Hoppa över navigering

Möte 2022-04-07

Regionstyrelsen
08:00 - 08:15 Digitalt möte
 •   1

  Val av justerare och tid för justering

 • Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade under sammanträdet skickats ut till ledamöter och ersättare.

 • En årsredovisning för Region Jämtland Härjedalen har upprättats.

  Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat 2021 var positivt och uppgick till 361 miljoner kronor, vilket var 289 miljoner kronor bättre än budget. Nettokostnadsutvecklingen uppgick till 6,5 procent vilket är 279 miljoner kronor högre än föregående år.

  Verksamhetens intäkter var 280 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av bidrag som uppgick till 741 miljoner kronor vilket var en ökning med 137 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även intäkter från område Kollektivtrafik avvek med cirka 117 miljoner kronor, där merparten avsåg första halvåret som inte var med föregående år. Patientavgifter var ungefär 4 miljoner kronor högre än föregående år, försäljning hälso- och sjukvård 12 miljoner kronor högre och övriga intäkter med cirka 10 miljoner kronor.

  Bruttokostnaderna har ökat med 559 miljoner kronor, motsvarande 10,1 procent. Justeras bruttokostnaden för område Kollektivtrafik med 242 miljoner kronor som inte fanns med första halvåret, var bruttokostnadsutvecklingen i stället 5,7 procent. Efter april månad påverkades resultatet med en justering med cirka 110 miljoner kronor efter nytt livslängdsantagande vid beräkning av pensionsskulden. Justeras även för detta var bruttokostnadsutvecklingen 3,7 procent

  2020 uppgick soliditeten till -15 procent och efter 2021 har soliditeten förbättrats ytterligare, till -1,3 procent. En amortering på 70 miljoner kronor skett under året på de lån som fram till 2021 har tagits via Kommuninvest på totalt 360 miljoner. Totala lånebeloppet är efter amorteringen 290 miljoner kronor. Likviditeten förbättrades med 115,4 miljoner kronor till och med december.

  I årsredovisningen framgår också måluppfyllelse utifrån de övergripande strategierna med tillhörande strategiska inriktningar i regionplan och budget 2021-2023. Redovisningen visar att av de sexton strategiska verksamhetsinriktningarna i regionplanen har en strategisk inriktning bedömts som otillfredsställande, som avsåg kompetens och erfarenhet. Sex bedöms som tillfredsställande och nio som inte helt tillfredsställande. Av de fyra finansiella målen har två bedömts som tillfredsställande, ett som inte helt tillfredsställande och ett som otillfredsställande, vilket avsåg för hög bruttokostnadsutveckling.

  Den sammantagna bedömningen är att Region Jämtland Härjedalen inte fullt ut uppnådde god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål under 2021. Arbetet inom flera strategier är påbörjat och har delvis nått positiva resultat.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.