioden januari till och med november 2018 var 122,1 miljoner kronor högre än under motsvarande period 2017, vilket ger en nettokostnadsökning på 3,2 procent. En fortsatt förbättring mot tidigare månader.

  Bruttokostnaderna efter november månad har ökat med 4,2 procent, motsvarande 184,8 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Förändringen har endast ökat marginellt sedan föregående månad.
  Kostnader för bemanningsföretag har efter november minskat med 46,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 133 miljoner kronor, motsvarande 5,9 procent. Kostnad för läkemedel har ökat med 30,3 miljoner kronor. Även riks- och regionvård utgör en stor del av kostnaden och har ökat med 17,0 miljoner kronor.

  Intäkterna har ökat med 9,7 procent, motsvarande 62,6 miljoner kronor, främst i form av ökade bidrag.

  Likviditeten har förstärkts i november med ytterligare 73 miljoner kronor i lån från Kommuninvest. Den totala låneskulden uppgår därefter till 273 miljoner kronor, inkluderat föregående års lån.

  Helårsprognosen ligger kvar oförändrad på -250 miljoner kronor.

 • Enligt kommunallagen 6 kap § 25 ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar. Om fullmäktige medgett att nämndernas sammanträden får vara offentliga kan nämnden besluta så.

  I december 2018, § 182, antog regionfullmäktige Reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022. I punkt 4.9 Offentliga sammanträden anges att regionstyrelsen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga med de undantag som framgår av kommunallagen. Dessa undantag är ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

  I januari 2015, § 7 beslutade dåvarande regionstyrelsen att dess sammanträden delvis skulle vara offentliga. Närvaron vid regionstyrelsens öppna sammanträden har följts upp och redovisas i bilaga.

  För att skapa insyn och ge fullmäktige och övriga nämnders ledamöter, organisationens personal och allmänheten möjlighet att närvara föreslås att regionstyrelsens sammanträden även fortsättningsvis ska vara offentliga under den del av sammanträdet då informationsärenden behandlas. Regionstyrelsens ordförande föreslås avgöra vilka ärenden och informationer som ska behandlas vid det offentliga sammanträdet.

 • Regionstyrelsens uppföljning sker genom månadsrapporter, tertialrapport per april, delårsrapport per augusti och årsbokslut. Regionstyrelsen genomför också särskild uppföljning av sin verksamhet genom särskilda redovisningar och fördjupningar.

  Med anledning av att 2018 var ett valår och att ett ny politisk ledning tillträtt kommer regionstyrelsen att fastställa sin verksamhetsplan för 2019 först under mars månad. Men för att regionstyrelsen även under 2019 ska hinna följa upp alla delar av sin verksamhet har ett förslag till uppföljningsplan upprättas. Förslaget utgår från tidigare års uppföljningsplaner men har justerats utifrån regionstyrelsens ansvarsområden i den nya politiska organisationen. Det innebär bland annat att den kompletterats med fördjupningsområden från de numera nedlagda utskotten som fram till 31 december 2018 fanns under regionstyrelsen samt med områden och ärenden från Vårdvalsnämnden. Uppföljningsplanen kan komma att justeras efter att verksamhetsplanen för 2019 fastställts.

  Uppföljningsplanen kan komma att justeras efter att verksamhetsplanen med mål för 2019 färdigställts.

  Bilagor

 • Enligt kommunallagen (KL), 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. Lag (2014:573). Enligt antagna regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt ska styrelsen varje år upprätta en plan över de nämnder, bolag, stiftelser, föreningar med mera som styrelsen avser att fördjupa sin uppsiktsplikt på.

  En sammanställning av regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015 – 2018 har upprättats. Utifrån denna har ett antal bolag, stiftelser, förbund och nämnder valts ut som förslag att ingå som fördjupningsärenden i regionstyrelsens plan för uppsiktsplikt 2019.

  Bilagor

 • I den nya kommunallagen som gäller från och med den 1 januari 2019 regleras bestämmelser om instruktion för direktören (KL 7 kap 1-2§§). Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 21 mars 2018 § 73 om en instruktion för regiondirektören i Region Jämtland Härjedalen. Instruktion har nu reviderats med anledning av att regionstyrelsen beslutat om en ny organisation för regionstyrelsens förvaltning från 1 januari 2019 och att det från 1 januari 2019 också är en ny politisk organisation. Den nya organisationen innebär bland annat en ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden, inrättas och att det enbart ska finnas en förvaltning, regionstyrelsens förvaltning.

  I kommunallagens bestämmelser anges bland annat följande om instruktion för regiondirektör:
  1 § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande stallningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

  2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

  Syftet med en instruktion är bland annat att tydliggöra rollfördelningen mellan regionstyrelsen och direktören samt medverka till ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören. Instruktionen innehåller förutom direktörens ansvar mot politiska organbestämmelser om hur regiondirektören ska leda förvaltningen och vilka övriga uppgifter direktören ska ha.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutade i februari 2018, § 27, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen för mandatperioden 2019–2022. Förändringarna innebär bland annat att en ny hälso- och sjukvårdsnämnd inrättas och att vårdvalsnämnden avvecklas, samt att styrelse och nämnder inte ska ha utskott. Detta innebär att ansvaret för hälso- och sjukvård flyttas från regionstyrelsen till den nya hälso- och sjukvårdsnämnden samt att ansvaret för vårdvalsnämnden verksamhet övertas av regionstyrelsen. Regionfullmäktige beslutade även att samtliga nämnders personal ska samlas inom en förvaltning under regionstyrelsen, där regionstyrelsen har ett personalpolitiskt ansvar för samtliga nämnders personal. Det innebär även att regionstyrelsens personal från 1 januari tillhör förvaltningsområde regionstaben inom regionstyrelsens förvaltning, med regiondirektör som förvaltningschef.

  Samordningskansliet har med anledning av beslutade organisationsförändringar arbetat med en uppdatering av regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens bestämmelser samt framtagande av delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Bilagor

 • Fastighetsutvecklingsplanen har behandlats politiskt vid flera tillfällen:
  Regionstyrelsen 2018-05-30 § 157 föreslog regionfullmäktige att planen godkänns i enlighet med utarbetat förslag, och att varje Regionplan och Finansplan ska därefter innehålla enskilda beslut om takten i realiseringen av fastighetsutvecklingsplanen, med Regionplan och Finansplan 2019-2021 som första möjliga tillfälle för beslut om realisering av del av fastighetsutvecklingsplanen.

  Regionfullmäktige 2018-06-20 § 87 beslutade att ärendet återremitteras med följande motivering:
  Med anledning av den ekonomiska situationen får regionstyrelsen i uppdrag:
  att planen redan inledningsvis måste prioriteras i den första etappen.

  Under hösten har utskottet för ekonomi diskuterat fastighetsutvecklingsplanen vid mötet i september och oktober. Vid utskottet för ekonomis möte 2018-10-12 § 59 beslutades att ärendet om fastighetsutvecklingsplanen bordläggs och tas upp av regionstyrelsen i januari 2019.

  Den nya politiska ledningen anser att fastighetsutvecklingsplanen utifrån regionens ekonomiska situation måste få en mer realistisk benämning. Det kan inte vara en plan utan bör ses som en vision för utvecklingen av fastigheterna. Dessutom bör en tydligare prioritering göras utifrån fullmäktiges beslut. Regiondirektören får därför uppdrag att kostnadsberäkna en första etapp som innehåller rivande av fd BUP-huset för att förbättra logistiklösningarna runt sjukhuset med ekonomiska bedömningar om och hur detta kan prioriteras.

  Mot bakgrund av detta kan fastighetsutvecklingsvisionen inte föreläggas regionfullmäktige i februari i anslutning till finansplan 2019 utan ska föreläggas regionfullmäktige i juni i anslutning till finansplan 2020-2022.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44) från Finansdepartementet.

  Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av de bestämmelser i Lagen om offentlig upphandling, LOU och Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden i syfte att utreda hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren gavs även i uppdrag att föreslå regler om skyldighet för den förlorande parten att ersätta motpartens processkostnader och om avgifter för att ansöka om överprövning som ett alternativ eller komplement till regler om processkostnadsansvar i överprövningsmål.

  Ett förslag till svar har upprättats inom enheten för inköp och upphandling med stöd av regionjurist. Region Jämtland Härjedalen tillstyrker utredningens förslag i stort om att lämna förslag till regelförenklingar inom rättsområdet offentlig upphandling.

  Remissen ska besvaras senast 1 februari. Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet av Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på slutbetänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36). I slutbetänkandet lämnas förslag till en lag om forskningsdatabaser med syftet att skydda den personliga integriteten samtidigt som forskningens behov uppfylls, reglera vilka huvudmän som har rätt att inrätta och förvalta forskningsdatabaser samt vilka krav på informationssäkerhet och rapportering till uppföljande myndighet som ställs på forskningshuvudmännen.

  Utredningen har även bedömt att det inte finns ett behov av en särskild reglering av ett rättspsykiatriskt forskningsregister, samt att det inte krävs ett ytterligare förstärkt skydd (utöver de i förslaget till en lag om forskningsdatabaser) för uppgifter om avlidna i forensisk forskning. Slutbetänkandet lämnar även förslag till rättslig reglering av ett nationellt biobanksregister för forskningsbehov med Socialstyrelsen som huvudman samt att Svenska biobanksregistret ska finnas kvar för sjukvårdens vård och behandling. Utredningen föreslår även sekretessbrytande bestämmelse för att möjliggöra gränsöverskridande forskningsdatabaser inom EU samtidigt som ett gott skydd för den personliga integriteten bibehålls.

  Ett förslag till svar har upprättats inom Forsknings- utbildnings- och utvecklingsavdelningen med stöd av regionjurist. Region Jämtland Härjedalen ser positivt på en reglering av forskningsdatabaser och välkomnar överlag slutbetänkandets förslag på ny lagstiftning och föreskrifter som ska harmonisera med EUs dataskyddsförordning.

  Remissen ska besvaras senast 8 februari.

  Bilagor

 • Regionstyrelsen gav 2018-08-28 § 189 regiondirektören i uppdrag att ta fram en Långsiktig utvecklingsplan - psykisk ohälsa. Regionens arbetssätt med långsiktiga utvecklingsplaner (LUP) passar för att skapa detta. Enligt regionens styrmodell beslutad av Regionfullmäktige 2017-06-20 § 72 ska en långsiktig utvecklingsplan fastställas av regionfullmäktige. En LUP beskriver vad som ska genomföras under en tolvårsperiod. Planerna upprättas för områden där det finns behov av en längre planeringshorisont. De utgår från policyer, vision och övergripande strategidokument och planer, och de har en politisk styrgrupp.

  Regionstyrelsen utsåg Ann-Marie Johansson (S) och Elin Lemon (C) till ledamöter till den politiska styrgruppen vid sitt sammanträde 2018-09-25 § 215. Samtidigt beslutades att fram till att den nya regionstyrelsen tillträder ska styrgruppen bestå av en representant från oppositionen och en från majoriteten. Regionstyrelsen behöver därför utse nya ledamöter.

  Bilagor

 • Region Jämtland Härjedalen har förnärvarande tre vårdval enligt Lagen om valfrihetssystem 2008:962 (LOV). 

  * Hälsovalet som avser primärvård och är obligatoriskt från 2010 

  * Medicinsk fotvård för patienter med diabetes, arteriell insufficiens och reumatoid arthrit

  * Barntandvård Allmäntandvård för barn och unga vuxna (3-23 år)

  Till hälsovalet är idag den regiondrivna primärvården samt fem aktörer i annan driftform anslutna. Avtalen gäller löpande med tolv (12) månaders uppsägningstid för vardera parten.  

  Till medicinsk fotvård är det den regiondrivna primärvården samt 26 privata vårdgivare aktörer i annan driftform anslutna. Avtalen gäller tillsvidare med sex (6) månaders uppsägningstid.

  Till allmäntandvård för barn och unga vuxna barntandvård är den regiondrivna folktandvården samt 25 privata aktörer i annan driftform anslutna sig. Avtalen gäller löpande med tolv (12) månaders uppsägningstid för vardera parten.  

  Uppdragen regleras i förfrågningsunderlag. Under avtalsperioden finns för samtliga valfrihetssystem möjlighet att årligen göra smärre justeringar i uppdragen men för större ändringar måste avtalen sägas upp och nya villkor presenteras och nya avtal tecknas.

  Det är fullmäktige i juni 2019 som beslutar om förfrågningsunderlagen för 2020. 

  Den nya politiska ledningen avser att under våren 2019 se över innehållet i förfrågningsunderlagen för 2020 för de befintliga vårdvalen. För det arbetet utser Regionstyrelsen en politisk styrgrupp.

  Bilagor

 • 1. Inera AB: Val av 1 ombud och 1 ombudsersättare för tiden t.o.m. 2022-12-31

  2. Landstingets Ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF: Val av 2 representanter för tiden t.o.m. 2022-12-31

  3. Stiftelsen Zenit: Val av 1 ombud, 1 ombudsersättare och nominering av 1 ledamot för tiden t.o.m. 2022-12-31

  4. Stiftelsen Jämtlands läns undsättningsfond: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden t.o.m. 2022-12-31

  5. Tillgänglighetsrådet i Region Jämtland Härjedalen: Val av 1 ledamot tillika ordförande och en ersättare för tiden t.o.m. 2022-12-31

  6. Nätverk för Barnkonventionen i Jämtlands län: Val av 1 ledamot för tiden t.o.m. 2022-12-31

  7. FoU-rådet: Val av tre ledamöter, varav en ordförande, för tiden 2019-01-01--2022-12-31

  8. Folkhälsonätverket: Val av 2 ledamöter och 2 ersättare för tiden t.o.m. 2022-12-31

  9. Styrelsen för Föreningspunkten: Val av ett ombud till föreningens årsmöte och nominering av en ledamot till styrelsen för tiden t.o.m. 2022-12-31

  10. ZÖ-gruppen: Val av 6 ledamöter för tiden t.o.m. 2022-12-31

  11. Hyresförhandlingar med hyresgästföreningen angående regionens bostäder: Val av 1 ombud för tiden t.o.m. 2022-12-31

  12. Samråd Samiska frågor: Val av 1 ledamot för tiden t.o.m. 2022-12-31

  13. Kunskapsnätverk Samisk hälsa - politisk referensgrupp: Val av 1 ledamot för tiden t.o.m. 2019-12-31

  14. AER:s kommitté 2 - Social policy and Public Health: Val av 1 ledamot och 1 ersättare för tiden t.o.m. 2022-12-31

  Regionstyrelsen beslutade 2015-12-08 § 290 att Region Jämtland Härjedalens deltagandet i AER:s kommitté 2 avslutas och att uppdragen som ledamot och ersättare återkallas.

  Att delta i kommitté 2 innebär inte någon ökad kostnad förutom resor. Regionen betalar en årlig avgift för medlemskap i AER (The Assembly of European Regions) och detta medger att vi kan delta i de kommittéer som vi bedömer som lämpliga. Regionala utvecklingsnämnden har utsett ledamöter till AER:s kommitté 1 (Economy and regional development).

  Region Jämtland Härjedalen bör återigen delta i kommitté 2 och utse ledamöter för mandatperioden 2019-2022.

  Bilagor

 •   20

  TILL FULLMÄKTIGE

 • Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 18 oktober 2018 inkommit med en information till regionerna om höjning av högkostnadsskyddsbeloppet för vårdavgifter från 1 januari 2019. Enligt skrivelsen höjs högkostnadsskyddet för öppen vård med mera från 1 100 till 1 150 kronor. Det är den högsta avgift för vårdavgifter som under en tolvmånadersperiod får tas ut. Högkostnadsskyddet för sluten vård är oförändrat. Bakgrunden till höjningar är att regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 46 500 kr för år 2019.

  De högkostnadsskydd som berörs regleras i 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Informationen är dock endast en rekommendation eftersom regionerna, i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 17 kap, själva beslutar om grunder för hur vårdavgifter och andra avgifter ska tas ut. Vårdavgifter får dock inte överstiga fastställda maxbelopp i socialförsäkringsbalken.

  Enligt Region Jämtland Härjedalens arbetsordning är det regionfullmäktige som beslutar om avgifter. Enligt beslut den 10 februari 2016, § 9, infördes från 1 april 2016 nya mer enhetliga öppenvårdsavgifter. Då fastställdes högkostnadsskyddet för öppenvården till 1100 kronor. Den 10 juni 2016, § 96, beslutade regionfullmäktige om enhetliga avgifter även inom slutenvården. En enhetstaxa inom slutenvården med 100 kronor per dag infördes.

  I de flesta regioner betalar patienten högst 1 150 kr förutom i Region Blekinge, Västra Götalandsregionen och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar högst 1 100 kr.

  Under 2018 var det totalt 37 000 frikort inom öppenvården som lämnades ut inom Region Jämtland Härjedalen. Utlämningen var jämt fördelad under året och i snitt var det cirka 3 080 frikort som delades ut per månad. En höjning av högkostnadsskyddet med 50 kronor inom öppenvården skulle därmed ge cirka 150 000 kronor ytterligare intäkter per månad, dvs 1 800 000 kronor per år.

  Region Jämtland Härjedalen har med anledning av sitt svåra ekonomiska läge beslutat om flertalet resultatförbättrande åtgärder. I det ingår bland annat att se över möjligheterna att öka regionens intäkter utöver skatteintäkter. Med anledning av det är det rimligt att följa SKL:s rekommendation om att högkostnadsskyddet ska följa övrig prisutveckling. Ur ett jämställdhetsperspektiv ger höjningen enskilda patienter en högre kostnad med 50 kr per 12-månadersperiod, medan de som gör enstaka besök inte påverkas.

  Bilagor

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde 2018-12-11 § 180 behandlade fullmäktige ett förslag om att övergå till att beräkna justeringar av tandvårds- och frisktandvårds-taxan med hjälp av LPIK istället för att sättas i enlighet med referensprislistan som fastställs av TLV. Förslaget gick dock inte igenom utan beslutet blev att tandvårds-taxan ska följa nuvarande regler även fortsättningsvis. Samt att alla höjningar enligt referensprislistan ska tas årligen i fullmäktige.

  Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2008, § 128, att tandvårdstaxan för Folktandvården i Jämtlands län skulle sättas i enlighet med den referensprislista som fastställs av TLV, Tandvård och Läkemedelsverket.

  Vuxentandvård finansieras av patientavgifter och ersättning från det statliga tandvårdsstödet. Taxan skall vara utformad så att konkurrensneutralitet gentemot privat tandvård och en balanserad egen ekonomi uppnås. Den ska också ge utrymme för verksamhetsutveckling och en patientsäker vård av god kvalitet.

  Beslut om undantag från TLVs referensprislista har senare fattats enligt nedan.

  • Beslut LF 2009 taxa avseende implantatkomponenter, åtgärd 420, 3 400 kronor.
  • Beslut LF 2011 taxa avseende fyllningsåtgärderna nr 701, 702, 703, 704, 705, 706 och 707 referenspris enligt TLV+ 7 %.
  • 2013-01-01 införde TLV referenspriser även för specialisttandvården. Beslut LF 2013 att införa denna referensprislista + 5 %.
  • 2014-09-01 referenspriserna för åtgärdsgrupp 8 (800–890 protetiska åtgärder) sänks. Beslut LF att den generella prishöjningen av åtgärdsgrupp 8 inte överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
  • 2018-01-15 beslut RF att prissättningen för åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, höjs och att inte priset överstiger referensprisets nivå med mer än 7 % för allmäntandvården och 12 % för specialisttandvården.
  • 2018-01-15 beslut RF att höja prissättningen i Frisktandvårdstaxan med samma procentuella höjning som referenspriserna ökar, samtidigt varje gång som TLV justerar referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård.


  Den 15 januari 2019 justerar TLV referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård med i snitt 2,2 %. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen föreslår därför att taxan justeras fr.o.m. 2019-03-01 med stöd av tidigare beslut inklusive tidigare beslutade undantag enligt TLVs referenspris som gäller fr.o.m. 2019-01-15.

 • På sitt möte den 11 december behandlade regionfullmäktige ärendet om Översyn av parkeringspolicy. Parkeringspolicyn togs bort och fullmäktige gav regionstyrelsen i uppdrag att upprätta regler för parkeringar. Den översyn som gjorts visar att regler och riktlinjer för parkeringar är en intern fråga som bör ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och hanteras som regler och inte i en policy. Beslut om avgifter är en fråga för regionfullmäktige.

  I parkeringspolicyn fanns en bestämmelse om att avgiften för besöksparkeringar ska ligga i nivå med den taxa som gäller i anslutning till landstingets lokaler i aktuell kommun och ska i största möjliga utsträckning vara enhetlig över länet. Taxan skulle fastställas av landstingsstyrelsen. När beslut om policyn togs beslutade regionfullmäktige också om kontrollavgifter. Eftersom policyn tas bort behöver regionfullmäktige ta nya beslut om avgifterna.

  För Region Jämtland Härjedalens verksamhet är det önskvärt att besökare och patienter kan parkera fordon i någorlunda närhet till respektive verksamhetsställe. Regionen har även tjänstefordon som behöver parkeringsplatser och i mån av plats erbjuds även regionens medarbetare parkeringsmöjlighet i närheten av arbetsplatsen och det gäller oavsett om det är parkeringsplatser vid egna eller inhyrda lokaler.

  Parkeringssituationen som den är idag är inte tillfredsställande eftersom det finns för få platser i förhållande till intresset, framförallt vad gäller parkeringsplatser i anslutning till sjukhuset. Därför pågår idag ett antal utredningar för att se hur situationen kan underlättas. Bland annat pågår inom regionens miljöarbete ett projekt om att hitta de effektivaste och ekonomiskt optimerade åtgärderna för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor och pendlingsresor på såväl kort som lång sikt.

  Nuvarande regler för parkeringar har setts över. Bland annat utifrån att tidigare regelverk inte efterlevts, främst på grund av den ökade administration som skulle krävas för efterlevnad av framförallt de kriterier som ställs för att beviljas en personalparkeringsplats. Regeln har också sammanförts med regler och rutiner för personalparkeringar (LS/751/2017). De parkeringsavgifter som föreslås motsvarar de avgifter som gällt i enlighet med tidigare beslut. Förslag till avgift för laddplats för elbil har lagts till.

  Regionstyrelsen fastställde de nya reglerna för parkeringar och parkeringsavgifter vid sitt sammanträde 23-24 oktober § 271. Beslutet gällde under förutsättning att fullmäktige beslutade enligt förslaget i ärendet om parkeringspolicyn och fastställde nivån för parkeringsavgifterna. Ärendena blev bordlagda vid regionfullmäktiges sammanträde 20 november och kunde därför inte behandlas förrän 11 december § 170-171. Ärendet om översyn av parkeringspolicyn beslutades enligt förslaget. Ärendet om parkeringsreglerna återremitterades med följande motivering:
  ”I underlaget till beslut argumenteras det med hur stort behovet av parkeringsplatser i närområdet är. Här hänvisas till regionens fastighetsutvecklingsplan. När regionens fastighetsutvecklingsplan behandlades vid tidigare regionfullmäktige-möte återremitterades den. Följaktligen finns inte lösningen och underlaget för beslut längre. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna yrkar återremiss för att beslutet om ”Regler för parkeringar och avgifter” ska kunna vävas samman med Fastighetsutvecklingsplanen.”

  Arbetet med fastighetsutveckling pågår fortfarande och kommer inte att bli klar förrän senare under året. Eftersom policyn är borttagen behöver reglerna och avgifterna för parkeringar fastställas. Om det behövs en revidering utifrån arbetet med fastighetsutveckling kan detta göras senare.

  Regionstyrelsens beslut från 2018-10-23—24 § 271 bör ersättas med ett nytt beslut eftersom avgifterna för personalparkeringar inte bör delegeras till regionstyrelsen utan faställas av regionfullmäktige. I regler för parkeringar har ett stycke om parkering för rörelsehindrade lagts till.

  Bilagor

 • På regionfullmäktiges sammanträde den 20 november 2018, § 148, behandlades ärendet om Finansplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2021. Regionfullmäktige fastställde Centerpartiets, Moderaternas, Kristdemokraternas, Liberalernas och Miljöpartiets (de Blågrönas) förslag till Finansplan. Regionfullmäktige gav också i uppdrag till regionstyrelsen att prioritera investeringsbehovet och återredovisa det till regionfullmäktige samt att ta fram ett nytt regelverk för investeringar.

  I regionstyrelsens utskott för ekonomi, som var verksamt fram till 31 december 2018, har strategiska investeringar ingått som prioriterat område att arbeta med. I det arbetet har bland annat ingått information och dialog om investeringar. På utskottets möte den 12 oktober 2018, § 60, diskuterades har frågor om strategiska investeringar varit ett område som utskottet arbetat med. På utskottets möte den 12 oktober 2018, diskuterades regionens regler för investeringar. Utskottet ansåg bland annat att det finns ett behov av en tydligare ordning för hur investeringsbehovet ska redovisas och att det borde klarläggas vilket ansvar regionstyrelsen respektive den nya hälso- och sjukvårdsnämnden har vad gäller investeringar inom hälso- och sjukvården. Ledamöterna fann det rimligt att finansplanen ska innehålla övergripande ramar för investeringar och att detaljer sedan finns i regionstyrelsens eller i nämndernas verksamhetsplaner. Utskottet gav ekonomidirektör ett uppdrag att se över regler för investeringar.

  Utifrån ovanstående har regionens investeringsråd inför arbetet med justering av finansplan 2019-2021 reviderat nu gällande Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen. Ytterligare justeringar kan bli aktuella inför arbetet med finansplan 2020-2022.

  De huvudsakliga ändringar som föreslås är följande:

  • Regionfullmäktige beslutar om det totala investeringstaket för de närmaste tre åren istället för att som tidigare ha beslutat om samtliga investeringar.
  • Regionstyrelsen prioriterar och beslutar om samtliga investeringar per objekt.
  • Investeringsrådet ska göra en samlad bedömning av måluppfyllelse för regionens alla investeringar (istället för ”för objekt över 250 tkr).
  • Den tilldelade lokala potten för mindre investeringar till områdena har tagits bort då även investeringar under 250 tkr ska beslutas per objekt.
  • Beloppsgränsen för en investering har ändrats från ett halvt prisbasbelopp till ett helt prisbasbelopp.
  • Innan områdenas investeringsbehov kan hanteras av investeringsrådet ska behoven ha diskuterats och prioriterats av respektive ledningsgrupp (den möjligheten fanns inte innan).
  • Gällande att söka medel för Akuta-/Haveri investeringar görs det ingen skillnad mellan över/under 250 tkr eftersom den tilldelade lokala potten för mindre investeringar till områdena har tagits bort.


  Utöver ovanstående har det också tillkommit redaktionella ändringar och tydliggörande i syfte att göra bestämmelserna tydligare och anpassa dem efter gällande planeringsprocess för finansplanen. Reglerna har vidare reviderats utifrån de förändringar som gjorts av regionstyrelsens delegationsbestämmelser inför mandatperioden 2019-2022.

  Bilagor

 • Regionfullmäktiges uppgift är bland annat att besluta om regionens vision och övergripande mål samt ekonomiska ramar och en budget för Region Jämtland Härjedalens verksamheter. Det gör fullmäktige genom att besluta om en regionplan och en finansplan. Ett förslag till regionplan med strategiska mål och inriktningar för 2019 har utarbetats. Målen i regionplanen visar den nya politiska viljeinriktningen och vilka prioriteringar som ska göras.

  Regionplanen ska enligt gällande regler för regionens styrmodell vara treårig. Men med anledning av att 2018 var ett valår samtidigt som en ny politisk organisation gäller från 1 januari 2019 har förutsättningarna för verksamhetsplanering sett annorlunda ut. Regionfullmäktige beslutade den 14 februari 2018, § 29, att regionplanen skulle beslutas av regionfullmäktige i februari 2019 istället för som brukligt i juni. Den nya politiska ledningen har valt att initialt arbeta med en ettårig plan för att sedan inför 2020 vara klar med en mer långsiktig planering.

  Föreslagen regionplan innehåller 20 övergripande strategiska mål. Målen syftar bland annat till att utveckla en hållbar, modern och framtidsinriktad region. Inom regional utveckling är fler människor i jobb, satsningar på infrastruktur och kultur viktiga delar. För hälso- och sjukvården kommer arbetet under 2019 att fokusera på en god och nära vård i hela regionen med hög tillgänglighet. Primärvården ska vara den sammanhållande länken. Region Jämtland Härjedalen ska också utvecklas som arbetsgivare för att behålla och rekrytera nya medarbetare. Budgeten ska styra ekonomin tillsammans med andra planerade åtgärder. Fokus är att minska kostnaderna och återställa det balanserade underskottet. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Utöver mål innehåller planen också en sammanfattning med de viktigaste planeringsförutsättningar utifrån det dokument som regionstyrelsen, den 30 maj 2018, § 146, har fastställt för år 2019-2021.

  Ekonomin hanteras i en särskild finansplan (RS/587/2018). Finansplanen innehåller planeringsförutsättningar, finansiering och budgetramar per nämnd för åren 2019–2021. Planen innehåller även finansiella mål, investeringsramar och prognoser för nationella satsningar.

  Med utgångspunkt från regionplan och finansplan fastställer sedan regionstyrelsen och nämnderna årliga verksamhetsplaner med framgångsfaktorer, budget och uppföljningsplan. Måluppfyllelse för fullmäktiges strategiska mål summeras i tertialrapport per april, delårsbokslut per augusti och i årsredovisningen.

  I Region Jämtland Härjedalens planerings- och uppföljningsarbete ska alltid perspektiven jämställdhet- och jämlikhet, barnens rättigheter, miljö och ekonomi särskilt beaktas. I regionplanen görs det genom att flera mål har en koppling till något eller några av perspektiven.

  Bilagor

 • Regionfullmäktige beslutar om ekonomiska ramar för verksamheten och fastställer budget. Det gör fullmäktige genom att besluta om en finansplan för en treårsperiod. Regionstyrelsen och nämndernas uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

  Den 20 november 2018 § 148 fastställde regionfullmäktige den nya majoritetens, de blågrönas, förslag till Finansplan 2019-2021. Denna plan har nu reviderats och är baserad på uppdaterade prognoser från SKL och Skandia vilket ger förändringar i skatteintäkter, generella statsbidrag samt ökade finansiella kostnader för pensioner. Detta gör att det budgeterade minusresultatet ökar med 72 miljoner kronor till minus 538 miljoner kronor under planperioden. Vissa förändringar i budgetramar på nämndnivå har också gjorts.

  Enligt kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och en budget i balans, dvs. att intäkterna överstiger kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett räkenskapsår ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år. Vid synnerliga skäl finns det möjlighet att lägga fram en budget i underskott. Vilket Region Jämtland Härjedalen avser att göra då man befinner sig i en ekonomisk krissituation med ett balanserade underskott som beräknas vara ca 1,3 mdr kronor för 2018. Med en omsättning på ca 4 mdr är det inte möjligt att gå från ett underskott på 250 mkr till balans på ett år med besparingar. Region Jämtland Härjedalen avser att åberopa synnerliga skäl då en budget i underskott ger en mer rättvisande bild av ekonomin med de möjliga resultatförbättrande åtgärderna.

  Bilagor

 • Liberalerna inkom den 10 april 2018 med en motion (RS/806/2018) med följande förslag i två punkter:

  1. Länstrafiken Jämtlands län AB:s verksamhet inordnas i förvaltningen för regional utveckling från och med 2019-01-01.
  2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att organisera verksamheten.

  Argument som lyfts fram i motionen är principen att verksamhet som kan bedrivas i förvaltning också ska bedrivas i förvaltning. I motionen så framhålls att det inte finns något skäl att driva länstrafikverksamheten i bolagsform då bolaget ägs till 100 % av Region Jämtland Härjedalen. Grundläggande för all verksamhet är att den ska vara till nytta för medborgarna i regionen, och nyttan för medborgarna måste också vara tydlig för valet att lägga verksamhet i bolag och föreningar. I motionen dras slutsatsen att nyttan för regionens medborgare är större om verksamheten bedrivs i förvaltningsform.

  2012 trädde en ny lag om kollektivtrafik i kraft (SFS 2010:1065). I varje län ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM). Sedan 2015 är Region Jämtland Härjedalen RKM. Verksamheten skatteväxlades då, regionen har det politiska och ekonomiska ansvaret för den allmänna kollektivtrafiken och dess framtida utveckling. RKM ska upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram som omfattar all allmän kollektivtrafik i regionen/länet, fatta beslut om allmän trafikplikt inför varje upphandling av allmän kollektivtrafik och ta emot anmälningar om kommersiell trafik. Kommuner kan överlåta ansvaret för färdtjänst till RKM.

  Den nuvarande organisationen tydliggör rollerna; vad-frågorna tillhör regionen och den politiska nivån, medan hur-frågorna tillhör bolaget. Hur rollfördelningen ska se ut om verksamheten läggs i förvaltning behöver ses över för att se hur drift- och myndighetsfrågor bäst kan organiseras. Att bedriva verksamhet i förvaltningsform ger en viss inbesparing. En egen styrelse behövs inte, och administrativa system kan samordnas. I bolaget finns ett stort antal avtal, dessa kan inte enkelt överföras till Region Jämtland Härjedalen. Läggs verksamheten i förvaltning bör bolaget behållas vilande, som avtalspart under en övergångsperiod.

  Regionfullmäktige beslutade i februari 2018, § 27, om en ny politisk organisation för Region Jämtland Härjedalen från 1 januari 2019. Förändringarna innebär bland annat att regionala utvecklingsnämndens förvaltning avvecklas. Istället inrättas en gemensam förvaltning under regionstyrelsen. Samtidigt inrättas en ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden, som övertar ansvaret för hälso- och sjukvården från regionstyrelsen. Regionstyrelsen får ett tydligare och mer renodlat ansvar för regionens ekonomi och organisation. Utifrån de organisatoriska förändringar som gjorts är det inte självklart var i förvaltningen som Länstrafikens verksamhet skulle placeras. Med anledning av detta bör frågan utredas med ett bredare perspektiv innan beslut om bolag eller förvaltning kan fattas.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2019-01-15 § 14 och föreslår regionfullmäktige
  1. Motionen avslås.
  2. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet, med utgångpunkt i att verksamheten på sikt flyttas in i förvaltningen.
  3. Uppdraget ska återredovisas till regionfullmäktige senast i oktober 2019.

  Bilagor

 • I mars 2018 inkom Mats Gärds med en motion som yrkar att Region Jämtland Härjedalen tar fram en regional strategi för minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer.

  Hållbart byggande finns idag i följande mål:
  Agenda 2030 – mål 11
  ”Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.”
  …Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik…

  Miljökvalitetsmålen
  God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
  Begränsad klimatpåverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

  Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.

  B) Mål för byggande är:
  - Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
  - Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och förvaltning.
  - En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

  På regional nivå ansvarar Länsstyrelsen Jämtland län för den regionala energi- och klimatstrategin. Arbetet med revidering av denna strategi pågår med Klimatråd Jämtlands län, där Region Jämtland Härjedalen samverkar med Länsstyrelsen, som plattform. I energi- och klimatstrategin är ”Skogen som kolsänka och råvara” ett föreslaget fokusområde som innefattar trä som råvara vid byggnationer.

  Utifrån ovanstående beskrivning görs bedömningen att en särskild regional strategi för att minskad förbrukning av fossila råvaror vid byggnationer inte bör tas fram.

  Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2019-01-15, § 15 och föreslår regionfullmäktige
  1. Motionen anses besvarad
  2. Motionens intentioner om en strategi för ökad träbyggnad tillgodoses i arbetet med den regionala klimatstrategin samt det regionala skogsprogrammet.
  3. Regionstyrelsen får i uppdrag att beakta motionens intentioner när regionen själv planerar för eget fastighetsbyggande.

  Bilagor

 • Olle Arnsten och Patrik Andersson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige där de föreslår att Region Jämtland Härjedalen ska upphandla teknik för automatisk textning av fullmäktiges webbsändning vid nästa upphandling. De framhåller bland annat att det är en viktig demokratifråga att kunna ta del av fullmäktiges direktsändning.

  Region Jämtland Härjedalen upphandlar sammanträdeslokaler och webbsändning för fullmäktiges sammanträden i samma upphandling. Den senaste upphandlingen gjordes under hösten 2017 gemensamt med Östersunds kommun. Avtalet med leverantören OSD gäller från 2018-01-01 till 2021-12-31 med möjlighet till förlängning med som längst 24 månader. För webbsändningen använder OSD underleverantören Quick Channel.

  I juni 2016 lämnades ett medborgarförslag in till regionen med förslag om att göra regionfullmäktige tillgängligt för alla medborgare genom att transkribera det som sägs och publicera detta på Region Jämtland Härjedalens webbplats. Ärendet fördelades till Beredningen för översyn av den politiska organisationen för mandatperioden 2019- 2022 som föreslog att förslaget skulle avslås. Motiveringen var att Region Jämtland Härjedalen har en god tillgänglighet och transparens när det gäller medborgerlig insyn i och möjlighet till närvaro vid regionfullmäktiges sammanträden. Transkribering ansågs också vara mycket resurskrävande.

  Den 1 januari 2019 trädde Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen ska bland annat leda till att digital offentlig service blir mer tillgänglig. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Enligt den föreslagna lagen ska digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör, via en teknisk lösning som står under aktörens kontroll, vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen. Därutöver ska även digital service, som tillhandahålls av en offentlig aktör via en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav.

  I lagen undantas direktsändningar från kravet på tillgänglighet men sändningar som ligger kvar efter två veckor ska tillgänglighetsanpassas.

  Den nya lagen kommer troligtvis att innebära att efterfrågan och kraven på automatiserade lösningar ökar och bidrar till en ökad teknisk utveckling och billigare alternativ. Det är då rimligt att Region Jämtland Härjedalen ska ställa krav på textning av fullmäktiges webbsändning vid nästa upphandling.

  Bilagor

 •   30

  Presentationer regionstyrelsen 30 januari 2019

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.